Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura forma part de les del Tronc Comú entre el Grau en estudis d'Arquitectura i el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. L'assignatura es centra en l'anàlisi del procés constructiu: Raonament de la interacció d’elements i sistemes constructius a l’edificació. Raonament del procés d’execució. Normativa.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN FONTAS SERRAT
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CB08 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • CT08 Disseny de propostes creatives.
 • CE26 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Planejar i resoldre detalls constructius.
 • CE37 Capacitat d'anàlisi de projectes d'execució i la seva translació a l'execució d'obres.

Continguts

1. Introducció a l’anàlisi i raonament del procés constructiu.

2. Fases del procés. Agents.

3. Anàlisi i raonament del procés constructiu.

          3.1. En funció de l'entorn i la tipologia de l'edifici.

          3.2. Implantació d'obra

          3.3. En la redacció del projecte d'execució i del llibre de l’edifici. Condicionants de disseny arquitectònic / constructiu.

          3.4. Viabilitat.

4. Anàlisi i raonament del procés constructiu per sistemes constructius, la seva interacció i execució d'obra. Condicionants dels sistemes i de la seva execució en obra. Control tecnològic del procés.

          4.1. Sustentació

          4.2. Estructura

          4.3. Façana i obertures

          4.4. Coberta

          4.5. Compartimentació i acabats interiors

          4.6. Instal·lacions / Equipament

5. Activitats d'anàlisi del procés constructiu: Procediment.

          5.1. Entendre el projecte: Descripció dels sistemes constructius i les seves interaccions.

          5.2. Activitats a realitzar, ordenades segons el procés: Definició d'objectius.

          5.3. Esquemes gràfics del procés constructiu.

          5.4. Raonament del procés constructiu.

6. Anàlisi de casos.

          6.1. Procés constructiu d’edificis.

          6.2. Fotografies d’obra en execució.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,5 6 7,5
Elaboració de treballs 7,5 28 35,5
Prova d'avaluació 15 17 32
Total 24 51 75

Bibliografia

 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2000 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación . Màlaga: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 2009 ). Les Claus per a construir l'arquitectura (2a ed. en català rev. conforme al CTE). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques :Gustavo Gili. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2010). Gestión integral en la edificación y consultoría inmobiliaria :. Girona: Universitat de Girona [etc]. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2001). Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación. Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (1978). Tratado de construcción : (6ª ed., aumentada y puesta al día). Barcelona: G Gili. Catàleg
 • Lapuerta, José María de (2010). Vivienda, envolvente, hueco. Barcelona: Actar D. Catàleg
 • Espanya (2009). Código técnico de la edificación (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Per cada tema es publicarà un guió amb la bibliografia específica (2017). UdG.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves d'avaluació Conjunt d’activitats vinculades a les proves d’avaluació consistents en l'anàlisi gràfic i raonament del procés constructiu d’un edifici:
/ Activitats d’aula
/ Proposta d'edificis.
/ Recerca i aportació al fòrum.
/ Proves d’avaluació.

Activitats d’avaluació individuals, obligatòries i no recuperables parcialment. No s’exigeix nota mínima.
Treball de preparació autònom fora d’aula. Proves i activitats presencials, aportacions al fòrum en línia. Tutoria de suport a la prova en sessió conjunta.

Criteris d’avaluació:
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Raonament del procés constructiu.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Formalització segons els requeriments.
45
Treball d'anàlisi constructiu Conjunt d'activitats basades en l’anàlisi constructiu d’un edifici:
/ Proposta d'edifici.
/ Recerca i aportació al fòrum.
/ Debat
/ Treball: en comú + individual.

Activitats d’avaluació individuals / en equip, obligatòries i no recuperables parcialment. No s’exigeix nota mínima.
Treball autònom fora d’aula. Lliurament dels treballs i aportacions al fòrum en línia. Tutoria de suport en sessió conjunta.

Criteris d’avaluació:
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Raonament del procés constructiu.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Interès constructiu de les aportacions realitzades.
/ Formalització segons els requeriments.
45
Seguiment d'obres Conjunt d'activitats basades en la visita, observació i anàlisi de l’obra en execució:
/ Recull fotogràfic d’obres visitades per l’alumne.
/ Debats participatius en línia d’anàlisi constructiu sobre les fotografies.

Activitats d’avaluació individuals, obligatòries i no recuperables parcialment. No s’exigeix nota mínima.
Treball autònom fora d’aula. Lliurament del treball i debats en línia. Tutoria de suport amb cita prèvia.

