Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Comptabilitat i Finances

Grau en Comptabilitat i Finances

Curs 2020-2021

El grau de Comptabilitat i Finances capacita tant per a l'exercici lliure d'un ampli ventall de professions empresarials i econòmiques com per al treball a l'empresa i a l'Administració.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Comptabilitat i Finances
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Comptabilitat i Finances per la Universitat de Girona, amb Menció en... (vegeu mencions )

Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
140
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:

Calendaris
Horaris

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

El jovent amb interès en la gestió i direcció de les diverses àrees empresarials encaixa en el perfil del grau de Comptabilitat i Finances. Recomanem que l'optativitat del batxillerat o la formació professional s'orienti cap a les matemàtiques i els idiomes, en especial l'anglès.

Competències adquirides

Aquest grau formarà l’estudiant per a la gestió financera i comptable de l’empresa, amb un perfil professionalitzador. També l’instruirà perquè sigui capaç de contextualitzar els principals reptes vinculats a la gestió de les diferents àrees funcionals de l’empresa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències socials i jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals més freqüents d'aquesta titulació són: assessoria i gestió d'empreses –especialment en les àrees funcionals de comptabilitat i finances–, auditoria, consultoria i intermediació financera, i control financer i de gestió.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Instruments d'anàlisi 24.00 crèdits

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fonaments de l'empresa   Fundamentos de la empresa   Foundations of the firm (3107G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a l'economia   Introducción a la Economía   Introduction to Economics (3107G00012)

