Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció al Dret com a fenomen normatiu social. Dret i moral. Els principis generals com a mecanisme d’incorporació de la moral al Dret. El llenguatge del Dret. Conceptes bàsics del dret i fonts del Dret. El Dret com a mecanisme de resolució de conflictes. La jerarquia normativa, els drets fonamentals i els seus mecanismes de protecció. Introducció general al Dret de la Comunicació. Llibertat d’informació, llibertat d’expressió i la seva relació amb els altres drets fonamentals: en particular, els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. La protecció de dades de caràcter personal i la protecció de la intimitat en entorns digitals.La contractació en el sector de la publicitat. Aspectes generals del contracte. Contractes publicitaris: contractes de creació, contractes de difusió i contractes de patrocini.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ISABEL NARVAEZ MORA  / ANNA VALDE VIA
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (15%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA ISABEL NARVAEZ MORA  / ANNA VALDE VIA
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (15%), Anglès (10%)

Competències

 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica.
 • CG.9. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE.9. Dissenyar, executar i controlar els projectes de publicitat i relacions públiques de productes i serveis de les organitzacions.

Continguts

1. Lliçó 1. DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM DE DRET? Introducció general: un món de normes. Per què i per a què el dret? Coordinació i conflicte. La generalitat del dret: problemes de sobreinclusió i subinclusió. Responsabilitat. Sanció. Obligació i Drets.

2. Lliço 2. NORMES I NORMES JURÍDIQUES Les regles en un sistema jurídic modern. Les fonts del dret. El llenguatge com a eina. Problemes del dret i el llenguatge (ambigüitats, vaguetats, textura oberta).

3. Lliçó. 3. ORGANITZACIÓ DEL DRET I ÒRGANS D'APLICACIÓ. La jerarquia normativa en l'àmbit intern. Dret Estatal i Dret Autonòmic. Principals àrees del dret públic. Principals àrees de dret privat. Jurisdicció i Competència. Organització Judicial.

4. Lliçó 4. PUBLICITAT I COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL.

5. Lliçó 5. PUBLICITAT DEL DRET. Com es publicita el dret? Butlletins i Diaris. Visual Law.

6. Llicó 6. EL MODEL REGULATIU DEL "NUDGE". L'economia de la conducta. Les ciències de la conducta com ajuda pel compliment normatiu.

7. Lliçó 7. LA PERSONA I LA PERSONALITAT CIVIL. Capacitat jurídica. Capacitat d'obrar. Drets de la personalitat.

8. Lliçó 8. LA LLEI ORGÀNICA 1/1982, DE 5 DE MAIG, DE PROTECCIÓ CIVIL DEL DRET A L'HONOR, A LA INTIMITAT I A LA PRÒPIA IMATGE.1. Aspectes generals. 2. La protecció de l'honor. 3. La protecció de la pròpia imatge. 4. La protecció de la intimitat personal i familiar.

9. Lliçó 9. EL DRET DE LA PUBLICITAT. 1. Concepte. 2. Fonts del Dret de la publicitat. 3. Els subjecte i l'objecte publicitaris. 4. Supòsits de publicitat il·lícita. 5. Solucions jurídiques en enfront de l'activitat publicitària. 6. Els contractes de publicitat. 7. La protecció jurídica dels consumidors en el dret de la publicitat.

10. LLiçó 10 .DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL. Els drets d'autor i la seva regulació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 20 24
Classes expositives 28 10 38
Classes participatives 40 16 56
Prova d'avaluació 4 14 18
Treball en equip 4 10 14
Total 80 70 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Estudi crític de cas. Es lliurarà un treball individual de TRES pàgines sobre els casos tractats a les lliçons 1 a 6 de programa. Te un valor del 15% de la nota del curs 15
  Treball per parelles El Treball per parelles es lliurarà en vídeo. Te un valor del 15% de la nota del curs. 15
  Prova d'avaluació tipus test. Lliçons 1 a 6 del programa. Prova test de 20 preguntes. Te un valor del 30% de la nota del curs. 30
  Resolució de casos pràctics. Es portaran a terme pràctiques que constituiran el 10% de la nota del curs. Es donaran prèviament a la sessió unes indicacions sobre els textos normatius, les lectures bibliogràfiques, i les sentències, que els estudiants han de cercar i estudiar per a preparar la sessió. 10
  Prova d'avaluació tipus test. Lliçons 7 a 10 del programa. Prova test. Te un valor del 30% de la nota de curs. 30

  Qualificació

  Al curs el realitzen 5 activitats d'avaluació continuada.
  1) Treball per parelles. Lliurat en vídeo. Valor: 15% de la nota final
  2) Estudi crític de cas individual. Lliurat en paper. Extensió 3 pàgines. Valor: 15% de la nota final.
  3) Prova avaluació tipus test: lliçons 1-6. Valor: 30% de la nota final.
  4) Resolució de casos pràctics. Valor: 10% de la nota final
  5) Prova d'avaluació tipus test: lliçons 7-10. Valor: 30% de la nota final.

  Totes les activitats s'expliquen acuradament a l'aula durant el curs.
  Totes les qualificacions són independents, es a dir, es fa el seu promig i el curs s'aprova en assolir un 5/10.

  El plagi a qualsevol de les proves suposa la qualificació de "0" a TOTA l'assignatura.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Les i els estudiants que no es presentin a ALGUNA de les proves d'avaluació test sobre els continguts de l'assignatura es consideraran NO PRESENTATS, encara que hagin lliurat algun altre dels treballs del curs.

  Observacions

  Durant el curs es lliuraran materials d'estudi.