Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
El Treball de Final de Grau té com a objectiu consolidar la formació rebuda per l’estudiant i permetre també que demostri la seva maduresa i capacitat resolutiva davant d’una problemàtica concreta. El Treball de Final de Grau pot ser una aplicació pràctica o una recerca empírica. El Treball de Final de Grau és un estudi d’iniciació a la recerca. No és un simple treball de recollida sistemàtica de la informació o un assaig de dos o tres articles. L’assignatura presentarà eines per poder realitzar dit estudi i compta amb la tutorització personalitzada.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Gaspar Berbel Gimenez  / Marta Bosch Vilarrubias  / Joan Francesc Fondevila Gascon  / Oscar Luis Gutierrez Aragon  / Maria Elena Puiggros Roman  / Enric Serradell Lopez
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Gaspar Berbel Gimenez  / Marta Bosch Vilarrubias  / Joan Francesc Fondevila Gascon  / Oscar Luis Gutierrez Aragon  / Maria Elena Puiggros Roman  / Enric Serradell Lopez
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Gaspar Berbel Gimenez  / Marta Bosch Vilarrubias  / Joan Francesc Fondevila Gascon  / Oscar Luis Gutierrez Aragon  / Maria Elena Puiggros Roman  / Enric Serradell Lopez
Idioma de les classes:

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Presentació assignatura i TFG

2. Tema 1 Aspectes formals

3. Tema 2 Cercar bibliografia.

4. Tema 3 Eines de recerca

5. Tema 4. Redacció i defensa oral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 75,00 0 75,00 150,00
Elaboració individual de treballs 0 157,00 0 157,00
Sessió expositiva 9,00 0 9,00 18,00
Tutories individuals 25,00 0 25,00 50,00
Total 109,00 157,00 109,00 375

Bibliografia

 • Berbel, G (2021). Paola aprende estadística. Desde un entorno personal de aprendizaje (3a). Barcelona: grup Aptabel amb el suport de l'EUMediterrani.
 • Azar, Gabriela (2006). Metodología de investigación y técnicas para la elaboración de tesis. Madrid: Hispania Libros.
 • Eco, Umberto (2004). Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y es. México: Gedisa Mexicana.
 • Fondevila, JF i del Olmo, JL (2013). El Trabajo de fin de Grado en Ciencias Sociales y Jurídicas. Madrid: Col Yumelia Textos, EUINSA.
 • García, Ana María (2005). Escritura y publicación de artículos y tesis. Sant Boi de Llobregat: Signo.
 • Pérez, Santos (2007). Normas de presentación de tesis, tesinas y proyectos. Madrid: Publicaciones Universidad Pontificia de Comillas.
 • Phillips, Estelle M (2008). La Tesis doctoral : cómo escribirla y defenderla : un manual para estudiantes y . Barcelona: Bresca.
 • Rigo, Antònia (2002). Cómo presentar una tesis y trabajos de investigación. Vic: Eumo.
 • Soriano, Ramón (2008). Cómo se escribe una tesis: guía práctica para estudiantes e investigadores. Córdoba: Berenice.
 • VVAA (2005). Las Tesis doctorales: producción, evaluación y defensa. Madrid: Fragua.
 • VVAA (2003). Metodología para la realización de proyectos de investigación y tesis doctorales. Madrid: Universitas.
 • UdG (2018). Com citar documents Sistema APA. Recuperat , a http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Defa

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
TFG EN AQUEST CAMP ES RECULLEN EL NOMBRE D'HORES EN ESCENARI DE SEMIPRESNCIALITAT

En cas de presencialitat totes les hores de professor virtual passearian a ser professor presencial. I en was de visturalitat totes les hopes de professor passerian a ser professor no presencial.
100 No

Qualificació

El TFG es qualifica de la següent manera:
Treball escrit 50%
Defensa Oral 30%
Competències 20% .

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
EL TFG té una única convocatòria anual que es decideix al moment de la matriculació. És possible canviar la convocatòria dins dels terminis establerts i que es comunican a l'alumnat vía moodle.

Requisits mínims per aprovar:
És altament recomendable els lliurament parcials, en temps i forma, indicats per cada tutor i referendat per Coordinació de TFG.És OBLIGATORI la realització d'un mínim de 5 tutories amb lliurament de material.
Per que un TFG sigue apto per la defensa haurà d' acomplir els mínism establerts a la rúbrica tant del corpus teòric com del corpus pràctic. Aquestes rubriques es recullen i presenten en el DOCUMENT DEL TFG. Instrument creat entre el/la estudiant i el tutor/a i lliurat al coordinador: El lliurament es farà en dos moments: un a l'imici de curs (data indicada al Moodle EUM) i l'altre al moment del lliuraments definite del TFG (amb la indicación del tutor/a i aquest ultima, enviar del tutor/a)
Per considerar superada l’assignatura, caldrà a més obtenir una qualificació mínima de 5.0 en l'acta del TFG que recull el 50% de la not pel treball esrit, el 30% per la Defensa Oral i el 20% per les competències

