Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
S'estudia la literatura medieval espanyola, des de les seves primeres manifestacions fins a les obres que prefiguren el Segle d'Or, ja en els últims anys del segle XV i els primers del XVI. La matèria es distribueix en quatre grans blocs, que atenen a les principals característiques de difusió i recepció dels texts estudiats: literatura de tradició oral (lírica tradicional, poesia èpica, romancero), literatura sapiencial (de Berceo a don Juan Manuel), la tradició cortesa (poesia culta i narrativa medieval) i el Prerrenaixement (prosa intel•lectual del segle XV i La Celestina).
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RAFAEL RAMOS NOGALES
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CTUdG09 Llegir, comprendre i comentar textos científics
 • CTUdG03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • T6. Organitzar i il·lustrar les pròpies idees amb exemples de lectures obligatòries i complementàries realitzades per l'alumne.
 • T8. Estar familiaritzat i saber manejar els principals recursos en paper o suport informàtic (bibliografies, CD-ROM, web, bases de dades, etc.) per compilar i actualitzar la informació i fer-se amb un estat de la qüestió sobre qualsevol aspecte de la llen
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • E1. Desenvolupar un correcte ús oral i escrit de la llengua espanyola, que serà l'utilitzada en les exposicions orals en classe i en els diferents treballs realitzats.
 • E2. Dominar els coneixements bàsics de gramàtica i de literatura espanyoles fonamentals per poder adaptar-se a qualsevol nivell d'ensenyament, o altres àmbits professionals.
 • E3. Estar familiaritzat i saber manejar els principals programes i recursos informàtics aplicats específicament a l'estudi de la llengua i la literatura.
 • E4. Argumentar amb rigor i construir una opinió pròpia i fonamentada sobre qüestions relacionades amb la llengua i la literatura espanyoles.
 • E10. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i comprensió dels textos literaris en el seu context històric i cultural.
 • E11. Discernir les característiques de la literatura espanyola i hispanoamericana en el context de la literatura europea i universal.
 • E12. Identificar els diferents períodes de la literatura espanyola i hispanoamericana, així com de l'estètica de cada moment.
 • E13. Aplicar els mètodes d'anàlisi i crítica literària prèviament exposats en forma teòrica a diferents textos concrets de la literatura espanyola.
 • E14. Realitzar comentaris de textos adequats a la disciplina, que atenguin tant la seva anàlisi estilística, formal i cultural com la identificació en els mateixos dels trets propis de l'època, l'autor o l'obra estudiats.
 • E15. Adquirir un vocabulari específic de les diferents disciplines literàries i ser capaç d'utilitzar-lo correctament.

Continguts

1. La tradición oral:

          1.1. La lírica tradicional.

          1.2. La poesía épica. El Cantar de Mio Cid.

          1.3. El romancero viejo.

2. De Gonzalo de Berceo a don Juan Manuel:

          2.1. El mester de clerecía y otros poemas narrativos del siglo XIII. Gonzalo de Berceo.

          2.2. Alfonso el Sabio y el nacimiento de la prosa literaria castellana.

          2.3. Don Juan Manuel, El conde Lucanor.

3. La tradición cortés:

          3.1. La escuela poética gallego-portuguesa.

          3.2. Juan Ruiz, Libro de buen amor.

          3.3. La poesía del siglo XV. Jorge Manrique.

          3.4. El nacimiento de la novela castellana.

4. El Prerrenacimiento:

          4.1. Etapas y problemas del primer humanismo castellano.

          4.2. Fernando de Rojas, La Celestina

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 55 55
Classes participatives 30 0 30
Elaboració de treballs 0 15 15
Lectura / comentari de textos 30 0 30
Prova d'avaluació 3 10 13
Tutories 7 0 7
Total 70 80 150

Bibliografia

 • Montaner Frutos, Alberto (DL 2007 ). Cantar de Mio Cid . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Díaz-Mas, Paloma, 1954- (cop. 2006 ). Romancero ([2a ed.]). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Don Juan Manuel (2000). El conde Lucanor (Guillermo Serés). Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Ruiz, Juan,|cArcipreste de Hita (1992 ). Libro de buen amor . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Rojas, Fernando de (DL 2001 ). La Celestina : comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea (3a ed. corr. y rev.). Madrid: Castalia. Catàleg
 • Jones, R. O. (Royston Oscar), 1925-1974 (1973- ). Historia de la literatura española . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Rico, Francisco, 1942- (cop. 1980-2000 ). Historia y crítica de la literatura española . Barcelona: Crítica. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball Además de valorarse el contenido intelectual, será fundamental el uso correcto de la lengua española. 50
Examen Además de valorarse el contenido intelectual, será fundamental el uso correcto de la lengua española. 50

Qualificació

El alumno deberá realizar satisfactoriamente las lecturas obligatorias del curso, que entrarán en el examen aunque no se hayan explicado en clase. Una mala ortografía o una redacción deficientes podrán conllevar el suspenso de un trabajo o de un examen, aunque por su contenido podría haber sido aprobado. Caso de que en algún trabajo o examen se descubriera algún fragmento copiado y no citado expresamente como tal, toda la asignatura será suspendida.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El hecho de no presentar alguno de los trabajos o comentarios exigidos a lo largo del curso comportará la calificación de 'No presentado' en igualdad de condiciones a quienes no realizaran el examen final.

Assignatures recomanades

 • Literatura catalana: segle XV
 • Literatura catalana: segles XIII i XIV
 • Literatura espanyola del Barroc
 • Literatura espanyola del Renaixement
 • Literatura llatina
 • Literatura romànica medieval