Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Estudi de les fases seqüencials i els agents que intervenen en la construcció d'edificis. L’assignatura es centra en analitzar i raonar els condicionants del procés constructiu. L'estudiant ha de tenir consolidat el coneixement relatiu a la definició dels sistemes constructius i a la resolució de les interaccions. La metodologia didàctica es basa sobretot en l’estudi de casos, analitzant edificis ja construïts a partir de l’observació d’imatges, detalls constructius i fotografies d’obra. Mitjançant fòrums es pot compartir la informació obtinguda sobre els edificis objecte d'estudi. Aquesta assignatura és semi presencial i forma part del Tronc Comú entre el Grau en Estudis d'Arquitectura i el d’Arquitectura Tècnica i Edificació.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CE30 Capacitat d'anàlisi de projectes d'execució i la seva translació a l'execució de les obres
 • CT08 Disseny de propostes creatives
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CE07 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius

Continguts

1. Introducció a l’anàlisi i raonament del procés constructiu.

2. Metodologia d'anàlisi i raonament del procés constructiu

          2.1. Anàlisi previ del projecte.

          2.2. Descripció dels sistemes constructius i resolució de les interaccions més significatives.

          2.3. Definició d'objectius.

          2.4. Activitats a realitzar, ordenades segons el procés.

          2.5. Esquemes gràfics del procés constructiu.

          2.6. Raonament del procés constructiu.

3. Factors a considerar en l'anàlisi i raonament del procés constructiu

          3.1. Fases i agents del procés.

          3.2. En funció de l'entorn i la tipologia de l'edifici.

          3.3. En la redacció del projecte d'execució i del llibre de l’edifici.

          3.4. Viabilitat. Condicionants del procés.

          3.5. Implantació d'obra.

4. Anàlisi, raonament dels condicionants i control del procés constructiu, per sistemes constructius.

          4.1. Sustentació.

          4.2. Estructura.

          4.3. Façana i obertures.

          4.4. Coberta.

          4.5. Compartimentació.

          4.6. Acabats interiors.

          4.7. Instal·lacions. Equipament.

5. Anàlisi de casos

          5.1. Procés constructiu d’edificis.

          5.2. Fotografies d’obra en execució.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 5,00 0,50 15,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 6,00 0 6,00
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 0 10,50 0 10,50
Debat 0 6,50 0 6,50
Prova d'avaluació 4,00 16,00 0 20,00
Sortida de camp 0 8,00 0 8,00
Tasques i qüestionaris formatius 0 7,50 0 7,50
Tutories de grup 1,00 0 0 1,00
Total 15,00 59,50 0,50 75

Bibliografia

 • Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación (2005) (3a ed.). Málaga: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga [etc.]. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep. (2002). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1987). La Construcció de l'arquitectura (2a. ed. revisada). Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (2009). Les Claus per a construir l'arquitectura (2a ed. rev. conforme al CTE). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2001). Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación. Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Vivienda, envolvente, hueco (2010). Barcelona: Actar D. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2008). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Per cada tema es publicarà al Moodle un guió amb la bibliografia específica (2022). APC - UdG.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
[AT.Q] Avaluació dels continguts teòrics: Qüestionaris en línia. Assoliment del coneixement específic. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat i estructura del raonament constructiu. Formalització. 18 No
[AT.D] Avaluació dels continguts teòrics: Fòrums de debat en línia entre companys. Assoliment dels objectius proposats i del coneixement específic. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat i estructura del raonament constructiu. Formalització. 7 No
[PAC1] Prova d'avaluació. Anàlisi gràfic i raonament constructiu de les interaccions d'un edifici, a partir de la recerca i aportació prèvia d'informació. Assoliment del coneixement específic. Resolució tecnològica. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat del raonament. Formalització.
30 No
[PAC2] Prova d'avaluació. Anàlisi gràfic i raonament constructiu de les interaccions d'un edifici, a partir de la recerca i aportació prèvia d'informació. Assoliment del coneixement específic. Resolució tecnològica. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat del raonament. Formalització. 30 No
[SO.F] Treball de seguiment fotogràfic d'obres en execució. Assoliment dels objectius proposats. Idoneïtat en la selecció fotogràfica. Exposició del treball. Formalització. 8 No
[SO.D] Treball d'anàlisi de fotografies d'obra en execució: Fòrums de debat en línia entre companys. Assoliment dels objectius proposats i del coneixement específic. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat i estructura del raonament constructiu. Formalització. 7 No

