Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Es contextualitzaran, s'analitzaran i s'experimentaran tot un seguit d'instruments de caràcter lingüístic, en suport de paper o bé accessibles en línia, que resulten fonamentals en la pràctica de les disciplines filològiques i per a l'ús mateix, en un grau d'expertesa, de les llengües catalana i castellana en treballs de caràcter acadèmic. Aquestes eines inclouen gramàtiques, diccionaris, atles, corpus lexicogràfics, corpus textuals, i altres recursos que cal saber usar amb criteris ben definits.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG8- Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE50- Dominar la gramàtica normativa de la llengua catalana i els principis bàsics de l'ortotipografia i de les noves tecnologies de la comunicació
 • CE53- Gestionar, organitzar i analitzar amb sentit crític la informació en tots els àmbits
 • CE57- Desenvolupament de les habilitats comunicatives tant orals com escrites i del domini de les noves tecnologies de la informació

Continguts

1. Les gramàtiques com a eines per entendre i per analitzar la llengua. Tipus de gramàtiques. Les principals gramàtiques de referència del català i de l'espanyol. Les gramàtiques en línia.

2. Els diccionaris com a eines per entendre i analitzar la llengua. Principis lexicogràfics i tradició lexicogràfica en la llengua catalana i en la castellana. Tipus de diccionaris. Els diccionaris etimològics. Els diccionaris del català i de l'espanyol en línia.

3. Els atles lingüístics, la lexicografia dialectal i els fons d'arxius sonors. L'obtenció de dades: el treball de camp, la cartografia lingüística.

4. Corpus i diccionaris de textos informatitzats per a l'obtenció de dades de la llengua actual i de la llengua antiga: bases de dades textuals i diccionaris de textos.

5. La presentació de resultats científics en l'àmbit de la filologia: sistemes, eines i suports per a l'exposició pública, i per a la correcció lingüística, oral i escrita.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Exposició dels estudiants 3,00 25,00 0 28,00
Prova d'avaluació 18,00 88,00 15,00 121,00
Sessió participativa 36,00 65,00 30,00 131,00
Tutories individuals 0 10,00 10,00 20,00
Total 57,00 188,00 55,00 300

