Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema endocrí. Patologies de la nutrició. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Valorar l'estat nutricional i elaborar una dieta adequada a les diferents circumstàncies. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Nutrició i dietoteràpia. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ARNORIAGA RODRIGUEZ  / JOSEFA BIARNES COSTA  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / EDUARDO ESTEVE LAFUENTE  / MARIA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ BALSELLS  / JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL LEMOS  / MARIA ROSA ORTIZ DURAN  / MONICA RECASENS SALA  / CARMEN AMALIA VASQUEZ DONGO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / MARIONA ESTEVE SERRA  / MARIA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ BALSELLS  / JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL LEMOS  / ALBERT GOMEZ LOZANO  / ANA MARIA MARULL ARNALL  / JOSE MARIA MORENO NAVARRETE  / NURIA PONS PORTAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ARNORIAGA RODRIGUEZ  / JOSEFA BIARNES COSTA  / MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / JOSE IGNACIO RODRIGUEZ HERMOSA  / CARMEN AMALIA VASQUEZ DONGO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORES CAPELLA HEREU  / XAVIER CASTELLS CERVELLO  / JOSE MANUEL FERNANDEZ-REAL LEMOS  / SARA GUIRAO MARIN  / SALVADOR PEDRAZA GUTIERREZ  / DAVID PÉREZ ASENSIO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

          1.1. Malalties de la Nutrició

          1.2. Diabetis mellitus i Obesitat

          1.3. Altres tipus de diabetis mellitus

                    1.3.1. Patologia suprarenal i paratiroïde

          1.4. Patologia tiroidea

          1.5. Patologia hipofisaria

2. PATOLOGIA QUIRURGICA ENDOCRINOLÓGICA

          2.1. Patologia Quirúrgica Nutricional

          2.2. Patologia Quirúrgica Tiroïdal i Paratiroïdal.

          2.3. Patologia Quirúrgica Suprarrenal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 93 187 280
Total 93 187 280

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions ABP (endocrinologia) Avaluació continuada mitjançant qüestionari estàndard. 40
Examen problemes ABP: Explicar la resolució de DOS PROBLEMES, relacionats amb les temàtiques treballades en els ABP's, SEMINARIS i PRÀCTIQUES. El nivell de suficiència suposa treure un 5 25
Preguntes curtes relacionades amb l'examen ABP És imprescindible treure un 5 5
Examen tipus TEST: Examen tipus test 40 preguntes de 4 opcions. Cada resposta correcta es valorarà amb 1 punt i cada resposta errònia restarà 0,33. 30

Qualificació

COMUNICACIÓ AL COS HUMÀ

ABP 65% de la nota final:

(a) Treball en les sessions de tutories ABP i participació en les mateixes (40% de la nota final):
(b) Examen ABP basat en casos clínics (25% per l'orientació inicial)
(c) Examen ABP basat en casos clínics (5% per les preguntes curtes associades)

(d) Examen tipus test 40 preguntes de 4 opcions (30%). Cada pregunta mal contestada restarà 0.33 punts.

Per poder fer aquestes ponderacions caldrà aprovar amb una nota mínima de 5 punts els apartats (a), (b), (c), (d) i (e) per separat.

Només seran recuperables els apartats (b), (c) i (d).
La recuperació serà global dels apartats (b), (c) i (d) en tots els casos, encara que només s'hagi suspès una part.

Criteri per a la nota de la Recuperació:

La nota màxima que es pot obtenir a la recuperació serà d’un 5, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació, el que suposarà un 60% de la nota final. La tutoria continuarà suposant un 40% d'aquesta nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El fet de matricular-se al mòdul implica la obligatorietat d'assistir a les classes ABP