Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Amb aquesta assignatura s’inicia l’estudi de la disciplina comptable a partir dels seus conceptes i principis més bàsics i fonamentals. És la base per poder aprofundir en àrees més específiques com són la comptabilitat financera, la interpretació dels estats financers, els costos, la comptabilitat avançada i l’auditoria, entre altres, que s’imparteixen en els cursos següents. Objectius: L’objectiu principal és d’entendre la comptabilitat com la informació útil per prendre decisions en la gestió de l’empresa. Per això cal dominar el procés comptable i aprendre a confeccionar correctament els estats comptables, principalment el balanç de situació i el compte de Pèrdues i Guanys, que s’elaboren a partir de les operacions que realitza l’empresa. Per portar-ho a terme caldrà realitzar l’estudi i coneixement dels principis comptables generalment acceptats, terminologia específica, instruments i procediments, que són específics, característics i propis de la comptabilitat. Per prendre una decisió és necessari disposar d’informació adient, en aquest sentit la comptabilitat esdevé una eina cabdal per a la gestió empresarial, sigui quin sigui l’àmbit d’actuació. És evident que pel seu contingut la seva àrea és la de la direcció financera, però és igualment important per la direcció administrativa, la comercial i la de producció. Tota decisió empresarial té efectes sobre la situació patrimonial de l’empresa i el resultat de la gestió, per això, cal saber llegir i interpretar els estats comptables. Metodologia: Es combinaran explicacions dels conceptes bàsics de teoria amb la resolució d'exercicis pràctics els quals incrementaran el nivell de complexitat a mesura que avanci l'estudi de la matèria. Així mateix, es potenciarà el treball en equip amb la discussió de diferents casos pràctics.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • CIFCE4- Estudiar l'estructura i el contingut dels comptes anuals de l'empresa per analitzar, interpretar i revisar els resultats de la informació comptable
 • CIFCE6- Registrar les transaccions que realitza l'empresa segons la normativa comptable i fiscal, i revisar i analitzar els resultats obtinguts

Continguts

1. TEORIA DE L'ESTRUCTURA PATRIMONIAL

          1.1. Estudi dinàmic del patrimoni

          1.2. Teoria dels comptes

2. NORMATIVA COMPTABLE

          2.1. Normalització comptable

          2.2. Pla General de Comptabilitat

3. LA INSTRUMENTACIÓ COMPTABLE

          3.1. Els llibres de comptabilitat

          3.2. Els estats comptables

4. REPRESENTACIÓ I MESURA COMPTABLE DE LES OPERACIONS EMPRESARIALS

          4.1. Operacions amb elements del Realitzable Cert

          4.2. Operacions amb elements del Realitzacle Condicionat

          4.3. Operacions amb elements de l'Immobilitzat

          4.4. Operacions amb elements del Finançament

5. EL CICLE COMPTABLE

          5.1. El resultat periòdic de l'exercici

          5.2. Fases del cicle comptable

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16,00 0 20,00 36,00
Sessió expositiva 54,00 0 0 54,00
Sessió participativa 40,00 40,00 20,00 100,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 40,00 10,00 50,00
Treball en equip 20,00 40,00 0 60,00
Total 130,00 120,00 50,00 300

