Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Models d'organització territorial de l'estat: estat unitari i estats compostos. Institucions, competències, fonts i relacions intergovernamentals i de conflicte des de la perspectiva de la distribució territorial del poder polític.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
AMARO SANCHEZ SANCHEZ  / PERE SIMON CASTELLANO
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE5. Identificar i tenir capacitat d'aplicar els fonaments de la política comparada
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • CE20. Identificar el Dret com a producte històric i reconèixer, en la seva gènesi i conjunt, les principals institucions jurídiques

Continguts

1. Tema 1. Estat unitari i estat compost: característiques. Principals models d'estats compostos. Federalisme dual i federalisme cooperatiu. Reptes i problemes actuals dels models compostos d'organització territorial.

2. Tema 2. Estudi de casos (I): el federalisme a Canadà.

3. Tema 3. Estudi de casos (II): el federalisme a Bèlgica.

4. Tema 4. Estudi de casos (III): el federalisme a Suïssa.

5. Tema 5. Estudi de casos (IV): el federalisme als Estats Units.

6. Tema 6. L'estat autonòmic a Espanya (I). Característiques del model territorial de la Constitució. Naturalesa, posició i funcions dels Estatuts d’Autonomia. L’Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: precedents i característiques.

7. Tema 7. L'estat autonòmic a Espanya (II). Drets, deures i principis rectors en els Estatuts: contingut i valor.

8. Tema 8. L'estat autonòmic a Espanya (III). Institucions autonòmiques: en particular, el govern i el parlament autonòmics i les relacions entre ells.

9. Tema 9. L'estat autonòmic a Espanya (IV). Les fonts del Dret a les CCAA i les relacions amb l'ordenament estatal.

10. Tema 10. L'estat autonòmic a Espanya (V). El sistema de distribució competencial: les competències autonòmiques i de l'Estat. Mecanismes de resolució de conflictes. Vies de cooperació entre Estat i CCAA. Relacions amb la Unió Europea.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8 5 13
Classes expositives 24 0 24
Prova d'avaluació 8 105 113
Total 40 110 150

Bibliografia

 • Barceló i Serramalera, Mercè (2011). Dret públic de Catalunya (2a ed.). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Ridao, Joan (2018). Curs de dret públic de Catalunya : (Tercera edició). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Argullol, Enric / Velasco, Clara (dirs.) (2011). Instituciones y competencias en los Estados descentralizados. Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics.
 • Solozábal Echavarria, Juan José (2014). La Reforma federal: España y sus siete espejos. Madrid: Biblioteca Nueva.
 • Aja Fernández, Eliseo (2014). Estado autonómico y reforma federal. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Anderson, George (2008). Federalisme: una introducció. Barcelona: Institut d'Estudis Autonòmics.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exàmens teòrics Es valora que el contingut, que haurà d'estar adequadament exposat i argumentat, sigui correcte i complet.

Important: per aprovar l'assignatura cal aprovar la part teòrica, tal com s'indica a l'apartat de criteris de qualificació del programa.
70
Pràctiques avaluables Es valora que l'alumne sigui capaç d'arribar a resoldre supòsits de fet recolçant-se correctament en les normes constitucionals i infraconstitucionals aplicables a cada cas, que argumenti adequadament i que sàpiga entendre i emprar correctament la jurisprudència. 30

Qualificació

I) SISTEMA D'AVALUACIÓ:

La nota final de l'assignatura, que s’impartirà en règim d’avaluació continuada, s'obtindrà de la següent manera:

- El 70% de la qualificació correspondrà a la part teòrica, i es repartirà en dos exàmens durant el curs, que s’hauran d’aprovar obligatòriament per a poder aprovar l’assignatura, i que podran ser objecte de recuperació cas de ser suspesos en la data que es fixi al calendari oficial d’exàmens.

- El 30% de la qualificació correspondrà a la part pràctica, i derivarà, segons els grups, d'una o de dues pràctiques avaluables, no recuperables. Per tal que aquest 30% es computi, caldrà aprovar els dos exàmens teòrics.

II) PART TEÒRICA:

a) Nombre de proves d’avaluació:

-es duran a terme dos exàmens teòrics, orals o escrits segons els grups.

-a cada grup el professor indicarà les dates en què es realitzaran, els temes que seran objecte de cada un d'ells i si l'examen serà oral o escrit.

-cada examen suposarà un 35%, conformant així tots dos el 70% que val la part teòrica en el conjunt de l'assignatura.

b) Obligació d’aprovar tots els exàmens teòrics:

-per aprovar la part teòrica caldrà haver obtingut almenys un 5 sobre 10 en cada un dels dos exàmens.

-IMPORTANT: Si en algun dels dos exàmens no s’arriba a 5, la part teórica quedarà suspesa, i la nota global que correspondrà en aquesta part teòrica serà com a màxim de 4.5, independentment de que la mitja resultant de les dues notes dels exàmens teòrics pugués resultar superior.

c) Possibilitat de recuperació d'exàmens suspesos:

-no obstant, els alumnes que no hagin arribat al 5 sobre 10 en algun dels dos exàmens de la part teòrica, podran examinar-se per a recuperar la part o parts suspeses, en la data oficial de l’examen final de l’assignatura que es fixi al calendari d’exàmens de la facultat. La nota que s'obtingui a la recuperació substitueix la nota corresponent obtinguda durant el curs. El professor indicarà a cada grup si l'examen serà oral o escrit.

-IMPORTANT: Igualment caldrà arribar al 5 sobre 10 en la part o les parts de les que l’alumne s’examini de nou per poder aprovar la part teòrica. Si no s’arriba a 5 en alguna de les esmentades parts, la part teòrica queda suspesa tot aplicant-se la mateixa regla de l'apartat anterior (nota global máxima de 4.5 en la part teòrica independentment de què la mitja entre les dues notes dels exàmens teòrics resultés superior).

