Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Es proporcionarà a l'estudiant una descripció sintàctica de la llengua catalana i la seva representació formal, així com una anàlisi de les relacions semàntiques i estructurals. S'estudiaran la tipologia de verbs i oracions, i les relacions entre les diferents categories lèxiques.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP SERRA I LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE49- Dominar la llengua catalana en els seus usos orals i escrits a través d'exposicions orals, treballs acadèmics i exàmens
 • CE51- Conèixer a fons la tradició literària, gramatical i lingüística de la llengua catalana per poder aplicar-la en l'ensenyament o en el món del treball o de la comunicació
 • CE52- Argumentar amb rigor i amb sentit crític sobre temes i problemes relacionats amb la llengua i la literatura catalanes

Continguts

1. Elements generals. El llenguatge. Gramàtica Universal. La fixació dels paràmetres. Competència vs. actuació. El model de gramàtica. La sintaxi.

2. La representació. Nivells de representació. Estructura profunda i estructura superficial. Condicions de bona formació. La representació sintàctica: estructures arbòries. La teoria de la X'. La coordinació i la seva reprentació.

3. Els sintagmes I. La noció de sintagma. Els elements que no són nuclis: els especificadors i els complements. El sintagma nominal: noms deverbals, els pronoms, tipus de nominals.Els especificadors i els complements. El sintagma adjectival: tipus d'adjectius. Els especificadors i els complements de l'adjectiu. Els qualificatius i els participis.

4. Els sintagmes II. El sintagma preposicional: el caràcter endocèntric del sintagma preposicional. Les preposicions i els adverbis. Tipus de preposicions i comportaments sintàctics. L'ordre de la frase. El canvi i l'elisió de la preposició. La tria de la preposició. El sintagma verbal: tipus de verbs. Complements subcategoritzats i no subcategoritzats del verb.

5. Les oracions. El concepte d'oració. Les categories funcionals: el temps i la concordança. El paper de la flexió. Els elements complementitzadors. La representació sintàctica de les oracions. Les oracions interrogatives. Els pronoms de relatiu, els pronoms interrogatius i els nexes conjuntius.

6. Les relacions semàntiques: Els papers temàtics. La xarxa argumental del verb. El criteri temàtic. Els noms, els adjectius i les preposicions. L'estructura profunda. La posició preverbal.

7. Les relacions estructurals: Els casos. El paper del verb. El filtre de cas. Els noms, els adjectius i les preposicions. L'estructura superficial. Les funcions sintàctiques.

8. Tipus d'oracions I. La classificació de Fabra. Les oracions dels tipus I, II, III i IV. Les construccions del tipus II: els verbs copulatius. La càrrega semàntica del verb, el predicat nominal. La restricció sobre l'especificitat del subjecte.

9. Tipus d'oracions II. Les proposicions del tipus III: les oracions 'sense' subjecte. Les proposicions del tipus I: verbs transitius i verbs intransitius (l'ús bivalent dels verbs), el complement directe, el complement indirecte, la pronominalització, el complement de règim verbal. Els complements circumstancials.

10. Tipus de verbs: Els verbs ergatius i la interpretació incoativa, les passives pronominals, la passiva morfològica. L'ús de les passives. Els verbs psicològics.

11. Les construccions del tipus IV. L'argumentació de Fabra. Els inacusatius. Els problemes de la pronominalització. La concordança amb 'haver-hi'. L'argumentació de Ferrater. L'argumentació de Solà. Els verbs intransitius de moviment i els verbs de mesura.

12. Altres tipus de verbs. Tipologia dels verbs pronominals: purs, opcionals, recíprocs. Els verbs modals / aspectuals i els verbs auxiliars. El mode subjuntiu i el seu comportament sintàctic: els condicionaments semàntics, la proposta de Ballesta.

13. Les relacions de correferència. Els infinitius: el subjecte dels infinitius, la interpretació arbitrària. Els pronoms: les anàfores i els pronominals, les relacions de llarga i curta distància, el concepte de c-comandament. Les categories buides.

14. Processos de substitució. L'ús de 'fer-ho' en català: restriccions sintàctiques i semàntiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25 0 25
Classes participatives 45 0 45
Lectura / comentari de textos 0 20 20
Prova d'avaluació 9 60 69
Resolució d'exercicis 10,5 30 40,5
Seminaris 14 38 52
Tutories 15 0 15
Total 118,5 148 266,5

