Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Mestre/a d'Educació Primària

Grau en Mestre/a d'Educació Primària

Curs 2019-2020

Els estudiants que obtinguin aquest títol podran treballar educant els infants de 6 a 12 anys en centres d’educació primària.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Mestre/a d'Educació Primària
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Mestre/a d'Educació Primària per la Universitat de Girona, amb Menció en... (vegeu mencions )

Centre docent:
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Una bona integració dels coneixements del batxillerat que faciliti una anàlisi didàctica de les matèries que s’han d’ensenyar a l’escola. Èmfasi especial en un bon coneixement de la llengua catalana com a vehicle principal de comunicació educativa a l’escola. Una base cultural que permeti a l’alumne conèixer la situació del context cultural i social en què haurà de treballar.

Per a les especialitats, uns coneixements previs que li permetin adquirir els nivells necessaris per ser un bon mestre especialista. Interès personal pel treball amb els nens i nenes o nois i noies, i il·lusió per millorar la societat des de l’ensenyament.

Objectius formatius

Formar professionals compromesos amb l’educació i conscients de la importància de la tasca que desenvolupen en la societat.

Competències adquirides

Les competències que s’adquiriran són: educar els infants, treballar en equip amb els altres mestres del centre i amb altres professionals, col·laborar amb les famílies i la comunitat, organitzar i gestionar els ensenyaments i el centre, relacionar-se amb l’Administració educativa i amb altres institucions, etc.

Accés

Requisits d’accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Prova d'aptitud personal (PAP)

Per accedir als graus d’Educació Infantil, Educació Primària i a la doble titulació d’Educació Infantil / Educació Primària, és un requisit indispensable superar una Prova d’aptitud personal (PAP), que consisteix en 2 exàmens: Competència comunicativa i raonament crític, i Competència logicomatemàtica.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

