Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El dret real i la relació jurídic real. La classificació dels drets reals. El naixement del dret real. La teoria del títol i el mode, la traditio i les adquisicions a non domino. La possessió. La usucapió. L'extinció i pèrdua del dret real. El dret de propietat: estructura, extensió, límits i protecció. Les propietats especials en general. Els drets reals limitats d'ús i gaudi. Els drets reals d'adquisició preferent. Els drets reals de garantia. Introducció al Registre de la Propietat i al Dret hipotecari.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: ELS DRETS REALS

          1.1. Lliçó 1. EL DRET REAL EN GENERAL

                    1.1.1. El Dret de coses: la seva localització en el Dret Civil i en el Dret Patrimonial.

                    1.1.2. Noció i classes de dret real.

                    1.1.3. Dret real i dret de crèdit: anàlisi de les situacions intermèdies.

                    1.1.4. La qüestió de la creació de nous drets reals.

2. POSSESSIÓ I USUCAPIÓ

          2.1. Lliçó 2. LA POSSESSIÓ (I)

                    2.1.1. Concepte i localització en els Codis Civils. Configuració. Perspectiva històrica.

                    2.1.2. La naturalesa jurídica de la possessió.

                    2.1.3. Funcions de la possessió.

                    2.1.4. Classes de possessió. La figura del servidor de la possessió.

                    2.1.5. Copossessió i concurrència de possessions.

                    2.1.6. El contingut possessori (¿Què és posseir?).

                    2.1.7. L'objecte de la possessió (¿Què es posseeix?).

                    2.1.8. El concepte possessori (¿Com es posseeix?); fixació i inversió o interversió del concepte possessori.

          2.2. Lliçó 3. LA POSSESSIÓ (II)

                    2.2.1. Adquisició de la possessió. Subjectes i modes d'adquirir la possessió.

                    2.2.2. Pèrdua de la possessió.

                    2.2.3. Efectes de la possessió.

                    2.2.4. A) Efectes de la possessió com a fet.

                    2.2.5. B) La protecció interdictal.

                    2.2.6. C) Efectes de la possessió en relació al concepte possessori: la bona i la mala fe a la possessió, la presumpció de títol (art. 448 CCE i art. 522-1 CCCat) i l'equivalència de títol (art. 464 CCE i art. 522-8 CCCat).

