Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Construcció 2 es centra en l’aprenentatge dels sistemes constructius: Estudi dels elements i sistemes constructius. Anàlisi gràfica i raonament dels sistemes constructius. Introducció a la interacció i anàlisi del procés constructiu: el disseny constructiu. Seguiment fotogràfic i anàlisi d’obres en execució. Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GABRIEL BARBETA SOLA  / JOAN FONTAS SERRAT  / MARC RIERA GUIX
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç.
 • CE04 Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com les tècniques de resolució d'aquests.
 • CE06 Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació.
 • CE39 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE40 Aptitud per conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i obra civil.

Continguts

1. Introducció als sistemes constructius

2. Definició constructiva dels sistemes en el projecte

          2.1. Dibuix constructiu: el detall. Grafisme / Llegenda

          2.2. Memòria constructiva

          2.3. Normativa aplicable: CTE Codi Tècnic de l'Edificació. Documents bàsics. Catàleg d'Elements Constructius.

3. Sistema envolupant

          3.1. Elements / Condicionants / Tipologia

          3.2. Cobertes: planes/ inclinades

          3.3. Façanes: pesades / lleugeres

          3.4. Obertures i proteccions

4. Sistema estructural

          4.1. Elements / Condicionants / Tipologia

          4.2. Sostres: biguetes / nervis / plaques / mixtes

          4.3. Seguretat estructural: Accions a l'edificació

5. Sustentació de l'edifici

          5.1. Estudi del sòl.

          5.2. Fonamentació: superficial / profunda

          5.3. Murs de contenció. Murs pantalla

6. Criteris de sostenibilitat: Materials

7. Anàlisi de casos

          7.1. Detalls constructius

          7.2. Fotografies d’obra en execució

          7.3. Anàlisi constructiu d’edificis

8. Pràctiques experimentals : Aplicació constructiva

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 9 12
Elaboració de treballs 8 39 47
Prova d'avaluació 39 52 91
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 1997 ). Les Claus per a construir l'arquitectura . Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques :GG. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Deplazes, Andrea (2010). Construir la arquitectura :. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (1978). Tratado de construcción : (6ª ed., aumentada y puesta al día). Barcelona: G Gili. Catàleg
 • Espanya (2009). Código técnico de la edificación (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Per cada tema es publicarà un guió amb la bibliografia específica (2017). UdG.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen Conjunt d’activitats vinculades a l’examen sobre els continguts teòrics de l’assignatura:
/ Classes teòriques i/o d’anàlisi participatiu.
/ Activitats de suport, complementàries i/o experimentals de laboratori.
/ Qüestionaris de suport en línia.
/ Examen.

Activitat d’avaluació individual, obligatòria i no recuperable. No s’exigeix nota mínima.
Treball de preparació autònom fora d’aula. Examen i activitats presencials, qüestionaris en línia. Tutoria de suport a l’examen en sessió conjunta.

Criteris d’avaluació:
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Formalització segons els requeriments.
30
Proves d'avaluació Conjunt d’activitats vinculades a les proves d’avaluació consistents en l'anàlisi gràfic i raonament constructiu d’un edifici:
/ Activitats d’aula
/ Proposta d'edificis.
/ Recerca i aportació al fòrum.
/ Proves d’avaluació.

Activitats d’avaluació individuals, obligatòries i no recuperables. No s’exigeix nota mínima.
Treball de preparació autònom fora d’aula. Proves i activitats presencials, aportacions al fòrum en línia. Tutoria de suport a la prova en sessió conjunta.

Criteris d’avaluació:
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Formalització segons els requeriments.
30
Treball d'anàlisi constructiu Conjunt d'activitats basades en l’anàlisi constructiu d’un edifici:
/ Proposta d'edifici.
/ Recerca i aportació al fòrum.
/ Treball: en comú + individual.

Activitats d’avaluació individuals / en equip, obligatòries i no recuperables. No s’exigeix nota mínima.
Treball autònom fora d’aula. Lliurament dels treballs i aportacions al fòrum en línia. Tutoria de suport en sessió conjunta.

Criteris d’avaluació:
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Interès constructiu de les aportacions realitzades.
/ Formalització segons els requeriments.
/ Avaluació del treball entre companys.
30
Seguiment d'obres Conjunt d'activitats basades en la visita, observació i anàlisi de l’obra en execució:
/ Recull fotogràfic d’obres visitades per l’alumne.
/ Debats participatius en línia d’anàlisi constructiu sobre les fotografies.

Activitats d’avaluació individuals, obligatòries i no recuperables. No s’exigeix nota mínima.
Treball autònom fora d’aula. Lliurament del treball i debats en línia. Tutoria de suport amb cita prèvia.