Criteris d’avaluació:
/ Interès constructiu de les fotografies.
/ Interès constructiu de les aportacions realitzades.
/ Participació activa en el debat.
/ Formalització segons els requeriments.
10

Qualificació

L’assignatura adopta el sistema d'avaluació continuada. La nota del curs (NC) s’obté de la mitjana ponderada segons el percentatge definit per cadascuna de les activitats d’avaluació obligatòries:
NC = 45% AV + 45% TAC + 10% SO
on:
.........AV. Proves d’avaluació: 40% AV01 + 60% AV02
.........TAC. Treball d'anàlisi constructiu: 10% AF + 10% AR + 40% C + 40% I
..................AF. Recerca d'informació / Aportació al fòrum
..................AR. Debat en línia: Agents / Rols
..................C. Treball en comú
..................I. Treball individual
.........SO. Seguiment d'obres: 50% F + 50% DA
..................F. Fotografies d'obra
..................DA. Debat en línia avaluable

Durant el curs es realitzen activitats de suport i d'aprenentatge optatives que no formen part del sistema d’avaluació directe de l’assignatura. La seva compleció pot implicar una millora de la nota final (NF) amb un increment fins el 35% (Inc) addicional a la nota del curs.
NF = NC + Inc
L’assignatura es considera aprovada per curs si NF>=50. En cas contrari, tot i que cap activitat de les activitats d’avaluació definides té un pes superior al 60% ni s’exigeix nota mínima, s'ofereix l'opció de recuperació accedint a l'examen global de tots els continguts de l'assignatura. En aquest cas la nota final seria la nota obtinguda a l’examen de recuperació (EX R) més el possible increment obtingut.
NF = EX R + inc

En aquest cas, l’assignatura es considerarà aprovada si NF>=50. En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
Pot comportar la qualificació de suspens si es detecta qualsevol acció no permesa o de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No lliurar o no assistir a una activitat d’avaluació definida com a obligatòria implicarà la qualificació ‘No Presentat’ a l’activitat. Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació final de l’assignatura en el cas de realitzar menys del 50% de les activitats d’avaluació del curs. L’estudiant ha de tenir present que la qualificació final ‘No Presentat’ exhaureix la convocatòria de qualificació.

Observacions

Per al seguiment d'aquesta assignatura, l’alumne ha de tenir o desenvolupar :
.- Interès per la construcció
.- Capacitat de dibuixar a mà alçada.
.- Capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi.
S’entén que l'alumne ha fet un seguiment correcte del pla d'estudis i té superades les assignatures prèvies recomanades.

A l’inici del curs, l’alumne serà coneixedor de la programació de l’assignatura, amb el calendari de lliurament en línia de les activitats i dates de realització presencial de proves d’avaluació i revisions. L’examen de recuperació es realitza segons el calendari establert per l’escola i les proves d’avaluació es programen dins de la franja horària del curs reservada per aquesta finalitat. Les sessions de revisió de les activitats d’avaluació son optatives i es programen com a tutoria conjunta per afavorir l’aprenentatge. No s'admet la realització de proves, revisions o lliuraments fora de la data prevista ni fora del format establert.

L'assignatura es planifica preveient un treball continuat de l'alumne durant el curs amb una dedicació que no hauria de superar les 25-30 hores per crèdit. Cal preveure una dedicació mitjana setmanal de 2 hores a l’aula i de 3 a 4 hores fora de l’aula. Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor. La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament de les activitats proposades.
.- Recerca d’informació complementària i consulta de la bibliografia.
.- Estudi i preparació dels temes.
Més enllà de la dedicació prevista, cada alumne pot aprofundir en l’aprenentatge que es proposa a cada activitat destinant-hi el temps que es consideri necessari.

La plataforma Moodle de l’assignatura esdevé essencial per a:
.- Consultar les qüestions organitzatives i la programació del curs.
.- Rebre les notificacions relacionades amb l’assignatura.
.- Accedir als continguts del temari: guions, documentació i bibliografia recomanada.
.- Desenvolupar i lliurar les activitats: enunciats, continguts requerits, format i dates.

Sessions d’aula.
.- La formació és presencial, per tant es recomana l’assistència continuada i participació activa.
.- Per obtenir un màxim rendiment durant la sessió es recomana la preparació prèvia del temari i/o activitat.
.- A l’aula es poden utilitzar aplicacions informàtiques si estan relacionades amb el tema que es desenvolupa.
.- Per enregistrar veu, gravar, filmar o fotografiar cal demanar el consentiment previ del professor.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils.
.- Es demana puntualitat: Pel correcte desenvolupament de les sessions no es permet l’accés a l’aula després de l’hora prevista per l’inici.

La tutoria serveix a l'estudiant per aclarir dubtes sobre qualsevol activitat de l’assignatura. En cap cas poden ser un substitut de les sessions d'aula ni han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que han de desenvolupar autònomament els alumnes. Per plantejar qüestions relacionades amb els lliuraments o aspectes formals, el lloc més adequat és el Fòrum de preguntes freqüents FAQS. No s’ofereixen tutories per correu electrònic. Per aclarir els dubtes que puguin sorgir sobre els treballs d’anàlisi constructiu i les proves avaluables s’ofereixen les tutories conjuntes d’assistència optativa. Concertant cita prèvia, es poden demanar tutories individuals per comentar dubtes concrets o qüestions més personals.

Els alumnes cedeixen els drets d'autor no exclusius derivats del treball realitzat per a un ús docent o investigador. Com és lògic, es requereix citar correctament la font bibliogràfica de procedència de les imatges i/o informació emprada a les activitats del curs.

Assignatures recomanades

 • Aspectes legals en la contractació d'obres
 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Construcció 5
 • Construcció 6
 • Empresa
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Expressió gràfica 3
 • Fonaments de materials
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Organització, planificació i equips d'obra 1
 • Organització, planificació i equips d'obra 2
 • Representació arquitectònica 2