Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Grau en Enginyeria Agroalimentària

Curs 2019-2020

El Grau en Enginyeria Agroalimentària estudia la branca de l’enginyeria dedicada a la producció d’aliments. Té dues especialitats: explotacions agropecuàries (agricultura i ramaderia) i indústries agràries i alimentàries (indústries elaboradores d’aliments).

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Enginyeria Agroalimentària
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Enginyeria Agroalimentària per la Universitat de Girona

Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.513 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya i, per tant, té un paper clau en l'economia catalana i en el futur de la indústria a casa nostra (vegeu La Politècnica i el sector agroalimentari ). Disposar d’aliments sans i de qualitat és vital per la societat. És en el disseny i en la gestió de la producció d’aquests aliments on intervé l’enginyer agroalimentari.

Els titulats de GEA són enginyers, amb capacitat plena en el disseny i el projecte: són els únics professionals del sector amb coneixements integrals de la producció d’aliments, que no descuiden cap dels aspectes que intervenen en el procés productiu: processos, infraestructures, instal·lacions, matèries primeres, economia, energia, medi ambient, qualitat, etc.

Gràfic del procés Producció -> Indústria alimentària -> Comercialització

En aquests estudis oferim dues especialitats: explotacions agropecuàries (especialització en el sector primari) i indústries agràries i alimentàries (especialització en el sector secundari).

Gràfic de les dues especialitats del grau

Hi ha una important demanda de titulats: en el nostre entorn proper el sector de la indústria alimentària és molt potent (de fet, és el sector industrial més potent de Catalunya), mentre que el sector agrari és estratègic, ja que és el proveïdor de les matèries primeres alimentàries.

Són estudis amb una gran relació amb el món empresarial: estem contínuament en contacte amb les empreses, organitzem visites i possibilitem la realització de pràctiques en empreses del sector amb les estades a l'entorn laboral.

Logotips d'empreses del sector

I no sols això: a part dels aliments hi ha altres àmbits de treball que també desenvolupem: disseny de camps esportius, enjardinaments i paisatgisme, gestió ambiental, eficiència energètica, biotecnologia...

Finalment, són estudis amb atribucions professionals reconegudes per l’Estat (Llei 12/1986); això vol dir que hi ha feines que l’enginyer podrà fer i un altre tipus de professional del mateix àmbit, no. És un avantatge important en l'aspecte laboral. Evidentment, també pot realitzar totes les activitats relacionades amb el sector que no requereixin atribucions regulades.

Els estudis del Grau en Enginyeria Agroalimentària en el seu itinerari en Explotacions agropecuàries permeten assolir el títol habilitant per tenir la condició d'assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP) segons el RD 1311/2012. Aquest RD estableix la obligatorietat de cursar 12 crèdits en matèries de protecció vegetal per obtenir aquest títol, condició assolible en funció de l’optativitat escollida per l'estudiant. A l'apartat d'Observacions de la fitxa de cada assignatura s'especifiquen els crèdits vàlids per aquesta finalitat.

Aquests mateixos estudis permeten convalidar el títol de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader segons l'Ordre AAM/329/2014, de 27 d'octubre. Aquesta Ordre estableix que les enginyeries que reben en el pla d'estudis corresponent els continguts d'aquest curs, se’ls convalidarà el mateix. Per tal d'assolir aquests continguts, caldrà que l'alumne hagi cursat les assignatures optatives de producció animal. 

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Seràs un enginyer: un enginyer es dedica a aplicar el coneixement científic per trobar solucions als problemes tècnics reals. En el nostre cas, som els enginyers dels processos amb éssers vius. La nostra titulació utilitza coneixements de l’enginyeria (com ara la construcció o el disseny d’instal·lacions) aplicats a la producció d’aliments (vegetals, animals i els seus transformats; en resum, materials biològics) de forma respectuosa amb el medi ambient (sostenibilitat) i amb un objectiu de rendibilitat (economia).

Podràs:

 • Projectar des de zero una indústria alimentària (moviments de terra, fonaments, estructura, instal·lacions i línies productives), una instal·lació agrícola (com ara un sistema de reg o una granja) o un enjardinament o un camp esportiu, portar la direcció d'obres, realitzar informes tècnics, etc.
 • Ser directiu o tècnic d’una indústria alimentària en diferents àmbits, com ara responsable de control de qualitat, producció, logística, gestió ambiental, R+D, ...
 • Ser directiu o tècnic de cooperatives agràries o empreses auxiliars (fertilitzants, llavors, additius, fitosanitaris, maquinària, etc.).
 • Ser assessor tècnic d’explotacions agrícoles i ramaderes, agrupacions de defensa vegetal, comunitats de regants, associacions i sindicats agraris, etc.
 • Ser pèrit en valoracions i taxacions agràries. 
 • Accedir al cos tècnic de l’administració pública (en organismes d’agricultura, alimentació o medi Ambient, entre altres).
 • Accedir al cos tècnic de l’administració pública (en organismes d’agricultura, alimentació o medi Ambient, entre altres).
 • Ser investigador en centres i organismes públics o privats (habitualment, després de completar la formació amb un màster o un doctorat).
 • Ser empresari (creant la teva pròpia empresa).

