Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Estudi de les patologies de la construcció i la rehabilitació d'edificis
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treball en equip
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CE11 Capacitat per elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seva implantació a l'edifici
 • CE10 Aptitud per intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït
 • CE09 Capacitat per dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius

Continguts

1. Introducció a la patologia

          1.1. Definició de dany

          1.2. Patologies més habituals

2. Introducció a la rehabilitació

          2.1. Conservar/substituir/rehabilitar/enderrocar

3. Introducció a la terapeutica

          3.1. Reparació/restitució/rehabilitació/substitució física o funcional/enderroc

4. Aspectes documentals

          4.1. Informes:Objectius,tipus (prediagnosi, diagnosi...)

          4.2. Dictàmens:Objectius. Continguts.

          4.3. ITE:Descripció.

          4.4. Llibre de l'edifici.Descripció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13,00 15,00 0 28,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 30,00 0 30,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 0 0 15,00 15,00
Total 15,00 45,00 15,00 75

Bibliografia

 • Lesiones en los edificios : sintomas, causas, reparacion (1990) (3ª ed). Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Pröpster, Hans (1986). Lesiones de solados y alicatados : causas y reparación (2ª ed). Barcelona: Ediciones CEAC. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2010). Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos (Nueva ed.). Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Tratado de rehabilitación (1998). Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Teoría e historia de la restauración (1997). Madrid: Munilla-lería. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2004). Influencias, daños y tratamientos de las humedades en la edificación. Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2012). Manual de patología de la edificación : detección, diagnosis y soluciones. Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2009). Cómo evitar errores en proyectos y obras : 100 casos prácticos. Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José. (2005). Patología de estructuras de hormigón armado y pretensado (2ª ed.). Madrid: INTEMAC. Catàleg
 • Fernández Cánovas, Manuel (1994). Patología y terapéutica del hormigón armado (3ª ed. act). Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Aguado Alonso, Luis (1997). Humedades en la edificación : control de calidad de la impermeabilización. Madrid: COAAT. Catàleg
 • El Manteniment dels edificis : des de l'inici del projecte fins al final de la seva vida útil (2000). Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona. Catàleg
 • Recomanacions per al reconeixement sistemàtic i la diagnosi ràpida de sostres construïts amb ciment aluminós (1991). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Catàleg
 • El Llibre de l'edifici (1996). Barcelona: Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Catàleg
 • Miranda i Llopis, Antoni. (1991). Manteniment de l'edifici : fitxes. Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball de practiques. Activitats pràctiques de curta durada realitzades en grup, excepte les de caràcter puntuable que es resoldran de manera individual.
Desenvolupament segons la programació de l’assignatura.
/ Treball d’anàlisi de patologies en edificis.
/ Per l'evaluació d'aquesta activitat es proposaran dues practiques puntuables. La primera representarà el 10% de la nota i es realitzarà a la meitat del semestre, la segona el 30% i al final d'aquest.
/ Es proposa una recuperació de la nota d'aquesta activitat el mateix dia de l'examen. Per optar a aquesta recuperació caldrà lliurar totes les pràctiques proposades durant el curs completament acabades.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius / Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi / Síntesi.
40
Treball de curs Treball en equip amb valoració individualitzada.
Anàlisi de casos proposats per l'alumne.
20 No
Proves d'avaluació Activitat d’avaluació individual (examen).
Prova d'avaluació sobre els continguts teòrics de l'assignatura.

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Concreció de la resposta.
40

Qualificació

Activitats d’avaluació:

Treball de curs (TC) (20% nota assignatura):
• activitat individual o en equip que caldrà lliurar telemàticament a través de la plataforma Moddle en la data indicada en l’enunciat.
Activitat no recuperable.

Treball de pràctiques (TP) (40% nota assignatura):
activitat individual. Es realitzaran dues pràctiques puntuables durant el curs (primera pràctica puntuable 10% nota assignatura i segona pràctica puntuable 30%).
En cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació en la data prevista per a l'examen al calendari oficial(1era convocatòria).