Bibliografia

 • Baraldés i Capdevila, Marissa (2008 ). Guia didàctica per a l'estudi de la comptabilitat general (2a ed. rev i ampl.). Girona: Documenta universitaria. Catàleg
 • Camacho Miñano, María del Mar (2010 ). Introducción a la contabilidad financiera . Madrid, [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Cañibano Calvo, Leandro (1991 ). Contabilidad : análisis contable de la realidad económica (6ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Cañibano Calvo, Leandro (1996 ). Prácticas de contabilidad (5ª ed). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Rodríguez Ariza, L., López Pérez, M. V. y Pérez López, M. C. (2017). Manual de Contabilidad general. Granada: Avicam.
 • Rodríguez Ariza, L., López Pérez, M. V. y Pérez López, M. C. (2017). Técnica Registral y Casos prácticos. Granada: Avicam.
 • Serra Salvador, Vicente (2010). Sistemas contables de información financiera: una introducción a la contabilidad. Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Urías Valiente, Jesús (cop. 1997 ). Introducción a la contabilidad : teoría y supuestos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Espanya. (2009). Pla general de comptabilitat (Ed. universitària). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució qüestionaris 10 No
Treballs en equip 15 No
Proves d'avaluació continuada Es preveuen 4 proves:
- Novembre, 10% (no recuperable)
- Gener, 20% (no recuperable)
- Març, 10% (no recuperable)
- Juny, 35% (recuperable)
75

Qualificació

La puntuació d'aquesta assignatura vindrà donada per la participació en tres diferents activitats:

a) Resolució de qüestionaris que es plantejaran dels diferents temes. L'elaboració de totes aquestes reflexions representarà un 10% de la nota final.

b) La participació en els diferents casos pràctics que es presentin durant el curs, i que es discutiran i resoldran en equip, puntuaran un 15% de la nota final.

c) El 75% restant serà la nota obtinguda en les diferents proves d'avaluació continuada que es realitzaran durant el curs.

Degut a que en aquesta assignatura es van adquirint els coneixments d'una forma progressiva, per poder fer mitja entre aquestes valoracions, caldrà obtenir un mínim d'una puntuació de 4 punts en la realització de la prova de juny.

En cas de no superar el coneixement mínim requerit en la última prova l'estudiantat podrà accedir a l'examen final de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà que l'estudiantat és No Presentat quan no realitzi les proves obligatòries indicades durant el curs.

Avaluació única:
L'estudiantat que opti per l'avaluació única renuncia a l'avaluació continuada.
Les proves es realitzaran en les dates fixades per la facultat en el calendari d'exàmens.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els horaris de tutoria d'aquesta assignatura es faran públics en iniciar el curs.

Si cal concertar una tutoria fora d'aquests horaris, es podrà fer contactant al profressorat per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació es podrà fer mitjançant correu electrònic o per les diferents opcions que ofereix el moodle.

Observacions

..

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Els canvis a aplicar serien:

- Enviar setmanalment a l'estudiantat la programació que cal portar a terme, on hi consti els apartats del tema, els exercicis i les pràctiques que han d'anar elaborant.
Aquesta guia els hi permetrà adaptar-la tant a les seves situacions personals com a la seva disponibilitat horària.

- També es podran emfatitzar els temes amb:
a) Guies didàctiques que sintetitzin els conceptes més significatius de cada tema, i
b) Casos pràctics addicionals de reforçament a les sessions virtuals.

Modificació de l'avaluació:
Tal com estava previst a inici de curs i pensant que tot el material didàctic que teniu a la vostra disposició està dissenyat per realitzar una docència fonamentada en l’aprenentatge basat en projectes, l’avaluació d’aquesta assignatura la modificarem donant molt més èmfasi al projecte empresarial, així la nova puntuació serà la següent:
• El projecte empresarial, que caldrà desenvolupar, tindrà una puntuació del 75% de la nota final.
• El 25% restant serà la nota obtinguda en les dues proves que ja hem realitzat més les diferents activitats: qüestionaris, reflexions, etc., que es realitzaran de forma on-line fins acabar el curs.
En cas de no superar el contingut mínim necessari per aprovar el projecte empresarial, es podrà recuperar tornant-lo a presentar el dia 18 de juny (data prevista, inicialment, per fer la recuperació de l’assignatura).

Tutoria i comunicació:
Pel que respecta a les tutories es poden fer grupals o per equips de treball, per poder supervisar de forma personalitzada els dubtes dels temes presentats.

Es podra utilitzar el Blackboard Collaborate o el Google Meet.

Evindentment, també es podran fer servirs les diferents opcions que proporciona el Moodle i el correu electrònic.