Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Una de les funcions que poden recaure sobre els professionals de la Pedagogia i/o del Treball Social és la direcció i/o gestió de centres i projectes educatius, social i d'altres naturaleses. Aquesta assignatura és una introducció i anàlisi pràctic de les competències que el professional ha d'adquirir per poder dur a terme aquesta tasca.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup JT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
BERNAT DE QUINTANA TERÉS  / DANIEL RODRIGUEZ SUAREZ  / JAUME TORROELLA CUENCA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2 Comprendre i interpretar els coneixements i documents (principis, teories, tècniques, terminologia) propis de l'àmbit de la Pedagogia.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT6 Col laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CT7 Establir relacions interpersonals significatives i saber gestionar positivament la conflictivitat.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CG12 Col.laborar en xarxes i equips de forma cooperativa amb altres professionals des d'una perspectiva multidisciplinar.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.

Continguts

1. CONTINGUTS GRUP B PEDAGOGIA (PROFESSOR JAUME TORROELLA

          1.1. TEMA 1: LA DIRECCIÓ I LA GESTIÓ DE CENTRES I PROJECTES

                    1.1.1. Conceptes de direcció, gestió, organització (tipologies i estructures), lideratge, presa de decisions i administració.

                    1.1.2. Models i estils directius i de gestió.

          1.2. TEMA 2: ELEMENTS DE LA TASCA DIRECTIVA I DE GESTIÓ

                    1.2.1. La tipologia del centre o projecte

                    1.2.2. El context del centre o projecte

                    1.2.3. 1.1. La distinció entre política i l’administració 1.2. De l’administració a la gestió i a la política 1.3. Factors claus per a la direcció de centres i projectes

                    1.2.4. El centre o projecte i el seu entorn organitzatiu i antecedents

                    1.2.5. La missió del centre o projecte

          1.3. TEMA 3: LES TASQUES DE LA DIRECCIÓ I GESTIÓ DEL CENTRE O PROJECTE

                    1.3.1. La detecció de necessitats i estudi de l’entorn: el diagnòstic i la situació

                    1.3.2. La definició dels objectius del projecte (de centre) educatiu

                    1.3.3. La organització i planificació de la tasca directiva

                    1.3.4. La organització i gestió del centre o projecte i de tots els seus elements

                    1.3.5. Organització i gestió de les persones (recursos humans i usuaris): definició llocs de treball, l’organigrama, la delegació, el seguiment i motivació dels professionals, el treball en equip, les entrevistes, les reunions, la supervisió i avaluació del professionals (eficiència i eficàcia), la gestió de l’estrès i burn-out dels professionals, gestió del temps i horaris dels professionals, normes, protocols i procediments.

                    1.3.6. Organització i gestió d’equipament/s: gestió d’horaris, gestió d’espais, el material i les condicions de treball.

                    1.3.7. Organització i gestió econòmica: pressupost, costos, despesa, finançament, captació de fons, gestió de subvencions, inversió.

                    1.3.8. Organització i gestió de la comunicació i difusió (interna i externa): comunicació amb els professionals i usuaris, comunicació i difusió externa del centre o projecte, comunicació de resultats.

                    1.3.9. Organització i gestió de la informació i dels usuaris.

                    1.3.10. Organització i gestió de les prioritats

          1.4. TEMA 4: EINES I COMPETÈNCIES PER LA DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CENTRES I PROJECTES

                    1.4.1. Eines de detecció de necessitats i estudi de l’entorn: el diagnòstic i la situació

                    1.4.2. Eines per la definició dels objectius del projecte (de centre): el projecte.

                    1.4.3. Eines per la organització i planificació de la tasca directiva: el projecte de direcció

                    1.4.4. Eines, competències i elements de gestió de persones: recursos humans i usuaris. 1.4.4.1. L’organigrama 1.4.4.2. La relació i valoració de llocs de treball: definició de tasques, perfils, relació laboral, etc... 1.4.4.3. La comunicació interpersonal: entrevistes, reunions, xarxes socials, etc.. 1.4.4.4 La gestió de les persones i el temps: agenda, calendari, etc...