Teoria (EX) (40% nota assignatura):
Examen tipus test que caldrà realitzar de manera presencial. Estarà format per una combinació de preguntes tipus test i de resposta breu.
Es realitzarà una prova coincidint amb la data d'examen previst al calendari oficial. En cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació en la data prevista per a recuperacions (2ona convocatòria) del calendari oficial.


Obtenció de la nota en 1era convocatòria:
si TOTES les activitats >=5. ( N ) = %(TC) + %(TP) + %(EX)
En cas contrari cal anar a la recuperació de la part no aprovada.

Obtenció de la nota després de recuperació :
( N ) = %(TC) + %(TP) + %(EX)
Essent TP i EX la nota més alta de les dues obtingudes (1era convocatòria o recuperació).
s'aprova l'assignatura si ( N ) >= 5
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.

Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
Les qualificacions dels treballs dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
L'objectiu de la revisió de les diferents proves és detectar si hi ha algún error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.

La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.

Avaluació única:
Activitats d’avaluació pels alumnes que optin a avaluació única seguint el procediment oficial de petició:

Treball de curs (TC) (20% nota assignatura):
• activitat individual o en equip que caldrà lliurar telemàticament a través de la plataforma Moddle en la data indicada en l’enunciat.
Activitat no recuperable.

Treball de pràctiques (TP) (40% nota assignatura):
activitat individual. Es realitzarà una prova coincidint en la data d'examen previst al calendari oficial(1era convocatòria).
En cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació en la data prevista per a l'examen al calendari oficial (2ona convocatòria).

Teoria (EX) (40% nota assignatura):
Examen tipus test que caldrà realitzar de manera presencial. Estarà format per una combinació de preguntes tipus test i de resposta breu.
Es realitzarà una prova coincidint amb la data d'examen previst al calendari oficial. En cas de no aprovar aquesta part es realitzarà una recuperació en la data prevista per a recuperacions (2ona convocatòria) del calendari oficial.


Obtenció de la nota en 1era convocatòria:
si TOTES les activitats >=5. ( N ) = %(TC) + %(TP) + %(EX)
En cas contrari cal anar a la recuperació de la part no aprovada.

Obtenció de la nota després de recuperació :
( N ) = %(TC) + %(TP) + %(EX)
Essent TP i EX la nota més alta de les dues obtingudes (1era convocatòria o recuperació).
s'aprova l'assignatura si ( N ) >= 5
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.

Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
Les qualificacions dels treballs dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
L'objectiu de la revisió de les diferents proves és detectar si hi ha algún error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.

La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran en dos formats:

Prèvia petició a través del correu electrònic, es faran tutories al despatx del professor per a un màxim de tres alumnes alhora. En cas que el professor consideri la consulta d'interès general també la respondrà en la sessió d'aula.

Prèvia petició a través del correu electrònic, es faran tutories virtuals amb la plataforma a definir pel professor, per a un màxim de tres alumnes alhora. En cas que el professor consideri la consulta d'interès general també la respondrà en la sessió d'aula.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació general es realitzarà a través del fòrum de noticies de la pàgina de l’assignatura.

Observacions

Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 75 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes

Web de l'assignatura :
Es recomana l'accés continuat a la web doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories dels professors.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital (abans de la data programada)

Fitxa / perfil de l'alumne :
.- En començar el curs convé que tots els alumnes tinguin actualitzada la seva fitxa / perfil.
.- Les dades que s'hi fan constar han de ser reals.
.- La fotografia ha de ser tipus carnet, recent i que permeti el reconeixement de l'alumne.

Sessions d’aula :
Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat a les sessions d'aula.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa, previ consentiment del professor.
.- Sense consentiment no es pot enregistrar. No s'admet gravar, filmar ni fotografiar.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils

Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per cada professor
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i tutoritzen a l'aula, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs a desenvolupar per l’alumne.

Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades a la web, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats dels professors.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb els professors.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.

Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal complimentar l'enquesta que es realitza al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • V-Construcció 5
 • V-Construcció 6
 • V-Estructures 3
 • V-Expressió gràfica 3
 • V-Organització, planificació i equips d'obra 2

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.