Bibliografia

 • Hall, George M. (2008). How to write a paper (4th ed). Malden, Mass.: BMJ Books. Catàleg
 • Day, Robert A. (2008). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (4ª ed. en español). Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud Oficina Sanitaria Panamericana Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Catàleg
 • Lluch, Gemma (2015). Escriptura acadèmica :. Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Regueiro Rodríguez, María Luisa.; Sáez Rivera, Daniel M. (2013). El español académico. Guía práctica para la elaboración de textos académicos. Madrid: Arco Libros, S. L..
 • Martínez de Sousa, José (2000). Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea. Catàleg
 • Corbella Díaz, Dolores (2018). Historia del léxico español y humanidades digitales /. Berlin: Peter Lang. Catàleg
 • Fabra, Pompeu (1984). Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Edhasa. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2007). Diccionari de la llengua catalana (2a ed.). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2008). Novetats del diccionari : (2a ed.). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Espinal, M. Teresa (2004). Diccionari de sinònims de frases fetes. València: Universitat de València. Catàleg
 • Real Academia Española (2001). Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. [Madrid]: Espasa Calpe, a Catàleg
 • Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed., Ed. del tricentenario). Madrid: Espasa. Catàleg
 • Maldonado, Concepción (1999). Clave : (3ª ed). Madrid: Ediciones SM. Catàleg
 • Moliner, María (1966). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Moliner, María (2007). Diccionario de uso del español (3ª ed.). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Seco, Manuel (2011). Diccionario del español actual (2ª ed. act.). Madrid: Aguilar Lexicografía. Catàleg
 • Seco, Manuel (2004). Diccionario fraseológico documentado del español actual :. Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Seco, Manuel (1998). Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española (10ª ed., rev. y puesta al día). Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Slager, Emile (2007). Diccionario de uso de las preposiciones españolas. Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • Casares, Julio (1959). Diccionario ideológico de la lengua española : (2ª ed.). Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Badia i Margarit, Antoni M (1994). Gramàtica de la llengua catalana :. Barcelona: Proa. Catàleg
 • Solà, Joan (2002). Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Bosque, Ignacio (1999). Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Espasa. Catàleg
 • Real Academia Española (2009). Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Real Academia Española (2010). Nueva gramática de la lengua española :. Madrid: Espasa Libros. Catàleg
 • Alcover, Antoni M (1977-1979). Diccionari català-valencià-balear :. Palma de Mallorca: Moll. Catàleg
 • Coromines, Joan (1980-2001). Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial [etc]. Catàleg
 • Coromines, Joan (1989-1997). Onomasticon Cataloniae :. Barcelona: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona La Caixa. Catàleg
 • Coromines, Joan (1980-1991). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico /. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Coromines, Joan (1973). Breve diccionario etimológico de la lengua castellana / (3ª ed., muy revisada y mejorada). Madrid: Gredos. Catàleg
 • Pharies, David A (2002). Diccionario etimológico de los sufijos españoles :. Madrid: Gredos. Catàleg
 • Pons i Griera, Lídia (1998). Atles lingüístic del domini català :. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Veny, Joan (1993-2019). Atles lingüístic del domini català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Veny, Joan (2007-2009). Petit atles lingüístic del domini català. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2011). Atles lingüístic de la Marina :. Pedreguer: IECMA. Catàleg
 • Navarro Gómez, Pere (1996). Els parlars de la Terra Alta. Tarragona: Diputació de Tarragona .
 • Beltran i Calvo, Vicent (2005). El Parlar de la Marina Alta. Alacant: Universitat d'Alacant Departament de Filologia Catalana. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2017). Els Parlars valencians. València: Universitat de València. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2008). El Parlar de les Valls del Vinalopó i del Carxe. [Petrer]: Centre d'Estudis Locals del Vinalopó. Catàleg
 • Beltran i Calvo, Vicent (2004). El Parlar de Guardamar (un estudi del valencià meridional fronterer). Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1979-1983). Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. Madrid: La Muralla. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1999). Atlas lingüístico de Castilla y León. [Salamanca]: Junta de Castilla y León Consejería de Educación y Cultura. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1973). Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía. Granada: la Universidad. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1991). Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía. Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1995). Atlas lingüístico y etnográfico de Cantabria. Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Alvar, Manuel (1975). Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias /. [Las Palmas de Gran Canaria]: el Cabildo Insular. Catàleg
 • Flórez, Luis (1981-1983). Atlas lingüístico-etnográfico de Colombia. Bogotà: Instituto Caro y Cuervo. Catàleg
 • Lope Blanch, Juan M. (1990). Atlas lingüístico de México. México: Fondo de Cultura Económica [etc]. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2001). El Español en Venezuela :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2001). El Español en Paraguay :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2000). El Español en la República Dominicana :. [Madrid]: Universidad de Alcalá. Catàleg
 • Alvar, Manuel (2000). El Español en el sur de Estados Unidos :. [Madrid]: Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones. Catàleg
 • Institut d'Estudis Catalans (2019). Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana. Institut d'Estudis Catalans.
 • Institut d'Estudis Catalans (2017). Ortografia catalana. Institut d'Estudis Catalans.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici de gramatografia comparada L'exercici el farà cadascú pel seu compte, i es discutirà posteriorment en una sessió presencial. 25 No
Treball de lexicografia a partir dels diccionaris etimològics Aquest exercici es realitzarà a la biblioteca i serà comentat després, entre tots, en sessió presencial. 25 No
Exercici d'investigació lingüística amb treball sobre corpus lingüístics L'exercici serà guiat pel professor i debatut col·lectivament, en sessions en línia i presencials. 30 No
Exposició oral de la recerca realitzada durant l'assignatura L'exposició es durà a terme dins de les sessions presencials. 20 No

Qualificació

En la qualificació de l'assignatura, a banda de les notes obtingudes en els diferents exercicis d'avaluació previstos, es tindrà en compte la correcció lingüística i ortotipogràfica dels treballs i exercicis entregats. També la regularitat en l'assistència a les sessions del curs i l'interès manifestat per les matèries tractades. Tots aquests elements permetran ponderar i arrodonir, si és el cas, la nota obtinguda.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els alumnes que no assisteixin regularment a les classes, o que no entreguin alguna de les proves d'avaluació, i que no es presentin tampoc a l'examen final, obtindran un No Presentat en el seu expedient.

Avaluació única:
Es preveu un mecanisme d'avaluació única, amb un examen al final del curs, per als estudiants que vulguin acollir-s'hi o que no hagin obtingut una mitjana de 5 amb els exercicis avaluatius programats (perquè els han suspesos, o perquè no els han presentat)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'atenció individualitzada als estudiants es farà per canals telemàtics, a través del correu electrònic o dels altres canals de videoconferència establerts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació regular amb els estudiants es durà a terme a través de la plataforma Moodle, en termes generals, i s'utilitzaran també els canals de videoconferència estipulats per a la realització de les classes virtuals.