Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
La biotecnologia i la producció d'aliments. Fases de producció. Bioprocessos tradicionals i biotransformacions. Escalat industrial de bioprocessos. Processos biotecnològics a la indústria agrícola i de cria. Legislació i seguretat alimentària.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ISABEL CASAS ROQUETA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (5%), Anglès (25%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.

Continguts

1. TEMA 1. La biotecnologia alimentària en el seu context 1.1. Definició 1.2. Un tast d'història TEMA 2. Producció a partir de cèl·lules o enzims: bioprocessos (biocatàlisis) en el sector alimentari 2.1. Dels processos tradicionals (fermentacions) als enzimàtics (biotransformacions): evolució dels conceptes 2.2. Comparativa de biocatàlisis TEMA 3. Biocatàlisi fermentativa en processos de bioconversió: processat upstream, producció i processat downstream TEMA 4. Biocatàlisi enzimàtica (biotransformació): processat upstream, producció i processat downstream TEMA 5. L'escalat industrial de bioprocessos a la indústria alimentària 5.1. Escalat 5.2. Disseny de bioreactors TEMA 6. Producció alimentària a partir de plantes i animals (indústria agrícola i de cria): processat upstream, producció i processat downstream TEMA 7. Legislació alimentària i control de la qualitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 0 25,00 0 25,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 20,00 20,00 0 40,00
Sessió pràctica 8,00 0 0 8,00
Total 30,00 45,00 0 75

Bibliografia

 • Quintero Ramírez, Rodolfo García Garibay, Mariano López-Munguía Canales, Agustín (cop. 1993 ). Biotecnología alimentaria . México: Limusa. Catàleg
 • Biotechnological innovations in food processing (1991 ). Oxford [etc.]: Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Barbosa-Cánovas, Gustavo V (2009 ). Global issues in food science and technology (1st ed). Boston: Elsevier ;|aBurlington MA :Academic Press. Recuperat 29-06-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123741240 Catàleg
 • Sun, Da-Wen (2005 ). Emerging technologies for food processing. San Diego, Calif.: Elsevier Academic Press. Recuperat 29-06-2012, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780126767575 Catàleg
 • Demain, Arnold L. Davies, Julian E. (cop. 1999 ). Manual of industrial microbiology and biotechnology (2nd ed.). Washington, D.C.: American Society for Microbiology. Catàleg
 • Crueger, Wulf (1993 ). Biotecnología : manual de microbiología industrial . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Bamforth, Charles W (2007 ). Alimentos, fermentacion y microorganismos . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Morcillo Ortega, Gloria (2005 ). Biotecnología y alimentación . Madrid: UNED. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball aliment biotecnològic Estudi sobre l'elaboració i control de qualitat d'un aliment biotecnològic. S'hi treballaran i ampliaran continguts de les classes expositives. 30
Sessions pràctiques: elaboració d'un aliment biotecnològic S'avaluarà l'assistència, actitud i participació durant els dos dies de pràctiques. L'assistència és obligatòria. 30 No
Avaluació de continguts de les classes expositives S'avaluaran els continguts de les classes expositives mitjançant una prova de preguntes tipus test. La recuperació només donarà dret a obtenir un 5. 40

Qualificació

Criteri general:

La nota de tall per l'aprovat és de 5 sobre 10.

Criteris específics:

-Treball aliment biotecnològic
Els detalls de la realització del treball sobre l'aliment biotecnològic i el termini de presentació es comentaran a l'inici de curs. Es penalitzarà cada dia de retard en el termini d'entrega amb un 5% del valor del mateix, excepte causa de força major*. En l'avaluació única la presentació del treball no comptarà en la nota final però la seva entrega dins el termini i amb els apartats complets serà requisit indispensable per aprovar.

-Sessions pràctiques
El 30% del valor de pràctiques és per assistència, actitud i participació. Cal ser puntual. A partir de 15 minuts de retard s'aplicarà un 5% de penalització per dia en el valor de les pràctiques. L'estudiant que per motius degudament justificats preveu no poder assistir a les pràctiques pot demanar acollir-se a l'avaluació única dins el període que es determina a la normativa de la facultat. Els criteris d'avaluació en aquest cas es modifiquen tal i com es detalla en aquest programa.

-Prova d'avaluació de continguts
Cal obtenir un mínim de 5 sobre 10 en aquesta prova per superar l'assignatura. La recuperació de la prova d'avaluació només dona dret a una nota màxima de 5 sobre 10. Si per causa de força major* l'estudiant no s'hagués pogut presentar a la prova d'avaluació final podrà optar a la nota màxima (10/10) en la recuperació.

