Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Funció de la imatge al llarg de la història. Percepció visual i representació de la imatge. Anàlisi formal i semiòtica de la imatge. Sociologia de la imatge
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT COSTA MARCE  / MARIA DEL CARMEN ECHAZARRETA SOLER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT COSTA MARCE  / MARIA DEL CARMEN ECHAZARRETA SOLER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT COSTA MARCE  / MARIA DEL CARMEN ECHAZARRETA SOLER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG.1. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CE.13. Diferenciar i utilitzar tots els elements visibles i no visibles que constitueixen una Imatge.

Continguts

1. 1R BLOC: MATERIA CONSTITUTIVA DE LA IMATGE: Elements de la imatge Dimensió emocional del color Anàlisi-sintaxis de la imatge Nivells d’iconicitat Semiòtica-significació

2. 2N BLOC. IMATGE FIXA-IMATGE AUDIOVISUAL: Realitat vs cultura visual Il·lusions òptiques Fotografia analògica i digital

3. 3R. BLOC. REALITAT I REPRESENTACIÓ: Estereotips i pensament Fama, marca i poder: influencer

4. 4T BLOC. PROSPECTIVA-ALBIRANT EL FUTUR: Distopies-Black Mirror La tirania de la imatge

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 12,00 50,00 10,00 72,00
Prova d'avaluació 3,00 23,00 0 26,00
Sessió pràctica 9,00 9,00 6,00 24,00
Treball en equip 15,00 3,00 3,00 21,00
Tutories individuals 6,00 0 1,50 7,50
Total 45,00 85,00 20,50 150,5

Bibliografia

 • Joan Fontcuberta (2010). La Cámara de Pandora. Gustavo Gili. Catàleg
 • Umberto Eco (1985). Tratado de semiótica general. Lumen. Catàleg
 • María Acaso (2006). El lenguaje visual. Paidós. Catàleg
 • Justo Villafañe (2006). Introducción a la Teoria de la Imagen. Pirámide. Catàleg
 • D.A. Dondis (2002). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual.. Gustavo Gili.. Catàleg
 • JUAN MARTÍN PRADA (2018). EL VER Y LAS IMÁGENES EN EL TIEMPO DE INTERNET. Akal, estudios visuales. Catàleg
 • W.J.T. MITCHELL (2015). ¿QUÉ QUIEREN LAS IMÁGENES? . Sans Soleil edicione. Catàleg
 • NICHOLAS MIRZOEFF (2016). ¿COMO VER EL MUNDO?: UNA NUEVA INTRODUCCION A LA CULTURA VISUAL (EN PAPEL. PAIDOS IBERICA. Catàleg
 • JOAN FONTCUBERTA (2016). LA FURIA DE LAS IMAGENES: NOTAS SOBRE LA POSTFOTOGRAFIA . GALAXIA GUTENBERG. Catàleg
 • IGNACI RAMONET (2000). LA GOLOSINA VISUAL. DEBATE. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Portfoli individual. Un contenidor de tota l'activitat d'aprenentatge que l'alumnat desenvoluparà al llarg del curs:
Les pràctiques desenvolupades de cada Bloc/tema.
El quadern d'apunts que cada alumne confeccionarà a partir de les lectures dels materials publicats, comentaris i dubtes resolts a tutoria.
Exposició d'algunes pràctiques
Evidències de recerques personals sobre algun/ss temes.
Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la teoria de la imatge
Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura.
Correcció en la llengua oral i escrita
Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura

50
Projecte final elaborat en grup de tres que s'haurà d'exposar a classe i coavaluat per la resta. Tot l'alumnat està obligat a assistir a totes les presentacions. Treball en equip
Capacitat de recerca
Capacitat d'observació i abstracció de la realitat
Rigor i honestedat
Exposició a classe del treball
20 No
Examen d'aplicació de conceptes, l'objectiu del qual és posar a prova la capacitat d'analitzar, interpretar i fer creacions pròpies a partir d'un enunciat. Capacitat de síntesi
Expressió escrita adequada a un examen
Gestió del temps
30 No

Qualificació

AVALUACIÓ

La nota final de l’avaluació contínua s’obtindrà a partir dels següents percentatges:
• 50% de la nota de les activitats recollides al portafoli.
• 20% Projecte final en grup de tres.
• 30% de l'examen.

La nota final a partir de l'avaluació única:
* 70% de l'examen
* 30% del projecte creatiu en el qual l'estudiant haurà d'aplicar els conceptes claus de l'assignatura.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Atenent les competències que heu d’haver adquirit en acabar el curs, el criteris són els següents:
• Correcció en la llengua oral i escrita
• Selecció del registre verbal adequat al context de l’assignatura
• Ordre i organització coherent dels continguts que integraran el blog
• Actitud proactiva i participativa a classe
• Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
• Respecte pels companys en les seves exposicions i punts de vista
• Honestedat en el desenvolupament d’exercicis, citant les fonts i rebutjant el plagi
• Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la Teoria de la Imatge
• Capacitat de mirar la realitat amb ulls creatius, lliures i crítics.
• Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no hagi desenvolupat els tres blocs d'activitats avaluables de l'avaluació contínua o no s'hagi presentat a l'avaluació única, integrada per les dues activitats ja mencionades, figurarà a l'acta com a No Presentat. Assenyalar que excepcionalment si l'estudiant acredita que no ha pogut seguir l'assignatura a l'AC o i no ha demanat l'AU en el termini fixat, tindrà la possibilitat de demanar presentar-se a la convocatòria d'avaluació única, amb el justificant pertinent, 30 dies abans de la data de la seva realització.

