Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Anàlisi de mecanismes i màquines. Sistemes de transmissió. Modelització dinàmica. Vibracions i soroll
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMILIO VICENTE GONZALEZ JUAN
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE22 Coneixement i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines.

Continguts

1. Transmissions (desenvolupat a pràctiques)

          1.1. Engranatges i trens d'engranatges

                    1.1.1. Pràctica #1: Canvi de marxes automòbil. Engranatges

                    1.1.2. Pràctica #2: Disseny d'engranatges

          1.2. Trens epicicloïdals: Equació de Willis. Trens simples i compostos.

                    1.2.1. Pràctica #3: Trens epicicloïdals

          1.3. Junta universal: cardan

                    1.3.1. (Pràctica addicional: Junta universal doble)

2. Modelització de sistemes dinàmics

          2.1. Elements massa, ressort i esmorteïdor

          2.2. Models d'un grau de llibertat

          2.3. Models de varis graus de llibertat. Equacions de Lagrange

3. Vibracions

          3.1. Vibració lliure

                    3.1.1. Pràctica #4: Vibracions lliures

          3.2. Introducció a l'anàlisi modal

          3.3. Vibració forçada harmònica

                    3.3.1. Pràctica #5: Vibracions Forçades

          3.4. Control de vibracions: Aïllament i absorció

                    3.4.1. Pràctica #6: Velocitat crítica d'eixos

4. Dinàmica de màquines rotatives

          4.1. Reducció de sistemes a eix comú

          4.2. Corba moment-velocitat dels actuadors. Arrencada o frenada de les màquines

          4.3. Volants d'inèrcia

          4.4. Equilibratge de rotors

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 5,00 25,00 0 30,00
Resolució d'exercicis 0 30,00 0 30,00
Sessió expositiva 0 16,00 30,00 46,00
Sessió participativa 13,00 9,00 0 22,00
Sessió pràctica 12,00 10,00 0 22,00
Total 30,00 90,00 30,00 150

Bibliografia

 • Balachandran, Balakumar (cop. 2004 ). Vibrations . Belmont [etc.]: Brooks/Cole. Catàleg
 • Cardona i Foix, Salvador (2000 ). Teoria de màquines. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 05-02-2011, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=EM024XXX Catàleg
 • Marghitu, Dan B (2001 ). Analytical elements of mechanisms . New York: Cambridge University Press. Catàleg
 • Norton, M.P (2003 ). Fundamentals of noise and vibration analysis for engineers (2nd ed.). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Norton, Robert L (cop. 2009 ). Diseño de maquinaria : síntesis y análisis de máquinas y mecanismos (4ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Riba i Romeva, Carles (2000- ). Mecanismes i màquines (2a ed.). Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Wilson, Charles E (cop. 2003 ). Kinematics and dynamics of machinery (3rd ed). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats d'aprenentatge continuat (AC) L'estudiant participarà en un procediment d'aprenentatge continuat tutelat pels professors. Els estudiants ho faran individualment i en grups depenent de l'activitat. Es proposaran diferents tipus d'activitats: resolució d'exercicis, correcció d'exercicis i entrega/defensa d'informes.



- Les entregues de totes les activitats es faran a través del Moodle abans de la següent sessió de pràctiques o defensa amb el professor.

- Els terminis d'entrega es respectaran o l'activitat es considerà no realitzada.

- Les activitats que es lliurin on es manifesti que no hi hagut esforç de resolució o bé existeixi plagi no es considerarà activitat realitzada.



L'estudiant ha de realitzar almenys el 80% de les activitats d'aprenentatge continuat per obtenir una qualificació AC=10, si no ho fa tindrà una qualificació de AC=0.
20 No
Prova d'avaluació parcial (PAC) Hi haurà una sessió d'avaluació programada durant el curs en que l'estudiant serà avaluat per mitjà de la resolució d'un o varis exercicis. Aquests inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals.



- L'estudiant només podrà entrar a la sala d'examen el material d'escriptori, una calculadora i els formularis i taules subministrats pel professor de l'assignatura a través de La meva UdG/Moodle.

- S'exigeix una correcta presentació, així com claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes.

- El plantejament del problema, usant tant les lleis físiques adequades com les tècniques explicades a classe és clau en la posterior resolució. Igualment cal garantir la coherència dimensional dels càlculs i els resultats finals.
20 No
Examen final (EF) El contingut total de la matèria impartida s’avaluarà amb exàmens que estaran formats bàsicament per problemes. Aquests inclouran tant l’esquematització i el planteig, com la resolució i obtenció de resultats. Els problemes podran incorporar qüestions puntuals.



- L'estudiant només podrà entrar a la sala d'examen el material d'escriptori, una calculadora i els formularis i taules subministrats pel professor de l'assignatura a través de La meva UdG/Moodle.

- S'exigeix una correcta presentació, així com claredat en l'exposició de les deduccions, hipòtesis i resultats que impliquen la resolució dels problemes.

