Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Conceptes bàsics de Farmacologia centrada en la persona. Importància de l'apoderament i adherència de la persona en el seu tractament. Farmacovigilància. Relació benefici/risc/cost. Estudis d'utilització de medicaments (EUM). Ús racional dels medicaments.Medicaments genèrics. Medicaments essencials. Farmacocinètica i farmacodinàmia. Les interaccions farmacològiques. Els principals fàrmacs dels diferents grups terapèutics, posologia, vies d'administració, farmacocinètica i farmacodinàmia, efectes adversos, interaccions i principals precaucions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Recollir i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement.

Continguts

1. Introducció a la farmacologia. Concepte de fàrmac, medicament, principi actiu, especialitat farmacèutica, presentació i forma farmacèutica. Ús racional dels medicaments. Medicaments essencials. Medicaments genèrics. Anamnesi farmacològica.

2. Reaccions adverses als medicaments.Tipus i classificació. La notificació espontània de reaccions adverses a medicaments. Targeta groga. Utilització segura dels medicaments

3. Administració de fàrmacs.Formes farmacèutiques. Principals vies d'administració de fàrmacs. Avantatges i inconvenients.

4. Cicle general dels fàrmacs en l'organisme. LADME. Farmacocinètica i farmacodinàmia. Pautes de dosificació. Corbes de nivells plasmàtics dels fàrmacs. Conceptes de biodisponibilitat, semivida i volum de distribució dels fàrmacs. Altres

5. Principals interaccions farmacològiques.

6. Principis de la fluidoteràpia i drogues vasoactives

7. Farmacologia de l'aparell respiratori. Tractament farmacològic de l'asma i de la MPOC. Antitussígens, mucolítics i expectorants

8. Farmacologia de l'aparell cardiovascular. Cardiotònics. Antiarítmics.Antianginosos. Antihipertensius.Diürètics.

9. Farmacologia del sistema hematopoiètic.Hemostàtics. Anticoagulants. Trombolítics Fàrmacs antianèmics

10. Farmacologia de l'aparell digestiu. Tractament farmacològic de la malatia ulcerosa. Antiemètics. Laxants i antidiarreics.

11. Tractament farmacològic de les dislipèmies

12. Farmacologia dels antiinfecciosos.Classificació, mecanisme d'acció. Resistències bacterianes i el seu mecanisme de producció. Estratègia terapèutica antimicrobiana. Espectre d'activitat. Efectes indesitjables dels principals grups d'antibiòtics.

13. Antituberculosos. Antivírics. Antiparassitaris. Antifúngics.

14. Farmacologia del dolor. Analgèsics no narcòtics i antiinflamatoris no esteroïdals. Analgèsics opiacis i derivats. Corticosteroides.

15. Farmacologia del sistema nerviós. Hipnosedants. Antidepressius. Antipsicòtics. Anticonvulsivants. Antiparkinsonians. Avenços en el tractament de les demències. Farmacologia del SN autònom.

16. Tractament farmacològic de l'osteoporosi

17. Introducció als fàrmacs citostàtics.Quimioteràpia antineoplàsica. Principals conceptes, mecanismes d'acció i efectes indesitjables

18. Farmacologia del sistema endocrí. Tractament de la diabetis. Altres

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 3,00 0 3,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 20,00 12,00 32,00
Seminaris 6,00 15,00 0 21,00
Sessió expositiva 12,00 46,00 24,00 82,00
Treball en equip 2,00 10,00 0 12,00
Total 20,00 94,00 36,00 150

Bibliografia

 • Castells Molina, Silvia (cop. 2012 ). Farmacología en enfermería (3a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Katzung, Bertram G. (cop. 2013 ). Farmacología básica y clínica (12a ed.). México D. F. [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Lehne, Richard A (cop. 2013 ). Pharmacology for nursing care (8th ed.). St. Louis, Missouri: Saunders/Elsevier. Catàleg
 • Rang, H. P. Dale, M. Maureen (cop. 2012 ). Rang y Dale farmacología (7a ed). Barcelona: Elsevier España. Catàleg
 • SemFYC/camfic (2006). Guia terapèutica en Atenció Primària. Basada en l'evidència (2º ed). Bareclona: semfyc edicions. Catàleg
 • Álvarez López, Jorge (cop. 2016 ). Guía farmacológica pediátrica en tratamiento parenteral y cuidados de enfermería . Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Álvarez López, Jorge (cop. 2015 ). Guía farmacológica en tratamiento parenteral y cuidados deenfermería . Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Seltzer, Meta Brown (2012 ). Drug calculations : ratio and proportion problems for clinical practice (9th ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier. Catàleg
 • Medimecum : guía de terapia farmacológica ([1996]- ). Madrid: Adis International. Catàleg
 • Agencia Española del Medicamentos y Productos sanitarios (2015). Medicamentos de uso Humano. Recuperat 10/09/2015, a http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/portada/home.htm
 • Generalitat de Catalunya (2015). Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya. Recuperat 10/09/2015, a http://www.cedimcat.info/index.php?lang=ca&Itemid=433

