Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Projecte urbà a un poble o ciutat de les comarques gironines. Projecte, imatge i paisatge urbans. El curs d’Urbanística 2 completa la introducció als temes de la disciplina urbanìstica mitjançant l’anàlisi detallada d’uns projectes d’urbanisme del segle XIX i XX que puguin servir de referent a l’hora d’aplicar els continguts teòrics en els exercicis pràctics. La finalitat del curs és familiaritzar l’alumnat amb les eines específiques del projecte urbanístic, amb les diferents formes de racionalitats que són a la base del projecte, amb la seva representació bidimensional i tridimensional. Els treballs analitzaran els nuclis urbans mitjançant l’anàlisi morfo-tipològica com a pas previ a la redacció d’intervencions i de projectes en els espais buits de la ciutat .
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUEL BOSCH I ARAGO
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CT03 Utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CE03 Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
 • CE21 Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.

Continguts

1. Metodologia d’anàlisis urbanística

          1.1. Eines d’anàlisis territorial i paisatgística

          1.2. Eines d’anàlisis context urbà

          1.3. Anàlisis de mobilitat, equipaments i servei, creixement urbà, morfològic econòmic i social

          1.4. Exemples i models

2. Teoria del projecte urbà

          2.1. Sistemes d’intervenció a l’entorn urbà

          2.2. Escales del projecte

          2.3. Planificació sostenible

3. Legislació i planejament

          3.1. Planejament general

          3.2. Planejament derivat

          3.3. Classificació i qualificació del sòl

          3.4. Tipologies edificatòries i la seva parametrització

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 33,00 10,00 50,00
Elaboració individual de treballs 0 15,00 10,00 25,00
Sessió expositiva 0 0 10,00 10,00
Sessió pràctica 7,00 36,00 14,00 57,00
Sortida de camp 8,00 0 0 8,00
Total 22,00 84,00 44,00 150

Bibliografia

 • Esteban i Noguera, Juli (2007 ). L'Ordenació urbanística : conceptes, eines i pràctiques (2a ed.). [Barcelona]: Diputació Barcelona. Catàleg
 • Xalabarder Aulet, Maria (DL 2007 ). Guia bàsica de la pràctica de l'urbanisme (Ed. rev. i actualitzada). Barcelona: Icaria. Catàleg
 • Cofan, Camil Fava, Nadia (DL 2007 ). Deu propostes per a Castellfollit de la Roca : estudi de viabilitat a l'entron de la carretera Girona ... . Girona: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Castellfollit de la Roca. Catàleg
 • Cofan, Camil Fava, Nadia (DL 2007 ). Deu propostes per a Castellfollit de la Roca : estudi de viabilitat a l'entron de la carretera Girona ... . Girona: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Castellfollit de la Roca. Catàleg
 • Cofan, Camil Fava, Nadia (2008 ). Estudis a l'entorn de Medinyà : proposta d'ordenació de la Plaça de les Moreres i dels Enamorats . Girona: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà. Catàleg
 • Cofan, Camil (2012 ). Propostes per a Banyoles . Banyoles: Ajuntament. Catàleg
 • Cofan, Camil (DL 2011 ). Propostes per a Celrà . Girona: Universitat de Girona Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Colera. Catàleg
 • Cofan, Camil (DL 2010 ). Propostes per a Colera . Girona: Universitat de Girona Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Colera. Catàleg
 • Cofan, Camil Fava, Nadia (DL 2009 ). Propostes per a Vilabertran . Girona: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior :Ajuntament de Vilabertran. Catàleg
 • Baquer Font, Francesc (2015 ). El Rol de les infraestructures de mobilitat en la reinterpretació del territori contemporani. [Girona: Universitat de Girona]. Recuperat 21-04-2016, a http://hdl.handle.net/10256/11749 Catàleg
 • Secchi, Bernardo (cop. 2011 ). La Ville poreuse : un projet pour le grand Paris et la métropole de l'après-Kyoto . [Genève]: Métispresses. Catàleg
 • Fava, Nadia (DL 2014 ). New scenarios for the touristic European maritime coast. Girona: Documenta Universitaria. Recuperat 21-04-2016, a http://www.edu-library.com/ca/show?id=764 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració d'un treball de recerca i d'un document de síntesi per a la presentació del mateix Elaboració individual de treball teòric de recerca amb la confecció d'un document de síntesi del mateix, per a la presentació publica del tema proposat. Es valorarà per metodologia i la oportunitat de la recerca, la claredat i estructura del la presentació, la coherència argumental i la capacitat de fer servir les disciplines i les eines adequades. Activitat no recuperable.


10 No
Presentació i entrega dels treballs pràctics d'anàlisi.
Nota de grup. Activitat recuperable
Es valorarà positivament la presentació de tots els treballs en les dates fixades prèviament.
S’avaluarà tant el procés com el resultat final dels treballs, en funció del grau de compliment dels requisits plantejats a classe. Es demana que en els treballs pràctics es demostri el coneixement dels temes proposats.
30
Presentació i entrega dels treballs pràctics de projecte urbà i territorial.
Nota de grup.
Activitat no recuperable.
Es valorarà positivament la presentació de tots els treballs en les dates fixades prèviament.
S’avaluarà tant el procés com el resultat final dels treballs, en funció del grau de compliment dels requisits plantejats a classe. Es demana que en els treballs pràctics es demostri el coneixement dels temes proposats.
40 No
Examen escrit.
Nota minima 5. Activitat recuperable.
Es valorarà la capacitat argumental i gràfica dels temes d'examen 20 No

Qualificació

Per aprovar el curs és indispensable presentar tots els treballs els dies concordats. Solament la part del treball d'anàlisi i l'examen son recuperables.

