Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
1- Normativa. 2- Control de recepció dels materials de construcció. 3- Control d'execució d'obres d'edificació. 4- Control d'obres urbanístiques. 5- Elaboració de programs i plans de control de qualitat i la seva aplicació
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELENA VILAGRAN GRAU
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CT06 Avaluació de la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE08 Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació
 • CE20 Capacitat per a la gestió del control de qualitat en les obres, la redacció, aplicació, implantació i actualització de manuals i plans de qualitat, realització d'auditories de gestió de la qualitat en les empreses, així com per a l'elaboració del llibre de l'edifici

Continguts

1. TEMA I Què és el Control de Qualitat?

          1.1. Concepte

          1.2. Progrés històric

          1.3. Control i gestió de la qualitat total o integral (T Q M)

          1.4. Organismes i entitats relacionats amb el control de qualitat

2. TEMA 2 Aplicació del Control de Qualitat en la Construcció

          2.1. Normes ISO 9000

          2.2. Decrets i ordres sobre control de qualitat

          2.3. Normativa obligatòria i no obligatòria. CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ

          2.4. Marques i segells de qualitat

3. TEMA 3 Tècniques de Control de Qualitat

4. TEMA 4 Control de recepció de productes, equips i sistemes

5. TEMA 5 Control d'execució i obra acabada

6. TEMA 6 Control d'obres d'urbanització

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 6,00 0 10,00
Exposició dels estudiants 2,00 3,00 0 5,00
Prova d'avaluació 5,00 15,00 0 20,00
Resolució d'exercicis 2,00 3,00 0 5,00
Sessió expositiva 0 35,00 30,00 65,00
Sessió pràctica 17,00 28,00 0 45,00
Total 30,00 90,00 30,00 150

Bibliografia

 • Código técnico de la edificación (2007). AENOR. Catàleg
 • Coca Rebollero, Pedro, Rosique Jiménez, Juan (1992). Ciencia de materiales, : teoría-ensayos-tratamientos (14). MADRID: PIRAMIDE. Catàleg
 • Hoyle, David (1998). ISO 9000, : manual de sistemas de calidad (4). MADRID: PARANINFO. Catàleg
 • Ishikawa, Kaoru (1994). Introducción al control de calidad. MADRID: DIAZ DE SANTOS. Catàleg
 • Métodos estadísticos, : control y mejora de la calidad (1997) (UPC). BARCELONA: UPC. Catàleg
 • Guia de l'edificació sostenible (1999). BARCELONA: INSTITUT ILDEFONS CERDA. Catàleg
 • Senllé, Andrés, Stoll, Guillermo (1995). Calidad total y normalización, : ISO 9000, las normas para la calidad en la prác (2). BARCELONA: GESTIO 2000. Catàleg
 • Suriol Castellví, Josep, Lloret Morancho, Antonio, Josa García-Tornel, Alejandro (1995). Geotecnia, : reconocimiento del terreno.. BARCELONA: UPC. Catàleg
 • Vignote Peña, Santiago, Jiménez Peris, Francisco Javier (1996). Tecnología de la madera.. MADRID: MINISTERIO AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION. Catàleg
 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural (2008). MADRID: Ministerio de Fomento Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Normativa vigent pels diverswos materials: UNE-EN, ISO, EHE, EFHE, CT, ... (2010). Varis. Catàleg
 • EFHE : instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales (2003) (3). MADRID: Multinormas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
EXAMEN Examen del contingut teòric i pràctic desenvolupat durant el curs. 39 No
Pràctica d'aula - Recerca documentació Treball individual. S'entrega en data fixada al calendari 15 No
Pràctica d'aula - Problemes Exercicis individuals a aula. 15 No
Pràctica d'aula - Elaboració Pla de control Treball en equip. S'entrega en data fixada al calendari. 15 No
Pràctica d'aula - Exposició tema Treball en equip. S'entrega en data fixada en calendari. 16 No

Qualificació

1.1 Activitats d’avaluació:
• Examen final escrit 39% de la nota
• Ativitats pràctiques puntuables (4 unitats amb un valor del 15% al 16% cadascuna): 61% de la nota en total
1.2 Qualificació:
• Examen escrit en una única convocatòria. No és recuperable. No hi ha exigència de nota mínima.
• La qualificació de les activitats de seguiment serà la mitjana obtinguda d’aquestes. Aquestes activitats no són recuperables i caldrà entregar-les dins els terminis establerts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si un alumne entrega l’examen o qualsevol dels treballs que es faran al llarg del curs es considerarà presentat i no podrà tenir un NO PRESENTAT a l'expedient d'aquella convocatòria.

Avaluació única:
En cas d'avaluació única es faran les activitats següents:

- Examen teòrico-pràctic: 60% de la nota final
- Treball pràctic: 40% de la nota final

L'examen d'avaluació única es farà el mateix dia i hora que l'examen de l'avaluació contínua, però podrà tenir una durada superior. Aquest examen serà recuperable.
El treball pràctic de l'avaluació única serà individual. Constarà d'un conjunt d'exercicis a resoldre dels quals es penjarà l'ennuciat al moodle. L'entrega serà única, abans de la data d'examen, segons calendari detallat al moodle. El treball no serà recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, cal fer l'examen i entregar el treball pràctic. No hi ha nota mínima per a cadascuna de les activitats.

Obtenció de la nota (N):
(N) = %(Ex) + %(Treball)
L’assignatura es considera aprovada si (N)=5 o superior
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà fer l'examen, entregar més del 50% de les pràctiques d'aula i obtenir una qualificació mínima global de 5.0. Nota hi ha nota mínima de les activitats parcials ni de l'examen.

Tutoria

Les tutories es faran en format on-line. Es podran concertar a través de correu electrònic i les respostes es faran pel mateix mitjà. Alternativament també es podran sol·licitar tutories virtuals amb Google meet.
Puntualment, per resoldre dubtes generals, es realitzaran tutories en grup a través de Google meet.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiant es farà a través de les eines que ofereix el Moodle, especialment pel fòrum d'avisos i notícies.
La docència virtual s'estructura amb apunts i documents penjats al moodle i amb suport de correus electrònics i sessions de Google meet.
Els ennunciats de pràctiques es penjaran al Moodle de l'assignatura i les entregues dels estudiants es dipositaran a les Tasques creades per tal efecte.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Construcció 5
 • Construcció 6
 • Geotècnia
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Química dels materials

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas d'haver de fer totes les activitats de forma NO PRESENCIAL, es mantenen les activitats previstes i els criteris d'avaluació.

Pel que fa a les pràctiques, es faran de forma virtual i s'entregaran en les Tasques definides al Moodle. Es facilitarà la informació per poder resoldre els exercicis i es flexibilitzaran les dates de lliurament en funció de l'alumnat.

L'examen escrit previst de forma Presencial es realitzarà PRESENCIAL si es possible i segons el calendari, en cas de que no fos possible seria de forma VIRTUAL.

Modificació de l'avaluació:
No es preveuen canvis en el sistema d'avaluació

Tutoria i comunicació:
Per a la comunicació amb tots els estudiants es farà mitjançant el Moodle i especialment a través del fòrum d’avisos i noticies.

Per a tutories, es poden concertar per correu electrònic i ser respostes pel mateix mitjà. Alternativament també es podrà concertar i realitzar tutories virtuals amb Google meet, tant de forma individual o en grup.