Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Diversitat i funcions dels microorganismes a la natura. Ecologia de poblacions i comunitats microbianes en diferents ambients. Ecosistemes microbians. Problemàtiques ambientals relacionades amb microorganismes i utilitat ambiental. Fonaments de toxicologia. Tests toxicològics. Efectes dels agents químics sobre els microorganismes. Biotransformació de compostos tòxics. Bioremediació microbiana.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN CALIZ GELADOR  / FREDERIC GICH BATLLE
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. BLOC 1. MICROBIOLOGIA AMBIENTAL

          1.1. Diversitat microbiana: Taxonomia i filogenia dels procariotes.

          1.2. Diversitat microbiana: Bacteris i arqueus d'importància ambiental. Importancia dels microorganismes a la natura.

          1.3. Fonaments d'ecologia microbiana: Factors ambientals que influeixen les comunitats microbianes.

          1.4. Comunitats microbianes: els microorganismes en el medi aquàtic (continental i oceànic)

          1.5. Comunitats microbianes: els microorganismes del sòl. Microhàbitats edàfics, distribució i diversitat, la rizosfera.

          1.6. Mètodes moleculars per l'estudi de la diversitat i funció dels microorganismes aplicats a la microbiologia i toxicologia ambientals.

2. BLOC 2. ECOTOXICOLOGIA MICROBIANA

          2.1. Fonaments de toxicologia. Metalls i Xenobiòtics. Relació dosi-resposta.

          2.2. Efectes dels metalls contaminants en les comunitats microbianes.

          2.3. Efecte dels agents químics plaguicides i hidrocarburs en les comunitats microbianes.

3. BLOC 3. MICROORGANISMES I PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS

          3.1. Contaminació microbiana en aigües i aliments: patògens i indicadors.

          3.2. Biopel.lícules i biodeterioració.

          3.3. Biodegradació i eutrofització d'ecosistemes aquàtics continentals i marins: toxines de dinoflagelats i cianotoxines.

          3.4. Utilització dels microorgansimes pel tractament de residus i bioremediació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 8 8
Cerca d'informació 0 6 6
Classes expositives 12 40 52
Classes pràctiques 16 0 16
Lectura / comentari de textos 16 13 29
Prova d'avaluació 4 5 9
Resolució d'exercicis 14 8 22
Treball en equip 0 8 8
Total 62 88 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves parcials S'avaluaran els coneixements adquirits amb dues activitats d'avaluació durant els dos períodes d'avaluació parcial. 20
Elaboració de l'informe de pràctiques S'avaluarà l'informe de pràctiques en base a l'edició del treball segons els criteris definits pel professor. Especialment s'avaluarà l'exposició dels resultats de les classes pràctiques i la seva discussió en base a la recerca bibliogràfica. 20
Activitats d'aprenentatge S'avaluaran activitats d'aprenentatge del conjunt de les activitats d'aprenentatge realitzades dins o fora l'aula. 30
Examen global de l'assignatura. Es valorarà la capacitat d'anàlisi, la resolució de qüestions, interpretació de resultats i anàlisi de casos. 30

Qualificació

MALGRAT L'ASSISTÈNCIA A CLASSE NO ÉS OBLIGATÒRIA, ES TINDRÀ PRESENT EN L'AVALUACIÓ DE L'ESTUDIANT, PERÒ ESPECIALMENT LA SEVA PARTICIPACIÓ A L'AULA.


La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou quatre tipus d'avaluació:


A) AVALUACIÓ PARCIAL. 20% DE LA NOTA FINAL. NO RECUPERABLE: S'avaluaran els coneixements adquirits durant les classes presencials amb dues proves d'avaluació (10% cadascuna) durant el període de realització de l'assignatura i que correspondran amb els períodes lectius reservats per dur a terme aquestes proves.


B) INFORME DE PRÀCTIQUES. 20% DE LA NOTA FINAL. RECUPERABLE: S'avaluarà la presentació escrita de l'informe de pràctiques en l'aspecte formal i de continguts. En l'aspecte formal es valorarà l'ortografia i l'expressió gramatical en el seu conjunt. En l'aspecte de continguts es valorarà l'elaboració dels resultats i la seva discussió. La recuperació de l'informe de pràctiques consistirà en presentar l'informe amb les correccions indicades pel professor de pràctiques i en cap cas la nota de la recuperació superarà el 5. Aquells informes que s'identifiquin com a copiats seran suspesos sense opció a recuperació. CAL APROVAR L'INFORME DE PRÀCTIQUES PER OPTAR A APROVAR L'ASSIGNATURA.


C) ACTIVITATS D'APRENENTATGE. 30% DE LA NOTA GLOBAL. NO RECUPERABLE: El professor avaluarà activitats d'aprenentatge que proposarà amb antel.lació als estudiants. Cada activitat d'aprenentatge avaluada puntuarà un 10% de la nota d'aquesta part. CAL ARRIBAR A LA NOTA DE TALL DE 5 EN LA MITJANA DE LES TRES ACTIVITATS D'APRENENTATGE PER OPTAR A APROVAR L'ASSIGNATURA.

Els exercicis de les ACTIVITATS D'APRENENTATGE seran plantejats per tal que l'alumne demostri la comprensió dels coneixements teòrics que assimila durant el curs i les competències específiques que assoleix, així com l'expertesa en les capacitats d'anàlisi, relació, comparació i síntesi, a més de la interpretació de dades i resultats, l'estudi i resolució de casos i problemes.


D) Examen global (30% de la nota final) RECUPERABLE: Consistirà en un examen escrit amb preguntes curtes sobre tots els aspectes tractats en els diferents tipus d'activitats d'aprenentatge que s'han treballat a l'aula i que es realitzarà durant el període d'avaluació del final del semestre. Les preguntes estaran plantejades per tal que l'alumne demostri la seva comprensió dels coneixements teòrics que ha assimilat durant el curs i les competències específiques que ha assolit, així com l'expertesa en les capacitats de relació, anàlisi, comparació i síntesi, a més de la interpretació de dades i resultats i l'estudi i resolució de casos i problemes. Caldrà obtenir una nota mínima de 50 (sobre 100 punts) en aquesta activitat d'avaluació per poder optar a aprovar l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota final igual o superior a 5 sobre 10 punts al final del curs a la qualificació de les actes. En el supòsit de no obtenir una qualificació mínima de 50 (sobre una puntuació màxima de 100) en l'examen global o en la mitjana de les activitats d'aprenentatge, la nota total de l'assignatura que constarà en l'acta no serà en cap cas superior a 4 punts sobre 10, encara que la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en el conjunt de les activitats d'avaluació superi aquest valor.

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota final igual o superior a 5 sobre 10 punts al final del curs a la qualificació de les actes.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que deixin de fer activitats d'avaluació que representin, en el seu conjunt el 70%, o més, de la nota global, rebran la qualificació de No Presentat.

Observacions

Les classes de contingut teòric no s'impartiran en forma de classes expositives de forma rutinària sinó quan s'hagin de resoldre dubtes que sorgeixin en relació a comentaris de textos, anàlisi de casos, resolució d'exercicis, etc....

Les classes pretenen ser necessàriament participatives per tal de basar l'aprenentatge en una actitud activa i en fomentar el debat i la discussió.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Contaminació atmosfèrica
 • Edafologia i descontaminació de sòls
 • Química
 • Química del medi ambient i contaminació
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Tècniques instrumentals per a la determinació de contaminants
 • Tractament d'aigües i residus