Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Sistemes i criteris de medició i valoració de les unitats d’obra en les diferents fases d’execució de l’obra: fase II. Pressupostació d’obra privada i del Sector Públic. Relacions valorades. Impost sobre el Valor Afegit. Sistemes de predimensionat de costos.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE23 Capacitat per confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Continguts

1. ÀREA D'AMIDAMENTS

          1.1. SISTEMES I CRITERIS D'AMIDAMENT. (En aquesta unitat didàctica s’estudiarà per cada tema: les generalitats; definicions i contingut; i el tractament de la unitat d’obra: relació de possible s unitats d’obra, els factors modificatius a la definició de l’epígraf de les unitats d’obra, definició de l’epígraf de les unitats d’obra i el desenvolupament de l’amidament)

                    1.1.1. Estructura edificatòria. Tancaments, divisòries i altres formacions; aïllaments i impermeabilitzacions

                    1.1.2. Revestiments. Revestiments exterios i interiors: de parets i sostres (arrebossats, estucats, enguixats, enrajolats, aplacats i fals sostres), de terres (paviments i sòcols) i altres revestiments (remats, trencaaigües, etc.)

                    1.1.3. Fusteria i serralleria. Fusteria (de fusta, de PVC i d'alumini. Serralleria

                    1.1.4. Acabats. Vidres (envidriaments, envans, portes, murs cortina, lluernaris, etc.). Pintures i empaperats. Decoració i varis

                    1.1.5. Instal.lacins. D'evacuació d'aigües (Sanejament). D'aigua. D'aparells sanitaris i aixetes. D'electricitat. Altres instal.lacions (audiovisuals i comunicació, de protecció, de transport, de ventilació i evacuació, de climatitzacio, de gasos i liquats)

                    1.1.6. Enderrocs, deconstrucció i treballs previs

                    1.1.7. Gestió de residus

                    1.1.8. Seguretat i salut laboral

                    1.1.9. Control de qualitat

2. ÀREA DE PRESSUPOSTOS

          2.1. Els costos indirectes d'obra. El Pressupost d'Execució Material. Les despeses generals d'empresa, el benefici industrial i el preu final de la partida d'obra. El Pressupost d'Execució Material per Contracte i Pressupost d'oferta.

          2.2. El pressupost en l'obra pública

          2.3. Estratègies per l'elaboració de pressupostos i de propostes econòmiques (obra Pública i privada)

          2.4. Elaboració de relacions valorades i de certificacions d'obra.

          2.5. L'IVA en relació a l'execució d'obra. Tipus de gravamens. Casos especials. L'inversió del subjecte passiu.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 46,00 0 46,00
Elaboració individual de treballs 0 25,00 0 25,00
Prova d'avaluació 12,00 0 0 12,00
Resolució d'exercicis 0 19,00 0 19,00
Sessió expositiva 0 26,00 0 26,00
Sessió pràctica 8,00 10,00 0 18,00
Tutories de grup 2,00 0 0 2,00
Tutories individuals 2,00 0 0 2,00
Total 24,00 126,00 0 150

Bibliografia

 • Ribera Roget, Albert (2011). Presupuestos de proyecto y ofertas económicas de obra. ( ). Editorial Manuscritos. La 21. Catàleg
 • Ribera Roget, Albert (2012). Retribución variable por unidades de obra. El destajo en construcción.. Madrid: Manuscritos i Universitat de Girona. Catàleg
 • Gifra Bassó, Ester (2013 ). La Contratación pública de obras : claves, pautas y praxis . Morata de Tajuña, Madrid: Manuscritos. Catàleg
 • Ribera i Roget, Albert (2019) (2019). Tècniques pel seguiment i control de costos de construcció des de la perspectiva de l'empresa promotora i de l'empresa constructora (1a). Madrid: Manuscritos. Catàleg
 • Ramírez de Arellano Agudo, Antonio (2010 ). Presupuestación de obras (4a ed. (actualizada con la gestión de RCD)). Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Catàleg
 • Valderrama, Fernando (cop. 2007 ). Mediciones y presupuestos : y otros A4 del proyecto segúnel CTE . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Bertrán Moreno, Agustín (2009 ). Las Mediciones en las obras : adaptadas al RD 304. Granada: [el autor]. Catàleg
 • García, Gonzalo (cop. 2001 ). Precio, tiempo y arquitectura : mediciones, presupuestos y planificación para edificación y obra civil . Madrid: Mairea :Celeste. Catàleg
 • Álvarez Martínez, Félix (DL 2001 ). Presupuestos para la construcción . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Benito Arango, Rodolfo de (cop. 2009 ). Manual de Presto (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana de España. Catàleg
 • Presto 11: Control de obra y control de costes (2011 ). Madrid: Anaya Multimedia. Catàleg
 • Soler Severino, Manuel José. (2020). Manual de gestión BIM para los agentes de la construcción (Primera edición). Madrid: Bellisco Ediciones. Catàleg
 • Portales i Pons, Agustí. (2007). El Oficio de jefe de obra :. Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Construc : revista técnica de la construcción ([1952]- ). Barcelona: [s.n.]. Catàleg
 • Eme dos (. . , a http://emedos.es/ Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici de pràctiques d'aula informàtica (s. asíncrona) Es realitzarà 1 prova. Amb una càrrega del 10 %. 10 No
Exercici presencial en horari de pràctiques aula (s. presencial) Es realitzaran 2 proves, cadascuna d'elles amb una càrrega del 15 % 30 No
PACs Pressupostos (s. presencial) S'han progamat 2 PACs, amb una càrrega del 15 % cadascuna. 30 No
Examen oficial (. presencial) Es realitzarà un únic examen. 30 No