La mestra i el mestre d’educació primària treballen en escoles —públiques, concertades o privades— educant els infants de 6 a 12 anys. També poden treballar en escoles d’adults, escoles hospitalàries o escoles de les institucions penitenciàries, entre altres centres, així com assumir la direcció de centres educatius.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Societat, família i escola15.00 crèdits
Ciència, salut i sostenibilitat 10.00 crèdits
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat   Aprendizaje y desarrollo de la personalidad   Learning and personality development (3101G03003) BBàsica 10.00 AAnual
Llengües i competències comunicatives 15.00 crèdits
Observació sistemàtica i anàlisi de contextos10.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Observació sistemàtica i anàlisi de contextos   Observación sistemática y análisis de contextos   Systematic observation and contextual analysis (3101G00002) BBàsica 10.00 AAnual
Processos i contextos educatius 10.00 crèdits
Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents 10.00 crèdits
Matemàtiques 5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Matemàtiques 1   Matemáticas 1   Mathematics 1 (3101G03008) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Ciències experimentals 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ciències experimentals 1   Ciencias experimentales 1   Experimental sciences 1 (3101G03009) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Llengües 7.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Llengües 1   Lenguas 1   Languages 1 (3101G03010) OBObligatòria 7.00 AAnual
Educació física 5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Educació física 1   Educación física 1   Physical education 1 (3101G03011) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Educació musical, plàstica i visual 5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Educació musical, plàstica i visual 1   Educación musical, plástica y visual 1   Visual arts and crafts and musical education 1 (3101G03012) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Ciències socials 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ciències socials 1   Ciencias sociales 1   Social sciences 1 (3101G03013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Optatives 6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics   Arte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicos   Arts, communication and visual games in technological contexts (3101G00017) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial   Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial   Systems and teaching of visual and spatial representation (3101G00018) OPOptativa 3.00 SSemestral
Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius   Del patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativos   From multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources (3101G00019) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticos   Two-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes (3101G00020) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticos   Three-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes (3101G00021) OPOptativa 3.00 SSemestral
Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques   Criterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticas   Art awareness criteria, strategies and methods (3101G00022) OPOptativa 3.00 SSemestral
Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica   Educación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológica   Aesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological (3101G00023) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intel·ligències múltiples, arts i creativitat   Inteligencias, múltiples, artes y creatividad   Multiple intelligences, arts and creativity (3101G00071) OPOptativa 3.00 SSemestral
Projectes de teatre visual a l'escola   Proyectos de teatro visual en la escuela   Visual drama projects at school (3101G00149) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació emocional i arts   Educación emocional y artes   Emotional education and arts (3101G00150) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El dibuix i la imatge com a instruments didàctics   El dibujo y la imagen como instrumentos didácticos   Drawing and pictures as educational tools (3101G00151) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació artística ecològica   Educación artística ecológica   Eco - art education (3101G00152) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'expressió corporal i la dansa   La expresión corporal y la danza   Body language and dance (3101G00024) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'educació física   Didáctica de la educación física   Teaching physical education (3101G00025) OPOptativa 3.00 SSemestral
Salut i condició física   Salud y condición física   Health and fitness (3101G00026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius   Desarrollo y aprendizaje de las habilidades motrices   Development and learning of motor skills (3101G00027) OPOptativa 3.00 SSemestral
Iniciació als esports   Iniciación al deporte   Introduction to Sports (3101G00028) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos didàctics per a l'educació física   Recursos didácticos para la educación física   Teaching resources for physical education (3101G00029) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'activitat física com a instrument d'integració social   La actividad física como instrumento de la integración social   Physical activity as an instrument of social integration (3101G00030) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller d'expressió escrita (anglès, francès)   Taller de expresión escrita (inglés, francés)   Writing workshop (English, French) (3101G00031) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )   Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )   Teaching foreign languages (consolidation 3-12) (3101G00032) OPOptativa 3.00 SSemestral
Literatura infantil   Literatura infantil   Children's literature (3101G00033) OPOptativa 3.00 SSemestral
La pronunciació de l'anglès a l'aula   La pronunciación del inglés en la clase   English pronunciation in the classroom (3101G00034) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller d'expressió oral (anglès / francès)   Taller de expresión oral (inglés / francés)   Oral expression workshop (English / French) (3101G00035) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cultura anglesa   Cultura inglesa   English culture (3101G00036) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de teatre en anglès   Taller de teatro en inglés   Theatre Workshop in English (3101G00037) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn   Características de las lenguas extranjeras presentes en el entorno   Characteristics of foreign languages ??in the school environment (3101G00073) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura infantil anglès i francès   Literatura infantil inglés y francés   Children’s literature in English and French (3101G00092) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Aprenentatge integrat de llengües i continguts   Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos   Integrated learning of languages and content (3101G00139) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'anglès II   Didáctica de la lengua inglesa II   English language teaching II (3101G00142) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals   Educación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicales   Voice training and singing: Development of musical skills (3101G00038) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctica instrumental i creativitat   Práctica instrumental y creatividad   Instrumental practice and creativity (3101G00039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals   Oído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisuales   Hearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies (3101G00040) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'educació musical   Didáctica de la educación musical   Teaching music education (3101G00041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dansa a l'escola   Danza en la escuela   Dance at school (3101G00042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Música en l'educació especial   Música en la educación especial   Music in Special Education (3101G00043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció coral i instrumental   Dirección coral e instrumental   Choral and orchestral conducting (3101G00044) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cançó i dansa per a infantil   Canción y danza para infantil   Song and Dance for Children (3101G00070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació musical i noves tecnologies   Educación musical y nuevas tecnologías   Musical education and new technologies (3101G00093) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Història de la música: evolució, renovació i estils   Historia de la música: evolución, renovación y estilos   History of music: evolution, renovation and styles (3101G00140) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de la música II   Didáctica de la música II   Music education II (3101G00141) OPOptativa 3.00 SSemestral
