Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Metodologia. Organització i gestió de projectes
Crèdits ECTS:
4

Grups

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 • CE20 Coneixements i capacitats per a organitzar i gestionar projectes. Conèixer l'estructura organitzativa i les funcions d'una oficina de projectes.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ AL CURS

          1.1. Fase de definició.

          1.2. Fase de concepció

          1.3. Fase de construcció

          1.4. Fase de posada en marxa

          1.5. Fase de cessió.

2. LES FASES DEL PROJECTE

          2.1. Definició de projecte

          2.2. Subjectes del projecte

          2.3. Etapes del projecte

          2.4. Gestió en l’execució del projecte

          2.5. Organization chart

3. PETICIÓ D’EL PROJECTE

          3.1. Introducció

          3.2. La comanda

          3.3. El contingut

          3.4. Els aspectes contractuals

          3.5. Les especificacions

          3.6. Bolcat del seu contingut en la documentació del projecte

4. RECEPCIÓ DE LA PETICIÓ

          4.1. Introducció

          4.2. L’entrevista amb el client

          4.3. L’acta de la reunió

          4.4. La lectura en detall del document de la petició

          4.5. Organització i gestió del projecte

5. EL DISSENY BÀSIC

          5.1. Procés a seguir per a la redacció d’un projecte

          5.2. Principi de sol.lució

          5.3. Aplicació a un cas concret:projecte de màquines (aerogeneradors) / projecte d’instal.lacions (d’aerogeneradors )

          5.4. Representació gràfica corba activitat-temps en un projecte

          5.5. Recerca d’informació

6. L’ANÀLISI PRELIMINAR A L’AVANTPROJECTE

          6.1. Introducció

          6.2. L’estudi preliminar a la redacció de l’avantprojecte

7. L’AVANTPROJECTE

          7.1. Esquemàticament

          7.2. Definició

          7.3. Documentació de l’avantprojecte

          7.4. Esquema de l’avantprojecte

          7.5. Acceptació o correcció de l’avantprojecte

8. EL PROJECTE

          8.1. El projecte - Introducció

                    8.1.1. Introducció

                    8.1.2. El projecte

                    8.1.3. Particularització a l’àmbit del projecte industrial

                    8.1.4. Format de presentació del projecte

          8.2. El projecte - Format

                    8.2.1. El format

                    8.2.2. Exemple

                    8.2.3. Una visió general del format

          8.3. El projecte – Document 1. Memòria i annexos - Memòria

                    8.3.1. Contingut

                    8.3.2. Índex

                    8.3.3. Índex, exemples genèrics

          8.4. El projecte – Document 1. Memòria i annexos - - Annexos

                    8.4.1. Introducció

                    8.4.2. Llistat d’annexos

                    8.4.3. Relació orientativa no limitativa del llistat d’annexos

                    8.4.4. Descripció detallada del contingut de cada annex

          8.5. El projecte. Plànols

                    8.5.1. Objectiu - importància

                    8.5.2. Definició

                    8.5.3. Procediment i normes d'execucio

                    8.5.4. Criteri de redacció

                    8.5.5. Relació de plànols

                    8.5.6. Formats, escales i llegendes

                    8.5.7. Tipologia

                    8.5.8. Banc de plànols – standarts

                    8.5.9. Banc de plànols - projectes d’ instal•lacions mecàniques

          8.6. El projecte – Plec de condicions

                    8.6.1. Objectiu

                    8.6.2. Finalitat

                    8.6.3. Contingut

                    8.6.4. Caràcter vinculant

                    8.6.5. Les diferents parts que constitueixen el plec

                    8.6.6. Forma de presentació i incorporació en el projecte

          8.7. El projecte – Estat d’amidaments

                    8.7.1. Objectiu

                    8.7.2. Finalitat

                    8.7.3. Conceptes previs

                    8.7.4. Forma de presentació de l’estat d’amidaments

                    8.7.5. Forma de presentació del llistat d’amidaments en el cas de fabricació/màquines

          8.8. El projecte – Pressupost

                    8.8.1. Objectiu

                    8.8.2. Finalitat

                    8.8.3. Conceptes previs

                    8.8.4. Forma de presentació del pressupost ( pressupost d’execució material – PEM)

                    8.8.5. Forma de presentació del pressupost d’execució per contracte (PEC)

                    8.8.6. Apartats que hem de presentar en el document num.5 pressupost

                    8.8.7. Definició detallada dels conceptes: PEM / DG / BI/ PEC

                    8.8.8. Forma de presentació del pressupost en el cas de fabricació/màquines

9. ANNEX. PLANIFICACIÓ

          9.1. Objectiu

          9.2. Definició

          9.3. Finalitat

          9.4. Xarxes PERT

          9.5. Diagrama de Gantt

10. ANNEX SEGURETAT I SALUT

          10.1. Objectiu

          10.2. Finalitat

          10.3. Documentació que s’incorpora en el projecte en matèria de seguretat i salut: l’estudi de seguretat i salut

11. PROJECTES INTERNACIONALS

          11.1. Objectiu

          11.2. Importància (el perquè)

          11.3. Documentació projectes internacionals

12. DOCUMENTATION ANNEX

          12.1. Aim

          12.2. Importance

          12.3. Definition: infographics, process 3di

          12.4. Examples: infographics, process 3di

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 15,00 10,00 25,00
Prova d'avaluació 2,45 6,00 0 8,45
Sessió expositiva 0 0 1,45 1,45
Sessió participativa 0 26,00 13,50 39,50
Sessió pràctica 0 3,00 1,50 4,50
Treball en equip 12,00 9,10 0 21,10
Total 14,45 59,10 26,45 100

