Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El marc legal en la contractació d'obra en l'àmbit públic i privat. El contracte d'obra. Conceptes i principis generals de l'urbanisme. El planejament urbanístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treball en equip
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE26 Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística
 • CB08 Coneixements bàsics del règim jurídic de les administracions públiques i dels procediments de contractació administrativa i privada
 • CE18 Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació

Continguts

1. ÀREA CONTRACTACIÓ (AC)

          1.1. Tema 1. El procés de l'edificació. El marc normatiu (LOE, CTE, etc). El concepte d'edificació. El solar. El projecte. Els agents de l'edificació (concepte, requisits i obligacions). La construcció i l'edifici acabat.

          1.2. Tema 2. Contractació privada. Introducció. Marc Legal; el Codi Civil espanyol. La formalització del contracte d'obra. Tipologia de contractes d'obra. Característiques i elements més importants dels contracte d'obra. Aspectes formals. Condicions, pactes, estipulacions o clàusules.

          1.3. Tema 3. Contractació sector públic. Introducció. Marc legal i legislació vigent. Àmbits d’aplicació. Tipus i qualificació dels contractes (c. Privat, administratiu o harmonitzat). El contracte d’obres (fase prèvia, fase preparatòria, fase d’adjudicació, fase d’execució, període de garantia, liquidació contracte i responsabilitats). El contracte de serveis.

2. ÀREA URBANISME (AU)

          2.1. Tema 4. Ordenances d'edificació: Introducció a l’urbanisme. Les ordenances d’edificació: els sistemes d’ordenació de l’edificació, els paràmetres edificatoris, la regulació urbanística dels usos.

          2.2. Tema 5. Qualificacions en el planejament: Els espais parcel·lats i la xarxa publica: qualificacions del sòl en zones i sistemes. L'aplicació en el planejament general.

          2.3. Tema 6. Les llicències urbanístiques: actes subjectes a llicència, les parcel·lacions i la indivisibilitat. Ordres d’execució i supòsits de ruïna.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 68,00 0 68,00
Cerca i anàlisi d'informació 4,00 4,00 0 8,00
Prova d'avaluació 10,00 0 0 10,00
Resolució d'exercicis 0 20,00 0 20,00
Sessió expositiva 0 28,00 0 28,00
Sessió pràctica 0 14,00 0 14,00
Tutories individuals 2,00 0 0 2,00
Total 16,00 134,00 0 150

Bibliografia

 • Gifra Bassó, Eser (2013). La Contratación pública de obras: claves, pautas y praxis. Morata de Tajuña, Madrid: Manuscritos. Catàleg
 • Trayter Jiménez, Joan Manuel Abel Fabre, Jordi (2008). Comentarios a la Ley de Urbanismo de Cataluña : adaptadosal Decreto-ley 1 (3ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
 • Santos Díez, Ricardo (2008). Derecho urbanístico : manual para juristas y técnicos (7ª ed.). Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. Catàleg
 • Menéndez Gómez, Emilio (2008). Contratos del sector público : contrato de obras públicas. Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi. Catàleg
 • López-Dávila Agüeros, Félix. (2017). La Responsabilidad derivada de la Ley de ordenación de la edificación. Las Rozas (Madrid): Sepín. Catàleg
 • Fernández Alén, Pedro. (2009). Ley de ordenación de la edificación. Madrid: Tornapunta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques avaluables en horari de classes de pràctica d'aula (3AC) (s. presencial) Es realitzaran un total de 3 proves amb un càrrega del 15% cadascuna. 45 No
Pràctiques avaluables en horari de classes de pràctica d'aula (2AU)(s. presencial) Es realitzaran dues pràctiques avaluables amb una càrrega del 10% cadascuna. 20 No
Examen final (AC+AU) Es realitzarà un examen únic 35 No

Qualificació

Per l’avaluació de l’alumne/a es seguiran els següents principis:
- L'avaluació és continuada i acumulativa, mitjançant el seguiment i control del lliurament de treballs, pràctiques, exercicis; de les presentacions realitzades a classe; i per últim el resultat obtingut en l’examen final. Durant el curs es proposen diferents tasques no puntuables però de realització i presentació obligatòria. Amb aquestes activitats es pretén que l'alumne posi en joc els seus coneixements i habilitats i sigui capaç de resoldre l'encàrrec de forma satisfactòria. La intenció és fer aflorar els dubtes i inquietuds a fi de activar una aprenentatge basat en l'aplicació pràctica
- Es realitzaran proves i/o qüestionaris puntuables al llarg del curs, tal i com ja està previst en l'apartat d'activitats d'avaluació. Les pràctiques i proves es corregiran en un sessió conjunta que es programarà en el seu moment. La revisió de les diferents proves es realitzarà un cop acabada la docència i obtinguda la nota d’avaluació continuada.
- L'examen final podrà comprendre la totalitat de coneixements impartits des del principi de l'assignatura fins el moment de realització d'aquest. Serà el professor responsable qui indicarà si l’alumne pot alliberar la realització de l’examen final de la seva part.
- En el moment d’avaluar a l’alumne es tindrà en compte haver realitzat i lliurat, en temps i forma, les activitats proposades pel seguiment de l’avaluació continua.
- Les pràctiques podran ser en grup o individuals, en cada cas, el professor responsable fixarà les pautes pertinents.
- Totes les notes publicades durant el curs son provisionals fins després de la revisió final.AVALUACIÓ CONTINUA - 65 % de la nota final) - NO ADMET recuperació.
Per tal de poder assolir els mínims per optar a la realització de l’examen final caldrà:
- Participar activament en les sessions de classe programades. L’assignatura pot estar sotmesa a petits canvis segons l’evolució i les necessitats del curs.
- Presentar en temps, forma i contingut les pràctiques, exercicis, treballs i qualsevol altra activitat proposada. Tota la documentació lliurada ha d’estar degudament referenciada, indicant les fonts i procedència.
- Realitzar les proves d’avaluació continua programades o proposades al llarg del curs.

