Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Matrimoni i Dret. Matrimoni i Drets confessionals. Dret comparat. Matrimoni canònic. Eficàcia civil dels matrimonis religiosos.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA JESUS GUTIERREZ DEL MORAL
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials

Continguts

1. Sistema matrimonial. 1.1 Eficàcia civil dels matrimonis religiosos. 1.2. Dret matrimonial canònic. Nocions generals i terminologia. Concepte. Elements, fins i propietats essencials. Tutela jurídica del matrimoni canònic.

2. Capacitat i impediments matrimonials canònics. 2.1. La facultat de contreure matrimoni: el ius connubii. 2.2. Comprovació de la capacitat de contreure: l’expedient matrimonial canònic. 2.3. Impediments en general: a) concepte i naturalesa, b) classificació, c) règim jurídic. 2.4. Impediments en particular: a) incapacitat física: edat i impotència; b) incompatibilitat jurídica: vincle, disparitat de cultes, ordre sagrat, i vot; c) per raó de delicte: rapte i crim; d) per raó de parentiu. 2.5. Prohibicions i matrimoni mixt.

3. El consentiment matrimonial canònic. 3.1. Funció, contingut i elements del consentiment. 3.2. El moment de l’emissió del consentiment: el matrimoni in fieri. 3.3. La incapacitat psíquica consensual: a) carència del suficient ús de raó; b) greu defecte de discreció de judici; c) impossibilitat psíquica d’assumir les obligacions essencials del matrimoni; d) la prova de la incapacitat.

4. Anomalies del consentiment canònic. 4.1. Ignorància i error (de fet i de dret) sobre el matrimoni. 4.2. Errors sobre l’altre contraent i error dolós. 4.3. Violència física i por. 4.4 Simulació (total i parcial). 4.5. Condició.

5. Forma jurídica del matrimoni canònic. 5.1. Significat de la forma. 5.2. La forma ordinària i el testimoni qualificat. 5.3. Forma extraordinària. 5.4. Matrimoni secret. 5.5. Matrimoni per procurador. 5.6. La dispensa de forma. 5.7. Actuacions formals posteriors al matrimoni.

6. Extinció i revalidació del matrimoni canònic. 6.1. La nul•litat i la seva convalidació. a) la convalidació simple, b) la sanació a l’arrel. 6.2. La separació dels cònjuges. 6.3. La dissolució canònica: a) per mort; b) per declaració administrativa de mort presumpta, c) dissolució del matrimoni rat i no consumat, d) dissolució del matrimoni a favor de la fe, e) el privilegi paulí, f) el privilegi petrí.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 2,00 17,00 0 19,00
Sessió expositiva 6,00 12,00 0 18,00
Sessió pràctica 14,00 24,00 0 38,00
Total 22,00 53,00 0 75

Bibliografia

 • López Alarcón, Mariano (1994 ). Curso de derecho matrimonial canónico y concordado (5ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Mantecón Sancho, Joaquín. Derecho matrimonial canónico :. . Catàleg
 • López Alarcón, Mariano (2001 ). Curso de derecho matrimonial canónico y concordado (6a ed). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Tirapu, Daniel (2005 ). Curso breve de derecho matrimonial canónico : aspectos sustantivos y procesales . Granada: Comares. Catàleg
 • Fornés, Juan (1997 ). Derecho matrimonial canónico (3ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Fornés, Juan (2000 ). Derecho matrimonial canónico (4ª ed). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Fornés, Juan (2018). Derecho matrimonial canónico (séptima edición actualizada). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Calabrús, Blanca (1993 ). Derecho matrimonial canónico : aspectos sustantivos y procesales : teoría, legislación y formularios . Granada: Comares. Catàleg
 • Jusdado Ruiz-Capillas, Miguel A. Cañamares Arribas, Santiago (2007 ). Derecho matrimonial canónico y eclesiástico del Estado (2a ed). Madrid: Colex. Catàleg
 • Souto Paz, José Antonio (2002 ). Derecho matrimonial (2ª ed.). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • González del Valle, José Mª (2002 ). Derecho canónico matrimonial : según el Código de 1983 (9ª ed). Pamplona: EUNSA. Catàleg
 • Bernárdez Cantón, Alberto (1998 ). Compendio de derecho matrimonial canónico (9ª ed). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Aznar Gil, Federico R. (2015). Derecho matrimonial canónico (3ª ed., corregida y acualizada). Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia. Catàleg
 • DICCIONARIO GENERAL DE DERECHO CANONICO (2012). Cizur Menor (Navarra) : Aranzadi Thomson Reuters. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes pràctiques i participatives Es valorarà la participació i les intervencions 10 No
Questionari final. Preguntes teòriques i pràctiques. 36 No
Prova pràctica final. Es valorarà la presentació, l’expressió i la correcció lingüística (ja sigui català o castellà), l‘argumentació jurídica, la originalitat, l’extensió ajustada, i en el seu cas la correcció del resultat. 54 No

Qualificació

La docència d’aquesta assignatura serà principalment pràctica. Se seguirà l’ordre del programa proposat, i s’estudiarà la normativa, i les interpretacions doctrinals i jurisprudencials. Es resoldran casos pràctics sobre la matèria, de Dret sustantiu.
Se seguirà l’avaluació continuada, que implica l’assistència obligatòria a les classes i la preparació dels casos pràctics.
El 10 % de la nota serà l'assistència i participació activa a classe, que no és recuperable. La Prova final d’avaluació tindrà dues parts. Una primera part consistirà en un qüestionari al moodle que valdrà el 40% de la nota; i la segona part consistirà en un cas pràctic similar als que s’hagin fet a classe, amb un valor del 60%. Es podran utilitzar tots els materials necessaris. El resultat d’aquesta doble prova serà el 90% de la nota final de l’assignatura. En el cas de suspendre l'assignatura, la recuperació consistirà en un examen sobre un cas pràctic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no arribi al 50 % de l'assistència a classe i no faci la prova final tindrà la consideració de No Presentat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

A les classes s'utilitzarà tant el català com el castellà. Si hi hagués alumnes Erasmus que no coneguin el català, s'utilitzarà el castellà.

En cas de còpia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball de qualsevol assignatura, l’assignatura es considera suspesa amb un 0. Sense possibilitat de recuperació. El frau NO dona lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador, conforme a la normativa vigent.