Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Biodegradació de compostos naturals i bioremediació
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELENA HERNANDEZ DEL AMO  / XAVIER VILA PORTELLA
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Identificar i comprendre les estratègies bàsiques per a l'ús d'organismes i activitats biològiques en processos biotecnològics.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ: Problemàtiques ambientals relacionades amb els microorganismes. Biodegradació i bioremediació: conceptes bàsics i tipologies. Bioestimulació i bioaugment. Bioremediació in situ i ex situ. Fitoremediació i rizoremediació.

2. COMPORTAMENT ECOLÒGIC DELS MICROORGANISMES: 2.1. Factors ambientals que influeixen en les poblacions microbianes. 2.2. Interaccions entre poblacions de microorganismes. 2.3. Estructura i dinàmica de les comunitats naturals.

3. TRANSFORMACIONS MICROBIANES ÚTILS PER A BIOREMEDIACIÓ: 3.1. Transformacions de productes orgànics naturals i petroli. 3.2. Transformacions de xenobiòtics (pesticides, plàstics, etc.) i alternatives. 3.3.Transformacions de metalls i altres compostos.

4. ESTRATÈGIES DE BIOREMEDIACIÓ: Formes de bioremediació in situ i ex situ en diferents tipus d'ambients. Exemples. Bioremediació preventiva.

5. CASOS PRÀCTICS: Bioremediació en casos de contaminació per metalls pesants, plàstics, nitrats, pesticides, abocaments de petroli, matèria orgànica, etc.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 12,00 0 12,00
Elaboració individual de treballs 0 8,00 0 8,00
Exposició dels estudiants 0,50 8,00 0 8,50
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 12,00 12,00 0 24,00
Sessió participativa 4,00 4,00 0 8,00
Sessió pràctica 7,50 5,00 0 12,50
Total 26,00 49,00 0 75

Bibliografia

 • Madigan, Michael T. (2009 ). Brock Biology of microorganisms (12th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg
 • Atlas, Ronald M (cop. 2002 ). Ecología microbiana y microbiología ambiental (4a ed.). Madrid: Pearson Addison Wesley. Catàleg
 • Atlas, Ronald M. Philp, Jim (cop. 2005 ). Bioremediation : applied microbial solutions for real-world environmental cleanup . Washington, D.C.: ASM press. Catàleg
 • Singh, Ajay Ward, Owen P. (2004 ). Applied bioremediation and phytoremediation . Berlin [etc]: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposició oral L'activitat consistirà en l'exposició oral d'un tema, a partir de la informació que caldrà cercar, interpretar i analitzar críticament. Es valoraran tant l'exposició per part dels estudiants i els materials de suport que s'utilitzin com la comprensió dels continguts i del tema en general, l'elaboració de la informació que es presenti, el grau de maduresa i la capacitat crítica. 25 No
Informe de pràctiques L'avaluació de la pràctica es farà mitjançant un informe en què els estudiants reflectiran els resultats obtinguts en el laboratori en el context de l'anàlisi d'un cas potencial de bioremediació d'un sòl contaminat per metalls pesants. Es valoraran tant els resultats obtinguts com la capacitat d'interpretar-los i aplicar-los a l'elaboració de propostes de bioremediació per resoldre el cas plantejat. 25 No
Examen L'examen final consistirà en una prova escrita individual, amb diferents tipologies de preguntes (V/F, taules, problemes, preguntes de resposta curta, etc.), sobre el conjunt de l'assignatura (classes teòriques exposades pel professor i temes exposats pels estudiants). S'avaluarà més la capacitat de comprensió dels continguts de l'assignatura que la seva simple memorització. 50 No

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà amb tres activitats diferents, a partir de les quals s'obtindrà la qualificació final:

(a) Exposició oral (activitat en grup): A partir d'un tema aplicat, a escollir pels estudiants d'entre un llistat que proporcionarà el professor, caldrà cercar informació i preparar un treball que es presentarà en una exposició oral on s'explicarà i s'analitzarà críticament la informació recollida i interpretada pels alumnes. Es valoraran tant l'exposició per part dels estudiants i els materials de suport que s'utilitzin com la comprensió dels continguts i del tema en general, l'elaboració de la informació recollida per a la seva presentació, el grau de maduresa en la comprensió i anàlisi dels continguts i la capacitat crítica (vers els continguts del propi tema i també els que presentin altres grups). Aquesta activitat és obligatòria per poder aprovar l'assignatura, no és recuperable i té un pes del 25% en la nota final de l'assignatura. Els alumnes que no cursin l'assignatura per primera vegada, si ja han realitzat l'activitat anteriorment, podran conservar (si volen) la nota que ja tenien i no caldrà que tornin a fer l'activitat.

(b) Informe de pràctiques (activitat en grup): La pràctica, que és de realització obligatòria, s'avaluarà a partir d'un informe escrit on s'exposaran i interpretaran els resultats obtinguts en el laboratori en el context de l'anàlisi d'un cas potencial de bioremediació d'un sòl contaminat per metalls pesants, per al qual caldrà plantejar propostes de bioremediació. Es valoraran tant els resultats obtinguts en el laboratori i la seva presentació com la capacitat d'interpretar-los i aplicar-los a l'elaboració de les propostes de bioremediació. Aquesta activitat no és recuperable i té un pes del 25% en la nota final de l'assignatura. Els alumnes que no cursin l'assignatura per primera vegada, si ja han realitzat l'activitat anteriorment, podran conservar (si volen) la nota que ja tenien i no caldrà que tornin a fer ni la pràctica ni l'informe.

