Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
90%
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MODEST FLUVIA FONT
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DELS DOLORS BERGA COLOM  / MODEST FLUVIA FONT
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DELS DOLORS BERGA COLOM  / PIETAT BUSQUETS GARCIA  / RENAN ULRICH GOETZ
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Anual
Professorat:
PIETAT BUSQUETS GARCIA  / JOAQUIN NAVAL NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ECOCE3- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ECOCE5- Aplicar la formalització matemàtica, les tècniques de modelització i d'optimització matemàtica en el plantejament i resolució de problemes d'economia i empresa
 • ECOCE7- Utilitzar els conceptes i models econòmics per entendre la realitat econòmica i valorar els instruments disponibles per assolir els objectius de la política econòmica
 • CIFCE5- Entendre el funcionament dels mercats i agents financers i les estratègies empresarials, elaborar un pla financer i controlar la seva execució
 • ADECE6- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ADECE10- Aplicar els mètodes d'optimització matemàtica, les eines bàsiques de la inferència estadística i els models economètrics per fer previsions i anàlisis empresarials
 • ADECE11- Analitzar l'entorn econòmic i comprendre les interaccions entre el sector públic, el mercat i les empreses
 • CIFCE11- Aplicar els conceptes econòmics en l'anàlisi estratègica de l'empresa i interpretar la realitat econòmica, la seva evolució i internacionalització

Continguts

1. I.- INTRODUCCIÓ A L´ECONOMIA I A L´ANÀLISI ECONÒMICA. Tema 1: Escassetat i elecció. La frontera de possibilitats de producció i el cost d´oportunitat. Escassetat de recursos. Frontera de possibilitats de producció: pendent i desplaçaments. El concepte de cost d´oportunitat i aplicacions. Costos i rendiments.

2. Tema 2: Especialització, intercanvi i diner. Beneficis de l´especialització: avantatges absolutes i comparatives, economies d´escala. Avantatges de l´intercanvi monetari: funcions del diner.

3. Tema 3 : Mecanismes d´assignació de recursos. El problema econòmic de l´assignació de recursos. Sistemes econòmics. El sistema de mercat. El paper dels preus relatius. Determinació dels preus. Les forces de la Demanda i de l'Oferta. Interpretació de l'equilibri de mercat.

4. II. MICROECONOMIA BÀSICA Tema 4 : Teoria elemental de la demanda. Racionalitat del consumidor. Preferències i restricció pressupostària. Elecció òptima i corba de demanda. Efectes de variacions de preu i renda: efecte substitució i efecte renda. Elasticitats de la demanda. Excedent del consumidor.

5. Tema 5 : Teoria elemental de l´oferta. Objectius i estructura de l´empresa. Propietat i gestió. Costos i beneficis econòmics versus costos i beneficis comptables. Tecnologia productiva i funció de producció. Productivitat i rendiments a escala. Funcions de costos: total, mig i marginal. Maximització de beneficis a curt i llarg termini: l´oferta. Excedent del productor

6. 6. Tema 6 : Mercats de Competència Perfecta. Característiques d´un mercat de competència perfecta. Equilibri del mercat a curt i a llarg termini. Intervenció del govern: preus màxims, mínims, impostos i subvencions. Una primera idea sobre l´eficiència de l´equilibri competitiu i sobre les "fallades" del mercat.

7. Tema 7 : Mercats de Competència Imperfecta. Monopoli. Maximització de beneficis. Costos socials del monopoli. Monopoli natural. Regulació del monopoli. Discriminació de preus. Oligopoli: cooperació versus competència. Context estratègic. Competència monopolística.

8. III. MACROECONOMIA BÀSICA. Tema 8: Fluctuacions econòmiques i creixement econòmic a llarg termini. Cicles i tendències. Regularitats empíriques. Models sobre el cicle econòmic i sobre el creixement econòmic.

9. Tema 9. Model renda-despesa. Multiplicadors de la despesa autònoma. Política fiscal.

10. Tema 10. Diner i Sistema Finançer. Funcions del diner. Diner legal i diner bancari. El paper del sistema bancari privat i del banc central. L'Oferta Monetària i la Política Monetària. L'equació quantitativa del diner i la inflació a llarg termini.

11. Tema 11. Model IS-LM. Efectes de polítiques monetàries i fiscals

12. Tema 12. Economies Obertes. Moviments de béns i serveis i moviments de capital. Identitats macroeconòmiques bàsiques de les economies obertes. Balança de Pagaments. Tipus de canvi nominal i real.