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives i participatives. Bloc 1 S'avalua l'assoliment de coneixements teòrics dels continguts relacionats i del ABP mitjançant un test amb preguntes d'elecció múltiple amb una sola resposta correcta. Es descomptaran les respostes incorrectes. 15
Classes expositives i participatives. Bloc 2 S'avalua l'assoliment de coneixements teòrics dels continguts relacionats i de l'ABP mitjançant un examen amb preguntes d'elecció múltiple amb una única resposta correcta. Es descomptaran les respostes incorrectes. 22
Classes expositives i participatives. Bloc 3 S'avalua l'assoliment de coneixements teòrics dels continguts relacionats i de l'ABP mitjançant un examen amb preguntes d'elecció múltiple amb una única resposta correcta. Es descomptaran les respostes incorrectes. 22
Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) L'assistència a les sessions d'APB és OBLIGATÒRIA. S'avalua: l'activitat participativa, les habilitats de ranonament, l'aprenentatge independent, capacitat de treball en grup i individual. 10
Seminari 1. Informació de medicaments L'assistència al seminari és obligatòria.

S'avalua la capacitat del estudiant per a comprendre la informació dels medicaments descrita a la fitxa tècnica i cartronatge.
S'avalua la capacitat de seleccionar informació sobre fàrmacs i relacionar-la amb diferents patologies.

Realització d'una activitat avaluativa dins el seminari 1 (1%).
Resolució de casos (4%).
5 No
Seminari 2 i 3. Càlcul de dosi de fàrmacs L'assistència als seminaris 2 i 3 ésvoluntària.

S'avalua l'habilitat de raonament de l'estudiant per calcular les dosi de fàrmacs mitjançant la resolució de problemes de càlcul de dosi.
Per superar aquesta activitat cal obtenir una qualificació igual o superior a 7.
13
Seminari 4. Educació per la salut en l'ús de fàrmacs L'assistència als seminaris és obligatòria

S'avalua la capacitat de l'estudiant de treball en grup, de comunicar-se oralment i per escrit, i de seleccionar fonts d'informació rellevant elaborant un treball d'educació per la salut en l'ús de fàrmacs i presentant-lo oralment.
13 No

Qualificació

Cada activitat avaluativa s'ha d'aprovar amb una qualificació igual o superior a 5 per SEPARAT i de FORMA INDEPENDENT per poder superar l'assignatura (inclòs el càlcul de dosi).

Són ACTIVITATS RECUPERABLES: els tests amb preguntes d'elecció múltiple, el procediment de l'ABP i els treballs escrits i/o exposicions orals dels seminaris que no superin el 5 sobre 10 a excepció del seminaris de càlcul de dosi on la qualificació ha de ser igual o superior a 7.

L'acitivitat complementària FARMABLOC és una activitat voluntària que es descriu com a crèdit extra de l'assignatura amb un valor de 0.3/10. Aquesta activitat té la finalitat de facilitar aprovar l’assignatura en cas que una de les AR tingui una qualificació de 4,7 i és indispensable per aquells/es estudiants que vulguin obtenir una Matrícula d'Honor.

És obligatòria l'assistència a l'ABP i al seminari 1 i 4.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació NO PRESENTAT correspon a aquell estudiant que no es presenta a cap de les activitats d'assistència obligatòria i d'avaluació de l'assignatura: exàmens d'avaluació de continguts, seminaris, presentació de treball o activitat d'avaluació continuada (resolució de casos) i ABP.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir del començament del curs.

Aquesta avaluació única consistirà en una prova escrita o oral que inclourà tot el contingut de l'assignatura tant la part teòrica, els seminaris i l'ABP.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

Cal obtenir una qualificació mínima de 5.0 cadascuna de les activitats avaluatives del BLoc 1, Bloc 2 i Bloc 3 mentre que caldrà una qualifaicó de 7.0 en l'activitat del càlcul de dosi de fàrmacs.

Tutoria

Les tutories es realitzaran en grup o individualment prèvia sol.licitud via e-email amb el professorat que imparteix la docència de la matèria que requereix la tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comuncicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà via plataforma moddle i de manera individualitzada via e-mail.

Observacions

En aquesta assignatura és important l'aprenentatge integrat i consolidació dels coneixements de les matèries que s'exposen en l'apartat següent.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d'aprenentatge que s'hi vinculen són:
- Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça, sexualitat i identitat/expressió de gènere, diversitat funcional, etc.).
- Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.
- Coneix els conceptes de gènere relacionats amb les ciències de la salut, identificant la importància per a la salut de la identitat, els rols i les creences socioculturals de gènere en dones i homes.
- Es comunica de manera eficaç amb els persones ateses, demostrant consciència de la diferència de poder professional-usuari/usuària, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

Assignatures recomanades

 • Actuació en urgències i emergències
 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Atenció d'infermeria en salut mental
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Infermeria clínica de l'adult 2
 • Infermeria clínica del vell
 • Infermeria clínica materno-infantil
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
 • Sistemes d'Informació i llenguatge científic

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals i es mantindran les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual.
Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en les activitats, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%)

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació de les activitats es realitzaran on-line i es proposaran activitats alternatives en el cas que es requereixi.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els estudiants així com les tutories es realitzaran mitjançant el mail i en cas que així ho requerís es podria emprar videoconferències.