Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Els problemes de salut més freqüents en la vellesa, les síndromes geriàtriques. Aspectes característics de la malaltia en la gent gran. Atenció infermera a l'ancià malalt. Tenir cura dels cuidadors en geriatria. Recursos assistencials en geriatria. Aspectes ètics en geriatria. La terapèutica farmacològica durant la vellesa. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i família i/o cuidador.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Identificar i exercir les funcions i responsabilitats pròpies de l’infermer/a en el sí dels equips multidisciplinars.
 • Identificar els tipus d’actuacions més adequades en els processos d’acompanyament a la mort.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.

Continguts

1. Introducció a la geriatria i gerontologia.

2. Organització de l'atenció a les persones grans

          2.1. Valoració geriàtrica integral

          2.2. Escales de valoració geriàtrica

3. Aspectes ètics de l’atenció a les persones grans

          3.1. Maltractament de les persones grans

4. Les persona gran amb Síndromes Geriàtriques

          4.1. Introducció

          4.2. Fragilitat

          4.3. Síndrome confusional Agut

          4.4. Caigudes

          4.5. Immobilitat

          4.6. Incontinència urinària

5. Principals processos que afecten a les persones grans

          5.1. Les persones grans amb problemes del sistema osteoarticular

          5.2. Les persones grans amb problemes del sistema respiratori

          5.3. Les persones grans amb problemes del sistema cardiovascular

          5.4. Les persones grans amb problemes del sistema neurològic

          5.5. Les persones grans amb problemes psicogeriàtrics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 7,50 3,00 10,50
Exposició dels estudiants 2,00 5,00 0 7,00
Prova d'avaluació 1,70 19,00 0 20,70
Seminaris 4,00 11,55 0 15,55
Sessió expositiva 4,75 7,00 9,50 21,25
Total 12,45 50,05 12,50 75

Bibliografia

 • García Fernández, Francisco Pedro (2006 ). Incontinencia y úlceras por presión. Logroño: Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Recuperat 08-03-2016, a http://gneaupp.info/wp-content/uploads/2014/12/18_pdf.pdf Catàleg
 • García Fernández, Francisco Pedro (2014 ). Clasificación-categorización de las lesiones relacionadas con la dependencia (2a ed.). Logroño: Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Recuperat 08-03-2016, a http://gneaupp.info/wp-content/uploads/2014/12/clasificacion-categorizacion-de-las-lesiones-relacionadas-con-la-dependencia-segunda-edicion.pdf Catàleg
 • García Fernández, Francisco Pedro (DL 2016 ). Atención integral de las heridas crónicas (2a ed.). Madrid: Fundación Sergio Juán Jordan :Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Catàleg
 • García Hernández, Misericordia (2010). Manual de Enfermería Geriátrica (2a Ed). Madrid: Alcalá de Guadaira. Catàleg
 • García Hernández, Misericordia (cop. 2012 ). Enfermería y envejecimiento . Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • García López, María Victoria (2009 ). Enfermería del anciano (2a ed.). Madrid: Difusión Avances de Enfermería. Catàleg
 • Guillén Llera, Francisco (2008 ). Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico (2a ed.). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Leaper DJ, Schultz G, Carville K, Fletcher J, Swanson T, Drake R. (2012). Extending the TIME concept: what have we learned in the past 10 years?. Int Wound J., 9(2), 1-19 Catàleg
 • Luis Rodrigo, María Teresa (2013 ). Los Diagnósticos enfermeros : revisión crítica y guía práctica (9a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg
 • Luis Rodrigo, María Teresa (cop.2013 ). Los Diagnósticos enfermeros (9a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Recuperat 08-03-2016, a http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaudg/detail.action?docID=11073081 Catàleg
 • Mauk, Kristen L. (cop. 2008 ). Enfermería geriátrica. Competencias asistenciales . Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Tabloski, Patricia A (cop. 2010 ). Enfermería gerontológica (2a ed.). Madrid: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Wachtel, Tom J (2008 ). Guía práctica para la asistencia del paciente geriátrico (3a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Aprenentatge Basat en Problemes Avaluació de la participació i aportacions de l'estudiant a partir d'una rúbrica predeterminada. 10
Avaluació continuada Teoria S'avaluen els coneixements a través d'una prova escrita de pregunta multiresposta dels continguts impartits a les classes amb grup gran i a l'ABP 60
Avaluació continuada seminaris S'avaluaran els seminaris 1 a 3 amb una prova d'avaluació tipus test multiresposta sobre els temes treballats i les lectures realitzades 20
Seminari 3 Es valorarà l'exposició dels estudiants del treball realitzat a partir d'una rúbrica i amb coavaluació 10

