Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
100% 1.- Teoria del servei públic i la seva evolució. 2.- La Directiva dels serveis en el mercat interior. 3.- Les formes de gestió dels serveis públics. 4.- La gestió dels serveis públics de forma indirecta. 5.- Els serveis públics locals. 6.- Formules de cooperació i associatives per a la prestació dels serveis pública locals 7.- La participació dels usuaris. 8.- La municipalització dels serveis. 9.- La contraprestació económica en els serveis públics.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PERE FIGUEREDA I CAIROL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE10. Comprendre la planificació i la gestió administrativa
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat

Continguts

1. Teoria del servei públic i la seva evolució. Notes característiques del servei públic. L'activitat de servei públic com a objecte de l'administració.

2. La Directiva 2006/123/CE dels serveis en el mercat interior i la seva aplicación i transposició al dret intern estatal, autonòmic i local. Les lleis 17/2009, de 23 de noviembre, 25/2009, de 22 de desembre. Les lleis ómnibus.

3. Les formes de gestió dels serveis públics: gestió directa i indirecta. Estudi de la gestió directa: característiques i modalitats. La gestió directa ordinària. Gestió directa a través d'organització especialitzada. Gestió directa per organisme autònom o societat mercantil de capital íntegrament públic

4. La gestió dels serveis públics de forma indirecta. La seva evolució. La concessió. La gestió interessada. El concert. L'arrendament. La societat mixta.

5. Els serveis públics locals. Les competències municipals. Els serveis mínims obligatoris. La dispensa en la prestació de serveis. La supressió dels serveis.

6. Formules de cooperació i associatives per a la prestació dels serveis públics locals. Els convenis de cooperació. Estudi especial de les mancomunitats. Els consorcis.

7. La participació dels usuaris en la prestació dels serveis públics. Els drets dels usuaris. Els estándards de rendiment de servei i el seu control per via de responsabilitat patrimonial.

8. La municipalització dels serveis. Debat sobre la gestió directa i indirecta dels serveis públics. El procediment de la remunicipalització.

9. La contraprestació en els serveis públics. Les tarifes i la seva determinació. La taxa i el preu públic. L'obligació de calcular el cost efectiu dels serveis. Obligacions de transparència

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 40,00 0 0 40,00
Sessió expositiva 60,00 0 0 60,00
Total 100,00 0 0 100

Bibliografia

 • Parada Vázquez, José Ramón (2008 ). Derecho administrativo (20ª ed). Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • Sales Pardo, Xavier (2005 ). El Gerencialisme en la gestió de serveis públics : la realitat del model gerencial en els consorcis públics locals de Catalunya . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • La Pluralitat i diversitat en la gestió dels serveis públics locals (2003 ). [Barcelona]: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Catàleg
 • Martínez-Alonso Camps, José Luís (2013). Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió. Revista Catalana de Dret Públic, (47), 1
 • José Luis Martínez-Alonso Camps (2007). Los servicios públicos locals: concepto, configuración y análisis aplicado (1a.). Barcelona: Bayer Hnos..
 • Garcia de Enterria, Eduardo; Fernández, Tomás-Ramón (2017). Curso de derecho administrativo (18a.). Madrid: Thomson Civitas.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
classes practiques Avaluar coneixements 20 No
Prova escrita Coneixement de l'assignatura i el seu contingut. Capacitat de síntesi i reflexió. 80 No

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA: consistirà en la realització de dues pràctiques obligatòries durant el semestre, a raó del 10% de la nota cadascuna, i al final del semestre d'una prova escrita de caràcter teòric que valdrà el 50% i una prova escrita pràctica que valdrà el 30% de la nota final.

El dia d'entrega i correcció de les pràctiques obligatòries es comunicarà amb antelació suficient.

En cas que un alumne no entregui una activitat obligatòria, no es podrà presentar a la prova final d´evaluació continuada.

CONVOCATÒRIA OFICIAL: aquells alumnes que no superin el sistema d'avaluació continuada podran accedir a fer l'examen fixat a la data oficial segons la UdG, en el que hauran de superar dues proves: una part teòrica (50% de la nota) i una part pràctica (50% de la nota).

Aquells alumnes que superin l'avaluació continuada i vulguin pujar nota a través de l'avaluació final (convocatòria oficial), no se'ls guardarà la nota obtinguda prèviament en l'avaluació continuada.

AVALUACIO ALTERNATIVA: Durant el curs 2020/21 es mantindrà el sistema d'avaluació alternativa, en les condicions que s'estipulin per part de la Universitat de Girona i el professor/a del Grup, per aquells alumnes als quals no els hagi estat possible seguir l'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Avaluació única:
Per superar l'assignatura de Gestió de Serveis Públics hi ha un únic sistema d'avaluació: l'avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
S'exigeix una nota mínima de 4 en la prova final d'avaluació continuada tant en la part escrita teòrica com en la part escrita practica, per tal que es pugui sumar a les activitats obligatòries d'avaluació continuada realitzades al llarg del semestre.

Tutoria

Les tutories es realitzaran per videoconferència i sempre seran concertades prèviament, via correu electrònic, amb el professor/a

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Atesa la situació excepcional amb la que ens trobem i l'entrada de la fase de "represa de la normalitat" pel curs 2020, en el supòsit que no siguin possibles les classes presencials, es fixa una sessió magistral cada setmana per videoconferència a través de la plataforma habilitada a aquests efectes per la Universitat de Girona.

Observacions

És imprescindible que l'alumne disposi dels textos legislatius corresponents.

Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

El professor/a no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle o en la pàgina web de la Facultat de Dret.

En la part pràctica de la prova escrita l'alumne podrà fer ús dels codis legislatius, quedant exclosos però els codis comentats.

L'assistència a classe i el seguiment virtual de l’assignatura constitueix un factor bàsic pel bon funcionament de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Anàlisi de polítiques públiques
 • Dret administratiu I
 • Dret administratiu II
 • Dret administratiu III
 • Gestió pública