Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Tècniques de rehabilitació i restauració: objectius, anàlisi dels mètodes d'actuació, elecció de solucions, criteris generals per a l'execució. Les cartes de restauració: història i teoria de la restauració.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE09 Capacitat per dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius
 • CE10 Aptitud per intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït

Continguts

1. Anàlisi i consolidació estructural

          1.1. Patologia

          1.2. Terapeutica

2. Tecniques de rehabilitació estructural

          2.1. Intervenció en l'estructura

          2.2. Millora de les prestacions

3. Caracterització del dany

          3.1. Les fissures

          3.2. Altres indicadors

4. Tècniques experimentals

          4.1. Tècniques destructives

          4.2. Tècniques lleugerament destructives (MDT)

          4.3. Tècniques no destructives (NDT)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Assistència a actes externs 0 8,00 0 8,00
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 10,00 0 15,00
Elaboració individual de treballs 32,00 43,00 0 75,00
Resolució d'exercicis 0 13,00 0 13,00
Sessió expositiva 14,00 0 0 14,00
Total 51,00 74,00 0 125

Bibliografia

 • Sirvent Casanova, Ismael (1997- ). Tecnología y terapéutica del hormigón armado . Alicante: Instituto Técnico de la Construcción. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (DL 2005 ). Patología de estructuras de hormigón armado y pretensado (2ª ed.). Madrid: INTEMAC. Catàleg
 • Arriaga Martitegui, Francisco (1995 ). Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructuresde fusta . Barcelona: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. Catàleg
 • Rodríguez Barreal, J. Antonio (1998 ). Patología de la madera . [Madrid]: Fundación Conde del Valle de Salazar :Mundi-Prensa. Catàleg
 • Ortega Andrade, Francisco (DL 1999 ). La Obra de fábrica y su patología . [Gran Canaria]: Colegio de Arquitectos de Canarias. Catàleg
 • Heyman, Jacques (cop. 2011 ). Teoría básica de estructuras . Madrid: Instituto Juan de Herrera Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Catàleg
 • Huerta Fernández, Santiago (cop. 2004 ). Arcos, bóvedas y cúpulas : geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de fábrica . Madrid: Instituto Juan de Herrera Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Catàleg
 • Truñó, Ángel (cop. 2004 ). Construcción de bóvedas tabicadas . Madrid: Instituto Juan de Herrera Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lliurament pràctiques. Treball de desenvolupament de la diagnosi i reparació de l'estructura d'un edifici desglossat en vàries activitats.

Part important del treball es realitza a l'aula, en format taller, amb indicacions / correccions del professor.

/ Els lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada poden tenir penalització. Aquest extrem s'indicarà en l'enunciat de cadascuna de les activitats.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Capacitat de treball en equip.
/ Correccions d’aula.
/ Participació activa a les sessions.
/ Formalització.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
/ Referència bibliogràfica.
100

Qualificació

Obtenció de la nota final.

(N) = 100% lliurament practiques
.- L’assignatura es considera aprovada si (N) >=50.
.- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
.- Per donar compliment a la obligatorietat de lliurar totes les activitats s'obrirà prorrogues identificades com a "lliurament fora de termini" per poder lliurar pràctiques fora del plaç establert. Aquest lliurament restarà penalitzat amb els criteris que s'indiquin en el respectiu enunciat.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Sobre les pràctiques :
.- Cada pràctica/activitat s'haurà de lliurar segons els formats definits i dins del termini establert.

Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.

Avaluació única:
L’assignatura està prevista per ser desenvolupar la part pràctica presencialment. Tot i això en cas de fer un seguiment no presencial el criteri de qualificació segueix essent el mateix previst per a la resta d’alumnes.

A tal efecte els enunciats de les diferents activitats a lliurar així com el lliurament telemàtic es realitzarà mitjançant la pàgina de l’assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Per donar compliment a la obligatorietat de lliurar totes les activitats s'obrirà prorrogues identificades com a "lliurament fora de termini" per poder lliurar pràctiques fora del plaç establert. Aquest lliurament restarà penalitzat amb els criteris que s'indiquin en el respectiu enunciat.

Tutoria

Les tutories es realitzaran en tres formats:
- en les sessions d'aula virtual s'habilitarà un temps al final de la sessió.
- quan varis alumnes sol•licitin una tutoria a través del correu electrònic, o en cas que el professor consideri la consulta d'interès general la respondrà en la sessió d'aula virtual, o en el seu defecte en el xat previst a la pàgina de l'assignatura
- per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació general es realitzarà a través del fòrum de noticies de la pàgina de l’assignatura.

Observacions

Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 125 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes

Web de l'assignatura :
Es recomana l'accés continuat a la web doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories dels professors.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital (abans de la data programada)

Fitxa / perfil de l'alumne :
.- En començar el curs convé que tots els alumnes tinguin actualitzada la seva fitxa / perfil.
.- Les dades que s'hi fan constar han de ser reals.
.- La fotografia ha de ser tipus carnet, recent i que permeti el reconeixement de l'alumne.

Sessions d’aula :
Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat a les sessions d'aula.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa, previ consentiment del professor.
.- Sense consentiment no es pot enregistrar. No s'admet gravar, filmar ni fotografiar.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils

Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per cada professor
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i tutoritzen a l'aula, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs a desenvolupar per l’alumne.

Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades a la web, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats dels professors.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb els professors.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.

Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal comunicar-ho en la enquesta que es realitza al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Construcció 5
 • Construcció 6
 • Dibuix 2
 • Estructures 2
 • Estructures 3
 • Geotècnia
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Patologia i rehabilitació
 • Patologies en edificació

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les practiques
- es mantenen les previstes inicialment. Només hi ha un petit ajust en el procediment per completar-les. Aquest procés consisteix en:
- entregar a través de la pàgina de l'assignatura o correu electrònic la practica resolta abans de la data indicada en la mateixa tasca.
- el professor torna corregida la pràctica
- a la sessió d'aula virtual s'explicarà com es pot resoldre i es contestaran els dubtes.


Les sessions de teoria:
- es mantenen i es realitzaran en aula virtual.
- Pels alumnes que no puguin assistir a la sessió, aquesta es gravarà. L'enllaç restarà a disposició dels alumnes a la pàgina de l'assignatura.


Les sessions d'aula virtual:
- es realitzaran amb l'aplicació MEET de l'entorn google.
- es realitzaran mantenint l'horari previst en el calendari acadèmic. En cas de modificació puntual d'aquest calendari l'alumne rebrà a través del fòrum de l'assignatura l'avís corresponent. Tots els canvis que es realitzin quedaran recollits en la planificació que es troba a la part inferior de la pàgina de l'assignatura.
- 5 minuts abans de l'inici de la sessió l'alumne rebrà l'enllaç per connectar-se a través del fòrum de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
Avaluació general:
- Pels alumnes que segueixin l'avaluació general es mantindrà la definida a l'inici del curs.


Alumnes que sol•licitin avaluació única.
- Coincidint amb la data d'examen previst al calendari oficial l’alumne haurà d’haver presentat totes les activitats definides a la pàgina de l’assignatura.

Tutoria i comunicació:
La comunicació general es realitzarà a través del fòrum de noticies de la pàgina de l’assignatura.

Les tutories es realitzaran en tres formats:
- en les sessions d'aula virtual s'habilitarà un temps al final de la sessió.
- quan varis alumnes sol•licitin una tutoria a través del correu electrònic, o en cas que el professor consideri la consulta d'interès general la respondrà en la sessió d'aula virtual, o en el seu defecte en el xat previst a la pàgina de l'assignatura
- per correu electrònic.