EXAMEN FINAL - 35 % nota final – ADMET recuperació.
- L’alumne està obligat a presentar-se a l’examen, encara que la nota resultant de l’avaluació continua ja li permeti aprovar l’assignatura. El professor responsable de cada àrea temàtica pot eximir la realització de la seva part de l’examen final.


EXAMEN RECUPERACIÓ - 35% nota final
- L'alumne que no aprovi l'examen final ordinari podrà accedir a la recuperació en les dates programades en el calendari oficial de l'EPS. En cas d'haver aprovat una de les dues àrees en l'examen ordinari l'estudiant podrà decidir si es presenta a aquesta part de l'examen.
- La nota final resultant s'obtindrà a partir dels criteris fixats en l'avaluació continua (65%+35%). Si la nota final resultant és inferior a 5 punts, l’alumne suspendrà l’assignatura (els dos blocs temàtics). No es guardaran notes de blocs pel proper curs.


AVALUACIÓ FINAL
Es regirà en cada àrea temàtica pels següents principis:
- La qualificació obtinguda en l'examen final tindrà un valor del 35 % de la nota final de l’assignatura. En el cas que l’alumne quedi alliberat de la realització de l’examen final la nota de l’assignatura serà l’obtinguda a l’avaluació continua.
- L’avaluació continua, consistent en la fixació d’una nota que tindrà en compte el treball realitzat per l’estudiant al llarg de l’etapa de formació (realització de pràctiques, exercicis, qüestionaris, treballs, proves, ...) tindrà un valor del 65 % de la nota final de l’assignatura. D’aquests dos valors se’n obtindrà la nota de cada àrea temàtica, representant la part de contractació un 75 % i la d'urbanisme un 25% de la nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per tal que l'alumne sigui avaluat cal complir els dos requisits següents (excepte si s'acull al sistema d'avaluació única):
- Presentar-se a l'examen final
- Haver complert, com a mínim, un 80 % dels criteris fixats a continuació:
* Realització com a miním del 8% de les activitats avaluabres durant el curs. En aquest cas l'activitat no realtizada es puntuarà amb una nota de 0.
* Presentació en temps i forma dels exercicis i pràctiques proposades (un 80 % del total de les activitats proposades).

Si no s'assoleixen aquests mínims la nota serà la de No Presentat.

Nota: s'entén que un alumne es presenta a examen quan entra a l'aula d'examen, per tant està obligat a lliurar l'examen per ser qualificat

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en la realització de les següents activitats d'aprenentatge:
- Exercicis proposats a l'àrea de contractació (30%)
- Exercicis proposats a l'àrea d'urbanisme (10%)
- Examen únic en la convocatòria ordinària (60 %). En aquest cas l'examen serà recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran, prioritàriament, de forma presencial. En cas que no sigui possible es podrà realitzar de forma virtual per mitjà de videoconferències a través del meet.

A petició d'un grup d'estudiants es podrà sol.licitar un tutoria conjunta amb l'objecte d'aclarir o comentar la realització d'exercicis, pràctiques, trebals, etc.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Tota la informació es facilitarà a través del Moodle i el correu electrònic comunicat a la UdG.

Observacions

L'assignatura es planifica preveient un treball constant i equilibrat de l’estudiant durant el curs, amb una dedicació de 25-30 hores per crèdit. Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor. La resta, de 3 a 4 hores setmanals, es considera treball autònom destinat al desenvolupament de les activitats proposades, preparació dels continguts i proves, consulta de la bibliografia, recerca d’informació i estudi.

Es considera imprescindible l’assistència continuada i participació activa a les sessions de formació.

Des de l’inici del curs l’estudiant tindrà coneixement de tota la programació del curs, el calendari de lliurament en línia de les activitats, les dates de realització de proves d’avaluació i les revisions.

Tot el material penjat al moodle és d’ús exclusiu pels estudiants matriculats a l’assignatura i únicament poden tenir com a finalitat l’aprenentatge dels continguts de la mateixa. Està prohibit qualsevol altre ús ja que atempta contra els drets d’autor i pot tenir conseqüències legals.

En les sessions per mitjà de videoconferència per enregistrar veu, gravar, filmar o fotografiar cal demanar el consentiment previ del professor.

Es recomana haver superat el primer curs.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL
Aquesta modalitat intercala la virtualitat amb la presencia física de l'alumne al centre.
En concret per aquesta assignatura s'han planificat com a sessions presencials les pràctiques d'aula (comproveu els horaris). Pel seguiment de les sessions de teoria es posarà a disposició dels matriculats tot el material necessari (apunts, vídeos, tutories, etc.)

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.