Avaluació única:
L'alumnat que opti per aquesta opció d'avaluació única manifesta la seva voluntat de ser avaluat per una modalitat alternativa a l'avaluació contínua. Per aquesta raó, el procediment d'avaluació també serà diferent, format per dues activitats:

L'examen de conceptes a partir de tot el material que hi ha publicat al moodle i en altres platafomes, degudamente informades, distribuit en quatre blocs temàtics.La data de l'examen serà al gener 2021, en el perìode d'examens.

El projecte creatiu d'aplicació de conceptes, seguint les indicacions d'un enunciat que es publicarà al moodle el 18/12, l'últim dia de classse abans de les vacances de Nadal. L'entrega del projecte serà la mateixa data de l'examen.

L'estudiant que opti per aquesta modalitat ho haurà de manifestar el 25 de setembre de 2020.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es podrà concertar tutories, individuals o grupals, a través del correu electrònic directe al professorat de l'assignatura (carmen.echazarreta@udg.edu i albert.costa@udg.edu).
Així mateix, es podran desenvolupar a través de la plataforma blackboard collaborate de la que donarem indicacions al moodle.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es proposen les següents vies de comunicació:
- Es crea un fòrum obert al Moodle de l’assignatura on es debatran els diversos temes de l’assignatura i, a més, els estudiants podran fer preguntes en la secció de dubtes que es respondran per tal de que tots els estudiants tinguin la mateixa informació.
- També es poden fer consultes a través del correu electrònic (carmen.echazarreta@udg.edu i albert.costa@udg.edu). Aquest canal serà el canal de comunicació ordinari entre professor i estudiant, fora de les hores de classe.
- Per a resoldre dubtes i aclarir qüestions que tinguin un caràcter urgent podeu contactar per Whatsapp al tel. 626 805 262 (Carmen Echazarreta) i per Whatsapp al tel. 616 42 02 82 (Albert Costa).

Observacions

METODOLOGIA
Amb la metodologia de la classe inversa, l'assignatura de Teoria de la Imatge es planteja com a un entorn d’aprenentatge autònom i reflexiu de l'estudiant. Parteix de la seva responsabilitat a l'hora de treballar amb tots els materials, lectures, visionat de vídeos, consulta de blogs i webs, per tal que faci un seguiment continu del contingut més teòric de la matèria, per després, aplicar-ho a la pràctica en les sessions de clase pràctica. S’espera que l’estudiant sigui proactiu, prengui la iniciativa i mantingui l'interès sempre per aprendre indivisualment i cola·laborativament. Es tracta que tothom, al final de curs, hagi après el poder i el sentit de la imatge a l'actualitat, desenvolupant la capacitat d'anàlisi, d'interpretació i d'esperit crític.

Semanalment, hi haurà una sessió on line que estarà destinada a l'aclariment de dubtes, comentaris, individuals o en grup, per preparar l'estudiantat a aplicar en la pràctica, els conceptes adquirits de forma autònoma.

Per això,les classes magistrals tradicionals perden tot el sentit, en aquest model de classe inversa, ja que tots els conceptes que eren impartits en la classe teòrica, passen a ser adquirits directament per l'estudiantat, a través de l'aprenentatge directe, individual i col·laboratiu, que permet aquesta metodologia. L'objectiu de facilitar el ritme individual de cada estudiant, respectant els seus temps i les seves condicions personals, està més que justificat.

CLASSES PRÀCTIQUES
En aquestes session previstes presencialment, s'analitzaran exemples rellevants per entendre els conceptes teòrics ja adquirits per l'estudiant, i s'espera que cada estudiant contribueixi al debat i ajudi a que aquest sigui aprofundit i enriquidor. A més a més, totes les pràctiques proposades per a cada tema seran definides al Moodle per tal que l'estudiant la pugui preparar abans de classe. El nombre d'aquestes pràctiques oscil·la entre dos-tres per a cada bloc, un interval condicionat per l'assoliment progressiu de les competències vinculades a cadascuna.

TUTORIES
Finalment, es dedicaran tres sessions a fer tutories que tindran com a objectiu fer un seguiment personalitzat de l'estudiant i la preparació del projecte final en grup.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats relacionades amb el portfoli, el treball en grup i les classes que faciliten l'aprenentatge per a superar l'examen d'aplicació de conceptes es portaran a terme amb independència de la situació de més normalitat presencial a l'aula o virtualitat.

Modificació de l'avaluació:
Davant d'una circumstància que no permeti la presencialitat prevista, es portaran a terme classes virtuals i seguiment individual i grupal fent ús de diversos sistemes tipus Google Meet o similars. Les activitats d'avaluació (examen, porftoli i treball grupal) es portaran igualment a terme amb els mateixos percentatges d'importància.

Tutoria i comunicació:
Davant de circumstàncies excepcionals com una crisi sanitària o similars, el professorat proposarà classes virtuals a través de Google Meet o entorn similar, prioritzant l'horari de classe habitual, utilitzant diversos materials de suport en diferents formats: vídeos de sessions gravades, lectures, qüestionaris, etc. Els espais virtuals permetran la interacció amb l'alumnat per explicar temari i resoldre incidències i dubtes de cara a la resolució de les diferents tasques proposades. L'estudiantat haurà de seguir les pautes que es proporcionaran a través del Moodle.