Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aprofundiment en les propietats, tipologies, adequació a la construcció, usos, etc. dels materials següents: Ceràmiques. Aglomerants i Aglomerats. Conglomerants i Conglomerats (Morters i Formigons)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIQUEL-ÀNGEL CHAMORRO TRENADO  / MARIA MERCE PARETA MARJANEDAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT04 Treball en equip
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB11 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CE05 Capacitat per adequar els materials de construcció a la tipologia i ús d'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seva posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.

Continguts

1. TEMA 1 - CERÀMICA

          1.1. Notes històriques.

          1.2. Primeres matèries

          1.3. Fabricació

          1.4. Tipus: Ceràmica permeable (maons,...), semipermeable (gres,...) i impermeable (porcellana,...)

          1.5. Peces especials

          1.6. Propietats físiques

2. TEMA 2 - AGLOMERANTS I AGLOMERATS

          2.1. Processos aglomerants

          2.2. Tipus d'aglomerants i d'aglomerats

          2.3. Materials bituminosos

                    2.3.1. Propietats

                    2.3.2. Tipus

                    2.3.3. Usos

3. TEMA 3 - CONGLOMERANTS

          3.1. Guix

          3.2. Calç grassa o aèria

          3.3. Calç hidràulica

          3.4. Ciment

                    3.4.1. Classes: Ciment natural, ciment Portland...

4. TEMA 4 - CONGLOMERATS

          4.1. Morters

                    4.1.1. Components: Sorra, aigua, conglomerants, additius

                    4.1.2. Característiques

                    4.1.3. Dosificació

          4.2. Formigons

                    4.2.1. Components: Sorra, grava, aigua, conglomerants, additius

                    4.2.2. Dosificació

                    4.2.3. Formigons especials

                    4.2.4. Propietats del formigó fresc i endurit

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 11,00 16,50 0 27,50
Sessió expositiva 0 24,00 17,50 41,50
Sessió pràctica 24,00 36,00 0 60,00
Treball en equip 7,50 13,50 0 21,00
Total 42,50 90,00 17,50 150

Bibliografia

 • Arredondo y Verdú, Francisco (DL 1991 ). Piedras, cerámica y vidrio . Madrid: E.T.S. Ingenieros de Caminos. Catàleg
 • Azkarate, Igone (2006 ). Morteros de revestimiento . Madrid: AFAM. Catàleg
 • Catalán Goñi, Ariel (2006 ). Hormigón armado : (adaptado a la EHE) . Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Diversos autors (2008). Catálogo de soluciones cerámicas para el cumplimiento del CTE. Hispalyt. Madrid: Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja.
 • Garrido Hernández, Antonio (2003 ). Instrucción para la recepción de cementos RC-03 : articulado y anexos . Madrid: Legran. Catàleg
 • Garrido Hernández, Antonio (2000 ). Manual de aplicación de la EHE : materiales-ejecución-control (3ª ed.). Madrid: Leynfor siglo XXI. Catàleg
 • Jiménez Montoya, Pedro (2009 ). Hormigón armado (15a ed. basada en la EHE-2008, ajustada al Código Modelo yal Eurocódigo EC-2). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Villanueva Dominguez, Luis de (c2001 ). Manual del yeso . Madrid: Dossat. Catàleg
 • EHE-08 : instrucción de Hormigón Estructural :|bcon comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (2009 ) (2ª ed.). Madrid: Ministerio de Fomento Secretaría General Técnica. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (4a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Normes UNE per assajos de laboratori. AENOR.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctica 1-S'avaluarà l'assistència i l'actitud de l'estudiant //
2-S'avaluarà la resolució i l'entrega //
3-S'avaluarà l'aprenentatge dels conceptes //
4-Es podrà recuperar
25
Treball grup 1-Es tracta d'un aprenentatge cooperatiu i, per tant, s'avaluarà la compenetració entre els membres de l'equip, la motivació i la participació dels grups al llarg de l'exposició del treball dels altres //
2-S'avaluarà l'expressió oral i l'escrita i la presentació general del treball //
3-Es valoraran les aportacions conceptuals tenint especial incidència les que facin referència a la sostenibilitat del Planeta //
4-No es podrà recuperar
15 No
Examen 1-L'examen final podrà englobar tota la temàtica del curs //
2-Es valorarà l'expressió escrita (redacció i ortografia) //
3-S'avaluarà l'aprenentatge de conceptes //
4-Es podrà recuperar
60