-atès que, com s'ha dit a l'apartat I), l'assignatura s'imparteix en règim d'avaluació continuada, aquest examen teòric final de recuperació només el podran fer els alumnes que no hagin superat l'assignatura a través de l'esmentada avaluació continuada. En conseqüència, no es corregirà ni s'avaluarà cap examen de recuperació fet per un alumne que ja hagués superat prèviament l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, i en conseqüència la nota obtinguda en aquesta darrera no es modificarà en cap sentit.

d) Necessitat de demostrar un nivell mínim en totes les preguntes dels exàmens teòrics:

-en els exàmens teòrics (tant els d'avaluació continuada com l'examen final de recuperació), els professors podran establir que, si un alumne treu un 0 en una de les preguntes, l'examen quedarà automàticament suspès i la nota d'aquest serà com a màxim de 4.5, amb independència del fet que els punts obtinguts a la resta de preguntes de l’examen poguessin sumar més de 4.5, fet que per tant no serà tingut en compte.

-això és justifica perquè els alumnes han de demostrar un coneixement mínim de totes les preguntes de cada examen teòric, de forma que el professor pot establir que aquest no es pot aprovar si en una de les preguntes l'alumne mostra un desconeixement tal que porta a qualificar-la amb un 0.

III) PART PRÀCTICA:

a) Pràctiques avaluables i no avaluables:

-a més de les pràctiques no avaluables que es puguin fer durant el curs (resolució de supòsits de fet, comentaris de textos i de sentències, debats, tests sobre parts del programa que siguin després comentats, etc.) es faran, segons els grups, una o bé dues pràctiques avaluables (a cada grup el professor indicarà a inici de curs el nombre corresponent, i les característiques de les pràctiques).

b) Impossibilitat de recuperar les pràctiques avaluables:

-en cap cas es podran repetir ni recuperar les pràctiques avaluables.

-si un alumne ha suspès l'avaluació continuada perquè, malgrat haver aprovat els exàmens teòrics de l'esmentada avaluació, ha suspès les pràctiques avaluables, i la nota final d'avaluació continuada resultant de fer la mitja entre les notes teòriques i les pràctiques (en els termes que indica l'apartat IV) dóna com a resultat un suspens, aleshores, atès que les pràctiques avaluables no són recuperables, l'alumne té únicament l'opció de tornar a examinar-se d'una o de totes dues parts teòriques a l'examen teòric final de recuperació (vegeu apartat II.c), amb l'objectiu que, en el cas que aconsegueixi millorar la nota de la part teòrica, la nota mitja final pugui eventualment arribar a l'aprovat. En tal cas, la nota o notes que s’obtinguin a l’examen teòric final de recuperació de la part o parts de les que l’alumne es torni a examinar substituiran la nota o notes teòriques corresponents de l’avaluació continuada.

c) Necessitat d'aprovar la part teòrica:

-com s’indicarà en el proper apartat, la nota pràctica només es tindrà en compte si s’ha aprovat la part teòrica, és a dir, tots dos exàmens teòrics, ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final.

IV) NOTA FINAL:

a) Càlcul de la nota final:

-per aprovar l’assignatura caldrà obtenir almenys un 5 sobre 10 com a nota final.

-la nota final s’obté a partir de la nota global teòrica (70% de la nota final) i la nota global pràctica (30% de la nota final), tenint sempre en compte el requisit que s'indicarà a l'apartat b).

-cal tenir present, doncs, que aprovar la part teòrica (ja sigui durant el curs o a l'examen final de recuperació) pot no ser suficient per aprovar l'assignatura, doncs la part teòrica és només el 70% de la nota final, a la que cal afegir el 30% de la part pràctica, tal com ja s'ha indicat anteriorment.

b) Obligació d’aprovar la part teòrica:

-perquè es procedeixi a fer l’indicat promig entre ambdues notes (teòrica i pràctica) caldrà, però, haver obtingut com a mínim un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica (la qual cosa exigeix aprovar tots dos exàmens teòrics -ja sigui durant l'avaluació continuada o bé a la recuperació final-, doncs en cas contrari la nota global màxima que es podrà obtenir a la part teòrica, com s'ha dit, serà de 4.5).

-IMPORTANT: en conseqüència, amb menys d’un 5 sobre 10 de nota global a la part teòrica, la part pràctica no computarà, se suspendrà l'assignatura i la nota final d'aquesta serà l’esmentada nota global obtinguda sobre 10 a la part teòrica (que, com s'ha indicat a l’anterior paràgraf i a l’apartat II, en cap cas podrà ser superior a 4.5).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de “No Presentat” procedirà quan l’alumne, no havent superat l'assignatura per la via de l'avaluació continuada, no es presenti després a l'examen teòric final de recuperació, en la data oficial que es fixi en el calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Observacions

1) Cal comptar amb una edició de l'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006.

2) També cal disposar d'un codi de lleis polítiques actualitzat (2018). Es recomana el llibre "Leyes políticas del Estado", publicat per l'editorial Aranzadi, o qualsevol altre recopilació normativa similar que tingui un índex per matèries al final del llibre.

3) Per complementar les explicacions de classe dels temes 6 a 10, es recomana emprar el manual de Barceló/Vintró o el de Ridao que s’indiquen a l’inici de la bibliografia del programa. És imprescindible que es tracti de les edicions més recents que hi hagi d’aquests manuals, i sempre posteriors a la STC 31/2010.

4) Es podrà recomanar bibliografia específica per a alguns temes.