Tutoria

El sistema de tutories serà (sempre que les Autoritats Sanitàries i/o Universitàries ho permeti):
Presencial i /o via mail.
Les tutories presencials seran amb cita prèvia. Es crearà un sistema per fer reserva d'hora(que serà comunicat a classe i al Moodle EUM)
En alguns casos, si és necessari, es farà servir un sistema de videoconferència (GoToMeeting o el que EUM considera adient

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El medis de comunicació es faran servir en tots els escenaris i seran:
- MOODLE d’ EUM (horaris, informacions activitats/treballs, recursos, etc.) comunicats de qualsevol novetat o variació de la programació. Es crearà un espai per comunicacions setmanals: Per servir de recordatori i de qualsevol variació del que s’hagi establert per la raó que sigui
- MISSATGERIA DE MOODLE recordatoris de lliuraments i les comunicacions que sia necessàries
- CORREU ELECTRÒNIC qualsevol informació necessària sia del tipus que sia
- GOTOMEETING sistema de videoconferència (o el sistema que EUM estimi oportú)per realitzar algunes tutories i per classes (en el cas d'escenaris de semipresencialitat o confinament.
- Moodle UdG es farà servir sols per aquelles competències que no estiguin adaptades al Moodle Mediterrani
Per reservar hora per tutories es crear un sistema per fer la reserva. Es comunicar a classe i al Moodle.
Tot sembla indicar que el curs 21-22 serà presencial però, per si de cas ,s'apunten altres possibles escenaris
ESCENARI DE PRESENCIALITAT
Les classes es faran a les aules. Talment les tutories (tal com s'indica en l'apartar corresponent)

ESCENARI DE SEMIPRESENCIALITAT
Es farà classe a l'aula amb el percentatge d'estudiants que estableixin les Autoritats competents i la resta de l'alumnat podrà seguir les classes en temps real a través de GoToMeeting( o el sistema que EUM estimi oportú). Les sessions seran gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniques i un 50% presencial. Aquet percentatge pot variar en funció de la disponibilitat d’espais i/o del estudiants. Aquest percentatge por variar en funció del què indiquin les Autoritats Sanitàries i/o Universitàries.)
ESCENARI DE CONFINAMENT
Es farà tota la docència virtual : classes amb GoToMeeting (o el sistema que EUM estimi adient) pel 100% d'estudiants. Sessions gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniques

Observacions

És OBLIGATORI que l'alumnat consulti -i si s'escau faci les accions necessàries com pot ser descarregar documents, llegir comunicats/textos, respondre per escrit, lliurar documents, etc.- el moodle, el correu electrònic com a mínim un cop per setmana car és el sistema de comunicació principal tant en escenari de semipresencialitat, presencialitat o de confinament. Caldrà també fer servir el Moodle UdG, per aquells aspectes què no estiguin al Moodle EUM

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Malgrat que tot fa pensar que el curs 21-22 serà presencial s'ha pensat en tots els escenaris possibles (presencialitat, semipresencialitat y virtualitat)
EN EL CAS DEL TFG sols afectaria al ús o no de sistemes de videoconferència (GoTOMeeting o el que EUM estimi oportú) tant per les classes, tutoriels com per la defensa.
Al DOCUMENT DEL TFG s'indicarà options alternatives en cas de possibles escenario de confinament

Modificació de l'avaluació:
Es mantenen els mateixos criteris i percentatges d'avaluació: Escrit (50%), defensa oral (30%) i competències (20%)
Tot fa pensar que el curs 21-22 sigue presencial pero malgrat Això s'ha pensat en altres possibles escenaris.
En escanari presencial la defensa es varia a l'aula i en cas de virtualidad es feria per videoconferència tal com s'indica: La defensa es farà via videoconferència online sincronica ( GoToMeeting o el sistema que EUm estimi oportú) amb un tribunal de 3 membres: el tutor i dos vocals més. Una primera part serà la presentació del tribunal i la defensa del/s estudiant/s. Seguidament la videoconferència serà seguida sols pels membres del tribunal per deliberar la nota. Posteriorment tornarà a connectar-se el/s estudiant/s per comunicar la nota. Aquesta videoconferència serà gravada per possibles revisions posteriors.
• En cas que l'estudiant no pogués fer la videoconferència lliuraria al tribunal un vídeo amb la seva defensa. Es farà una videoconferència entre els membres del tribunal per deliberar la nota i es comunicarà la nota a l'estudiant via mail, sempre que sigui possible, el mateix dia.
• En cas que algun membre del tribunal no pogués fer la videoconferència ho seguiria via telèfon.
• Les actes del TFG es lliuraran via mail
Podria haver-hi altres varaicions si així ho indiquen les Autoritats Sanitàries i/o Universitàries

Tutoria i comunicació:
Les tutories dels TFG es faran via mail i/o videoconferència (GoToMeeting)per cada tutor/a.
CEls sistemes de comunicació i tutories sols es modificaria (en cas de semipresencialitat o virtualitat) en que, en canvi de fer-se presencialment, es faria amb un sistema de teleconferència (Go To Meeting, o el sistema que EUM estimi adient)
Tot fa pensar que el curs 21-22 serà presencial però per si de cas es presenten altres possibles escenaris

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.