          2.3. Lliçó 4. LA USUCAPIÓ

                    2.3.1. Introducció i antecedents històrics; distinció entre usucapió i prescripció.

                    2.3.2. Pressupòsits subjectius de la usucapió. La usucapió a la comunitat de béns. Supòsits.

                    2.3.3. L'objecte de la usucapió.

                    2.3.4. Requisits comuns a la usucapió: possessió en concepte d'amo; possessió pacífica; possessió pública.

                    2.3.5. El temps a la usucapió. La interrupció de la possessió i la suspensió del termini.

                    2.3.6. Requisits especials: la bona fe i el just títol.

3. ADQUISICIÓ I EXTINCIÓ DELS DRETS REALS

          3.1. Lliçó 5. ADQUISICIÓ DELS DRETS REALS

                    3.1.1. Adquisició i naixement dels drets reals.

                    3.1.2. Concepte i classificació dels modes d'adquirir: articles 609 CCE i 531-1 CCCat.

                    3.1.3. La teoria del títol i del mode. La relació entre títol translatiu i tradició. Classes de tradició.

                    3.1.4. L'adquisició a non domino (remissió).

          3.2. Lliçó 6. EXTINCIÓ I PÈRDUA DELS DRETS REALS

                    3.2.1. La pèrdua de la cosa: destrucció de la cosa, sortida del comerç i expropiació forçosa.

                    3.2.2. La renúncia del dret i l’abandonament de la cosa.

                    3.2.3. La consolidació del dret real limitat.

                    3.2.4. El no ús.

                    3.2.5. La prescripció de les accions reals.

4. EL DRET DE PROPIETAT

          4.1. Lliçó 7. LA PROPIETAT EN GENERAL

                    4.1.1. La configuració legal del dret de propietat.

                    4.1.2. La disciplina constitucional de la propietat: contingut essencial i funció social de la propietat.

                    4.1.3. La propietat en els Codis Civils: expansivitat, exclusivitat i perpetuïtat.

          4.2. Lliçó 8. ELS TÍTOLS ADQUISITIUS EXCLUSIUS DE LA PROPIETAT

                    4.2.1. L'ocupació: aprehensió física, capacitat i voluntat.

                    4.2.2. Ocupació d'animals: caça i pesca.

                    4.2.3. En especial, l'adquisició per l'Estat dels immobles mancats d’amo.

                    4.2.4. La troballa.

                    4.2.5. El tresor.

                    4.2.6. L'accessió.

          4.3. Lliçó 9. PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT I DELIMITACIÓ DEL SEU CONTINGUT

                    4.3.1. Les accions judicials de defensa de la propietat.

                    4.3.2. A) L'acció reivindicatòria.

                    4.3.3. B) L'acció declarativa de la propietat.

                    4.3.4. C) L’acció publiciana.

                    4.3.5. D) Tancament de finques.

                    4.3.6. 2. La delimitació del contingut de la propietat. L'acció negatòria, les immissions i les relacions de veïnatge.

          4.4. Lliçó 10. LA COMUNITAT DE BÉNS

                    4.4.1. Concepte i classes de comunitat. Comunitat i societat.

                    4.4.2. La comunitat ordinària o per quotes: règim jurídic; l’extinció de la comunitat i la divisió de la cosa comuna.

                    4.4.3. Les comunitats de camps, llenyes i muntanyes: aprofitaments comuns.

                    4.4.4. La mitgeria: naturalesa i règim jurídic.

                    4.4.5. Nocions sobre règims especials de copropietat.

                    4.4.6. A) Propietat horitzontal.

                    4.4.7. B) Urbanitzacions privades.

          4.5. Lliçó 11. NOCIONS SOBRE LES PROPIETATS ESPECIALS

                    4.5.1. La propietat urbana: la legislació urbanística del sòl.

                    4.5.2. La propietat rústica i la forestal (Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes).

                    4.5.3. El règim dominical dels recursos hidràulics: aspectes jurídico-civils del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

                    4.5.4. El règim dominical dels recursos geològics: idees bàsiques.

                    4.5.5. La propietat intel·lectual. Línies generals del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intelectual.

                    4.5.6. La propietat industrial: aspectes generals de la Llei 11/1986, de 20 de març, de Patentes, la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marcas i la Llei 20/2003, de 7 de juliol, de Protección jurídica del diseño industrial.

5. ELS DRETS REALS LIMITATS

          5.1. Lliçó 12. USDEFRUIT, ÚS I HABITACIÓ

                    5.1.1. L'usdefruit: concepte, funció i diferents modes de constitució.

                    5.1.2. Subjectes i objecte de l’usdefruit.

                    5.1.3. Facultats i obligacions de l'usufructuari i del nu propietari.

                    5.1.4. L'extinció de l'usdefruit: causes i liquidació de la relació usufructuària.

                    5.1.5. Els usdefruits especials.

                    5.1.6. A) Usdefruit de boscos i de plantes.

                    5.1.7. B) Usdefruit de diners i fons d'inversió.

                    5.1.8. C) Usdefruit amb facultat de disposició.

                    5.1.9. Els drets d'ús i habitació.

          5.2. Lliçó 13. EL DRET D'APROFITAMENT PER TORNS DE BÉNS IMMOBLES D'ÚS TURÍSTIC

                    5.2.1. Concepte.

                    5.2.2. La comunitat especial per torns.

                    5.2.3. L'aprofitament per torns de béns immobles d'ús turístic (Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias).