(c) Examen: L'examen que es realitzarà al final del període de docència presencial consistirà en una prova escrita individual, amb diferents tipologies de preguntes (V/F, taules, problemes, preguntes de resposta curta, etc.), sobre el conjunt dels continguts de l'assignatura (tant els que exposi el professor en les classes teòriques com els que presentin els estudiants en les activitats que hagin de preparar i compartir amb la resta del grup). S'avaluarà la capacitat de comprensió dels continguts de l'assignatura, més que la seva simple memorització, i l'assoliment de es competències específiques. L'examen també estarà plantejat per poder avaluar les capacitats de relació, anàlisi, comparació i síntesi, així com l'expertesa en la interpretació de dades i resultats i en l'estudi i resolució de casos i problemes. Caldrà assolir una nota mínima de 40 punts (sobre 100) en aquesta activitat d'avaluació per poder optar a aprovar l'assignatura (si s'obté una qualificació inferior, com a molt es podrà obtenir una nota final de 4 punts sobre 10). Aquesta activitat serà recuperable mitjançant una prova similar que es realitzarà durant el període de recuperació, i que substituirà la nota obtinguda inicialment. El pes d'aquesta activitat en la nota final de l'assignatura és del 50%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà una qualificació final de No Presentat si no es participa en alguna de les tres activitats d'avaluació o no es realitzen les pràctiques, que són obligatòries per poder aprovar l'assignatura.

Avaluació única:
Es realitzarà un examen final que tindrà el pes del 100% de la nota de l'assignatura.
Independentment del tipus d'avaluació, les sessions pràctiques són d'assistència obligatòria i l'entrega de l'informe d'aquestes és un requisit per poder aprovar l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es faran en hores convingudes prèviament concertades entre l'estudiantat i el professorat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es farà a través del moodle de l'assignatura.

Observacions

Per cursar aquesta assignatura cal tenir prèviament uns coneixements bàsics de composició, estructura, genètica i funcionament dels microorganismes, i de forma especial sobre els metabolismes i la seva regulació gènica. També és aconsellable haver adquirit alguns coneixements d'ecologia, sobretot en aquells aspectes relacionats amb les problemàtiques ecològiques i ambientals, així com dels conceptes químics bàsics, les metodologies emprades en biotecnologia ambiental i les tècniques científiques més habituals, tant en el camp com en el laboratori.

No es permetrà l'entrada a laboratori a aquells estudiants que no portin bata i tots els EPIs requerits per a les pràctiques.

Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Biologia molecular
 • Bioquímica
 • Experimentació en bioquímica
 • Fisiologia bacteriana
 • Microbiologia
 • Pràctiques de biologia molecular
 • Pràctiques integrades
 • Pràctiques integrades de citologia i histologia, microbiologia i genètica
 • Química
 • Tècniques científiques integrades I
 • Tècniques científiques integrades II
 • Tècniques científiques integrades III

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
No presencialitat:

Pel que fa a les pràctiques, per tal de poder-les realitzar de manera virtual i que s'assoleixin els coneixements necessaris s'utilitzaran diferents recursos:
- Els i les alumnes disposen d’un guió de pràctiques on hi ha detallada la base teòrica i tots els procediments de laboratori.
- Per a la realització de les pràctiques es posarà a disposició de l'alumnat documentació explicativa de la pràctica (anàlogues a les explicacions que es realitzen a l’aula) i diferents exercicis (adaptació de les activitats que es realitzen a l’aula) per a poder consolidar els conceptes dels coneixements adquirits.
- A més, per a cada sessió de pràctiques l'alumnat s'haurà de connectar a una hora determinada amb la professora que podrà resoldre els dubtes que hagin pogut sorgir.
- L'assistència a les sessions onlines i la realització de les diferents activitats és obligatòria.

Adaptació a estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

- Sessió d'informació de les mesures d'adaptació.
- Material disponible al Moodle (vídeos, links...)
- L'alumne formarà part d'un grup presencial amb qui haurà d'interaccionar regularment per fer el seguiment de les pràctiques i el treball en equip.

Modificació de l'avaluació:
No presencialitat:

En el cas de les pràctiques, enlloc d'un informe es realitzarà una exposició oral a través de la plataforma meets. Aquesta activitat tindrà un pes del 25% sobre la nota final.

Adaptació a estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

En el cas de les pràctiques, es realitzarà l'informe de pràctiques amb el grup presencial amb qui s'haurà treballat a les diferents sessions. Aquesta activitat tindrà un pes del 25% sobre la nota final.

Tutoria i comunicació:
No presencialitat i Adaptació a estudiants vulnerables o amb confinament temporal:

A l'inici de les pràctiques es farà una sessió online per tal d'explicar com es realitzaran les diferents classes. Els i les estudiants podran acordar amb la professora horaris per tal de fer tutories online.

Els informes i exercicis es retornaran corregits per part del professorat. La revisió d'exàmens es podrà dur a terme a través d'una tutoria concertada prèviament.