Qualificació

L’assignatura adopta el sistema d'avaluació continuada.
La nota global del curs [NF] s’obté de la mitjana ponderada segons el percentatge definit per cadascuna de les activitats d’avaluació:
[NC] = 25% [AT] + 60% [PAC] + 15% [SO] =
= 18% [AT.Q] + 7% [AT.D] + 30% [PAC1] + 30% [PAC2] + 8% [SO.F] + 7% [SO.D]
on:
[AT]. Avaluació dels continguts teòrics: Qüestionaris [Q] i fòrums de debat en línia [D].
[PAC]. Proves d'avaluació [1 i 2]. Anàlisi i raonament del procés constructiu d'un edifici, a partir de la recerca i aportació prèvia d'informació.
[SO]. Treball de seguiment i anàlisi d'obres en execució: Seguiment fotogràfic [F] i fòrums de debat en línia [D].
Totes les activitats d’avaluació es consideren de compleció obligatòria i no recuperables.
Individualment, cap d’elles té un pes superior al 30% de la qualificació final i no s’exigeix obtenir una nota mínima per poder superar l’assignatura.
Les notes obtingudes a cada activitat d’avaluació es publicaran dins el termini màxim de 30 dies a partir de la seva realització o lliurament. Totes les notes publicades son provisionals fins després de la revisió final del curs.

Durant el curs es realitzen activitats de suport i aprenentatge de participació i/o compleció optativa que no formen part del sistema d’avaluació directe. Sense considerar-les obligatòries, la seva compleció pot implicar una millora de la nota final [NF] amb un increment percentual [Inc] de fins el 25%, aplicable a la nota global obtinguda durant el curs.
[NF] = [NC] + [Inc].
L’increment es calcula en funció de l’assistència a les sessions d’aula (A), el nivell de compleció de les activitats (C) i la participació a les enquestes que es proposen durant el curs (E).
[Inc] = Mitjana [Mitjana(A,C,E); Mínim(A,C,E)]
No es podrà aplicar en el cas d’acollir-se al sistema d’avaluació única, si no s’ha participat o lliurat alguna de les activitats avaluables, si es detecten accions anòmales, si l’increment obtingut és inferior al 10% o si la nota final obtinguda és < 5.0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- La no assistència o no lliurament d’una activitat d’avaluació implicarà que aquesta sigui qualificada com a ‘No Presentat’.
- Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació final de l’assignatura en el cas de que es deixin de realitzar o lliurar activitats d’avaluació que en conjunt computin més del 50% en la ponderació global de curs.
- L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de ‘No Presentat’ exhaureix convocatòria de qualificació.

Avaluació única:
Els estudiants que no puguin fer el seguiment continu del curs podran acollir-se excepcionalment al sistema d’avaluació única, renunciant a l’avaluació continuada. Per acollir-s’hi cal sol·licitar-ho dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per l’EPS.
L’avaluació estarà configurada per aquestes activitats:
[AT]. Avaluació dels continguts teòrics: Examen.
[PAC]. Proves d'avaluació [1 i 2]. Anàlisi i raonament del procés constructiu d'un edifici, a partir de la recerca i aportació prèvia d'informació.
[SO]. Treball d’anàlisi d'obres en execució.
Els treballs es desenvolupen autònomament durant el curs i es lliuren en línia abans de la data fixada al calendari d'exàmens de l’Escola.
Totes les activitats d’avaluació es consideren de compleció obligatòria i no recuperables.
En aquest cas, la nota final del curs [NF] s’obté de la mitjana ponderada de les notes obtingudes a cada activitat, segons el percentatge definit per cadascuna :
[NF] = 25% [AT] + 30% [PAC1] + 30% [PAC2] + 15% [SO]

Requisits mínims per aprovar:
- Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació final mínima de 5.0.
- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
- Comportarà la no superació de l’assignatura si es detecta qualsevol acció fraudulenta o no permesa durant les activitats d'avaluació o en el moment de la seva correcció.

Tutoria

- Al Moodle de l'assignatura hi trobareu el fòrum de preguntes freqüents [FAQS]. Aquest és el canal preferent i més adequat per plantejar qualsevol dubte sobre l'assignatura, doncs sovint la resposta pot ser útil a tots els companys del curs.
- Si us convé atenció més personalitzada, al Moodle també hi trobareu el link per accedir al Google Calendar, des d'on podeu reservar cita prèvia per una tutoria individual entre les opcions disponibles.
- En cap cas les tutories poden ser un substitut de les sessions d'aula programades ni han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que han de ser desenvolupats de manera autònoma.
- Durant el curs, es considera que la revisió de les activitats avaluables forma part del procés d’aprenentatge i es programa com una tutoria en grup d'assistència optativa que s’organitza segons les peticions realitzades a través del formulari d’inscripció. No es pot fer revisió per e-mail ni fora de la data programada.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