*Segons la normativa d'avaluació s’entén que les causes de força major han d’estar relacionades amb malalties, accidents o altres problemes de salut que hagi pogut sofrir la persona interessada o un familiar directe, incompatibilitats laborals sobrevingudes o bé problemes de desplaçament per causa aliena. S’haurà d’acreditar a través d’un certificat mèdic oficial, informe d’urgències o d’hospitalització, una certificació oficial sobre incidències en el transport, etc. Es podran acceptar també altres causes de gravetat similar, alienes a la voluntat de la persona afectada, sempre que es puguin justificar convenientment de forma documental.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol de les següents circumstàncies, aïllades o en combinació, constarà en la nota global de l'assignatura com a NP:

-No realització de la prova d'avaluació en cap dels dos períodes (final i recuperació).
-No entrega dins el termini del treball sobre l'aliment biotecnològic.
-No assistència a qualsevol de les dues pràctiques (excepte avaluació única). Sols es valorarà no penalitzar amb un NP els casos de força major. No obstant, el 30% de pràctiques NO li serà recuperable.

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a l'avaluació única no realitzaran les sessions pràctiques sinó una única prova d'avaluació de continguts que computarà pel 100% de la nota de l'assignatura. Com a requisit indispensable per superar l'assignatura caldrà presentar el treball sobre un aliment biotecnològic amb tots els apartats complets. Malgrat el treball no comptarà en la nota final la seva presentació serà requisit indispensable per aprovar. Per tant, pel còmput de la nota en l'avaluació única es tindrà en compte:

-100% prova avaluació continguts (RECUPERABLE) (preguntes tipus test sobre les classes expositives).

-Presentació del treball sobre l'aliment biotecnològic (la no presentació del treball amb els seus apartats completats correctament dins el termini especificat implicarà la qualificació de NP).Requisits mínims per aprovar:
Avaluació única

1-Obtenir una qualificació de 5/10 en la prova d'avaluació de continguts.
2-Presentar, dins el termini que s'especifiqui, el treball sobre l'elaboració d'un aliment biotecnològic amb tots els apartats complets.

Avaluació continuada
S'afegeix als criteris de l'avaluació única:

3-Obtenir una qualificació de 5/10 en el global de l'assignatura.
4-Participar amb actitud positiva dels dos dies de pràctiques (d'assistència obligatòria).

Tutoria

En cas que l'estudiant tingui dubtes es podran realitzar tutories concertades presencials, per correu o per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via de comunicació oficial amb l'estudiantat serà la plataforma Moodle. Totes les actualitzacions corresponents als continguts i avaluacions així com les tasques a entregar es penjaran en aquesta plataforma educativa que els estudiants hauran de consultar diàriament.

Observacions

Assignatura d'introducció bàsica a la biotecnologia alimentària. L'objectiu és donar una visió general de com les tècniques biotecnològiques s'integren a la indústria de l'alimentació. Aquells estudiants amb interès en professionalitzar-se en el camp de la indústria agroalimentària poden aprofundir en l'estudi dels conceptes apresos cursant el màster en Biotecnologia Alimentària.

Els estudiants provinents de la doble titulació Biologia/Biotecnologia i del grau en Biotecnologia hi reconeixeran processos treballats amb detall en assignatures com Enginyeria bioquímica, Processos, productes i projectes biotecnològics, Enginyeria de bioreactors i Recuperació de productes, entre d'altres.

Pels alumnes provinents del grau en Biologia aquesta assignatura és un complement als temes que es tracten en les altres optatives del mòdul de biotecnologia fonamental.

En les sessions expositives s'utilitzarà suport audiovisual. En les sessions pràctiques caldrà ser puntual i portar el guió de pràctiques, bata, material per escriptura, calculadora i retolador permanent.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial.
Les classes expositives es faran per grups (A i B) que assisitran presencialment en dies alterns i es repetirà la classe per cada grup. El material de l'assignatura estarà disponible al Moodle.
Escenari tancament UdG.
Les classes expositives estaran disponibles en vídeo comentat al Moodle. Hi haurà una suspensió de les sessions pràctiques.
Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
La modificació de les activitats serà com en l'escenari de tancament.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial.
Sense modificació.
Escenari tancament UdG.
S'anul·len les sessions pràctiques i els percentatges d'avaluació es modifiquen segons segueix:
70% prova d'avaluació única.
30% treball sobre l'aliment biotecnològic.
Sols en cas que TOTS els grups hagin pogut completar les dues sessions pràctiques els estudiants podran seguir en l'avaluació continuada. La prova d'avaluació es realitzarà de manera virtual.
Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Avaluació segons els criteris indicats en l'escenari de tancament. Sols en cas que l'estudiant hagi pogut realitzar les dues sessions pràctiques podrà seguir en l'avaluació continuada, excepte en cas d'escenari de tancament en què s'aplicaran els mateixos criteris a tots els estudiants. La prova d'avaluació es realitzarà de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial.
Sense modificació.
Escenari tancament UdG.
L'horari en què correspondrien les classes presencials serà destinat a sessions virtuals de tutoria concertades per aquells alumnes que tinguin dubtes.
Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
En escenari presencial i semipresencial seran preferents en les tutories concertades telemàtiques per tal que puguin compensar la no assistència a classe i assolir-ne els continguts.