          5.3. Lliçó 14. LES SERVITUDS

                    5.3.1. El dret real de servitud: concepte, naturalesa, característiques i classes.

                    5.3.2. La constitució de les servituds.

                    5.3.3. L'estructura de la relació jurídico-real de servitud.

                    5.3.4. Modificació i extinció de les servituds.

                    5.3.5. Breu descripció de les servituds típiques.

                    5.3.6. Els drets d'aprofitament parcial.

          5.4. Lliçó 15. EL DRET REAL DE CENS. EL DRET DE SUPERFÍCIE. EL DRET DE VOL

                    5.4.1. El dret real de cens.

                    5.4.2. A) Concepte, varietats i significat econòmic.

                    5.4.3. B) Règim jurídic.

                    5.4.4. C) L’extinció: en especial, la redimibilitat del cens.

                    5.4.5. El dret de superfície.

                    5.4.6. El dret de vol.

          5.5. Lliçó 16. ELS DRETS REALS D’ADQUISICIÓ

                    5.5.1. Els drets reals d'adquisició: concepte, naturalesa, característiques i funció econòmica.

                    5.5.2. Classes i efectes.

                    5.5.3. El retracte legal: supòsits, termini i formes d'exercici.

                    5.5.4. Drets d'adquisició d'origen convencional: tempteig i retracte. El dret d'opció.

                    5.5.5. La col·lisió entre els drets reals d'adquisició. Criteris d'ordenació.

          5.6. Lliçó 17. ELS DRETS REALS DE GARANTIA. EN ESPECIAL, LES GARANTIES MOBILIÀRIES

                    5.6.1. Els drets de garantia. Concepte, naturalesa i funció econòmica.

                    5.6.2. Constitució. Atipicitat de les garanties reals.

                    5.6.3. Garanties reals mobiliàries i immobiliàries. La hipoteca mobiliària i la penyora sense desplaçament.

                    5.6.4. Els drets reals de garantia.

                    5.6.5. A) El dret de retenció.

                    5.6.6. B) El dret de penyora.

                    5.6.7. C) El dret d’anticresi.

6. HIPOTECA IMMOBILIÀRIA

          6.1. Lliçó 18. LA HIPOTECA IMMOBILIÀRIA

                    6.1.1. La hipoteca immobiliària: concepte i naturalesa.

                    6.1.2. El subjecte passiu de la hipoteca.

                    6.1.3. Objecte de la hipoteca.

                    6.1.4. La hipoteca voluntària: constitució.

                    6.1.5. Vicissituds de la hipoteca.

                    6.1.6. Fase de seguretat: l’acció de devastació.

                    6.1.7. Fase d'execució.

                    6.1.8. L'extinció de la hipoteca.

7. DRET IMMOBILIARI REGISTRAL

          7.1. Lliçó 19. EL DRET IMMOBILIARI REGISTRAL

                    7.1.1. El Dret immobiliari registral.

                    7.1.2. A) La publicitat registral: estàtica i dinàmica dels drets.

                    7.1.3. B) Concepte de publicitat, naturalesa, objecte i finalitat.

                    7.1.4. El Registre de la Propietat.

                    7.1.5. A) Formulació del seu concepte.

                    7.1.6. B) Els sistemes registrals.

                    7.1.7. El sistema registral espanyol.

                    7.1.8. Principis formals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 10,00 26,00 10,00 46,00
Sessió expositiva 50,00 10,00 0 60,00
Sessió participativa 4,00 0 0 4,00
Sessió pràctica 10,00 5,00 0 15,00
Total 74,00 41,00 10,00 125

