Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La hisenda local. Els ingressos públics dels Ens Locals. La hisenda de les entitats supramunicipals i inframunicipals. La hisenda municipal. Les participacions en ingressos de l'Estat i les Comunitats Autònomes i altres transferències pressupostàries. Tributs propis. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Taxes i contribucions especials locals. L'Administració tributària local. La hisenda autonòmica. La hisenda foral. Tributs concertats. La hisenda de les Comunitats Autònomes de Règim Comú. Tributs propis. Recàrrecs sobre impostos estatals. Tributs cedits. L'Administració tributària autonòmica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG6- Interpretar l'ordenament jurídic, les seves regles i institucions principals en relació amb els continguts propis de cada matèria
 • ECOCE1- Identificar y comprender las variables explicativas de la actividad empresarial y de su estructura organizativa, para formular y resolver problemas concretos en la toma de decisiones

Continguts

1. QÜESTIONS GENERALS DE LA HISENDA LOCAL I AUTONÒMICA

2. ELS ELEMENTS ESSENCIALS DELS TRIBUTS

3. ELS TRIBUTS LOCALS

          3.1. Les taxes i les contribucions especials

          3.2. L'impost sobre béns inmobles (IBI)

          3.3. L'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

          3.4. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

          3.5. L'impost sobre construccions, insta·lacions i obres (ICIO)

          3.6. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturaleza urbana (IIVTNU)

4. ELS IMPOSTOS CEDITS A LES COMUNITATS AUTÒNOMES

          4.1. Els impostos cedits parcialment (IRPF, IVA, IIEE)

          4.2. Els impostos cedits totalment (ISD, IP, ITAPJD)

5. ELS IMPOSTOS PROPIS A CATALUNYA

          5.1. El cànon de l'aigua

          5.2. L'Impost sobre els habitatges buits

          5.3. L'Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

          5.4. L'Impost sobre les estades en establiments turístics

          5.5. L'Impost sobre begudes ensucrades envasades

          5.6. Altres impostos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 5,00 9,00
Elaboració individual de treballs 10,00 24,00 34,00
Resolució d'exercicis 11,00 21,00 32,00
Sessió expositiva 9,00 9,00 18,00
Sessió participativa 41,00 16,00 57,00
Total 75,00 75,00 150

Bibliografia

 • Sánchez García, Nicolás (2017). Tributos locales : (7.ª edición, actualitzado a 25 de marzo de 2017). Madrid: Centro de Estudios Financieros. Catàleg
 • Tributos locales (2000. Madrid: Renta Grupo Editorial. Catàleg
 • Marín-Barnuevo Fabo, Diego (2010). Los Tributos locales (2a ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
 • Tributos locales y autonómicos (2006). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Simón Acosta, Eugenio (2011). Curso de hacienda local : (2ª ed). Cizur Menor, Navarra: Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Albi Ibáñez, Emilio (2011). Sistema fiscal español (2a ed. actualizada). Madrid: Ariel. Catàleg
 • Monasterio Escudero, Carlos (1996). Manual de hacienda autonómica y local. Barcelona: Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució de casos pràctics Per superar aquesta prova és necessari obtenir una nota igual o superior a 5. 35
Elaboració d'un breu treball Per superar aquesta prova és necessari obtenir una nota igual o superior a 5. 35
Assistència i participació Aquesta activitat és no recuperable. 30

Qualificació

El sistema d'avaluació continuada consta de dues parts:

1. LLIURAMENT DE DOS EXERCICIS PRÀCTICS

És obligatori el lliurament individual i per escrit de dos exercicis pràctics relacionats amb la matèria que es treballarà a les classes participatives a l’aula.

Aquests exercicis consistiran en l’elaboració d’un treball de 10 pàgines com a màxim sobre els continguts concrets de l'assignatura i en la resolució de supòsits pràctics.

Cadascun d’aquests dos exercicis suposa un 35% de la nota final (70% en total).

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cadascun d'aquests dos exercicis ha de ser igual o superior a 5.

2. ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ A CLASSE

Es valorarà l'assistència i la participació activa dels alumnes a les classes i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades dels casos pràctics que es facin a l’aula.

L’assistència i participació és una activitat voluntària i suposa el 30% de la nota final de l’assignatura.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

Per poder aprovar l'assignatura, la suma de les notes dels dos exercicis pràctics obligatoris (35% + 35%) i de la nota d'assistència i participació voluntàries (30%) ha de ser igual o superior a 5.

En cas de no aprovar l'assignatura mitjançant el sistema d’avaluació continuada, l’alumne podrà presentar-se a un examen en la data de recuperació prevista per l'assignatura en el calendari de la facultat. A l'examen constarà de quatre preguntes que versaran sobre qualsevol dels continguts de l'assignatura i la nota obtinguda comptarà el 70% de la nota final. El 30% restant d'aquest nota final serà la nota d'assistència i participació a classe, que és una activitat no recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació "No presentat" s'aplicarà a l'estudiant que no lliuri cap dels dos exercicis pràctics i no es presenti a l'examen de recuperació.