Bibliografia

 • Bellvehí Casadella, Josep (2011 ). Projectes industrials : visió operativa . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Gómez-Senent Martínez, Eliseo (DL 1992 ). Las Fases del proyecto y su metodología . Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de publicaciones. Catàleg
 • Gómez-Senent Martínez, Eliseo (DL 1988 ). El Proceso proyectual ([2a. ed.]). Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de publicaciones. Catàleg
 • Gómez-Senent Martínez, Eliseo (DL 1997 ). El Proyecto diseño en ingeniería . Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Gómez-Senent Martínez, Eliseo Capuz Rizo, Salvador (DL 1999 ). El proyecto y su dirección y gestión : ingeniería de proyectos . Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Bilurbina Alter, Lluís (2002 ). Diseño de equipos e instalaciones. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 01-07-2013, a http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EM031XXX Catàleg
 • Cos Castillo, Manuel de (DL 1995-1997 ). Teoría general del proyecto . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Cos Castillo, Manuel de (1991 ). Ingeniería de proyectos = Project engineering . Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Catàleg
 • Cos Castillo, Manuel de ([1987] ). Dirección de proyectos = Project management . Madrid: Universidad Politècnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Catàleg
 • Santos Sabrás, Fernando (1999 ). Ingeniería de proyectos . Pamplona: Eunsa. Catàleg
 • Sapag Chain, Nassir (1993 ). Criterios de evaluación de proyectos : cómo medir la rentabilidad de las inversiones . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Williams, Terry (2002 ). Modelling complex projects. Chichester [etc.]: Wiley. Recuperat 01-07-2013, a http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=75430 Catàleg
 • DeCarlo, Doug (2004 ). EXtreme project management. San Francisco: John Wiley & Sons. Recuperat 01-07-2013, a http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=124381 Catàleg
 • Lawson, Don (2005 ). Engineering disasters-lessons to be learned . London: Professional Engineering. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
NAF: exàmen final de l'assignatura Correcció de les respostes. Justificació, en base a criteris tècnics de les respostes. 60
NPI: Pràctiques d'aula informàtica: Eines de suport a la creació de material gràfic, Anàlisi econòmica de projectes, Redacció d'amidaments i pressupostos, programació i control d'un projecte, i altre treball realitzat de forma individual a proposta del profesor. Entrega dintre el termini.
Qualitat de la solució.
Compleció de les pràctiques.
Qualitat de la resposta a les preguntes obertes.
20 No
NPF: Realització d'un projecte Qualitat de la solució.
Innovació.
Entrega en el termini.
20 No

Qualificació

L'assigantura serà avaluada a partir de dues qualificacions principals:
NAP: Avaluació Pràctiques.
NAF: Avaluació Exàmen Final.

El fet de no entregar pràctiques invalida l'avaluació de l'assignatura.
La qualificació final serà el resultat d'aplicar:
NF=0,6NAF + 0,4NAP

La component NAP estarà descomposada al 50% en:
NPF: Avaluació del treball final (projecte).
NPI: Avaluació de les pràctiques individuals.

En el cas que NPF o NPI siguin inferiors a 4, es proposarà una pràctica addicional amb la possibilitat d'assolir un 4. Si np es realitza la pràctica addicional l'assignatura resultara suspesa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no entrega el treball de curs i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació.

Avaluació única:
Tothom que ho demani tindrà dret a l’avaluació única recuperable.
Aquesta avaluació constarà d'una prova escrita (60% de la nota final). Tanmateix els estudiants hauran de presentar un projecte a proposta del professor (40% de la nota).
L'estudiant s'haurà de posar en contacte amb el professor, durant el mes de setembre, octubre, per a rebrer les indicacions per realitzar el projecte.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els professors establiran horaris de tutoria, tant en modalitat presencial com remota, si és el cas. Els horaris de tutoria es comunicaran als estudiants a la primera jornada de classe amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els canals de comunicació dels professors amb els estudiants seran:
-Les notícies de la pàgina web de l’assignatura
-El correu electrònic.
Els mètodes d’interacció seran:
-La interacció a l'aula
-Les activitats proposades a la plana web de l’assignatura
-El correu electrònic
-La tutoria presencial
-La tutoria remota usant el programari oficial de la UdG

Observacions

La teoria del projecte i la redacció i gestio de projectes estan entre les competències bàsiques de tot enginyer, i per tant aglutinen tot el seu coneixement i en fan neixer el Giny.
Per tant el llistat d'asignatures recomanades abastaria tot el programa oficial de l'estudi, ja que el l'Enginyer ha d'aplicar els seus coneixements a la ressolució dels diferents problemes que li planteja el projecte.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.