Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi de la història de la llengua espanyola i dels principals períodes d'estandardització, amb especial atenció als estudis gramaticals i lexicogràfics de la història de l'espanyol.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL PUJOL PAYET
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CE60- Dominar els coneixements de la gramàtica i la literatura espanyoles fonamentals per poder adaptar-se a qualsevol àmbit professional
 • CE61- Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles
 • CE63- Adquirir i utilitzar adequadament la terminologia i formalització bàsiques per descriure amb precisió la llengua espanyola
 • CE67- Adquirir coneixements de llatí i ser capaç d'integrar-los en altres disciplines

Continguts

1. La evolución del español: grafías, sonidos y palabras. La historia que esconden las palabras. Instrumentos para el estudio de la historia del español.

2. De los orígenes del idioma a la constitución de las lenguas medievales. Lenguas prerromanas. La romanización. El latín tardío y medieval. Influencias germánicas. Influencias arábigas.

3. El castellano medieval. Cuestiones gráficas y fonético-fonológicas. Morfología y Léxico. Los diccionarios de Nebrija.

4. El español clásico. Cuestiones gráficas y fonético-fonológicas. Morfología y léxico. El "Tesoro" de Covarrubias.

5. El español moderno. Cuestiones gráficas y fonético-fonológicas. Morfología y Léxico. El "Diccionario de Autoridades".

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 7,5 7,5
Classes participatives 42 7,5 49,5
Elaboració de treballs 2 48 50
Exposició dels estudiants 0 10 10
Lectura / comentari de textos 0 27 27
Prova d'avaluació 0 6 6
Total 44 106 150

Bibliografia

 • Bargalló Escrivà, Maria Garriga Escribano, Cecilio Gil Fernández, Juana (cop. 2000 ). 25 años de investigación en la lengua española . Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologies Romàniques. Catàleg
 • Blecua, José Manuel (Blecua Teijeiro) Sala, Lídia (1998 ). Estudios de grafemática en el dominio hispánico . Salamanca: Universidad de Salamanca [etc.]. Catàleg
 • Cano Aguilar, Rafael (1992 ). El Español a través de los tiempos (2ª ed.). Madrid: Arco Libros. Catàleg
 • Cano Aguilar, Rafael (2005 ). Historia de la lengua española (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Coromines, Joan (1980-1991 ). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Duran, Xavier (2007 ). Les Històries que les paraules amaguen . Barcelona: Mina. Catàleg
 • Echenique, María Teresa (2005 ). Diacronía y gramática histórica de la lengua española (3ª ed., rev y act.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • García-Macho, María Lourdes (2001 ). Gramática histórica de la lengua española : Morfología . Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Grandgent, C.H (1970 ). Introducción al latín vulgar (4ª ed.). Madrid: C.S.I.C.. Catàleg
 • Lapesa, Rafael (1981 ). Historia de la lengua española (9ª ed., corregida y aumentada). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Lleal, Coloma (cop. 1990 ). La Formación de las lenguas romances peninsulares . Barcelona: Barcanova. Catàleg
 • Lloyd, Paul M (1993 ). Del latín al español. Fonología y morfología históricas de la lengua española . Madrid: Gredos. Catàleg
 • Menéndez Pidal, Ramón, 1869-1968 Lapesa, Rafael Andrés Castellanos, Mª Soledad (1982 ). Crestomatía del español medieval (3ª ed). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Menéndez Pidal, Ramón (1999 ). Manual de gramática histórica española (23ª ed.). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Penny, Ralph (1993 ). Gramática histórica del español . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Pons Rodríguez, Lola (cop. 2010 ). La Lengua de ayer : manual práctico de historia del español . Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Quilis, Antonio (2003 ). Introducción a la historia de la lengua española . Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. Catàleg
 • Väänänen, Veikko (1988 ). Introducción al latín vulgar (3ª ed., rev. y corregida). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Wright, Roger (1989 ). Latín tardío y romance temprano en España y la Francia carolingia . Madrid: Gredos. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prueba de evaluación La prueba de evaluación consiste en un examen sobre los contenidos referentes a las cuestiones gráficas, fonético-fonológicas, morfológicas y léxicas tratadas en los comentarios lingüísticos elaborados en clase. 30
Trabajo: la vida de un verbo en la historia del español El trabajo consiste en trazar la historia lingüística y social de una palabra, escogida por el alumno. 30
Asistencia y participación en las clases Se tendrá en cuenta el número total de clases a las que asiste el alumno y su participación en las actividades llevadas a cabo en ellas. 30
Exposición oral La exposición oral consistirá en una breve explicación sobre los primeros resultados de los datos que configuran el trabajo final. Se valorará que la exposición esté bien estructurada (etimología, morfología, sintaxis, semántica), así como la interpretación de la información del DECH. 10

Qualificació

La calificación de la asignatura responde a la evaluación siguiente:
1) Asistencia y participación en las clases (30%)
2) Exposición oral (10%)
3) Examen (30%)
4) Trabajo: la vida de una palabra (30%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La calificación de la asignatura será NO PRESENTADO cuando el alumno no haya participado en la asignatura o bien haya participado solo en un apartado objeto de evaluación.

Assignatures recomanades

 • Gramàtica històrica i variació lingüística