Són uns estudis amb un gran futur: l’any 2012, la revista Forbes, una de les publicacions americanes més conegudes per temes d’economia i finances, incloïa l’enginyeria agroalimentària en la llista de les 10 titulacions universitàries amb més futur en un horitzó de 10 anys. Es preveu que en els propers anys hi hagi una reducció de la superfície mundial disponible pel conreu, així com un encariment dels aliments. Al mateix temps, els països rics demanaran productes més saludables i millor produïts. Tot això provocarà, segons Forbes, que els professionals que sàpiguen donar resposta a aquestes necessitats globals tinguin un lloc de treball assegurat.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dóna accés al màster en Biotecnologia Alimentària o a qualsevol dels màsters tecnològics i científics. Si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Matemàtiques18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Matemàtiques 1   Matemáticas 1   Mathematics 1 (3105G06001) BBàsica 6.00 SSemestral
Matemàtiques 2   Matemáticas 2   Mathematics 2 (3105G06002) BBàsica 6.00 SSemestral
Estadística i informàtica   Estadística e informática   Statistics and Computer Science (3105G06003) BBàsica 6.00 SSemestral
Física12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Física 1   Física 1   Physics 1 (3105G06004) BBàsica 6.00 SSemestral
Física 2   Física 2   Physics 2 (3105G06005) BBàsica 6.00 SSemestral
Química6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Química   Química   Chemistry (3105G06053) BBàsica 6.00 SSemestral
Expressió Gràfica6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Expressió Gràfica   Expresión Gráfica   Technical Drawing (3105G06054) BBàsica 6.00 SSemestral
Empresa6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Empresa   Empresa   Business (3105G06055) BBàsica 6.00 SSemestral
Biologia6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Biologia   Biología   Biology (3105G06056) BBàsica 6.00 SSemestral
Geologia6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Geologia, edafologia i climatologia   Geología, edafología y climatología   Geology, Edaphology and Climatology (3105G06006) BBàsica 6.00 SSemestral
Bases tecnològiques de la producció vegetal12.00 crèdits
Bases tecnològiques de la producció animal6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Bases tecnològiques de la producció animal   Bases tecnológicas de la producción animal   Technological Bases of Animal Production (3105G06057) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Ciència i tecnologia del medi ambient12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ecologia i enginyeria ambiental   Ecología e ingeniería ambiental   Ecology and Environmental Engineering (3105G06009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Anàlisi agroalimentària i ambiental   Análisis agroalimentario y ambiental   Agrifood and Environmental Analysis (3105G06010) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Enginyeria del medi rural24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Topografia i SIG   Topografía y SIG   Topography and GIS (3105G06011) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Estructures   Estructuras   Structures (3105G06012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Hidràulica i Electrotècnia   Hidráulica y Electrotecnia   Hydraulics and Electrotechnics (3105G06013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projectes   Proyectos   Projects (3105G06014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Economia Agrària6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Comercialització i valoració agroalimentària   Comercialización y valoración agroalimentaria   Agri-food marketing and valuation (3105G06015) OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fisiologia i genètica animal   Fisiología y genética animal   Animal Physiology and Genetics (3105G06016) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Alimentació animal   Alimentación animal   Animal Nutrition (3105G06017) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fitotècnia   Fitotecnia   Phytotechnics (3105G06018) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Protecció vegetal   Protección vegetal   Plant Protection (3105G06019) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Cultius herbacis   Cultivos herbáceos   Arable Crops (3105G06020) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Construccions i instal·lacions agropecuàries   Construcciones e instalaciones agropecuarias   Mixed Farm Constructions and Installations (3105G06021) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Maquinària agrícola   Maquinaria agrícola   Agricultural Machinery (3105G06022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Regs   Riegos   Irrigation (3105G06023) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Política agrària i desenvolupament rural   Política agraria y desarrollo rural   Agricultural Politics and Rural Development (3105G06024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Operacions bàsiques d'aliments 1   Operaciones básicas de alimentos 1   Basic Food Operations 1 (3105G06035) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Operacions bàsiques d'aliments 2   Operaciones básicas de alimentos 2   Basic Food Operations 2 (3105G06036) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Tecnologia de processos en les agroindústries   Tecnología de procesos en las agroindustrias   Agro-Industrial Process Technology (3105G06037) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Gestió de la qualitat i seguretat alimentària   Gestión de la calidad y seguridad alimentaria   Food Quality and Safety Management (3105G06038) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Bioquímica dels aliments   Bioquímica de los alimentos   