Qualificació

Es consideren totes les activitats com a recuperables, tanmateix cal tenir en compte els següents aspectes.
- L'assistència a les classes magistrals i participatives no són obligatòries, però altament recomenables.
- L'assistència als seminaris i a l'ABP és obligatòria al 100%. En cas d'optar a l'avaluació única aquestes activitats són imprescindibles en la seva assistència al 100% per superar l'assignatura.
- No es guardaran avaluacions d'un curs per und e següent, exceptuant l'avaluació del procés de l'ABP, realitzat a cursos anteriors.
Per poder optar a Matrícula d'Honor cal tenir una avaluació final de 9 o més i es realitzarà a criteri dels professorat tenint en compte totes les activitats d'avaluació i l'article 12 de la "Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants de la UdG"

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera com a No presentat a l'estudiantat que no ha realitzat totes les activitats obligatòries (o no ha fet la petició de l'avaluació única), o bé que tot i presentar-se a les proves d'avaluació, decideix no presentar-les.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut, en un termini de 15 dies a partir del començament del curs. Aquesta avaluació serà d'una prova escrita única de pregunta oberta, que versarà sobre tots els continguts (classes teòriques, seminaris i ABP). Aquesta prova tindrà un 90% de valor sobre la nota final i el 10% restant correspondrà a l'avaluació del procés ABP (activitat obligatòria)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories individuals o grupals es concretaran per correu electrònic, preferentment a través de missatges de Moodle, amb el professorat de l'assignatura. Aquestes tutories poden ser presencials o virtuals previ acord de les parts

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

S'aconsella utilitzar la Plataforma Moodle de l'assignatura per comunicar-se amb el professorat, cercant a l'apartat de missatges. Aquest sistema envia un email al professorat i estudiantat, alhora que queda guardada aquesta comunicació a Moodle.
Durant el curs qualsevol notificació es realitzarà presencialment a classe als estudiants, alhora que es notificarà a l'apartat d'Avisos i Notícies de Moodle.

Observacions

La planificació dins els horaris de les classes expositives, els seminaris i les tutories d'ABP consten dins els horaris aprovats per la comissió de govern de la Facultat d’Infermeria i es poden consultar a la pàgina web de la Facultat d’Infermeria

Els resultats d'aprenentage que demostrarà l'estudiantat en aquesta assignatura són:
- Comunica informació de forma clara i precisa a audiències diverses.
- Desenvolupa una actitud analítica, crítica i reflexiva davant les diferents situacions de cures.
- Aplica les tècniques apreses en els contextos concrets, demostrant responsabilitat en l'execució de procediments de diversa complexitat.
- Gestiona la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.
- Mostra habilitats de comunicació, observació i valoració de la persona o família amb problemes de salut mental.
- Explora com afecta la malaltia mental a la qualitat de vida i la satisfacció de les necessitats bàsiques.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal "desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, diversitat funcional, etc.". Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.
- Identifica l’articulació de les desigualtats de gènere amb altres desigualtats, d’edat, de classe social, d’origen, ètnic-culturals, d’orientació sexual, de diferents capacitats, i la seva plasmació en la salut de les persones.
- Analitza les diferències per sexe i les desigualtats de gènere en l'etiologia, l’anatomia, la fisiologia i les patologies, en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica, i en el pronòstic; en les cures a les persones, així com en altres tipus de diagnòstics i intervencions en salut.
- És capaç de realitzar una història clínica, examen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, o activitat diagnòstica pròpia d'altres professions de la salut de forma específica per a homes i dones.
- Aplica el coneixement del sistema sexe/gènere a l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i a l'avaluació o assessorament a les persones ateses dones i homes, a grups i a poblacions sanes.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.
- Sap analitzar l'impacte de gènere individual i poblacional del tipus de sistema d'atenció a la salut.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Infermeria clínica de l'adult 2
 • Infermeria comunitària I
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats que no es poguessin fer d eforma presencial es duran a terme de forma virtual online i els activitats d'avaluació es portaran a terme de la mateixa forma.
Escenari de 100% presencialitat: les activitats presencials seran per tot el grup disponible (Teoria, Seminaris i ABP).

Modificació de l'avaluació:
Escenari 100% virtualitat o 100% presencialitat: es mantindrà el mateix sistema d'avaluació de les activitats previstes.

Tutoria i comunicació:
Escenari 100% virtualitat: es mantindrà el sistema d ecomunicació preferencial a través de notificacions amb el Moodle de l'assignatura. Totes les tutories seran concertades per correu electrònic, preveient la reunió online virtual. En cas de poder solucionar el tema amb email o altres i no precisar reunió virtual s'acordaria així.