Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Processos i sistemes de fabricació. Disseny i assaig de màquines. Tècniques de medició i control de qualitat
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup DT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAQUIM DE CIURANA GAY  / MARIA LUISA GARCIA-ROMEU DE LUNA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
  • CE17 Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.

Continguts

1. PART CONCEPTUAL

          1.1. BLOC 1: METROLOGIA I VERIFICACIÓ

          1.2. BLOC 2: PROCESSOS D'ARRANCADA DE FERRITJA

          1.3. BLOC 3: PROCESSOS DE CONFORMACIÓ PER DEFORMACIÓ

          1.4. BLOC 4: PROCESSOS DE CONFORMACIÓ PER MOLDEIG

2. PART PROCEDIMENTAL

          2.1. BLOC 1: PROBLEMES

          2.2. BLOC 2: PRÀCTIQUES

3. PART ACTITUDINAL

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24,00 44,00 0 68,00
Prova d'avaluació 3,00 30,00 0 33,00
Sessió expositiva 0 10,00 22,00 32,00
Total 27,00 84,00 22,00 133

Bibliografia

  • Kalpakjian, Serope (cop. 2002 ). Manufactura, ingeniería y tecnología (4ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
  • Kalpakjian, Serope (cop. 1997 ). Manufacturing processes for engineering materials (3rd ed). Menlo Park, Ca.: Addison-Wesley. Catàleg
  • Groover, Mikell P (cop. 1997 ). Fundamentos de manufactura moderna : materiales, procesosy sistemas . México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
  • Schey, John A (cop. 2002 ). Procesos de manufactura . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Avaluació Continuada:

- Resolució d'exercicis (RE)

- Pràctiques (NP)

Aquesta activitat inclou la resolució d’exercicis i les pràctiques. La resolució d’exercicis i les pràctiques són activitats d’avaluació continuada d’assistència obligatòria i no recuperable. Algunes d'aquestes activitats estan basades en aprenentatge cooperatiu.

L’activitat de resolució d’exercicis (RE) consisteix en resoldre diverses tipologies d’exercicis utilitzant diferents formes d’aprenentatge dins l’aula. Està composada de dos apartats, l’ obligatori a classe i l’obligatori i d'autoaprenentatge fora de classe. L’obligatori es realitzarà presencialment a l’aula, mentre que el de fora de classe es desenvoluparà per part de l’alumne a casa seva. El lliurament del 80% de les tasques que es programin per la part de RE, permet obtenir 1 punt de la nota final. La nota total d’aquesta activitat representarà un % de la NF i s’obté per la resolució i lliurament d’exercicis a classe i d'autoaprenentatge.


- La nota de les pràctiques (NP) representarà un % de la NF i s’obté per la realització de les pràctiques en el laboratori dins de l’horari estipulat. Aquesta nota es calcularà en base a dos components que se sumen directament: la nota actitudinal en el taller laboratori, avaluada per mitjà d’una rúbrica que es farà pública a l’inici de curs, i l’informe de la mateixa.


20 No
Prova global
La Prova global (PG) és d’assistència obligatòria i recuperable (R) dins del període de recuperació definit per l'EPS.
És obligatori tenir una nota mínima de un 4.5 per poder ser considerada en la nota final (NF) i aprovar l’assignatura. En cas de no aconseguir la nota mínima de 4.5, aquest continguts s’hauran de recuperar durant el període d’avaluació. La data de l'examen PG queda definida per l'EPS en el període normal d'avaluació.
En el cas de què la prova consti de dues parts diferenciades de teoria i problemes al 50%, es requerirà una nota mínima de 3,5 tant en la part de teoria com de problemes per fer la mitjana.
No es disposarà de formulari ni calculadora en la part de teoria, però sí en la part de problemes. En aquest cas el formulari que no podrà tenir res escrit.

Les revisions d’exàmens es fan de forma conjunta, en una aula, en un dia i hora fixats. Les reclamacions pertinents es faran de forma escrita. Aquesta activitat representa representarà un 80% de la NF.