BBàsica 12.00 AAnual

Història econòmica   Historia económica   Economic history (3107G02007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Comptabilitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció a la comptabilitat   Introducción a la contabilidad   Accounting introduction (3107G02063)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Instruments d'anàlisi 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Estadística   Estadística   Statistics (3107G02002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Matemàtiques financeres   Matemáticas financieras   Financial mathematics (3107G02005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments d'anàlisi econòmica i empresarial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Economia de l'empresa   Economía de la empresa   Business economics (3107G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Economia espanyola i mundial   Economía española y mundial   Spanish and world economy (3107G02009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Finances 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Teoria econòmica financera   Teoría económica financiera   Economic financial theory (3107G02011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G02070)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G02071)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret empresarial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Introducció al dret   Introducción al derecho   Introduction to law (3107G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret mercantil   Derecho mercantil   Comercial law (3107G00023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Altres àrees de gestió d'empresa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Gestió comercial   Gestión comercial   Marketing management (3107G02025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Finances 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Gestió financera I   Gestión financiera I   Financial management I (3107G02012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Mercats financers   Mercados financieros   Financial markets (3107G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió financera II   Gestión financiera II   Financial management II (3107G02015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost accounting (3107G02069)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat de societats   Contabilidad de sociedades   Corporate accounting (3107G02075)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret empresarial 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Dret laboral   Derecho laboral   Labour Law (3107G02023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fiscalitat de l'empresa   Fiscalidad de la empresa   Business and taxation (3107G02024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Altres àrees de gestió d'empresa 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Gestió d’operacions i serveis   Gestión de operaciones y servicios   Operations and service management (3107G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de recursos humans   Gestión de Recursos Humanos   Human resource management (3107G02027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès per a l'economia   Inglés para la economía   English for economics (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials   Fiscalidad de las operaciones empresariales   Taxation of business operations. (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa familiar   Empresa familiar   Family business (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Auditoria   Auditoria   Auditing (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Aspectes teòrics de la comptabilitat   Aspectos teóricos de la contabilidad   Theoretical aspects of accountancy (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat pública   Contabilidad pública   Public accounting (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normativa comptable internacional   Normativa contable internacional   International accounting standards (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitat   Contabilidad i fiscalidad   Accounting and taxation (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions   Métodos cuantitativos y cualitativos en la toma de decisiones   Quantitative and qualitive methdos in the decission process (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes   Metodología de encuestas   Survey methodology (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comerç exterior   Comercio exterior   International business (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de PIME   Gestión de PYME   SME Management (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa   Análisis estratégico aplicado a la empresa   Business Strategical Analysis (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població   Demografía y economía de la población   Demography and economics of the population (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrial   Historia industrial   Industrial History (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals   Sociología de las relaciones laborales   Sociology of labour relations (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum   Sociología del consumo   Sociology of consumption (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions   Derecho de los contratos y de las obligaciones   Law of contract and obligations (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de la responsabilitat civil   Derecho de la responsabilidad civil   Law of torts (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets reals   Derecho de propiedad y derechos reales   Property law (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successions   Derecho de sucesiones   Succession's law (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social   Derecho de la seguridad social   Social security law (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional   Introducción al derecho constitucional   Introduction to constitutional law (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançament   Gasto público y recursos para su financiación   Public expenditure and its financing (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat I   Derecho internacional privado I   Private international law I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió Europea   Derecho de la Unión Europea   European Union Law (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Control de gestió   Control de gestión   Management control (3107G02030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió bancària   Gestión bancaria   Financial institucions management (3107G02031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Instruments derivats: futurs i opcions   Instrumentos derivados: futuros y opciones   Derivatives: futures and options (3107G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi econòmic financer   Análisis económico financiero   Economic and financial analysis (3107G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seguretat social   Seguridad social   Social security (3107G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3107G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comunicació financera   Comunicación financiera   Financial communication (3107G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa i conciliació   Empresa y conciliación   Enterprise and conciliation (3107G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El funcionament del mercat interior   El funcionamiento del mercado interior   Management of the internal market (3107G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia   Métodos matemáticos para la economía   Mathematical methods for economics (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Decisions estratègiques i mercats   Decisiones estratégicas y mercados   Strategies and markets (3107G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Entorn macroeconòmic del sistema financer   Entorno macroeconómico del sistema financiero   The macroeconomic context of financial system (3107G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de projectes   Gestión de proyectos   Project management (3107G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats directives   Habilidades directivas   Management Skills (3107G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de comerç electrònic   Técnicas de comercio electrónico   Electronic commerce (3107G02057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa   Prácticas en la empresa   External internship (3107G02058)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Temes d'actualitat econòmica   Temas de actualidad económica   Current economic topics (3107G02061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial   Matemática actuarial   Actuarial mathematics (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi sectorial aplicada   Análisis sectorial aplicado   Applied sectoral analysis (3107G00063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancari   Derecho bancario   Banking law (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I   Prácticas en la empresa I   External internship I (3107G02067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II   Prácticas en la empresa II   External internship II (3107G02068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digital   Estrategias de negocio digital   Digital Business Strategy (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estratègies d'innovació   Estrategias de innovación   Innovation Strategies (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Creació d'empreses   Creación de empresas   Business creation (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de previsió empresarial   Técnicas de previsión empresarial   Techniques of business forecasting (3107G02073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de gestió   Contabilidad de gestión   Management Accounting (3107G02074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat   Los sistemas fiscales en un mundo globalizado.   Taxation systems in a globalized world. (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Matemàtica de les operacions financeres   Matemática de las operaciones financieras   Mathematics of the financial transactions (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Finances corporatives   Finanzas corporativas   Corporate finance (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i programes d’optimització   Técnicas y programas de optimización   Economics and programs for optimization (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió pressupostària i comptabilitat pública   Gestión presupuestaria y contabilidad pública   Budgetary management and public accounting (3107G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Optimització dinàmica   Optimización dinámica   Dynamics optimization (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financers   Análisis de productos financieros   Analysing financial products (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dona, empresa i societat   Mujer, empresa y sociedad   Woman, Enterprise and Society (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy Law (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports   Economia y Gestión en los Deportes   Economy and Management in Sports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalització   Estrategias de internacionalización   Internationalization strategies (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials   Estructura y desigualdades sociales   Social Structure and Social Inequalities (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa   Ética y responsabilidad social en la empresa   Ethics and corporate social responsibility (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivats   Instrumentos derivados   Derivate instruments (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting cultural   Marketing cultural   Cultural marketing (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting digital   Marketing digital   Digital marketing (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Normes Internacionals d'auditoria   Normas internacionales de auditoria   International auditing standards (3107G02077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'Informació Financera   Normas Internacionales de Información Financiera   International Financial Reporting Standards (3107G02078)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fiscalitat de les operacions financeres   Fiscalidad de las operaciones financieras   (3107G02079)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria   Organización contable e instrumentos avanzados de Auditoría   (3107G02080)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Valoració d'empreses i plans de viabilitat   Valoración de empresas y planes de viabilidad   Valuation of companies and viability plans (3107G02081)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió pública   Gestión pública   Public management (3107G03089)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret de la Seguretat Social   Derecho de la Seguridad Social   Law of Social Security (3107G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Finances 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Planificació financera   Planificación financiera   Financial planning (3107G02014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comptabilitat 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Consolidació comptable   Consolidación contable   Accounting consolidation (3107G00068)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Altres àrees de gestió d'empresa 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Organització i administració d’empreses   Organización y administración de empresas   Business organization and administration (3107G02028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Itineraris d'optativitat 30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès per a l'economia   Inglés para la economía   English for economics (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials   Fiscalidad de las operaciones empresariales   Taxation of business operations. (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa familiar   Empresa familiar   Family business (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Auditoria   Auditoria   Auditing (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Aspectes teòrics de la comptabilitat   Aspectos teóricos de la contabilidad   Theoretical aspects of accountancy (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat pública   Contabilidad pública   Public accounting (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normativa comptable internacional   Normativa contable internacional   International accounting standards (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitat   Contabilidad i fiscalidad   Accounting and taxation (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions   Métodos cuantitativos y cualitativos en la toma de decisiones   Quantitative and qualitive methdos in the decission process (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes   Metodología de encuestas   Survey methodology (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comerç exterior   Comercio exterior   International business (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de PIME   Gestión de PYME   SME Management (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa   Análisis estratégico aplicado a la empresa   Business Strategical Analysis (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població   Demografía y economía de la población   Demography and economics of the population (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrial   Historia industrial   Industrial History (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals   Sociología de las relaciones laborales   Sociology of labour relations (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum   Sociología del consumo   Sociology of consumption (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions   Derecho de los contratos y de las obligaciones   Law of contract and obligations (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de la responsabilitat civil   Derecho de la responsabilidad civil   Law of torts (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets reals   Derecho de propiedad y derechos reales   Property law (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successions   Derecho de sucesiones   Succession's law (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social   Derecho de la seguridad social   Social security law (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional   Introducción al derecho constitucional   Introduction to constitutional law (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançament   Gasto público y recursos para su financiación   Public expenditure and its financing (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat I   Derecho internacional privado I   Private international law I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió Europea   Derecho de la Unión Europea   European Union Law (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Control de gestió   Control de gestión   Management control (3107G02030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió bancària   Gestión bancaria   Financial institucions management (3107G02031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Instruments derivats: futurs i opcions   Instrumentos derivados: futuros y opciones   Derivatives: futures and options (3107G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi econòmic financer   Análisis económico financiero   Economic and financial analysis (3107G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seguretat social   Seguridad social   Social security (3107G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3107G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comunicació financera   Comunicación financiera   Financial communication (3107G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa i conciliació   Empresa y conciliación   Enterprise and conciliation (3107G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El funcionament del mercat interior   El funcionamiento del mercado interior   Management of the internal market (3107G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia   Métodos matemáticos para la economía   Mathematical methods for economics (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Decisions estratègiques i mercats   Decisiones estratégicas y mercados   Strategies and markets (3107G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Entorn macroeconòmic del sistema financer   Entorno macroeconómico del sistema financiero   The macroeconomic context of financial system (3107G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de projectes   Gestión de proyectos   Project management (3107G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats directives   Habilidades directivas   Management Skills (3107G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de comerç electrònic   Técnicas de comercio electrónico   Electronic commerce (3107G02057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa   Prácticas en la empresa   External internship (3107G02058)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Temes d'actualitat econòmica   Temas de actualidad económica   Current economic topics (3107G02061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial   Matemática actuarial   Actuarial mathematics (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi sectorial aplicada   Análisis sectorial aplicado   Applied sectoral analysis (3107G00063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancari   Derecho bancario   Banking law (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I   Prácticas en la empresa I   External internship I (3107G02067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II   Prácticas en la empresa II   External internship II (3107G02068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digital   Estrategias de negocio digital   Digital Business Strategy (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estratègies d'innovació   Estrategias de innovación   Innovation Strategies (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Creació d'empreses   Creación de empresas   Business creation (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de previsió empresarial   Técnicas de previsión empresarial   Techniques of business forecasting (3107G02073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de gestió   Contabilidad de gestión   Management Accounting (3107G02074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat   Los sistemas fiscales en un mundo globalizado.   Taxation systems in a globalized world. (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Matemàtica de les operacions financeres   Matemática de las operaciones financieras   Mathematics of the financial transactions (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Finances corporatives   Finanzas corporativas   Corporate finance (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i programes d’optimització   Técnicas y programas de optimización   Economics and programs for optimization (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió pressupostària i comptabilitat pública   Gestión presupuestaria y contabilidad pública   Budgetary management and public accounting (3107G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Optimització dinàmica   Optimización dinámica   Dynamics optimization (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financers   Análisis de productos financieros   Analysing financial products (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dona, empresa i societat   Mujer, empresa y sociedad   Woman, Enterprise and Society (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy Law (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports   Economia y Gestión en los Deportes   Economy and Management in Sports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalització   Estrategias de internacionalización   Internationalization strategies (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials   Estructura y desigualdades sociales   Social Structure and Social Inequalities (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa   Ética y responsabilidad social en la empresa   Ethics and corporate social responsibility (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivats   Instrumentos derivados   Derivate instruments (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting cultural   Marketing cultural   Cultural marketing (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting digital   Marketing digital   Digital marketing (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Normes Internacionals d'auditoria   Normas internacionales de auditoria   International auditing standards (3107G02077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'Informació Financera   Normas Internacionales de Información Financiera   International Financial Reporting Standards (3107G02078)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fiscalitat de les operacions financeres   Fiscalidad de las operaciones financieras   (3107G02079)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria   Organización contable e instrumentos avanzados de Auditoría   (3107G02080)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Valoració d'empreses i plans de viabilitat   Valoración de empresas y planes de viabilidad   Valuation of companies and viability plans (3107G02081)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió pública   Gestión pública   Public management (3107G03089)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret de la Seguretat Social   Derecho de la Seguridad Social   Law of Social Security (3107G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Avaluació global de competències de la titutació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball final de Grau   Trabajo final de Grado   Bachelor's degree project (3107G02076)