Criteris d’avaluació:
/ Interès constructiu de les fotografies.
/ Interès constructiu de les aportacions realitzades.
/ Participació activa en el debat.
/ Formalització segons els requeriments.
10

Qualificació

L’assignatura adopta el sistema d'avaluació continuada. La nota del curs (NC) s’obté de la mitjana ponderada segons el percentatge definit per cadascuna de les activitats d’avaluació obligatòries:
NC = 30% EX + 30% AV + 30% TAC + 10% SO
on:
.........EX. Examen sobre els continguts teòrics de l'assignatura
.........AV. Proves d’avaluació: 40% AV01 + 60% AV02
.........TAC. Treball d'anàlisi constructiu: 10% AF + 45% C + 45% I
..................AF. Recerca d'informació / Aportació al fòrum
..................C. Treball en comú
..................I. Treball individual
.........SO. Seguiment d'obres: 50% F + 50% DA
..................F. Fotografies d'obra
..................DA. Debat en línia avaluable

Cap activitat d’avaluació definida té un pes superior al 60% ni s’exigeix nota mínima, per tant s’exclou l’opció de recuperació.
Durant el curs es realitzen activitats de suport i d'aprenentatge optatives que no formen part del sistema d’avaluació directe de l’assignatura. La seva compleció pot implicar una millora de la nota final (NF) amb un increment fins el 25% (Inc) addicional a la nota del curs.
NF = NC + Inc

L’assignatura es considera aprovada per curs si NF>=50. En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
Pot comportar la qualificació de suspens si es detecta qualsevol acció no permesa o de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No lliurar o no assistir a una activitat d’avaluació definida com a obligatòria implicarà la qualificació ‘No Presentat’ a l’activitat. Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació final de l’assignatura en el cas de realitzar menys del 50% de les activitats d’avaluació del curs o no realitzar l’examen. L’estudiant ha de tenir present que la qualificació final ‘No Presentat’ exhaureix la convocatòria de qualificació.

Observacions

Per al seguiment d'aquesta assignatura, l’alumne ha de tenir o desenvolupar :
.- Interès per la construcció
.- Capacitat de dibuixar a mà alçada.
.- Capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi.
S’entén que l'alumne ha fet un seguiment correcte del pla d'estudis i té superades les assignatures prèvies recomanades.

A l’inici del curs, l’alumne serà coneixedor de la programació de l’assignatura, amb el calendari de lliurament en línia de les activitats i dates de realització presencial d’exàmens, proves d’avaluació i revisions. L’examen es realitza segons el calendari establert per l’escola i les proves d’avaluació es programen dins de la franja horària del curs reservada per aquesta finalitat. Les sessions de revisió de les activitats d’avaluació son optatives i es programen com a tutoria conjunta per afavorir l’aprenentatge. No s'admet la realització de proves, revisions o lliuraments fora de la data prevista ni fora del format establert.

L'assignatura es planifica preveient un treball continuat de l'alumne durant el curs amb una dedicació que no hauria de superar les 25-30 hores per crèdit. Cal preveure una dedicació mitjana setmanal de 4 hores a l’aula i de 6 a 8 hores fora de l’aula. Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor. La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament de les activitats proposades.
.- Recerca d’informació complementària i consulta de la bibliografia.
.- Estudi i preparació dels temes.
Més enllà de la dedicació prevista, cada alumne pot aprofundir en l’aprenentatge que es proposa a cada activitat destinant-hi el temps que es consideri necessari.

La plataforma Moodle de l’assignatura esdevé essencial per a:
.- Consultar les qüestions organitzatives i la programació del curs.
.- Rebre les notificacions relacionades amb l’assignatura.
.- Accedir als continguts del temari: guions, documentació i bibliografia recomanada.
.- Desenvolupar i lliurar les activitats: enunciats, continguts requerits, format i dates.

Sessions d’aula.
.- La formació és presencial, per tant es recomana l’assistència continuada i participació activa.
.- Per obtenir un màxim rendiment durant la sessió es recomana la preparació prèvia del temari i/o activitat.
.- A l’aula es poden utilitzar aplicacions informàtiques si estan relacionades amb el tema que es desenvolupa.
.- Per enregistrar veu, gravar, filmar o fotografiar cal demanar el consentiment previ del professor.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils.
.- Es demana puntualitat: Pel correcte desenvolupament de les sessions no es permet l’accés a l’aula després de l’hora prevista per l’inici.

La tutoria serveix a l'estudiant per aclarir dubtes sobre qualsevol activitat de l’assignatura. En cap cas poden ser un substitut de les sessions d'aula ni han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que han de desenvolupar autònomament els alumnes. Per plantejar qüestions relacionades amb els lliuraments o aspectes formals, el lloc més adequat és el Fòrum de preguntes freqüents FAQS. No s’ofereixen tutories per correu electrònic. Per aclarir els dubtes que puguin sorgir sobre els treballs d’anàlisi constructiu i les proves avaluables s’ofereixen les tutories conjuntes d’assistència optativa. Concertant cita prèvia, es poden demanar tutories individuals per comentar dubtes concrets o qüestions més personals.

Els alumnes cedeixen els drets d'autor no exclusius derivats del treball realitzat per a un ús docent o investigador. Com és lògic, es requereix citar correctament la font bibliogràfica de procedència de les imatges i/o informació emprada a les activitats del curs.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de materials