                    1.4.5. Eines per l’organització i gestió d’equipament/s: aplicatius, software, etc...

2. CONTINGUTS GRUP TREBALL SOCIAL

3. Tema 1. L’entorn polític

4. Tema 2. L’anàlisi de les polítiques públiques

5. Tema 3. La Planificació estratègica

6. Tema 4. El lideratge

7. Tema 5. La innovació

8. Tema 6. Els projectes d’intervenció en l’àmbit social

9. Tema 7. La definició del projecte: de la idea a la concreció de la problemàtica

10. Tema 8. El disseny i l’elaboració del projecte

11. Tema 9. Execució, seguiment, direcció i avaluació del projecte

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 10,00 5,00 0 15,00
Elaboració individual de treballs 5,00 30,00 0 35,00
Lectura / comentari de textos 8,00 20,00 0 28,00
Prova d'avaluació 2,00 20,00 0 22,00
Sessió expositiva 15,00 25,00 0 40,00
Sessió participativa 10,00 0 0 10,00
Total 50,00 100,00 0 150

Bibliografia

 • ARAMENDI, P. (2006). La evolución de la dirección escolar en España”, . Oviedo: Actas del IX Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educat.
 • TEIXIDÓ, J. (2005): (2005). El lideratge dels canvis en els centres educatius. Barcelona: Departament d'Ensenyament.
 • Ander-Egg, Ezequiel (1991 ). Administración de programas de acción social (2ª ed.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Coulshed, Veronica (cop. 1998 ). La Gestión del trabajo social . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Covey, Stephen R (2011 ). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva : lecciones magistrales sobre el cambio personal . [Barcelona]: Paidós. Catàleg
 • Serra, Albert (DL 2000 ). Gestió dels serveis socials locals : manual bàsic de referència . [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar Social. Catàleg
 • Eiglier, Pierre (1989 ). Servucción : el marketing de servicios . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Fantova Azcoaga, Fernando (cop. 2001 ). La Gestión de organizaciones no lucrativas : herramientaspara la intervención social . Madrid: CCS. Catàleg
 • Fantova Azcoaga, Fernando. Manual para la gestión de la intervención social : políticas, organizaciones y sistemas para la acción . Madrid $ CSS,|cDL 2005: . Catàleg
 • Fernández García, Tomás Ares Parra, Antonio (cop. 2002 ). Servicios sociales : dirección, gestión y planificación . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Grande Esteban, Ildefonso (1999 ). Marketing de los servicios (2ª ed. rev. y ampl.). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Insa Alba, José Ramón (1994 ). La Gestión de sistemas en los servicios socioeducativos y culturales . Zaragoza: Librería Certeza. Catàleg
 • Rueda Palenzuela, José Mª (1993 ). Programar, implementar proyectos, evaluar : instrumentos para la acción . Zaragoza: Librería Certeza. Catàleg
 • Urcola Tellería, Juan Luis (1998 ). Dirigir personas en tiempos de cambio . Pozuelo de Alarcón: ESIC. Catàleg
 • Veciana Vergés, José María (1999 ). Función directiva . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei dePublicacions. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Lectures, anàlisi de textos o participació fòrums moodle Comentaris de de textos teòrics i/o normes legals i participació activa, argumentada i crítica en fòrums i debats. 20 No
Elaboració d’un treball d’anàlisi d’un cas concret, que permeti aprofundir en algun dels temes del programa. Recerca d’informació aplicada sobre algun dels temes tractats i anàlisi dels mateixos en relació a la teoria treballada a l'assignatura. Exposició al grup classe. 30 No
Activitats dirigides i sortides Exposició dels coneixements adquirits durant l'activitat de participació obligatòria. Es valorarà l’establiment de relacions amb el contingut de l'assignatura, l’adequació de la resposta a les realitats plantejades i, en general, la capacitat de reflexió i argumentació de l’estudiant.
10 No
Prova final Prova escrita de continguts de l’assignatura (examen final). Mes de gener. 30 No
Participació i actitud activa a les classes Participació i actitud activa a les classes 10 No