- Moodle és la plataforma des d'on es comunicarà tot el relacionat amb el seguiment de l'assignatura i les qüestions organitzatives. El que excepcionalment es publiqui a “Avisos i notícies" també us arribarà per correu electrònic.
- A través dels fòrums es podrà interaccionar amb el professor i els companys del curs .
- Al Moodle s’hi publicaran els continguts de les sessions de teoria, bibliografia recomanada, material de suport, altres documents complementaris, la programació actualitzada i les dates de lliurament de les activitats. També s’hi podrà visualitzar els enunciats per desenvolupar i lliurar les diferents activitats programades.
- Construcció 0 és un espai addicional a Moodle que conté algunes recomanacions bibliogràfiques, exemples de documentació relacionada amb el projecte constructiu, treballs seleccionats de cursos anteriors, etc.

Observacions

- Per al seguiment de l’assignatura l’estudiant ha de tenir o desenvolupar interès per la construcció, facilitat per dibuixar a mà alçada i capacitat d’integrar els coneixements assolits a les altres assignatures prèvies recomanades.
- L’idioma vehicular de l’assignatura és el català. L’estudiant que ho desitgi pot desenvolupar les activitats també en castellà.
- L'assignatura es planifica preveient un treball continuat de l’estudiant durant el curs, amb una dedicació de 25-30 hores per crèdit. Al tractar-se d’una assignatura en format semi presencial, aproximadament 1/6 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor. La resta es considera treball autònom destinat a la preparació dels continguts, consulta de la bibliografia, estudi, recerca d’informació i desenvolupament de les activitats proposades. Donat que l’assignatura s’organitza en format compacte, amb docència cada 15 dies, durant les setmanes programades es preveuen 2 hores d’activitat amb professor pels estudiants acollits a la modalitat semi presencial. Si l’estudiant vol concentrar el treball autònom durant aquestes setmanes, la dedicació equivalent fora de l’aula és aproximadament de 8 a 10 hores setmanals. Més enllà de la dedicació prevista, cada estudiant pot aprofundir en l’aprenentatge destinant-hi el temps que consideri necessari.
- Es recomana l’assistència continuada i participació activa a les sessions programades en format presencial. Per obtenir el màxim rendiment de cada sessió cal preparar prèviament el temari i/o l'activitat a desenvolupar.
- Per fer qualsevol enregistrament de les sessions cal demanar el consentiment previ del professor. Es demana puntualitat per accedir a les sessions i silenciar els telèfons mòbils.
- Des de l’inici del curs l’estudiant tindrà coneixement de la programació del curs, el calendari de lliurament de les activitats, les dates de realització de proves d’avaluació i les revisions. No s'admet la realització de proves, revisions o lliuraments fora de la data prevista ni del format establert.
- Les activitats proposades han de servir per assolir i consolidar totes les competències associades a l'assignatura. La majoria requereixen la recerca i selecció prèvia de la informació necessària per desenvolupar a mà alçada l'anàlisi constructiu proposat.
- Aprendre la Construcció visitant les obres és un recurs molt interessant i no es descarta que durant el curs es pugui organitzar alguna visita d’obres conjunta. L’activitat de seguiment d’obres incentiva a l’estudiant a visitar les obres pel seu compte. Per accedir a les obres caldrà haver contractat prèviament el complement de l’assegurança escolar i demanar permís als encarregats. Garantir la pròpia seguretat durant la visita és responsabilitat de cada estudiant.
- Els estudiants cedeixen els drets d'autor no exclusius derivats de les activitats, fotografies i treballs realitzats durant el curs per a un ús docent o investigador. Amb la mateixa finalitat, també s'autoritza la publicació de les fotografies d’obra seleccionades a Flikr: Udg Construcció.

Assignatures recomanades

 • V-Aspectes legals en la contractació d'obres
 • V-Construcció 1
 • V-Construcció 2
 • V-Construcció 3
 • V-Construcció 4
 • V-Construcció 5
 • V-Construcció 6
 • V-Empresa
 • V-Expressió gràfica 1
 • V-Expressió gràfica 2
 • V-Expressió gràfica 3
 • V-Fonaments de materials
 • V-Instal·lacions 1
 • V-Instal·lacions 2
 • V-Materials 1
 • V-Materials 2
 • V-Organització, planificació i equips d'obra 1
 • V-Organització, planificació i equips d'obra 2

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.