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA (70% nota final) – no recuperable
Es fixarà una nota global a partir de la realització de les activitats avaluables indicades en el requadre anterior i que es reprodueixen a continuació:
- 2 pràctiques presencials en hora de classe de pràctica d’aula. Veure document programació AP1: PAV1- Tancaments i Revestiments / PAV2- Fusteria, Acabats i Instal.lacions. Puntuació: 15%+15% = 30%
- 2 Proves de pressupostos tipus qüestionari. Veure document programació AP2: PACP-1 i PACP-2. Puntuació: 15%+15%= 30%
- 1 pràctica a l’aula informàtica. Veure document programació AP1: PAV3. Puntuació: 10%

Cal tenir en compte el següent:
- Els criteris de correcció de cada activitat es detallaran en el corresponent enunciat de l’activitat.
- Les pràctiques i proves es corregiran en un sessió conjunta que es programarà en el seu moment. La revisió de les diferents proves es realitzarà un cop acabada la docència i obtinguda la nota d’avaluació continuada.
- Totes les notes publicades durant el curs son provisionals fins després de la revisió final.

Durant el curs es proposen diferents tasques no puntuables però de realització i presentació obligatòria. Amb aquestes activitats es pretén que l'alumne posi en joc els seus coneixements i habilitats i sigui capaç de resoldre l'encàrrec de forma satisfactòria. La intenció és fer aflorar els dubtes i inquietuds a fi de activar una aprenentatge basat en l'aplicació pràctica.

EXAMEN FINAL (30% nota final) – no recuperable
En la data oficialment programada segons els horaris d’exàmens de l’EPS es realitzarà una prova que abarcarà tot el contingut de l’assignatura.
L’alumne està obligat a presentar-se a l’examen, encara que la nota resultant de l’avaluació continua et permeti aprovar l’assignatura. El professor responsable pot alliberar la realització d'aquest examen quan així o consideri oportú.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tot l l'indicat a continuació és aplicable a la modalitat semipresencial.

Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents (excepte si s'acull al sistema d'avaluació única):
- Presentar-se a l'examen final
- Haver complert, com a mínim, un 80 % dels criteris fixats a continuació:
* Realització com a miním de 5 de les 6 activitats avaluabres durant el curs. En aquest cas l'activitat no realtizada es puntuarà amb una nota de 0.
* Presentació en temps i forma dels exercicis i pràctiques proposades (un 80 % del total de les activitats proposades).

Si no s'assoleixen aquests mínims la nota serà la de No Presentat.

Nota: s'entén que un alumne es presenta a examen quan entra a l'aula d'examen, per tant està obligat a lliurar l'examen per ser qualificat

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en la realització de les següents activitats d'aprenentatge:
- Amidament detallat i pressupost d'un projecte a determinar (20%)
- Exercici de Presto (10%)
Examen únic en la convocatòria ordinària (70 %). En aquest cas l'examen serà recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran, prioritàriament, de forma presencial. En cas que no sigui possible es podrà realitzar de forma virtual per mitjà de videoconferències a través del meet.

A petició d'un grup d'estudiants es podrà sol.licitar un tutoria conjunta amb l'objecte d'aclarir o comentar la realització d'exercicis, pràctiques, trebals, etc.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Tota la informació es facilitarà a través del Moodle i el correu electrònic comunicat a la UdG.

Observacions

L'assignatura es planifica preveient un treball constant i equilibrat de l’estudiant durant el curs, amb una dedicació de 25-30 hores per crèdit. Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor. La resta, de 3 a 4 hores setmanals, es considera treball autònom destinat al desenvolupament de les activitats proposades, preparació dels continguts i proves, consulta de la bibliografia, recerca d’informació i estudi.

Es considera imprescindible l’assistència continuada i participació activa a les sessions de formació.

Des de l’inici del curs l’estudiant tindrà coneixement de tota la programació del curs, el calendari de lliurament en línia de les activitats, les dates de realització de proves d’avaluació i les revisions.

Tot el material penjat al moodle és d’ús exclusiu pels estudiants matriculats a l’assignatura i únicament poden tenir com a finalitat l’aprenentatge dels continguts de la mateixa. Està prohibit qualsevol altre ús ja que atempta contra els drets d’autor i pot tenir conseqüències legals.

En les sessions per mitjà de videoconferència per enregistrar veu, gravar, filmar o fotografiar cal demanar el consentiment previ del professor.


MODALITAT SEMIPRESENCIAL
Aquesta modalitat intercala la virtualitat amb la presencia física de l'alumne al centre.
En concret per aquesta assignatura s'han planificat com a sessions presencials les pràctiques d'aula, un exercici puntuable de les pràctiques d'aula informàtica, les 3 PACs de pressupostos i l'examen ordinari (comproveu la programació penjada al moodle de l'assignatura). Pel seguiment de les sessions de teoria i pràctiques d'aula informàtica es posarà a disposició dels matriculats tot el material necessari (apunts, vídeos, tutories, etc.)

PREREQUISITS per cursar l'assignatura:
- Les assignatures que cal haver aprovat per cursar en condicions l'assignatura estan relacionades a l'aparatat "ASSIGNATURES RECOMANADES"
- Com a matèries bàsiques relacionades i que l’alumne ha d’estar rebent, hi ha: ORGANITZACIÓ , PLANIFICACIÓ I EQUIPS D’OBRA 2, CONSTRUCCIÓ 6, ESTRUCTURES 3 i SEGURETAT I SALUT LABORAL.

Assignatures recomanades

 • Amidaments i pressupostos 1
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Construcció 5
 • Dibuix 1
 • Dibuix 2
 • Dret
 • Empresa
 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Geometria descriptiva
 • Geotècnia
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Topografia i replantejos

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.