Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura realitza una aproximació teòrica, metodològica i tècnica als abordatges de situacions socials i personals mitjançant el grup. Proporciona una visió del grup com a mètode d'intervenció del treball social i eina d'inclusió social.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTA MANUEL LOPEZ  / MARIA DOLORES SERNA GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CT2 Transmetre informació a un públic tant especialitzat com no especialitzat, a través de la comunicació oral i escrita, en la llengua de l'entorn professional i com a mínim en una llengua estrangera, i utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE11 Exercir les funcions com a professional de referència per a la gestió de les necessitats socials de les persones, posar-les en contacte amb la resta de serveis de benestar social i realitzar el seu seguiment.

Continguts

1. Història del Treball social de grup. Interacció social y grups. Perspectives teòriques.

2. La dinàmica dels grups: tipologies de grup i principis generals. Empoderament i competència social.

3. Elements característics de les dinàmiques grupals: processos de comunicació i patrons d'interacció, cohesió grupal, integració i influència, lideratge i gestió de conflictes.

4. Disseny i fase inicial d'un grup: diagnòstic, objectius, composició, gestió de conflictes i desenvolupament de les normes del grup. Els grups virtuals com alternativa als grups presencials.

5. Fase de treball, consolidació del grup i fase final: negociació del poder, cohesió grupal, consecució d'objectius i cooperació. Avaluació final i disolució del grup.

6. Grups socioterapèutics, socioeducatius, grups d'ajuda mútua (GAM) i grups d'autoajuda. Funcions del treballador social amb grups.

7. Ètica i valors en Treball Social amb grups

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 38,00 26,00 68,00
Prova d'avaluació 2,00 30,00 0 32,00
Sessió participativa 20,00 20,00 10,00 50,00
Total 26,00 88,00 36,00 150

Bibliografia

 • Bauman, Z (2005). Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos ((1ª en España)). El Salvador: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • Blanco, Amalio (cop. 2005 ). Psicología de los grupos . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Brown, A. (1988). Treball de grup. Barcelona: Editorial Pòrtic.
 • Canto Ortiz, Jesús M (cop. 2000 ). Dinámica de grupos : aspectos técnicos, ámbitos de intervención y fundamentos teóricos . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Cohen, Carol S., Phillips, Michael H. i Hanson, Meredith (2009). Strength and diversity in social work with groups : think group. Routledge. Catàleg
 • Chul Han, B (2014). La Sociedad del cansancio. Barcelona: Herder.
 • Chul Han, B (2014). Psicopolítica. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Fernández García, Tomás, López Peláez, Antonio (2010). Trabajo social con grupos. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Henry, Sue East, Jean Schmitz, Cathryne (cop. 2004 ). Trabajo social con grupos : modelos de intervención . Madrid: Narcea. Catàleg
 • López-Yarto Elizalde, Luis (cop. 1997 ). Dinámica de grupos : cincuenta años después . Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Navarro Pedreño, Silvia (cop. 2004 ). Redes sociales y construcción comunitaria : creando (con)textos para una acción social ecológica . Madrid: CCS. Catàleg
 • Sánchez, José C (cop. 2002 ). Psicología de los grupos : teorías, procesos y aplicaciones . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Social Work with Groups. Taylor & Francis. Recuperat, a http://www.tandfonline.com/toc/wswg20/current#.U7HZXaiSOgQ
 • Zamanillo, Teresa (2008 ). Trabajo social con grupos y pedagogía ciudadana . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Zastrow, Charles (cop. 2008 ). Trabajo social con grupos (6a ed). Madrid: Paraninfo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectures Diferents proves sobre de lectures realitzades 15
Sessions de TSG (no presencials) Grup classe (GG) Participació en les sessions no presencials de contingut bàsicament teòric en gran grup (GG) 20
Sessions practiques de treball i dinàmiques de Treball social amb grups Participació en dinàmiques pràctiques de classe, treball en grups i activitat col.laboractiva 35 No
Prova de continguts teòrics Prova escrita 30

Qualificació

L'avaluació d'aquesta assignatura es farà mitjançant l'avaluació continua (amb excepció dels alumnes que sol.licitin l'avaluació única).
És necessari superar les proves relatives a les lectures obligatories i de contingut teòric l'assignatura per a fer mitjana amb la resta de notes.
Es necessari la participació minima de un 50% de les dinàmiques grupals que es realitzin (sessions presencials en grups petits)
Qualsevol treball entregat fora de termini serà considerat com a no presentat.
La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.
És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística de les activitats d’avaluació .
Una acumulació excessiva d'errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals) pot comportar una penalització o fins i tot la qualificació de suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Entrega de treballs fora de termini.
No assolir l'assistència mínima del 50% als grups petits.
No realitzar les proves de lectura.
No assistir a la prova escrita final.

Avaluació única:
L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l'avaluació única. En acollir-s’hi renuncia a l'avaluació continuada. Per acollir-se a l'avaluació única, cal que es sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre.
L'avaluació única comporta:
- Presentació de treballs en relació a les lectures obligatòries.
- Assistència a un mínim d'un 50% de les dinàmiques grupals que es realitzin (sessions presencials en grups petits).
- Presentació de treballs de casos pràctics relacionats amb les dinàmiques de les sessions a les que no s'assisteix.
- Superar prova escrita final sobre els continguts donats a l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Virtual o presencial, en funció del context, s'acordada prèviament entre tutora i l'estudiant per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'alumnat es fara mitjançant el correu electrònic i/o la programació de videoconferències amb l'estudiant. A més, l'alumnat podran resoldre dubtes a través del fòrum virtual de Moodle.

Observacions

Es recomana realitzar l'assignatura per avaluació continuada atenent a la seva orientació eminentment pràctica i vivencial.