Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Diversitat i funcions dels microorganismes a la natura. Ecologia de poblacions i comunitats microbianes en diferents ambients. Ecosistemes microbians. Problemàtiques ambientals relacionades amb microorganismes i utilitat ambiental. Fonaments de toxicologia. Tests toxicològics. Efectes dels agents químics sobre els microorganismes. Biotransformació de compostos tòxics. Bioremediació microbiana.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN CALIZ GELADOR  / FREDERIC GICH BATLLE
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Adquirir una formació multidisciplinar que englobi els aspectes científics , tècnics , socials , econòmics i jurídics del medi ambient per al desenvolupament adequat de la professió.
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. BLOC 1. MICROBIOLOGIA AMBIENTAL

          1.1. Diversitat microbiana: Taxonomia i filogenia dels procariotes.

          1.2. Diversitat microbiana: Bacteris i arqueus d'importància ambiental. Importancia dels microorganismes a la natura.

          1.3. Fonaments d'ecologia microbiana: Factors ambientals que influeixen les comunitats microbianes.

          1.4. Comunitats microbianes: els microorganismes en el medi aquàtic (continental i oceànic)

          1.5. Comunitats microbianes: els microorganismes del sòl. Microhàbitats edàfics, distribució i diversitat, la rizosfera.

          1.6. Mètodes moleculars per l'estudi de la diversitat i funció dels microorganismes aplicats a la microbiologia i toxicologia ambientals.

2. BLOC 2. ECOTOXICOLOGIA MICROBIANA

          2.1. Fonaments de toxicologia. Metalls i Xenobiòtics. Relació dosi-resposta.

          2.2. Efectes dels metalls contaminants en les comunitats microbianes.

          2.3. Efecte dels agents químics plaguicides i hidrocarburs en les comunitats microbianes.

3. BLOC 3. MICROORGANISMES I PROBLEMÀTIQUES AMBIENTALS

          3.1. Contaminació microbiana en aigües i aliments: patògens i indicadors.

          3.2. Biopel.lícules i biodeterioració.

          3.3. Biodegradació i eutrofització d'ecosistemes aquàtics continentals i marins: toxines de dinoflagelats i cianotoxines.

          3.4. Utilització dels microorgansimes pel tractament de residus i bioremediació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 6,00 0 6,00
Lectura / comentari de textos 16,00 13,00 0 29,00
Prova d'avaluació 4,00 13,00 0 17,00
Resolució d'exercicis 14,00 18,00 0 32,00
Sessió expositiva 12,00 30,00 0 42,00
Sessió pràctica 16,00 0 0 16,00
Treball en equip 0 8,00 0 8,00
Total 62,00 88,00 0 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Proves parcials S'avaluaran els coneixements adquirits amb dues activitats d'avaluació durant els dos períodes d'avaluació parcial. 20 No
Elaboració de l'informe de pràctiques S'avaluarà l'informe de pràctiques en base a l'edició del treball segons els criteris definits pel professor. Especialment s'avaluarà l'exposició dels resultats de les classes pràctiques i la seva discussió en base a la recerca bibliogràfica. 20
Examen global de l'assignatura. Es valorarà la capacitat d'anàlisi, la resolució de qüestions, interpretació de resultats i anàlisi de casos. 60

Qualificació

MALGRAT L'ASSISTÈNCIA A CLASSE NO ÉS OBLIGATÒRIA, ES TINDRÀ PRESENT EN L'AVALUACIÓ DE L'ESTUDIANT, PERÒ ESPECIALMENT LA SEVA PARTICIPACIÓ A L'AULA.


La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou tres tipus d'avaluació:


A) AVALUACIÓ PARCIAL. 20% DE LA NOTA FINAL. NO RECUPERABLE: S'avaluaran els coneixements adquirits durant les classes presencials amb dues proves d'avaluació (10% cadascuna) durant el període de realització de l'assignatura i que correspondran amb els períodes lectius reservats per dur a terme aquestes proves.