TFGTreball final de grau 6.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anglès per a l'economia   Inglés para la economía   English for economics (3107G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fiscalitat sobre les operacions empresarials   Fiscalidad de las operaciones empresariales   Taxation of business operations. (3107G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Empresa familiar   Empresa familiar   Family business (3107G00024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Auditoria   Auditoria   Auditing (3107G00025)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Aspectes teòrics de la comptabilitat   Aspectos teóricos de la contabilidad   Theoretical aspects of accountancy (3107G00061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat pública   Contabilidad pública   Public accounting (3107G00026)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normativa comptable internacional   Normativa contable internacional   International accounting standards (3107G00028)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat i fiscalitat   Contabilidad i fiscalidad   Accounting and taxation (3107G00029)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes quantitatius i qualitatius en la presa de decisions   Métodos cuantitativos y cualitativos en la toma de decisiones   Quantitative and qualitive methdos in the decission process (3107G00032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Metodologia d'enquestes   Metodología de encuestas   Survey methodology (3107G00033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comerç exterior   Comercio exterior   International business (3107G00034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de PIME   Gestión de PYME   SME Management (3107G00035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi estratègica aplicada a l’empresa   Análisis estratégico aplicado a la empresa   Business Strategical Analysis (3107G00036)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia i economia de la població   Demografía y economía de la población   Demography and economics of the population (3107G00044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d'Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3107G00045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història industrial   Historia industrial   Industrial History (3107G00054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia de les relacions laborals   Sociología de las relaciones laborales   Sociology of labour relations (3107G00055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Sociologia del consum   Sociología del consumo   Sociology of consumption (3107G00056)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions   Derecho de los contratos y de las obligaciones   Law of contract and obligations (3104G01005)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de la responsabilitat civil   Derecho de la responsabilidad civil   Law of torts (3104G01006)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de propietat i drets reals   Derecho de propiedad y derechos reales   Property law (3104G01007)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Dret de successions   Derecho de sucesiones   Succession's law (3104G01009)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de la seguretat social   Derecho de la seguridad social   Social security law (3104G01012)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Introducció al dret constitucional   Introducción al derecho constitucional   Introduction to constitutional law (3104G00068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Despesa pública i recursos per al seu finançament   Gasto público y recursos para su financiación   Public expenditure and its financing (3104G01017)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret internacional privat I   Derecho internacional privado I   Private international law I (3104G01021)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3104G01026)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Dret de la Unió Europea   Derecho de la Unión Europea   European Union Law (3104G01030)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