Qualificació

1-La NOTA FINAL de l'ASSIGNATURA serà la suma del 40% de la nota de l'avaluació continuada, més el 60% de la nota de l'examen final. Cada part s'ha d'aprovar per separat. Per considerar l’aprovat cal tenir una nota de 5 sobre 10, menys en el cas de les pràctiques que s’exigeix un 6.


2-Les activitats d’avaluació es qualificaran de la següent manera:

2.1-TREBALL EN GRUP (15%):
2.1.1-Aportacions conceptuals (80%)
2.1.2-La resta (expressió oral, compenetració, etc.) (20%)

2.2-PRÀCTIQUES (25%):
2.2.1-Aportacions conceptuals (80%)
2.2.2-La resta (presentació, actitud, etc.) (20%)

2.3-EXAMEN FINAL (60%):
2.3.1-Aprenentage de conceptes (85%)
2.3.2-Expressió escrita (15%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1-Es considerarà NO PRESENTAT l'estudiant que no realitzi -degudament i de la forma específica que es requereix en cada cas- alguna de les activitats d'avaluació, tant en la part de Teoria com en la de Pràctiques.
2-Tanmateix es considerarà NO PRESENTAT en el cas de que les proves d'avaluació no estiguin correctament identificades i, per tant, se'n desconegui l'autoria.


Avaluació única:
En condicions de normalitat, l'avaluació única constarà d'un únic examen final valorat amb el 100% de la nota de l'assignatura. Per tal que l'estudiantat pugui accedir a l'avaluació única, cal atendre la normativa UdG

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Per accedir a una tutoria s'ha de demanar al professorat via correu electrònic.
En el moment de la sol·licitud d'una tutoria es decidirà i s'acordarà entre les 2 parts si es pot fer presencial o a distància a través, p.e. d'un Google meet

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es farà a través de l'apartat d'Avisos i notícies del Moodle de l'assignatura

Observacions

1-L'assignatura pot estar sotmesa a petits canvis segons l'evolució i les necessitats del curs.
2-Tota la documentació entregada pels estudiants ha d'estar degudament referenciada, indicant les fonts de procedència.
3-En les pràctiques s'exigirà la coincidència amb el format tipus preestablert per a les entregues.
4-El desenvolupament dels temes del curs, a banda de tenir el format de classe expositiva també podrà ser participativa, ja que l'estudiant pot intervenir en qualsevol moment.
5-El treball en grup de teoria, tindrà la tipologia d'aprenentage cooperatiu.
6-L'objectiu de la revisió de l'examen és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
7-La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per c.el.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de materials

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si, ateses les circumstàncies, no es poden fer les activitats presencials (pràctiques i treball en grup), es decidirà i acordarà entre les 2 parts el sistema a dur a terme per poder-les fer a distància

Modificació de l'avaluació:
Si, ateses les circumstàncies, no es pot seguir el sistema d'avaluació de normalitat, es decidirà i acordarà entre les 2 parts el sistema per dur-la a terme

Tutoria i comunicació:
En qualsevol cas, per accedir a una tutoria s'ha de demanar al professorat via correu electrònic.
En el moment de la sol·licitud d'una tutoria es decidirà i s'acordarà entre les 2 parts si es pot fer presencial o a distància a través, p.e. d'un Google meet.
Tanmateix, la comunicació es farà a través de l'apartat d'Avisos i notícies del Moodle de l'assignatura