Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l'aparell digestiu. Farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica. Saber utilitzar els diferents fàrmacs adequadament. Fàrmacs analgèsics i antineoplàstics. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells. Semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica. Interpretar una analítica normal. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, interpretant el seu significat. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, interpretant el seu significat. Medicina pal · liativa. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres, de manera comprensible a pacients, familiars i altres professionals.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA ARTIGAU NIETO  / ERNESTO CASTRO GUTIERREZ  / ANTONIO CODINA CAZADOR  / ESTHER FORT MARTORELL  / CARLOS FRANCISCO HUERTAS NADAL  / VIRGINIA PIÑOL SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID BUSQUETS CASALS  / LAIA FALGUERAS VERDAGUER  / ESTHER FORT MARTORELL  / SANTIAGO ANTONIO LOPEZ BEN  / VIRGINIA PIÑOL SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
XAVIER ALDEGUER MANTE  / EVA ARTIGAU NIETO  / JOAQUIN BARCELO OBREGON  / ANTONIO CODINA CAZADOR  / SONIA DEL BARCO BERRON  / ESTHER DIAZ GOMEZ  / ESTHER FORT MARTORELL  / AINHOA GOMEZ LUMBRERAS  / VIRGINIA PIÑOL SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONIO CODINA CAZADOR  / ESTHER DIAZ GOMEZ  / LAIA FALGUERAS VERDAGUER  / RAMON FARRES COLL  / ESTHER FORT MARTORELL  / JORDI GIRONES VILA  / ALBERT GOMEZ LOZANO  / DAVID JULIA BERGKVIST  / VIRGINIA PIÑOL SANCHEZ  / MIRIAM SABAT MIR
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional.
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte pels altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia.
 • Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant.
 • Tenir capacitat per a elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada.
 • Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers.
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals.
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals.
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzatr, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora.

Continguts

1. Mètodes diagnòstics en Hepato-gastroenterologia.

2. Aspectes farmacològics de l'Aparell Digestiu.

3. Hepatologia

4. Patologia esofago-gastro-duodenal

5. Patologia intestinal (budell prim i còlon)

6. Patologia pancreato-biliar

7. Cirurgia digestiva i hepato-biliar

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 46,00 0 0 46,00
Anàlisi / estudi de casos 0 0 1,00 1,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 18,00 18,00 0 36,00
Pràctiques en empreses / institucions 18,00 0 0 18,00
Prova d'avaluació 2,00 50,00 0 52,00
Sessió expositiva 0 24,00 16,00 40,00
Sessió participativa 0 44,00 44,00 88,00
Tutories de grup 0 9,00 10,00 19,00
Total 84,00 145,00 71,00 300

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions ABP Assistència obligatòria.
Cal superar aquesta activitat per a poder aprovar l'assignatura.
40 No
Examen de coneixement És imprescindible aprovar aquest examen per aprovar l'assignatura. Preguntes curtes i test, les notes de les quals fan promig. Consta de:
-Examen amb 5 preguntes curtes
-Cinquanta preguntes tipus test (4 respostes possibles, errors resten 0.25).
35
Examen ABP Cas clínic sobre el que es realitzaran 3 preguntes pràctiques de maneig diagnòstic i terapèutic. Cal superar aquesta activitat per a poder aprovar l'assignatura. Per poder presentar-se a aquest examen s´ha d´haver assistit a >80% de les pràctiques, presentar la fitxa de pràctiques i el cas clínic.
20
avaluació competències clíniques s´avaluarà l´assoliment de les competències pràctiques- portafoli 5 No

Qualificació

S'han d'aprovar per separat cadascuna de les activitats d'avaluació (sessions ABP, examen de coneixement i examen ABP). Per poder fer la mitjana ponderada entre elles s´ha d´obtenir una nota > o = 5 sobre 10 en cadascuna d´elles.
L´examen de coneixement té dos parts (preguntes curtes i test) que fan mitjana aritmètica. Per poder fer la mitjana, s´ha d´obtenir de les dos parts que el componen una nota mínima > o = 4,0 sobre 10 en cadascuna d’elles.
Per poder presentar-se a l´examen ABP s´ha d´haver assistit a >80% de les pràctiques, presentar la fitxa d´assistència a pràctiques degudament signada i el casos clínics (1 de digestiu i 1 de cirurgia).
En cas de suspendre l´examen ABP amb una nota entre 4 i 4,9, si de l´examen de coneixement s´ha obtingut una nota > 6,5 es farà mitjana entre les activitats d'avaluació (sessions ABP, examen de coneixement i examen ABP)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no realitzi alguna de les activitats d'avaluació (examen de coneixement, rúbrica ABP, examen ABP). En el cas de les tutories ABP es considerarà com a no realitzada en cas de no assistència a > 25% de les tutories.

Avaluació única:
En situacions excepcionals, definides per la comissió de govern, l'avaluació única consistirà en la realització de l'examen de coneixement i l´examen abp, en les mateixes dates que la via d´avaluació continuada.
Les activitats d'avaluació tenen els mateixos criteris d'avaluació que en l'avaluació continuada.

L examen ABP consisteix en un cas clínic sobre el que es realitzaran 3 preguntes pràctiques de maneig diagnòstic i terapèutic. Cal superar aquesta activitat per a poder aprovar l'assignatura. Pes 40% de la nota global de l assignatura

L examen de coneixement consisteix en preguntes curtes i test, les notes de les quals fan promig. Consta de: -Examen amb 5 preguntes curtes -Cinquanta preguntes tipus test (4 respostes possibles, errors resten 0.25). Pes 60% de la nota global de l assignatura

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

es realitzaran 2-3 tutories setmanals corresponents a sessions ABP

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

les tutories ABP seran totes presencials

Observacions

L´alumne que desitgi fer més pràctiques clíniques de les assignades ho pot fer, sol.licitant-ho prèviament a la coordinadora, qui gestionarà les sol.licituds i els hi oferirà diferents períodes addicionals en funció del temps disponible.
És recomanable assistir durant les pràctiques a les diferents sessions que es realitzen tant al servei de digestiu com de cirurgia.
A les pràctiques s´ha de portar fonendoscop.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
en cas d´escenari de no presencialitat totes les activitats seran no presencials, per els canals establerts per la facultat

Modificació de l'avaluació:
MODIFICACIÓ DE L AVALUACIÓ PANDEMIA CORONAVIRUS SARS COV2

en cas de situació de 100% no presencialitat els exàmens es faran de forma no presencial. Podran ser examen tipus test, preguntes curtes escrites/orals, cas clínic escrit, interpretació d´imatges oral, interpretació de resultats analítics escrit


En el cas de passar a escenari de preencialitat 100% sense canvis.

Tutoria i comunicació:
en cas de 100% de No-presencialitat les tutories abp seran telemàtiques