Bibliografia

 • Coromines, Joan (1997 ). Lleures i converses d'un filòleg (5a ed.). Barcelona: Club Editor. Catàleg
 • Fabra, Pompeu (1956). Gramàtica catalana. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Fabra, Pompeu (1983-1984 ). Converses filològiques . Barcelona: EDHASA. Catàleg
 • Ferrater, Gabriel (1981 ). Sobre el llenguatge . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Hernanz Carbó, Mª Lluïsa (cop. 1987- ). La Sintaxis . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Oliva,S. (1988). Tipologia dels verbs pronominals. Estudi General: Estudis de 31-49. Catàleg
 • Rafael Ramos, Joan (1998 ). Introducció a la sintaxi : anàlisi categorial i funcionalde l'oració simple (3a ed.). València: Tandem. Catàleg
 • Solà, Joan (1997 ). Sintaxi normativa : estat de la qüestió (3a ed., corr.). Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Solà, Joan, 1940- Rigau, Gemma (2002 ). Gramàtica del català contemporani (2a ed.). Barcelona: Empúries. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen parcial 1 La nota dels dos exàmens parcials serà els 2/3 (dos terços) de la nota final de l'assignatura. Encara que l'estudiant hagi aprovat els dos exàmens parcials, podrà presentar-se a l'examen final de juny per pujar nota. 25
Examen parcial 2 La nota dels dos exàmens parcials serà els 2/3 (dos terços) de la nota final de l'assignatura. Encara que l'estudiant hagi aprovat els dos exàmens parcials, podrà presentar-se a l'examen final de juny per pujar nota. 25
Exercici 1:
La sintaxi: Recull de textos de Fabra, Coromines i Ferrater
Resolució d'exercicis; normativa; capacitat de síntesi; esperit crític. 5
Exercici 2:
Anàlisi sintàctica de construccions simples
Resolució d'exercicis; normativa; capacitat de síntesi; esperit crític. 5
Exercici 3:
Exercicis basats en els exemples que trobem en els capítols 3 i 4 de Ramos (1992)
Mecanismes per la identificació d'unitats lèxiques i funcions sintàctiques
Resolució de l'exercici; normativa; capacitat de síntesi; esperit crític. 5
Exercici 4:
Anàlisi sintàctica d'oracions simples i complexes
Resolució de l'exercici; normativa; capacitat de síntesi; esperit crític. 5
Exercici 5:
La passiva. Comentaris sobre Coromines (1971:77-82)
"La passiva pronominal és generalment correcta i sovint no ho és la passiva amb ésser"
Resolució de l'exercici; normativa; capacitat de síntesi; esperit crític. 5
Exercici 6:
Proposicions del tipus IV.
Fabra (1956§46 i 72), Ferrater (1981:6-7)
Argumentacions de Fabra i Ferrater sobre el verb 'haver-hi' i les construccions del tipus IV
Resolució de l'exercici; normativa; capacitat de síntesi; esperit crític. 10
Exercici 7:
Exercici sobre els verbs pronominals
Oliva (1988:31-49) "Estudis de Sintaxi", Estudi General, 8
Resolució dels exercicis; normativa; capacitat de síntesi; esperit crític. 5
Seminari 1:
Canvi i caiguda de preposicions. Problemes normatius
Es valorarà la presentació oral del seminari i la presentació d'una memòria. 2,5
Seminari 2:
Els verbs ser i estar
Es valorarà la presentació oral del seminari i la presentació d'una memòria. 2,5
Seminari 3:
El complement directe
Es valorarà la presentació oral del seminari i la presentació d'una memòria. 2,5
Seminari 4:
Lús de l'infinitiu
Es valorarà la presentació oral del seminari i la presentació d'una memòria. 2,5

Qualificació

Mètodes docents:
Tal com ja hem comentat anteriorment, la metodologia docent es centrarà en la combinació de classes magistrals, les pràctiques, els seminaris i les tutories. La finalitat d'aquest sistema es poder fer un seguiment acurat de l'evolució de l'estudiant durant tot l'any acadèmic
Tipus d'exàmens:
L'avaluació de l'assignatura es centrarà en dos aspectes:
1. Dos exàmens parcials el primer dels quals es farà aproximadament a mig curs i el darrer a final de curs. La nota dels dos exàmens parcials serà el 50% de la nota final de l'assignatura.
2. Valoració d'algunes de les pràctiques i exercicis realitzats durant el curs, així com els seminaris assignats a cada grup. Aquesta nota significarà el 50% de la nota final de l'assignatura.
3. Encara que l'estudiant hagi aprovat els dos exàmens parcials podrà presentar-se a l'examen final de juny per pujar nota.

* En els treballs i exàmens, per cada error de normativa es restarà un 0,1

Observacions

Cal un bon coneixement de la llengua catalana. L'assignatura s'impartirà en llengua catalana. Els exercicis pràctics i les evaluacions es faran també en llengua catalana.


Pràctiques i exercicis

1. La sintaxi: Recull de textos de Fabra, Coromines i Ferrater
2. Anàlisi sintàctica de construccions simples
3. Exercicis basats en els exemples que trobem en els capítols 3 i 4 de Ramos (1992)
Mecanismes per la identificació d'unitats lèxiques i funcions sintàctiques
4. Anàlisi sintàctica d'oracions simples i complexes
5.La passiva. Comentaris sobre Coromines (1971:77-82)
"La passiva pronominal és generalment correcta i sovint no ho és la passiva amb ésser"
6.Proposicions del tipus IV.
Fabra (1956§46 i 72), Ferrater (1981:6-7)
Argumentacions de Fabra i Ferrater sobre el verb 'haver-hi' i les construccions del tipus IV
7. Exercici sobre els verbs pronominals
Oliva (1988:31-49) "Estudis de Sintaxi", Estudi General, 8

Assignatures recomanades

 • Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental