Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es pretén introduir els estudiants en l’àmbit de la predicció financera i empresarial i que coneguin els problemes més habituals i les tècniques estadístiques utilitzades per a la seva resolució.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

  • Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient, en funció dels objectius que s'han proposat.
  • Utilitzar les principals eines informàtiques, matemátiques i estadístiques per a la resolució de problemes econòmics.
  • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
  • Aplicar les eines básiques de l'estadística per la gestió empresarial.

Continguts

1. Introducció: concepte de predicció; tipus de tècniques predictives; criteris d’avaluació de la capacitat predictiva

2. Enfocament clàssic: introducció; components d’una sèrie temporal; esquemes d’associació dels components; anàlisi tècnica i fonamental

3. Mètodes de suavització: anàlisi tècnica

4. Mitjanes mòbils: anàlisi tècnica

5. Models de regressió: anàlisi fonamental; anàlisi de la tendència i del cicle

6. Mètode Delphi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15,00 17,00 32,00
Prova d'avaluació 2,00 10,00 12,00
Resolució d'exercicis 6,00 20,00 26,00
Sessió expositiva 11,00 30,00 41,00
Sessió participativa 11,00 28,00 39,00
Total 45,00 105,00 150

Bibliografia

  • Coenders G; González S; Renart G; Saez M; Saurina C; Vall.Llosera L; Barceló M (2010). Estadística aplicada a l’economia, l’empresa i les finances (Primera). Girona: Documenta Universita. Catàleg
  • Solanas Pérez, Antonio (2005). Estadística descriptiva en ciencias del comportamiento. Madrid: Thomson. Catàleg
  • Novales Cinca, Alfonso (1997). Estadística y econometría . Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Pérez López, César (2005). Técnicas estadísticas con SPSS 12 : aplicaciones al análisis de datos. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
  • Hanke, John E. i altres (2001). Business forecasting. Upper Saddle River, N.J, USA: Prentice Hall. Catàleg
  • Coenders, Germà (2009 ). Tècniques d'anàlisi turística . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi/estudi de casos

Aquesta activitat consisteix a realitzar pràctiques amb dades econòmiques i empresarials reals amb el programari SPSS. Les sessions presencials amb professor s’impartiran a les aules informàtiques. Durant la sessió hauran de resoldre un exercici pràctic d’avaluació.

Aquesta activitat està directament relacionada amb l'adquisició pràctica de les competències 2, 3 i 4. A més, es fa un doble èmfasi, primer en la tria de les millors eines per sistematitzar la informació en cada cas (competència 1) i, segon, en la formulació correcta de les conclusions que es poden extreure legítimament segons les circumstàncies de les dades reals i la crítica de possibles conclusions il•legítimes (competència 2) així com en el mateix procés que cal seguir per esmenar pas a pas els problemes que vagin sorgint.
Lliurament telemàtic en grups de dos o tres estudiants al final de la mateixa sessió de pràctiques. Per poder ser avaluada la pràctica, cal que els membres del grup siguin presents a la sessió.

Es valoren el plantejament segons els objectius i les dades disponibles, els càlculs, els resultats, llur interpretació crítica i la correcció lingüística.
70
Prova d'avaluació. Un examen al final del quadrimestre L'examen és en format paper o a l’aula informàtica si el nombre d’estudiants matriculats ho permet i inclou problemes, qüestions teòriques i interpretació i discussió de resultats, alguns dels quals poden provenir del programa SPSS. Dels problemes es valora no només la correcció dels resultats sinó també els processos de càlcul i la interpretació crítica. Cal una nota mínima de 4 punts sobre 10 de la prova, o fins i tot superior si les pràctiques estan suspeses. Els estudiants amb una nota de l'examen superior o igual a 3 podran tornar a examinar-se durant la data de recuperacions prevista. La nota que obtinguin substituirà l’obtinguda en primer lloc en el càlcul de la nota final. A la recuperació es manté el requisit de treure almenys un 4 sobre 10 de l'examen 30

Qualificació

A) Per a qui compleixi la condició de tenir una nota mínima de quatre punts sobre deu a l'examen, la mitjana ponderada de la nota de l'examen amb un pes del 30% i la resolució de les pràctiques amb un pes del 70% configura la nota final de l’assignatura.
B) Si després de la recuperació encara no s'assoleix una nota mínima de quatre punts sobre 10 a l'examen, la nota final serà l'obtinguda a l'examen.
C) La nota mínima de 4 punts a l'examen pressuposa que la mitjana dels problemes i les pràctiques és aprovada amb escreix. Si el resultat dels problemes i les pràctiques és baix, la nota mínima de l'examen per aprovar serà superior a 4 en la quantitat necessària perquè la mitjana ponderada de l'apartat A) sigui d'aprovat.
D) L'examen és obligatori i recuperable una sola vegada quan la nota de l'examen és igual o superior a 3.
E) Les pràctiques són no recuperables. Qui no els faci o no en faci una part dins dels terminis de lliurament establerts, encara pot superar l'assignatura si obté una nota final de 5 punts aplicant els percentatges de l'apartat A) amb una qualificació de zero punts de les pràctiques no realitzades.
F) Segons la mateixa normativa, la realització demostradament fraudulenta d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació d'alguna assignatura comportarà la nota final de suspens amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir respecte l'alumne infractor.


Nota: "Als estudiants matriculats per segona o successives vegades no se'ls tindrà en compte el resultat de cap activitat realitzada en els cursos anteriors".

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no es presenti a l'examen obtindrà la qualificació de no presentat, independentment de la presentació o no de les pràctiques.

Observacions

L’assignatura és acumulativa. Els temes no es poden tractar de manera aïllada sinó que la comprensió d’un tema requereix el domini dels temes anteriors. Per al seguiment amb èxit de l’assignatura és imprescindible estudiar al dia tant sobre el paper com amb el programari SPSS, resoldre els dubtes immediatament als horaris de tutoria i fer el seguiment de les sessions en aula informàtica, cosa que implica un temps suficient d'estudi personal amb la dedicació horària aproximada que s'indica a cada una de les activitats.