Bibliografia

 • Díez-Picazo, Luis (1992-2001 ). Sistema de derecho civil (8ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Lacruz Berdejo, José Luis Luna Serrano, Agustín (2008 ). Derechos reales (3 ed. revisada y puesta al día, por Agustín Luna Serrano). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Lacruz Berdejo, José Luis (2003 ). Derecho inmobiliario registral (2ª ed. / |brev. y puesta al día por Jesús Delgado y Echeverría y Joaquín Rams Albesa). Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Díez-Picazo, Luis (1993-1995 ). Fundamentos del derecho civil patrimonial (4ª ed.). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Puig i Ferriol, Lluís (2007 ). Institucions del dret civil de Catalunya . València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Pozo Carrascosa, Pedro del (2010 ). Derecho civil de Cataluña : derechos reales (3a ed.). Madrid, [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • García García, José Manuel, 1942- (2009 ). Legislación hipotecaria y del registro mercantil (30ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas. Catàleg
 • Egea Fernández, Joan Ferrer Riba, Josep Farnós Amorós, Esther (2010 ). Codi civil de Catalunya i legislació complementària : (amb notes de concordança i jurisprudència) (14a ed.). Barcelona: Flor del Viento. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Obradors de casos, resolució de casos pràctics o comentaris de textos jurídics. Lectura, preparació per part de l’estudiant i resolució de casos, que poden ser més breus (obradors de casos) o més desenvolupats i acompanyats d’unes preguntes (resolució de casos pràctics). Es podran dur a terme en format presencial a l’aula, o bé no presencial, mitjançant l’entrega per escrit del comentari o les respostes a les preguntes formulades a través de moodle. També es pot plantejar respondre a un seguit de preguntes mitjançant un test online. Aquestes activitats formaran part del sistema d’avaluació continuada.
El primer dia de classe es concretarà el calendari de resolució de casos pràctics o obradors de casos.
Exposició acurada dels fets i fonaments jurídics, i capacitat de raonament jurídic fi.
La nota conjunta de totes les activitats d´aprenentatge constitueix el 30 % de la nota de l´assignatura.
30
Dos controls parcials alliberatoris, podran consistir en un test amb preguntes d´elecció múltiple i/o alguna pregunta a desenvolupar per escrit. Si s´obté una nota inferior a 5, es podrà recuperar el dia de l´examen oficial fixat al calendari d´exàmens aprovat per la Facultat. Es duran a terme en format presencial a l´aula, llevat que les cirumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l´avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d´avaluació que permet moodle. La nota conjunta dels controls parcials alliberatoris (35% + 35%) constitueix el 70% de la nota de l´assignatura. Si es suspèn qualsevol dels controls, l´alumne pot recuperar-los el dia de l´examen final. 70

Qualificació

L'avaluació serà contínua (AC).

1. ACTIVITATS AVALUABLES

- Exàmens: 70%
- Pràctiques: 30%

Exemple:
Nota d'examen = 5 * 0,7 = 3,5
Nota pràctiques = 5 * 0,3 = 1,5
Nota assignatura = 3,5 + 1,5 = 5

2. SISTEMA D'AVALUACIÓ

2.1. Assistència

L'assistència és voluntària. No assistir o no participar-hi significa un zero de l'activitat en qüestió excepte que s´hagin acollit al sistema d´avaluació única.

No es permet:

- canviar de grup

- canviar dates d'activitats

2.2. Nota mínima

Per aprovar l'assignatura cal treure almenys un 5 sobre 10 tant a l'examen com a les pràctiques.

Per fer la mitjana entre ambdós controls parcials cal assolir una nota mínima de 5 sobre 10 per cada control.

2.3. Exàmens

Hi ha 2 exàmens parcials alliberatoris, amb el mateix pes (35% de la nota).

El temari sempre hi entrarà tot, s'hagi vist amb teoria o pràctica, o no s'hagi vist.

Els exàmens seran escrits i poden incloure preguntes test (a/b/c/d) o de redactar, curtes o llargues (obligatòries o a escollir), siguin teòriques, o pràctiques; o ambdós formats alhora.

Les respostes del tipus test que siguin incorrectes resten un 0,33 i les respostes en blanc ni sumen ni resten.

Els alumnes amb alguna dificultat amb l'examen escrit o que així ho sol·licitin podran fer-lo oralment.

No hi ha exàmens per a pujar nota.

Es consideraran suspesos els exàmens:

- il·legibles

- o amb més de 10 faltes d'ortografia

Es considera suspens de l'examen i de l'assignatura:

- la tinença de xuletes, programes escrits, dispositius mòbils, pinganillos, o qualsevol altre material o estri no autoritzat expressament

- la còpia, total o parcial, activa (copiar) o passiva (deixar copiar), a qualsevol activitat d'avaluació

- passar-se un full o fulls, xerrar, o tenir una conducta inadequada durant l'examen.