- El plantejament del problema, usant tant les lleis físiques adequades com les tècniques explicades a classe és clau en la posterior resolució. Igualment cal garantir la coherència dimensional dels càlculs i els resultats finals.
60

Qualificació

L'avaluació sense condicionants (NC) será la major entre:

NC = 0,6·EF + 0,2·PAC + 0,2·AC
NC = 0,8·EF + 0,0·PAC + 0,2·AC
NC = 1,0·EF + 0,0·PAC + 0,0·AC

La Nota Final (NF) de l’assignatura es calcula aplicant el següents criteris:

1) Si EF >= 4,5; llavors la nota final será NF=NC

2) Si EF < 4,5; llavors la nota final será la menor entre
NF = 4,5
NF = NC

Examen final (EF)
És de participació obligatòria.
S’ha de superar amb un 4,5/10 per a fer mitja amb l’avaluació continuada.
La data de l'únic examen final l'estableix l'EPS.
Activitat d'avaluació recuperable en la data que estableix l'EPS.

Recuperació EF:
Els estudiants que no es presentin a la EF, o no obtinguin una nota NC entre 3 i 5, no podran fer la recuperació.

Prova d'avaluació continuada (PAC)
Les dates de la PAC s'establirà al principi de curs, i es podrà establir presencialment en horari de classe de problemes o bé virtualment en sessió de classe teòrica.
Activitat No Recuperable.

Aprenentatge continuat (AC)
Tindrà una qualificació de 10 si es realitzen el 80% de les activitats, una qualificació de 0 si no s'arriba a aquests percentatge.
Activitat No Recuperable.

Important: L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades (tant el que proporcioni la informació com el que la rebi). Si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge o comunicació sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per ser qualificat com a "No Presentat" (NP) l'estudiant no ha de participar en cap activitat d'avaluació a partir del 1 d'abril i, si formava part d'un grup de pràctiques, ha de comunicar explícitament la seva baixa al professor responsable de l'assignatura abans de final del mes d'abril.

Avaluació única:
L'estudiant haurà de fer l'Examen Final (EF) i serà qualificat amb el 100% de la nota obtinguda en aquesta activitat. Aquesta "Avaluació Única" queda recollida en la secció dels "Criteris de qualificació" de l'assignatura. No es podrà fer la recuperació de l'EF si l'estudiant no es presenta a l'EF o no obtingui una nota d'EF entre 3 i 5.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es demanaran per correu electrònic i es duran a terme per correu electrònic, mitjançant un fòrum de tutories habilitat a la pàgina web de l'assignatura o amb una sessió de videotrucada a través d’alguns dels diferents mitjans oferts per l’EPS-UdG (Google Meet o altres).

En cas de que el professor ho cregui oportú, es podran fer tutories grupals online. En aquest cas el professor proposarà una data i hora. Aquestes tutories es faran mitjançant el Google meet i el professor proporcionarà l’enllaç de la reunió.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les vies de comunicació entre l’estudiant i el professor seran per correu electrònic, el fòrum d’avisos i noticies del Moodle i per la comunicació directe entre l’estudiantat i el professor durant les classes presencials de problemes.

També es podran dur a terme videotrucades quan sigui necessari pels canals o mitjans que posi a disposició la UdG.

Observacions

Per a un seguiment adequat de l'assignatura és imprescindible tenir bons coneixements previs de cinemàtica i dinàmica de màquines (assignatura de "Teoria de màquines").
Es recorda que l'assignatura és presencial i, per tant, es poden passar controls d'assistència a classe.

Assignatures recomanades

 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de mecànica
 • Teoria de màquines

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de passar a un escenari 100% presencial les classes expositives es faran a l'aula en comptes de fer-les de forma virtual. No hi haurà cap modificació en les classes de problemes i pràctiques.

En cas de passar a un escenari 0% presencial, es continuaran duent a terme totes les activitats docents de manera virtual. S'informarà convenientment als estudiants dels canvis a les classes de pràctiques a través de la web de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
Les activitats d'avaluació així com els seus percentatges es mantindran amb independència de l'escenari en què es trobi la Universitat (0% o 100% presencial).

En el cas que l'escenari sigui 0% presencial les activitats d'avaluació es duran a terme de forma virtual.

Tutoria i comunicació:
En cas d'un escenari 100% presencial s'habilitaran uns horaris de tutoria al despatx del professor. També es podran realitzar via correu electrònic o per la comunicació directa durant les classes presencials de teoria, problemes i pràctiques.

En cas d'un escenari 0% presencial, les vies de comunicació entre l’estudiant i el professor seran per correu electrònic, el fòrum d’avisos i noticies del Moodle i per la comunicació directe entre l’estudiantat i el professor durant les classes presencials de problemes. També es podran dur a terme videotrucades quan sigui necessari pels canals o mitjans que posi a disposició la UdG.