Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La construcció i l'aplicació de la normativa gramatical del català.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN FERRER COSTA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Buscar, seleccionar i utilitzar eficaçment informació de diferent procedència i format en funció d'objectius determinats, usant significativament les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CE49- Dominar la llengua catalana en els seus usos orals i escrits a través d'exposicions orals, treballs acadèmics i exàmens
 • CE50- Dominar la gramàtica normativa de la llengua catalana i els principis bàsics de l'ortotipografia i de les noves tecnologies de la comunicació

Continguts

1. Normativa: concepte, documents normatius i informació disponible a Internet

2. Ortografia: les lletres, els signes diacrítics, la grafia dels mots, la grafia de les abreviacions, els signes de puntuació, els tipus de lletra

3. Morfologia flexiva (I): la flexió dels noms i els adjectius (el gènere i el nombre), la morfologia dels pronoms personals, la morfologia dels determinants, la morfologia dels quantificadors

4. Morfologia flexiva (II): la flexió verbal, els verbs regulars, els verbs irregulars

5. Els pronoms febles: aspectes formals i funcionals

6. Els relatius

7. Els interrogatius i els exclamatius

8. Les preposicions

9. Els adverbis

10. Les perífrasis verbals

11. La predicació verbal i els complements

12. Les predicacions no verbals: els verbs ser i estar

13. Les conjuncions

14. La formació de paraules

15. El lèxic: frases fetes, refranys, locucions

16. Dubtes i dificultats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 35 68 103
Exposició dels estudiants 9 20 29
Prova d'avaluació 3 15 18
Total 47 103 150

Bibliografia

 • Institut d'Estudis Catalans (2016). Gramàtica de la llengua catalana (primera). Institut d'Estudis Catalans.
 • Institut d'Estudis Catalans (2017). Ortografia catalana (primera). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Catàleg
 • Acadèmia Valenciana de la Llengua (2006). Gramàtica normativa valenciana. Recuperat , a http://www.avl.gva.es/PDF/GNV.pdf
 • Josep Ruaix (2007). Català complet. Curs superior de llengua. 3 volums. Barcelona: Claret. Catàleg
 • Bruguera i Talleda, Jordi (2000 ). Diccionari de dubtes i dificultats del català . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Raspall i Juanola, Joana (1986 ). Diccionari de locucions i de frases fetes (7ª ed.). Barcelona: Edicions 62. Catàleg
 • Josep Ruaix (2011). Nou diccionari auxiliar. Barcelona: Claret. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques de producció de textos propis Es farà un exercici pràctic de redacció i una presentació oral d'un tema.

Es tindrà en compte la capacitat d'aplicar de forma integrada els coneixements adquirits sobre les normes prescriptives. També es valorarà la qualitat de la llengua, i la cohesió i la coherència dels textos.

Es valorarà la capacitat de seleccionar les eines de suport adequades, d'usar-les amb destresa i de reconèixer els problemes i les mancances que presenten.
30
Pràctiques d'aplicació de normes i fonamentació Es faran dos exercicis pràctics d'aplicació de normes i de fonamentació que s'hauran de lliurar per escrit i seran avaluats.

Es valorarà la capacitat de reconèixer i aplicar les normes, de resoldre les qüestions que es plantegin i de corregir de forma argumentada i autònoma.

Es valorarà la capacitat de descriure i explicar els comportaments lingüístics i d'emetre judicis fonamentats sobre les alternatives possibles.

Es valorarà la capacitat de seleccionar les eines de suport adequades, d'usar-les amb destresa i de reconèixer els problemes i les mancances que presenten.
20
Primera prova de seguiment Es tindrà en compte la capacitat d'aplicar de forma integrada els coneixements adquirits sobre les normes prescriptives. També es valorarà la qualitat de la llengua, i la cohesió i la coherència dels textos. Es valorarà la capacitat de seleccionar les eines de suport adequades, d'usar-les amb destresa i de reconèixer els problemes i les mancances que presenten. Es valorarà la capacitat de reconèixer i aplicar les normes, de resoldre les qüestions que es plantegin i de corregir de forma argumentada i autònoma. Es valorarà la capacitat de descriure i explicar els comportaments lingüístics i d'emetre judicis fonamentats sobre les alternatives possibles. 25
Segona prova de seguiment Es tindrà en compte la capacitat d'aplicar de forma integrada els coneixements adquirits sobre les normes prescriptives. També es valorarà la qualitat de la llengua, i la cohesió i la coherència dels textos. Es valorarà la capacitat de seleccionar les eines de suport adequades, d'usar-les amb destresa i de reconèixer els problemes i les mancances que presenten. Es valorarà la capacitat de reconèixer i aplicar les normes, de resoldre les qüestions que es plantegin i de corregir de forma argumentada i autònoma. Es valorarà la capacitat de descriure i explicar els comportaments lingüístics i d'emetre judicis fonamentats sobre les alternatives possibles. 25

Qualificació

AVALUACIÓ CONTINUADA. És la forma ordinària i recomanada. L'avaluació dels coneixements es farà a partir de les quatre pràctiques obligatòries i de les dues proves de seguiment.

Per obtenir la nota d'avaluació continuada s'han d'haver presentat totes les pràctiques obligatòries, i s'han d'haver superat les dues proves de seguiment.

EXAMEN FINAL ÚNIC. És l'única opció disponible per als estudiants que no hagin lliurat totes les pràctiques obligatòries o que no hagin superat alguna de les dues proves de seguiment. En aquest cas l'examen final avaluarà el conjunt del curs i representarà el 100% de la nota de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no tinguin nota d'avaluació continuada i no es presentin a l'examen final o no el lliurin tindran la qualificació final 'no presentat'.

Observacions

És imprescindible l'assistència a classe atès que constantment s'hi realitzaran pràctiques i exercicis que s'hauran de lliurar i rebran qualificació.