- la realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor” (Art. 21 de la Normativa sobre Avaluació i Qualificació de la UdG).


2.4. Classes pràctiques

Poden consistir en lectures i comentaris de textos, casos pràctics, o aprenentatge cooperatiu, entre altres. No es podrà utilitzar l´ordinador o dispositiu anàleg durant la realització de la pràctica.

L'alumne obtindrà una nota global de pràctiques a final de curs. Es valorarà l'exposició acurada dels fets i fonaments jurídics, i el raonament jurídic fi.

Per tal de poder obtenir una nota de pràctiques, cal participar activament en almenys la meitat de les proposades.


3. RECUPERACIONS

3.1. Activitats recuperables

Els exàmens parcials. L'examen de recuperació es farà a la data d'examen segons el calendari de la Facultat. Tindrà preguntes del bloc o blocs que calgui recuperar.

L´anàlisi de cas pràctic. La recuperació es farà el dia de l´examen oficial de l´assignatura fixat al calendari d´exàmens de la Facultat. No es permetrà utilitzar l´ordinador o dispositiu anàleg en la realització del cas pràctic a l´aula.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no es presenti a l'examen de recuperació, en la data oficial de l'examen de l'assignatura, conforme al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat

Avaluació única:
Excepcionalment, l´estudiant podrà acollir-se a una avaluació única, si ho sol•licita dins dels terminis fixats i d’acord amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat. En acollir-se al sistema d’avaluació única, renuncia a l’avaluació continuada. En aquest cas, l’estudiant haurà de presentar-se a l’examen final de l’assignatura, on se l’avaluarà de tots els continguts i haurà de donar resposta a un cas pràctic o comentari de text similars als que han realitzat al llarg del semestre els estudiants que han seguit el sistema general d’avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A través d´alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes, prèvia sol.licitud, via e-mail, es programaran les tutories.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Tutories grupals o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories, prèvia sol•licitud (via e-mail) de l’alumnat.

Observacions

És molt convenient assistir a classe o seguir les sessions per streaming amb la legislació rellevant: Codi Civil espanyol, Codi Civil de Catalunya, i Legislació Hipotecària.

Les hores de treball fixades per cada activitat d'aprenentatge i per les proves d'avaluació són aproximades.

Assignatures recomanades

 • Propietat immobiliària i registre de la propietat

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Pla de contingència en cas de nou confinament: si no fos possible realitzar les activitats programades en format presencial, com a conseqüència d’un nou confinament, les classes expositives, la resolució de casos pràctics o tutories d’aula, es duran a terme per via telemàticament, a través dels instruments de comunicació previstos per la UdG.
Les classes expositives es realitzaran en streaming o mitjançant la preparació de vídeos.

El comentari de les activitats d’aprenentatge (obradors i casos pràctics, comentaris de textos) es realitzarà en streaming, o mitjançant la preparació de vídeos, a través dels mecanismes de comunicació telemàtica previstos per la UdG.

Pla de contingència en cas que es torni a la presencialitat plena. En cas que es pugui retornar a la presencialitat plena, la major part de les activitats, docents i d’avaluació, es realitzarà de manera presencial a l’aula, sens perjudici dels recursos docents (textos, vídeos, etc.) que es mantindran al moodle per a preparar l’assignatura, i dels sistemes d’avaluació online que, en el marc de l’avaluació continuada, s’hagin pogut dissenyar i que es podran mantenir operatius.

Modificació de l'avaluació:
Pla de contingència en cas de nou confinament: l ’eventual avaluació es durà a terme mitjançant els mitjans d’avaluació en línia previstos per la UdG, podent ser tipus test, pregunta a desenvolupar o examen oral en línea.

Els controls parcials alliberatoris i l’examen final de l’assignatura seran presencials a l´aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin, podent ser tipus test, pregunta a desenvolupar o examen oral en línea.

Tutoria i comunicació:
Tutories grupals o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories, prèvia sol•licitud (via e-mail) de l’alumnat al professor corresponent.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.