Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Impacte de la protecció dels consumidors en l'activitat turística.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP MARIA BECH SERRAT
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

          1.1. L’anomenat “Dret del consum” i el turisme. Concepte de consumidor versus concepte de turista.

          1.2. Distribució de competències i normes de protecció dels consumidors.

          1.3. Drets bàsics i principis informadors de la normativa sobre contractació amb consumidors.

2. CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ I CLÀUSULES ABUSIVES EN EL MÓN DEL TURISME

          2.1. Característiques generals i règim jurídic dels contractes conclosos per mitjà de condicions generals: la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació

          2.2. Condicions generals i clàusules abusives.

3. CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIA, ELECTRÒNICA I CELEBRADA FORA DE L'ESTABLIMENT MERCANTIL

          3.1. Els contractes a distància.

          3.2. La contractació electrònica: Llei estatal 34/2002

          3.3. Els contractes celebrats fora d’establiment mercantil

4. LA COMPRA DE SERVEIS TURÍSTICS A CRÈDIT

          4.1. Llei estatal 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum. Àmbit d’aplicació.

          4.2. Obligacions informatives en la fase precontractual i contingut obligatori del contracte. Règim dels contractes vinculats.

5. VIA JUDICIAL I MITJANS ALTERNATIUS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

          5.1. Via judicial. Reclamacions de menor quantia. Accions col·lectives

          5.2. Vies alternatives de resolució dels conflictes: la mediació i l'arbitratge de consum

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 0 6
Classes expositives 9 0 9
Lectura / comentari de textos 0 60 60
Total 15 60 75

Bibliografia

 • Bech Serrat, Josep Maria (2012 ). Selling tourism services at a distance . New York: Springer. Catàleg
 • Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo Álvarez Lata, Natalia (2009 ). Comentario del Texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias : Real decreto legislativo 1. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg
 • Cámara Lapuente, Sergio Alenza García, José Francisco (2011 ). Comentarios a las normas de protección de los consumidores: texto refundido (RDL 1. Madrid: Colex. Catàleg
 • Gonzalez Pillado, Esther (Coord.) (2012). Arbitraje y mediación en materia de consumo. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Hernández Díaz-Ambrona, María Dolores et altri (2014). Contratos a distancia y contratos fuera de establecimiento mercantil: comentario. Madrid: Reus. Catàleg
 • Howells, Geraint G. (2011 ). Handbook of research on international consumer law . Cheltenham: Edward Elgar. Catàleg
 • Lasarte Álvarez, Carlos (cop.2010 ). Manual sobre protección de consumidores y usuarios (4ª ed. revisada y actualizada). Madrid: Dykinson :Instituto Nacional de Consumo. Catàleg
 • Reich N., Micklitz, H.-W., Rott P., Tonner K. (2014). European Consumer Law (2nd). Cambridge: Intersentia. Catàleg
 • Torres Lana, José Ángel, Tur Faúndez, Mª Nélida, Janer Torrens, Joan David (2003). La protección del turista como consumidor. València: Tirant lo blanch. Catàleg
 • Tur Faúndez, M. (Coord.) (2014). Autorregulación y solución de conflictos en el ámbito del turismo. Colex. Catàleg
 • Twigg-Flesner, Christian (Ed) (2016). Research Handbook on EU Consumer and Contract Law. Edward Elgar.
 • Weber, Franziska (2014). The Law and Economics of Enforcing European Consumer Law. Ashgate. Catàleg
 • Projecte Norma Civil. Base de legislació civil a Internet. Recuperat , a http://civil.udg.es/NORMACIVIL/ Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Explicació de continguts i participació a l'aula Participació de l'estudiant a l'aula. Valoració discrecional i ponderada. 10
Anàlisi de casos, materials i textos Anàlisi dels textos legals i sentències, coneixement adquirit, argumentació i raonaments exposats, participació a l'aula. 90

Qualificació

Els alumnes que prenguin part activament en la docència i realitzin les activitats proposades durant el desenvolupament de l'assignatura no s'hauran d'examinar dels continguts del temari. Abans de finalitzar el període lectiu es farà públic el llistat dels alumnes exempts de la prova final.
La prova final de recuperació consistirà en 3 preguntes curtes a triar de 5 possibles i una pregunta llarga d'un tema a desenvolupar o comentari de text. Es referirà a epígrafs del programa docent i s'avaluarà la capacitat de relacionar conceptes, la capacitat de síntesi i el domini dels coneixements tècnics especials de la matèria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a no presentat l'alumne que, no havent quedat exempt de realitzar la prova final per haver realitzat apropiadament les diferents activitats d'avaluació continuada, no es presenti a fer la prova en la data assignada.

Observacions

Assignatura especialment adreçada als estudiants de turisme interessats en desenvolupar la seva activitat en departaments d'atenció al client d'empreses turístiques o en organitzacions no gubernamentals dedicades a la protecció dels interessos generals. Cursar l'assignatura permet als estudiants conèixer i prendre consciència de l'impacte de la normativa en la gestió de productes turístics.