Qualificació

PEDAGOGIA (GRUP B): L'avaluació combinarà l'avaluació contínua (totes les activitats excepte la prova: 70% de la qualificació final: avaluació dels treballs i activitats que s'aniran fent durant el curs) amb una prova final (30% de la qualificació final). Totes les activitats són obligatòries i per aprovar l’assignatura cal aprovar els dos blocs amb una nota igual o superior a 5. Un cop presentada una activitat d'avaluació, existeix la possibilitat de refer-la dins el termini establert per millorar la nota. Es valorarà tant el contingut (expositiu i crític) com la presentació (aspectes formals i lingüístics) així com la qualitat de l'exposició en públic.

IMPORTANT: les activitats d'avaluació continuada (tasques moodle i treballs) no seran corregides en cas que s'entreguin fora el termini establert. No hi ha recuperació.


TREBALL SOCIAL: L’examen (30%) i el treball -en grup- (40%) s’han d’aprovar per poder superar l'assignatura. A partir d'haver superat la prova escrita i el treball, la resta de la nota es distribueix entre un 15% corresponents a les activitats de dimecres i el 15% restant a les lectures realitzades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Criteris específics de la nota No Presentat :
Els estudiants que no presentin els treballs en les dates indicades o que no es presentin a l'examen, obtindran la nota No Presentat

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

L’assignatura no planteja cap requisit previ per ser cursada.
És desitjable que els estudiants tingut algun contacte amb alguna realitat organitzativa i amb la feina directiva.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats de l'assignatura que es podran realitzar degut als canvis ocasionats son:

Activitats de dimecres:
Activitat 1: 11 de març, 12’00 a 13’30 hores. Película Ken Loach


Examen

Examen en què l’alumnat haurà de demostrar haver adquirit els coneixements del temari de la primera part del curs.
Aquest examen correspondrà als continguts de la primera part del curs.
La data de realització queda pendent.

Elaboració d’un projecte
La segona part del curs s’avaluarà en base a l’elaboració d’un projecte d’intervenció social. Aquest treball serà grupal, en grups de quatre persones, i es basarà en les orientacions que es facilitaran en el marc de les classes presencials. Es facilitaran els criteris que es tindran en compte de cares a l’avaluació d’aquesta part.
Els treballs escrits es presentaran el dia 21 de maig per correu electrònic, juntament amb un pòster.

Modificació de l'avaluació:
MODIFICACIONS AVALUACIÓ ASSIGNATURA Direcció i Gestió de Centres i Projectes (Grau en Treball Social – 3r curs)
• L’examen de la primera part de l’assignatura: Passa a valer el 35% de la nota final (anteriorment comptabilitzava el 30%) (*1)
• El treball de desenvolupament d’un projecte d’intervenció social: Passa a valer el 50% de la nota final (anteriorment comptabilitzava el 40%)
• Activitat complementària (en relació a les activitats de dimecres): Continua valent el 15% de l’assignatura

(*1): Cal diferenciar els documents del temari dels de l'avaluació. Al temari entra tot el que hem passat a la classe i el que hem enviat. Per tant, tot això s'ha de llegir, comprendre, i saber-ho interpretar.
Pel que fa a l'examen, només avaluarem allò que hem tractat a classe, amb els respectius documents que acompanyaven la sessió.
Dubtes de com serà l’exàmen, encara no sabem si farem examen presencial o on-line, depenent del model farem una cosa o una altre. Estem a l’espera.

Tutoria i comunicació:
Degut a les modificiacions de les activitats i del format de l'assignatura, les tutories amb l'alumnat (amb els grups formats per fer els treballs) es realitzen tots dijous en horari de l'assignatura.
Els grups han de sol·licitar la tutoria al tutor prèviament.