Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Intensificació i perfeccionament de la llengua francesa , amb especial aplicació al sector turístic . L'estudiant de Francès de nivell llindar haurà assolit un nivell d'usuari independent (B1) per poder continuar desenvolupant tasques de comunicació de certa complexitat en el àmbit turístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup 1X

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup 1Y

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup 2X

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup ER

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

  • Utilitzar la llengua a nivell mig
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. UNITAT 1: REPÀS

          1.1. Els temps del passat

          1.2. El futur simple

          1.3. Els pronoms relatius simples

          1.4. Els pronoms personals complements

          1.5. Repàs del lèxic de turisme

2. UNITAT 2: EL MÓN LABORAL

          2.1. Competència lingüística

                    2.1.1. El currículum

                    2.1.2. La carta de presentació

                    2.1.3. L'entrevista laboral

          2.2. Competència gramatical

                    2.2.1. L'expressió del temps

                    2.2.2. La hipótesis simple

                    2.2.3. L'ús del subjonctiu

                    2.2.4. Connectors simples

3. UNITAT 3: LA PROMOCIÓ TURÍSTICA

          3.1. Competència lingüística

                    3.1.1. Presentació de diferents tipus de publicitat turística.

                    3.1.2. Anàlisi del lèxic específic de la publicitat.

                    3.1.3. Estudi d'un document publicitari.

          3.2. Competència gramatical

                    3.2.1. Utilització d'adjectius, verbs, expressions, superlatius del món de la publicitat.

                    3.2.2. Connectors complexos (causa, conseqüència i oposició)

                    3.2.3. Els relatius compostos.

                    3.2.4. Estudi de les diverses formes del passat (passé-composé, imparfait i plus que parfait)

                    3.2.5. Els adverbis de temps i el seu lloc en la frase.

                    3.2.6. Els pronoms personals complements i el seu lloc en la frase.

4. UNITAT 5: ELS DIFFERENTS TIPUS DE TURISME

          4.1. Competència lingüística

                    4.1.1. Definició i presentació d'alguns tipus de turisme (debatre, argumentar..)

                    4.1.2. Lèxic específic (turisme solidari, gastronòmic, ecològic, negre...)

          4.2. Competència gramatical

                    4.2.1. Repàs de tots els temps verbals, consolidació de la hipótesis i dels connectors.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 70 45 115
Elaboració de treballs 0 13 13
Prova d'avaluació 12 0 12
Simulacions 8 2 10
Total 90 60 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRESENTACIONS/SIMULACIONS ORALS Durant les classes es faran debats, diàlegs, presentacions orals de les quals 5 s’ avaluaran. 20
TESTS DE LLIÇO Després de cada unitat es farà un test d'avaluació de totes les habilitats. No obstant,totes les activitats de l'aula poden ser puntuables. 80
ESCRITS A CASA L'estudiant haurà de fer un mínim de 10 escrits a casa que comptaran dintre de la avaluació però no seran puntuables. 0

Qualificació

Criteris de qualificació

Els criteris de qualificació de la assignatura és Avaluació Continuada (AC)


- Parts de l'avaluació Continuada

1-El 80% de cada competència feta a classe (tests de lliçó, exercicis orals i escrits i les comprensions orals i escrites)

2- El 80% dels treballs i aquests s'hauran de lliurar dins del termini establert pel professorat. Els treballs presentats fora de termini seran corregits, però no seran tinguts en compte.

3-El 100% d'assistència a classe.(amb 10 absències màxim)

Per superar l'avaluació continua, el estudiant ha d'aconseguir un minin del 60% i també un 50% de cada habilitat.
En cas de no superar l'AC:

Examen final de 100%

En cas de no superar l'avaluació continuada o no complir un dels requisits explicats anteriorment, la nota de l'examen final es la suma dels resultats de totes les habilitats lingüístiques avaluades en el examen final.
Per superar la assignatura, el estudiant ha d'aprovar un minin del 50% de cada habilitat lingüística. En cas de no superar una o més habilitat (s) la nota total no podrà ser superior a 3,5/10.


Percentatge de cada habilitat pels exàmens

Comprensió oral: 20%
Expressió oral:20%
Comprensió escrita: 20%
competència gramatical:20%
Expressió escrita:20%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin a l'avaluació continuada o no hagin realitzat totes les parts de l'examen final.

Observacions

Al final del nivell Llindar, l'estudiant haurà de fer patent els seus coneixements, saber-fer i saber-estar en llengua francesa en les 4 habilitats (parlar, comprendre, llegir, escriure) amb una finalitat professional: l'àmbit turístic.
L'estudiant haurà assolit un nivell lingüístic intermedi, proporcionant-li sempre les eines i estratègies necessàries per tal que pugui aconseguir autonomia en el seu aprenentatge per al seu futur professional.

El estudiant haurà de procurar-se el material necessari al seguiment de les classes.

Recomanem l'ús de la bibliografia on trobareu, a més de llibres, activitats de tota mena per treballar des de casa. Reiterem, però, l'assistència regular a classe i el treball personal permetran a l'estudiant desenvolupar les 4 habilitats mencionades.
L'estudiant haurà de dedicar a l'assignatura un mínim de 4 hores setmanal d'estudi i/o de treballs.

Assignatures recomanades

  • Francès bàsic