Control de gestió   Control de gestión   Management control (3107G02030)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió bancària   Gestión bancaria   Financial institucions management (3107G02031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Instruments derivats: futurs i opcions   Instrumentos derivados: futuros y opciones   Derivatives: futures and options (3107G02032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi econòmic financer   Análisis económico financiero   Economic and financial analysis (3107G02033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Seguretat social   Seguridad social   Social security (3107G02034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3107G02035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Comunicació financera   Comunicación financiera   Financial communication (3107G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Empresa i conciliació   Empresa y conciliación   Enterprise and conciliation (3107G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

El funcionament del mercat interior   El funcionamiento del mercado interior   Management of the internal market (3107G02044)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Mètodes matemàtics per a l'economia   Métodos matemáticos para la economía   Mathematical methods for economics (3107G02045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Decisions estratègiques i mercats   Decisiones estratégicas y mercados   Strategies and markets (3107G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Entorn macroeconòmic del sistema financer   Entorno macroeconómico del sistema financiero   The macroeconomic context of financial system (3107G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Gestió de projectes   Gestión de proyectos   Project management (3107G02055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Habilitats directives   Habilidades directivas   Management Skills (3107G02056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de comerç electrònic   Técnicas de comercio electrónico   Electronic commerce (3107G02057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa   Prácticas en la empresa   External internship (3107G02058)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Temes d'actualitat econòmica   Temas de actualidad económica   Current economic topics (3107G02061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Matemàtica actuarial   Matemática actuarial   Actuarial mathematics (3107G00060)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi sectorial aplicada   Análisis sectorial aplicado   Applied sectoral analysis (3107G00063)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret bancari   Derecho bancario   Banking law (3107G02066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa I   Prácticas en la empresa I   External internship I (3107G02067)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Pràctiques d'empresa II   Prácticas en la empresa II   External internship II (3107G02068)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies de negoci digital   Estrategias de negocio digital   Digital Business Strategy (3107G02072)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estratègies d'innovació   Estrategias de innovación   Innovation Strategies (3107G00065)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Creació d'empreses   Creación de empresas   Business creation (3107G00066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques de previsió empresarial   Técnicas de previsión empresarial   Techniques of business forecasting (3107G02073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Comptabilitat de gestió   Contabilidad de gestión   Management Accounting (3107G02074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Els sistemes fiscals en un món globalitzat   Los sistemas fiscales en un mundo globalizado.   Taxation systems in a globalized world. (3107G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Matemàtica de les operacions financeres   Matemática de las operaciones financieras   Mathematics of the financial transactions (3107G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Finances corporatives   Finanzas corporativas   Corporate finance (3107G01078)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i programes d’optimització   Técnicas y programas de optimización   Economics and programs for optimization (3107G00052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió pressupostària i comptabilitat pública   Gestión presupuestaria y contabilidad pública   Budgetary management and public accounting (3107G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Optimització dinàmica   Optimización dinámica   Dynamics optimization (3107G03040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi de productes financers   Análisis de productos financieros   Analysing financial products (3107G00067)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dona, empresa i societat   Mujer, empresa y sociedad   Woman, Enterprise and Society (3107G00070)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Dret concursal   Derecho concursal   Bankruptcy Law (3107G00071)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia i Gestió en els Esports   Economia y Gestión en los Deportes   Economy and Management in Sports (3107G00073)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estratègies d'internacionalització   Estrategias de internacionalización   Internationalization strategies (3107G00074)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estructura i desigualtats socials   Estructura y desigualdades sociales   Social Structure and Social Inequalities (3107G00075)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Ètica i responsabilitat social a l'empresa   Ética y responsabilidad social en la empresa   Ethics and corporate social responsibility (3107G00076)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Intruments derivats   Instrumentos derivados   Derivate instruments (3107G00078)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting cultural   Marketing cultural   Cultural marketing (3107G00079)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Màrqueting digital   Marketing digital   Digital marketing (3107G00080)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Normes Internacionals d'auditoria   Normas internacionales de auditoria   International auditing standards (3107G02077)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Normes Internacionals d'Informació Financera   Normas Internacionales de Información Financiera   International Financial Reporting Standards (3107G02078)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fiscalitat de les operacions financeres   Fiscalidad de las operaciones financieras   (3107G02079)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria   Organización contable e instrumentos avanzados de Auditoría   (3107G02080)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Valoració d'empreses i plans de viabilitat   Valoración de empresas y planes de viabilidad   Valuation of companies and viability plans (3107G02081)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió pública   Gestión pública   Public management (3107G03089)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dret de la Seguretat Social   Derecho de la Seguridad Social   Law of Social Security (3107G00081)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.