Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Federalisme fiscal. Descentralització de competències. Descentralització de la despesa. Desequilibris verticals i horitzontals. Distribució del poder tributari. Elements del poder tributari. Federalisme fiscal comparat. Tranferències d'anivellament. Competència fiscal
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESTEVE PARDO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE5. Identificar i tenir capacitat d'aplicar els fonaments de la política comparada
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic

Continguts

1. Federalisme fiscal: concepte i contigut

2. Distribució de funcions del sector públic entre nivells de govern

3. Descentralització de la despesa

          3.1. Anàlisi internacional comparada

          3.2. Autonomia en la despesa

4. Distribució de recursos i ingressos entre nivells de govern: anàlisi internacional comparada

          4.1. Distribució del poder tributari

                    4.1.1. Elements del poder tributari

                    4.1.2. Distribució territorial del poder tributari: a l'Estat espanyol i sistemes comparats (Canadà i Alemanya)

          4.2. Les transferències intergovernamentals

                    4.2.1. Desequilibris verticals i horitzontals

                    4.2.2. Transferències de suficiència i d'anivellament

                    4.2.3. Anàlisi comparat del sistema espanyol i altres Estats (Canadà i Alemanya)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 20,00 0 22,00
Sessió participativa 9,00 20,00 0 29,00
Sessió pràctica 10,00 14,00 0 24,00
Total 21,00 54,00 0 75

Bibliografia

 • Anderson, George (2010 ). Introducció al federalisme fiscal : una anàlisi comparativa . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Interior Relacions Institucionals i Participació Institut d'Estudis Autonòmics. Catàleg
 • Tejerizo López, José Manuel Cordero González, Eva María (2009 ). Financiación territorial en los estados descentralizados: un estudio comparativo . Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg
 • Castells, Antoni|q(Castells Oliveres). Las Subvenciones de nivelación en la financiación de las comunidades autónomas : análisis de la situación actual ypropuestas de reforma . Barcelona,|cPublicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona,|ccop. 2005: . Catàleg
 • Quintana Ferrer, Esteban (2001 ). Los Recursos participativos en el marco de la articulaciónentre las haciendas autonómica y estatal . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Ramos Prieto, Jesús (2001 ). La Cesión de impuestos del Estado a las comunidades autónomas : concepto, régimen jurídico y articulación constitucional . Granada: Comares. Catàleg
 • Monasterio Escudero, Carlos (1998 ). Manual de hacienda autonómica y local (2a ed., rev. y actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Sevilla Segura, José V (DL 2013 ). Lecciones sobre financiación pública de estados descentralizados . Madrid: :Instituto de Estudios Fiscales. Escuela de Hacienda Pública. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Catàleg
 • Bosch Roca, Núria Durán Cabré, José María (cop. 2008 ). Fiscal federalism and political decentralization : lessons from Spain, Germany, and Canada . Cheltenham [etc.]: Edward Elgar. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Es proposaran supòsits i casos pràctics que els estudiants haran de resoldre i exposar a classe. Cada estudiant haurà de lliurar 2 exercicis d'aquest tipus per escrit. Adequació de les respostes a les qüestions plantejades i aplicació d'una metodologia adequada als exercicis proposats. 70 No
A les sessions presencials es valorarà la participació activa tant a les sessions expositives com a les de resolució de casos pràctics Adequació i interès de la participació al contingut de l'assignatura i de l'exposició. Grau de coneixment i de preparació que mostrin les intervencions i en les respostes a preguntes 30 No

Qualificació

Per superar aquesta assignatura és obligatori seguir el sistema d’avaluació continuada. Aquest sistema consta de dues parts:

1. LLIURAMENT DE DOS EXERCICIS PRÀCTICS

És obligatori el lliurament per escrit de dos exercicis pràctics relacionats amb la matèria que es treballarà a les classes i les practiques participatives a l’aula. Aquests exercicis consistiran en l’estudi i anàlisi de diferents textos o resolució de supòsits pràctics.

Cadascun d’aquests dos exercicis suposa un 35% de la nota final.

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada exercici ha de ser igual o superior a 5. Un cop corregida a classe cada pràctica i coneguda la puntuació, s'indicarà a cada estudiant si ha tornar a lliurar convenientment corregides les qüestions que no hagi fet correctament en el seu moment.

2. PARTICIPACIÓ A CLASSE

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran sessions teòriques i pràctiques que versaran sobre el temari de l’assignatura. Es valorarà la participació activa dels alumnes tant a les sessions més expositives com els dies de resolució dels exercicis i l’adequació de les respostes a les preguntes plantejades.

La participació a les classes i als exercicis que es faran a l’aula suposarà el 30 % de la nota final de l’assignatura.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes que hagin superat amb una nota igual o superior a 5 punts els dos exercicis pràctics de lliurament obligatori i la participació a les classes i als exercicis que es faran a l’aula serà la mitjana de les tres parts.

En cas de no superar algun dels dos exercicis pràctics de lliurament obligatori, l’alumne podrà examinar-se d’aquests exercicis no superats a la prova de recuperació establerta a l’efecte, sense que en cap cas es pugui anar directament a aquest examen. La nota de participació a les classes teòriques i pràctiques (20%) NO és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’únic sistema d’avaluació existent és el sistema d’avaluació continuada. Per tant, per aprovar l’assignatura és necessari presentar els dos exercicis de lliurament obligatori. En cas que algun alumne no presenti a algun d’aquests dos exercicis pràctics no podrà anar a la recuperació establerta a l’efecte el dia marcat al calendari de la Facultat.

L'estudiant que no presenti cap dels exercicis obtindrà un no presentat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0