L'intercanvi d'informació durant la realització d'una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "no presentat" quan l'alumne no presenti cada una una de les pràctiques del curs en temps i forma o no faci l'examen.

Avaluació única:
Avaluació alternativa:

L'alumne que per les circumstancies excepcionals no pugui seguir el curs via telemàtica, podrà optar a la realització d'un examen únic on haurà de resoldre un projecte urbanístic similar al que s'ha plantejat durant el curs en un temps de en 5 hores demostrant el domini dels conceptes propis d'un vademècum urbanístic bàsic.

L'alumne haurà de sol·licitar aquesta avaluació alternativa via email i segons període que s'establirà i tindran dret a recuperació.

L'estudiant que ho sol·liciti haurà de justificar de manera fefaent quines circumstancies li han impedit fer el
seguiment del curs via comunicacions telemàtiques amb els professors.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l'assignatura cal treure com a mínim un 4.0 a cada un dels treballs del curs, tret de l'examen que caldrà aprovar amb una una qualificació mínima de 5.0

Observacions

El curs d’Urbanística 2 pretén completar la introducció als temes de la disciplina urbanìstica mitjançant l’anàlisi detallada d’uns projectes d’urbanisme del segle XIX i XX que puguin servir de referent a l’hora d’aplicar els continguts teòrics en els exercicis pràctics. La finalitat del curs és familiaritzar l’alumnat amb les eines específiques del projecte urbanístic, amb les diferents formes de racionalitats que són a la base del projecte, amb la seva representació bidimensional i tridimensional; en síntesi, amb els seus continguts conceptuals i formals. Els treballs analitzaran els nuclis urbans mitjançant l’anàlisi morfo-tipològica com a pas previ a la redacció d’intervencions i de projectes en els espais buits de la ciutat .


Classes teòriques i pràctiques
1. A teoria es tractaran temes relacionats amb tots els blocs temàtics i se sol·licitarà la participació de l’estudiant amb presentació de lectures o casos d'estudi. S’introduiran aspectes relacionats a la legislació urbanística.
2. A les pràctiques es desenvoluparà un projecte urbanistic sobre un cas concret a un poble del gironès. Pel desenvolupament de les pràctiques es faran presentacions i correccions publiques dels treballs.

Durant el curs es donarà una bibliografia detalla respecte al tema de projecte.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les classes teòriques es preveuen inicialment en línia, i les pràctiques meitat presencials i meitat en linina, sempre durant el mateix horari previst pel curs.

Durant les classes via MEET es podran proposar activitats que no estaven contemplades al programa, que puguin reforçar els continguts del curs, utilitzant eines en línia.

No es preveuen modificacions del calendari, a part per l'alumnat que voler fer l'avaluació única (no recomanable per aquesta assignatura)

Si durant el curs es modifiques les circumstancies previstes inicialment, pel que fa a la precencialitat o no de les activitats i les proves, es podran proposar canvis per adaptar-nos a les noves circumstancies, sempre mantenint el contingut i la proporcionalitat de la dedicació i en l'avaluació de cada una.

Modificació de l'avaluació:
Redacció d'un treball teòric, elaborat individualment, d'estudi, anàlisi i diagnosi d'un pla parcial urbanístic: Aquesta activitat serà recuperable i es valorarà en un 10 % de la nota total final de curs

Elaboració d'un treball pràctic, en grups de dos estudiants com a màxim, de redacció d'una proposta de creixement urbà dividit en dues parts avaluables independentment:
1a part d'anàlisi del context urbà i del sector. Aquesta activitat serà recuperable, atès que es podrà incloure la seva evolució a la 2a part del treball, i es valorarà en un 30 % de la nota total final de curs.
2a part de proposta projectual des sistemes i les zones del sector. Aquesta activitat no serà recuperable, atès que s'anirà fent all llarg del curs, i es valorarà en un 40 % de la nota total final de curs.
Si per circumstancies excepcionals que puguin ocorre durant el curs acadèmic pel que fa a la les tasques previstes presencialment , el
La nota de les mateixes es repercutirà proporcionalment amb les que si que es puguin efectuar telemàticament.

Avaluació alternativa:

L'alumne que per les circumstancies excepcionals no pugui seguir el curs via telemàtica, podrà optar a la realització d'un examen únic on haurà de resoldre un projecte urbanístic similar al que s'ha plantejat durant el curs en un temps de en 5 hores demostrant el domini dels conceptes propis d'un vademècum urbanístic bàsic.

L'alumne haurà de sol·licitar aquesta avaluació alternativa via email i segons període que s'establirà i tindran dret a recuperació.

L'estudiant que ho sol·liciti haurà de justificar de manera fefaent quines circumstancies li han impedit fer el
seguiment del curs via comunicacions telemàtiques amb els professors.

Tutoria i comunicació:
Les tutories seran via comunicació telemàtica a hores a convenir entre els estudiants i e professor. Cal programar cita prèvia via correu-electrònic.

Totes les comunicacions, que no sigui les classes, es faran via correu electrònic institucional.

Les classes i les pràctiques es faran amb MEET o qualsevol altre programa de comunicació telemàtica grupal que s'acordi entre els estudiants i el professorat

Per a cada classe els estudiants podran trobar al moodle, o al sistema de compartir recursos que s'acordi, el material didàctic amb els continguts corresponents. S'aconsella la presencia a classe (via meet, o el programa de comunicació telemàtica que s'acordi) per poder seguir el curs correctament.