B) INFORME DE PRÀCTIQUES. 20% DE LA NOTA FINAL. RECUPERABLE: S'avaluarà la presentació escrita de l'informe de pràctiques en l'aspecte formal i de continguts. En l'aspecte formal es valorarà l'ortografia i l'expressió gramatical en el seu conjunt. En l'aspecte de continguts es valorarà l'elaboració dels resultats i la seva discussió. La recuperació de l'informe de pràctiques consistirà en presentar l'informe amb les correccions indicades pel professor de pràctiques i en cap cas la nota de la recuperació superarà el 5. Aquells informes que s'identifiquin com a copiats seran suspesos sense opció a recuperació. CAL APROVAR L'INFORME DE PRÀCTIQUES PER OPTAR A APROVAR L'ASSIGNATURA.


C) EXAMEN GLOBAL (60% DE LA NOTA FINAL) RECUPERABLE: Consistirà en un examen escrit amb preguntes curtes i exercicis sobre tots els aspectes tractats en els diferents tipus d'activitats d'aprenentatge que s'han treballat a l'aula i que es realitzarà durant el període d'avaluació del final del semestre. Les preguntes estaran plantejades per tal que l'alumne demostri la seva comprensió dels coneixements teòrics que ha assimilat durant el curs i les competències específiques que ha assolit, així com l'expertesa en les capacitats de relació, anàlisi, comparació i síntesi, a més de la interpretació de dades i resultats i l'estudi i resolució de casos i problemes. A l'examen global poden sortir continguts de les pràctiques. Caldrà obtenir una nota mínima de 50 (sobre 100 punts) en aquesta activitat d'avaluació per poder optar a aprovar l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota final igual o superior a 5 sobre 10 punts al final del curs a la qualificació de les actes.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que deixin de fer activitats d'avaluació que representin, en el seu conjunt el 70%, o més, de la nota global, rebran la qualificació de No Presentat.

Avaluació única:
L'estudiant tindrà opció de manera excepcional a acollir-se a l'avaluació única tal i com es recull a La nova normativa d’avaluació de la UdG com així ho recull i especifica amb més detall el reglament de la FC. L'avaluació única consistirà en realitzar un examen global que integri, a més dels continguts treballats a l'aula, els continguts de les pràctiques.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es portaran a terme prèviament acordades amb els estudiants, ja siguin de forma presencial o bé de forma telemàtica si no pot ser presencialment (pels motius que siguin) utilitzant en aquest darrer cas els canals habilitats per la Universitat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es farà mitjançant correu electrònic i a través dels avisos i notícies del moodle de l'assignatura.

Observacions

Les classes de contingut teòric no s'impartiran en forma de classes expositives de forma rutinària sinó quan s'hagin de resoldre dubtes que sorgeixin en relació a comentaris de textos, anàlisi de casos, resolució d'exercicis, etc....

Les classes pretenen ser necessàriament participatives per tal de basar l'aprenentatge en una actitud activa i en fomentar el debat i la discussió.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Contaminació atmosfèrica
 • Edafologia i descontaminació de sòls
 • Química
 • Química del medi ambient i contaminació
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Tècniques instrumentals per a la determinació de contaminants
 • Tractament d'aigües i residus

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial:

Les classes fetes per professors de la Facultat seran presencials, i s'adaptaran a allò que estableixi la Facultat per a la presencialitat de l'alumnat.

Totes les tutories (individuals o en grup) es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Google Meet o similars.

Els estudiants haurà coordinar-se amb els seus companys per participar telemàticament en la realització del treball de pràctiques en grup.


Escenari no presencial:

Com en l'escenari semipresencial, però en aquest cas totes les classes expositives es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que posi a disposició la Facultat.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

Es realitzarien tutories específiques telemàticament.

L'estudiant haurà coordinar-se amb els seus companys per participar telemàticament en la realització del treball en grup.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial:

No hi haurà modificació de les activitats d'avaluació: examen presencial i els treballs de pràctiques s'entregaran igualment a través del Moodle.


Escenari no presencial:

L'examen es realitzarà per via telemàtica.

Els treballs s'entregaran igualment a través del Moodle.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

Com el cas de l'escenari no presencial en l'apartat de Modificació de les Activitats.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial:

Les tutories individuals es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Google Meet.

Es farà la revisió de treballs tramesos per e-mail.


Escenari no presencial:

Com en el cas de l'escenari semipresencial.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

Com en el cas de l'escenari semipresencial.