Food Biochemistry (3105G06039) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Enginyeria i disseny de les agroindústries   Ingeniería y diseño de las agroindustrias   Agro-Industrial Engineering and Design (3105G06040) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Automatització i control de processos en les agroindústries   Automatización y control de procesos en las agroindustrias   Agro-Industrial Automation and Process Control (3105G06041) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Construccions i instal·lacions agroindustrials   Construcciones e instalaciones agroindustriales   Agro-Industrial Constructions and Installations (3105G06042) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Microbiologia dels aliments   Microbiología de los alimentos   Food Microbiology (3105G06043) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Projecte Fi de Grau15.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Projecte fi de grau   Proyecto final de grado   Final Degree Project (3105G06058) OBObligatòria 15.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques en empresa   Práctica en empresa   Practical Work Placement (3105G06034) OPOptativa 15.00 SSemestral
Enologia i indústries derivades   Enología e industrias derivadas   Oenology and Related Industries (3105G06044) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries de l'oli i greixos   Industrias del aceite y grasas   Oil and Fats Industries (3105G06045) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries hortofructícoles   Industrias horto-frutícolas   Fruit and Vegetable Industries (3105G06046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries càrnies 1   Industrias cárnicas 1   Meat Industries 1 (3105G06047) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries càrnies 2   Industrias cárnicas 2   Meat Industries 2 (3105G06048) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries làcties i d'ovoproductes   Industrias lácticas y de ovoproductos   Dairy and Egg Industries (3105G06049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Tractaments de residus a les agroindústries   Tratamientos de residuos en las agroindustrias   Agro-Industrial Waste Treatment (3105G06050) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Tractaments d'aigües residuals a les agroindústries   Tratamientos de aguas residuales en las agroindustrias   Agro-Industrial Wastewater Treatment (3105G06051) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Gestió energètica a les agroindústries   Gestión energética en las agroindustrias   Agro-Industrial Energy Management (3105G06052) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Optativitat+ reconeixement acadèmic51.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Producció integrada i ecològica   Producción integrada y ecológica   Integrated and Organic Agricultural Production (3105G06025) OPOptativa 5.00 SSemestral
Producció de fruiters i vivers   Producción de frutales y viveros   Fruit Production and Nurseries (3105G06026) OPOptativa 5.00 SSemestral
Producció hortícola   Producción hortícola   Vegetable Production (3105G06027) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Producció de monogàstrics   Producción de monogástricos   Monogastric Production (3105G06028) OPOptativa 5.00 SSemestral
Producció de remugants   Producción de rumiantes   Ruminant Production (3105G06029) OPOptativa 5.00 SSemestral
Produccions ramaderes alternatives   Producciones ganaderas alternativas   Alternative Livestock Production (3105G06030) OPOptativa 5.00 SSemestral
Avaluació i gestió de sòls   Evaluación y gestión de suelos   Soil Testing and Management (3105G06031) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Jardineria i camps esportius   Jardinería y campos deportivos   Gardening and Sports Fields (3105G06032) OPOptativa 5.00 SSemestral
Projectes de restauració ambiental i paisatgística   Proyectos de restauración ambiental y paisajística   Environmental and Landscape Restoration Projects (3105G06033) OPOptativa 5.00 SSemestral
Pràctiques en empresa   Práctica en empresa   Practical Work Placement (3105G06034) OPOptativa 15.00 SSemestral
Enologia i indústries derivades   Enología e industrias derivadas   Oenology and Related Industries (3105G06044) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries de l'oli i greixos   Industrias del aceite y grasas   Oil and Fats Industries (3105G06045) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries hortofructícoles   Industrias horto-frutícolas   Fruit and Vegetable Industries (3105G06046) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries càrnies 1   Industrias cárnicas 1   Meat Industries 1 (3105G06047) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries càrnies 2   Industrias cárnicas 2   Meat Industries 2 (3105G06048) OPOptativa 5.00 SSemestral
Indústries làcties i d'ovoproductes   Industrias lácticas y de ovoproductos   Dairy and Egg Industries (3105G06049) OPOptativa 5.00 SSemestral
Tractaments de residus a les agroindústries   Tratamientos de residuos en las agroindustrias   Agro-Industrial Waste Treatment (3105G06050) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Tractaments d'aigües residuals a les agroindústries   Tratamientos de aguas residuales en las agroindustrias   Agro-Industrial Wastewater Treatment (3105G06051) OPOptativa 5.00 SSemestral No
Gestió energètica a les agroindústries   Gestión energética en las agroindustrias   Agro-Industrial Energy Management (3105G06052) OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Aquesta titulació dóna un especial èmfasi a les classes de tipus pràctic. Totes les assignatures tenen pràctiques assignades, de diferent tipologia en funció dels requisits formatius específics de l’assignatura. Entre les diferents tipologies de pràctiques hi ha:

 • Pràctiques de laboratori i de planta de Tecnologia de l’EPS
 • Pràctiques de camp (a la parcel·la experimental de l’EPS o al Campus Agroalimentari de Girona)
 • Pràctiques en aula d’informàtica
 • Visites a empreses

Pràctiques en laboratori 1 Pràctiques en laboratori 2

Fotografies de pràctiques en laboratori (@Roger Lleixà)


Visita a la planta de cervesa San Miguel Visita a l'estadi del RCD Espanyol

Fotografies de visites tècniques a la planta de cervesa San Miguel i a l’estadi del RCD Espanyol

Tot i que aquests tipus de pràctiques són força comuns a les diferents titulacions de l’EPS, les de camp i les de la planta de Tecnologia són exclusives de l’àmbit agroalimentari. A part, la titulació de GEA és la que realitza més visites a empreses, doncs per sobre de tot es vol fomentar el contacte directe dels estudiants amb la realitat del sector productiu del nostre entorn.

Amb la mateixa filosofia, des de GEA es promou que l’estudiant realitzi estades de pràctiques en empreses reals (anomenades “estades en entorn laboral”, EEL), amb l’objectiu amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

Treball de fi de grau

Com a pas previ per a l’obtenció del títol, l’estudiant de GEA ha de realitzar un treball final de grau (TFG) en que s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, capacitats, competències i habilitats adquirides al llarg dels estudis. Aquest treball pot ser de diferents tipus: un projecte d’enginyeria, un treball de recerca, etc.

Mobilitat

Una de les principals característiques de l’ensenyament universitari actual és la importància que es dóna al vessant internacional. Això és possible gràcies a les relacions institucionals que s’estableixen i regulen per mitjà de convenis i als programes de mobilitat i d’intercanvi, així com també als programes de beques i ajuts específics existents per donar suport a aquesta activitat (que inclouen també ajuts per a persones amb necessitats especials).

A la Universitat de Girona, tots aquests elements es gestionen des de l’Oficina de Relacions Exteriors (ORE). L’ORE és el servei administratiu de la Universitat que té cura de programes tan coneguts com ERASMUS o SICUE que cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Per extensió, és també la unitat administrativa que es responsabilitza de l’Acollida dels participants en aquests programes provinents d’altres universitats. La cap de l'Oficina és, a més, la responsable de l’allotjament a la UdG que, tot i formar part de l'acollida dels estudiants, és un servei externalitzat.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
2 de setembre, de 9 h a 10.30 h, a la Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
15 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 10 h a 12 h, a l'Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
16 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Testimonials

“Tot i tenir un començament incert, al final t'adones del ventall de portes que t'obre aquesta carrera cap al món laboral. Jo vaig dirigir-me cap l'assessorament tècnic en cultius extensius, en fitosanitaris i en llavors.”

Montse Bassas Galià

Montse Bassas Galià

Agricamp, assessorament, tècnic en cultius extensius.

“Estudiar aquesta enginyeria a la UdG m’ha ajudat molt a poder optar a totes les oportunitats i no trobar-me cap porta tancada dins el sector agrícola i dels espais verds. I, sobretot, em va ajudar a adquirir l’hàbit de formació contínua, cada vegada més necessària en aquest món per no quedar fora de joc."
Xevi Salvi

Xevi Salvi

AgroSALVI, SL-Espais Verds, responsable tècnic-comercial.

"Recordo amb claredat per què vaig escollir aquests estudis: volia unir l'enginyeria més puntera amb l'entorn que més m'estimo, el rural. Estava, i estic, convençuda que aplicant les noves tecnologies al sector agropecuari no només el fem més productiu, sinó que el fem més competitiu, i alhora aprofi­tem millor els recursos."
Anna Carabús Flores

Anna Carabús Flores

IRTA Monells, investigadora en tomografia computada aplicada al porcí. Fundadora de l'empresa de Xai Pigallat

“Haver-me format en enginyeria agroalimentària m'obre noves oportunitats cada dia.”
Celestí Macias Llombart

Celestí Macias Llombart

Exercici professional propi i soci de l’explotació La Sanera de Bolvir.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.