13. Tema 13. El mercat de treball i l'atur. Diferents tipus d'atur. Atur cíclic i taxa natural d'atur.

14. Tema 14. Model bàsic sobre les fluctuacions econòmiques: el model d'Oferta i Demanda Agregades. Estudi de les funcions de Demanda Agregada i d'Oferta Agregada. Equilibri macroeconòmic. Inflació i atur. Política Monetària i Política Fiscal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30,00 33,00 0 63,00
Prova d'avaluació 0 27,00 0 27,00
Resolució d'exercicis 0 90,00 0 90,00
Sessió expositiva 60,00 60,00 0 120,00
Total 90,00 210,00 0 300

Bibliografia

 • Acemoglu, Daron,|eautor. Economía . . Catàleg
 • Begg, David K. H (cop. 2006 ). Economía (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Krugman, Paul R (cop. 2015 ). Fundamentos de economía (3a ed.). Barcelona, [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Mankiw, N. Gregory (cop. 2007 ). Principios de economía (4ª ed.). Madrid: Thomson. Catàleg
 • Samuelson, Paul A.|q(Paul Anthony) (cop. 2013 ). Economía (18ª ed.). Aravaca (Madrid): McGraw-Hill. Recuperat 30-07-2018, a https://www.dawsonera.com/abstract/9788448193720 Catàleg
 • Tugores Ques, Juan (1993 ). Introducción a la economía : problemas y cuestiones (2ª ed.). Barcelona: Vicens Vives. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Anàlisis / estudi de casos Es valorarà la resolució d'exercicis i/o casos proposats 30 No
Exercicis, problemes i altres activitats Es valoraran els exercicis realitzats i el seguiment de les lectures, i altres activitats recomanades, així com la participació activa a les classes. 10 No
Examens globals de cada quadrimestre Examen conjunt compost de preguntes sobre aspectes teòrics, exercicis, problemes i/o comentaris de textos i notícies 60

Qualificació

Aquesta assignatura preveu cinc activitats d’avaluació: 1) una avaluació parcial de Microeconomia; 2) un examen global de Microeconomia que es fa durant la convocatòria d’exàmens de febrer; 3) una avaluació parcial de Macroeconomia; 4) un examen global de Macroeconomia a la convocatòria oficial de juny; i 5) exercicis de classe, problemes escrits i altres activitats que el professor proposi a l’inici de curs.

La nota de l’expedient es calcularà de la manera següent:
1.- 60% de la nota a partir de la mitjana dels dos exàmens globals de cada part (proves 2 i 4).
2.- 30% de les dues avaluacions parcials (activitats 1 i 3)
3.- 10% dels exercicis, problemes i altres activitats complementàries (activitat 5).
A més d’obtenir una puntuació global de 5 o més en aquest càlcul, és també requisit indispensable per aprovar tenir una puntuació mínima de 4 com a nota mitjana de cada semestre. La nota mitjana d'un semestre s'obté aplicant els percentatges definits a "Activitats d'avaluació" només a les activitats realitzades aquell semestre.

Recuperació
Els dos exàmens globals de cada part (proves 2 i 4) són les úniques activitats recuperables en l’examen de recuperació oficial i podran ser recuperats conjuntament o per separat. Per calcular la nota en la recuperació es faran servir les mitjanes i criteris anteriors (substituint les notes de les proves recuperades). Si aquesta mitjana és igual o superior a 5 amb una puntuació mínima de 4 de cada semestre la nota de l’expedient serà d’Apte (5). En cas contrari la nota de l’expedient serà la mínima entre 4.5 i la mitjana.

Matrícules d’honor
Hi ha un nombre limitat de mencions de Matrícula d'Honor. Aquestes seran atorgades per l’equip de professors de l’assignatura entre els candidats elegibles de tots els grups.

- En els exàmens es valorarà: les respostes ajustades a les qüestions plantejades, l'expressió escrita clara i entenedora, la correcció ortogràfica i sintàctica, la justificació i l'argumentació de les respostes.

- En la resolució de problemes es valorarà: la resposta justificada als exercicis proposats; la valoració tant del procés de resolució com del resultat. Pulcritud en la presentació així com en la redacció.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no es presenti a les proves 2 i/o 4 tindrà un no presentat a l'acta.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en dos exàmens parcials que valen el 50% cadascun a la nota final, un a la convocatòria de febrer i un altre a la convocatòria de juny.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

S'establirà un horari de tutories setmanalment (tan en grups reduïts com de manera individual), que es notificarà a l'estudiantat a principi de semestre.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació oficial es durà a terme preferentment mitjançant el fòrum i/o correu electrònic, així com en els espais de la facultat habilitats per a l'atenció de l'estudiantat.

Observacions

.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si les classes no poden ser 100% presencials, s'editaran vídeos i/o altre material divers del contingut del programa, que es posarà a disposició dels estudiants amb antel·lació suficient. A les classes presencials en grups reduïts es reforçarà la teoria i es realitzaran exercicis, problemes i pràctiques, per tal de fer un seguiment continu del treball dels estudiants. Algunes d'aquestes activitats seran d'avaluació continuada.

Si no es pot accedir a les aules, es seguirà aquest esquema amb l'ajut de les plataformes habilitades.

Modificació de l'avaluació:
Les activitats d'avaluació no es canviaran quant a criteris i pesos.

En casos en que no es pugui fer l'activitat presencial, es realitzarà de manera virtual, via moodle o les plataformes habilitades, amb els continguts i detalls previstos a la fitxa de l'assignatura.

Tutoria i comunicació:
Cas que no es pugui mantenir una interacció presencial, s'intensificaran les tutoritzacions personalitzades (individuals o per petits grups) a través de videoconferència o bé off-line per correu electrònic o mitjançant els fòrums de classe.