80

Qualificació

- Les activitats que es realitzen per l’avaluació continuada, s’hauran de lliurar al professor en els terminis establerts. Un cop passat aquest termini no s'acceptarà el lliurament de cap activitat incloses en l’apartat d’avaluació continuada i seran qualificades amb una nota de 0 punts.

La nota final de l’assignatura (NF) es calcularà considerant:
• La nota de resolució d'exercicis (RE) comptarà un 10% sobre la nota final.
• La nota de les pràctiques (NP)comptarà un 10% sobre la nota final.
• La nota de l’examen Prova global (PG) comptarà un 80% sobre la nota final. Es obligatori tenir un mínim de un 4.5 per poder ser considerada en la nota final (NF) i aprovar l’assignatura. En cas de no aconseguir la nota mínima de 4.5, aquest continguts s’hauran de recuperar durant el període d’avaluació. La data de l'examen PG queda definida per l'EPS en el període normal d'avaluació. Tal i com s’ha comentat, PG és una activitat recuperable dins del període de recuperació definida per l'EPS.

La nota final es calcularà segons el següent procediment i amb les condicions anteriors:

• Nota final de l’assignatura (NF) = 10 % RE + 10 % NP + 80 % PG

Durant el període de recuperació l’alumne podrà recuperar les activitats d’avaluació recuperables.
En aquets cas l’examen de recuperació constarà de:
• 50% de teoria, articulat en preguntes. No es disposarà de formulari ni calculadora.
• 50% problemes. Amb formulari. No s’hi pot tenir res escrit.
S’ha de treure un mínim del 3.5 de cada part per fer la mitjana.
La data d'aquest examen queda definida durant el període de recuperació per l'EPS.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’alumne tindrà una nota de No Presentat (NPres.) sempre i quan abandoni l’avaluació continuada abans de dia 2 de novembre del 2020 i/o no es presenti a les proves d’avaluació obligatòries de l’assignatura. En cas que l'avaluació continuada s’abandoni desprès d’aquesta data, l’alumne no podrà tenir un NPres. en la nota final
Tanmateix, si l'estudiant decideix seguir "Avaluació Única", la no assistència a l'examen implicarà un No Presentat (NPres) com a nota final.

Avaluació única:
Els alumnes que vulguin acollir-se a l'avaluació única hauran de sol·licitar-ho seguint el procediment i el calendari que marqui l'EPS pel curs 2020/21.
L'avaluació única consistirà en:
- Un examen únic, articulat en teoria i problemes , que cobrirà aspectes teòrics i pràctics tractats dintre de la pròpia assignatura. S’ha de treure un mínim del 3.5 de cada part per fer la mitjana.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació-nota final de l’assignatura (NF) de 5.0

Tutoria

Les tutories que no es puguin resoldre durant les classes presencials es programaran individualment o en grup en una sessió de videotrucada a traves diferents mitjans oferts per l’EPS (Meets o altres), a petició de l'estudiant o del grup d'estudiants.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El canal de comunicació principal serà el moodle (secció d'Avisos i Notícies, principalment) i el correu per qualsevol dubte.
També es faran videotrucades quan calgui pels canals o mitjans que posi a disposició la UdG.

Assignatures recomanades

  • Fonaments de mecànica
  • Tecnologies de materials

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les sessions de teoria ja estan programades de forma virtual, per tant no quedaria afectat.
Les sessions de problemes es farien seguint el mateix procediment establert presencialment, però en format virtual.
Les sessions de pràctiques es faran de forma virtual mitjançant un seguit de vídeos demostratius i tutories en grup petit, per tal d’aprofundir en continguts tecnològics del taller.

Modificació de l'avaluació:
L’avaluació no quedarà modificada en el cas que la docència canviï a un entorn virtual del 100%.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es continuaran fent mitjançat els diferents mitjans oferts per l’EPS (Meets o altres) i el canal de comunicació principal serà el moodle (secció d'Avisos i Notícies, principalment) i el correu per qualsevol dubte.

En qualsevol cas, l’assignatura s’adaptarà a qualsevol mitjà que posi a disposició la UdG