Educació permanent   Educación permanente   Continuing Education (3101G03024) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Models d'aprenentatge i educació de persones adultes   Modelos de aprendizaje y educación de personas adultas   Learning models and adult education (3101G03025) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes   Psicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultas   Psychosociology and learning characteristics of young people and adults (3101G03026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Català com a nova llengua   Catalán como nueva lengua   Catalan as a new language (3101G03027) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació i treball en el territori   Educación y trabajo en el territorio   Education and work in the territory (3101G03028) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Alfabetització digital de persones adultes   Alfabetización digital de personas adultas   Adult digital literacy (3101G00006) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme   Estructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismo   Multilingual perspectives on common linguistic structures (3101G00074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació per al desenvolupament   Educación para el desarrollo   Education for development (3101G00076) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Vídeo digital per educadors 0-3   Video digital para educadores 0-3   Digital Video for educators 0-3 (3101G00005) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Disseny, creació i avaluació de materials interactius   Diseño, creación y evaluación de materiales interactivos   Design, development and evaluation of interactive materials (3101G00045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Análisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Analysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments (3101G00046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Videojocs i educació   Videojuegos y educación   Video games and education (3101G00047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Productes multimèdia infantils i juvenils   Productos multimedia infantiles y juveniles   Multimedia products for children and young people (3101G00057) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La imatge digital en contextos educatius   La imagen digital en contextos educativos   Digital imaging in educational contexts (3101G00094) OPOptativa 3.00 SSemestral
El so digital en els materials didàctics   El sonido digital en los materiales didácticos   Digital sound in teaching materials (3101G00095) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pensament computacional i programació   Pensamiento computacional y programación   Computational thinking and programming (3101G00156) OPOptativa 3.00 SSemestral
Vídeo digital per a educadors   Vídeo digital para educadores   Digital video for educators (3101G00157) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos digitals didàctics   Recursos digitales didácticos   Didactic digital resources (3101G00158) OPOptativa 3.00 SSemestral
Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Virtual environments of teaching and learning (3101G00159) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gamificació i videojocs   Gamificación y videojuegos   Gamification and video games (3101G00160) OPOptativa 3.00 SSemestral
So digital en contextos educatius   Sonido digital en contextos educativos   Digital sound in educational contexts (3101G00161) OPOptativa 3.00 SSemestral
Religió, cultura i valors   Religión, cultura y valores   Religion, culture and values (3101G00048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
El missatge cristià   El mensaje cristiano   The Christian message (3101G00049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
L'església, els sagraments i la moral   La iglesia, los sacramentos y la moral   The church, sacraments and morality (3101G00050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola   Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela   Religious education and teaching in schools (3101G00051) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3   Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3   A day at pre-school for children aged 0-3 (3101G04020) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Creació d'entorns i accions estètiques   Creación de entornos y acciones estéticas   Creating environments and taking aesthetic action (3101G04021) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació sensorial i expressió corporal   Educación sensorial y expresión corporal   Sensory education and body expression (3101G04022) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El taller en el primer cicle d'Educació Infantil   El taller en el primer ciclo de Educación Infantil   The workshop in pre-school education (children aged 0-3 years) (3101G04023) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El massatge en la primera infància   El masaje en la primera infancia   Early childhood massage (3101G04024) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Música, emoció i moviment   Música, emoción y movimiento   Music, emotion and movement (3101G04025) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Necessitats especials d'aprenentatge   Necesidades especiales de aprendizaje   Special needs learning (3101G00007) OPOptativa 3.00 SSemestral
Llenguatge de signes i Braille   Lenguaje de signos y Braille   Sign Language and Braille (3101G00008) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinamització de la biblioteca escolar   Dinamización de la biblioteca escolar   Promoting school libraries (3101G00009) OPOptativa 3.00 SSemestral
Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes   Literatura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentos   Children's literature in various languages??. Workshop tales (3101G00010) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Taller de teatre, expressió i objectes   Taller de teatro, expresión y objetos   Theatre Workshop, expression and objects (3101G00011) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gènere i educació   Género y educación   Gender and education (3101G00012) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinàmica de grups   Dinámica de grupos   Group dynamics (3101G00013) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Filosofia en l'escola   Filosofía en la escuela   Philosophy in schools (3101G00014) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar   La matemática como recurso de dinamización y ambientación escolar   Mathematics as a resource to stimulate the school environment (3101G00015) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.   Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela.   Releases to the environment, activities and colonies from school (3101G00016) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de la biblioteca   Gestión de la biblioteca   Library administration (3101G00052) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Organització: catalogació i classificació   Organización: catalogación y clasificación   Organisation: Cataloguing and classification (3101G00053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pla Lector: Experiències i planificació   Plan Lector: Experiencias y planificación   Reading plans: Experiences and planning (3101G00054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Selecció crítica d'informació i recursos   Selección crítica de información y recursos   Critical selection of information and resources (3101G00055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura i literacitat crítica   Literatura y literacidad crítica   Literature and critical literacy (3101G00056) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics   Fundamentos del aprendizaje y razonamientos científicos   Fundamentals of learning and scientific reasoning (3101G00058) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació   El trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificación   Experimental work: Types, resources and examples (3101G00059) OPOptativa 3.00 SSemestral
El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació   El trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificación   Fieldwork: Types, resources and examples (3101G00060) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica   Implicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científica   Social implications of science. Scientific Communication (3101G00061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats   Ciencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizados   Science and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context (3101G00062) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació   La educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluación   Environmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation (3101G00063) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'escola sostenible i criteris de qualitat   La escuela sostenible y criterios de calidad   Sustainable school and quality criteria (3101G00064) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora   Elaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejora   Developing and managing innovation and improvement projects (3101G00065) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de recursos humans, materials i funcionals   Gestión de recursos humanos, materiales y funcionales   Management of human, material and functional resources (3101G00066) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comunicació i conflictes en els centres escolars   Comunicación y conflictos en los centros escolares   Communication and conflict in schools (3101G00067) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Clima i cultura institucional   Clima y cultura institucional   Institutional climate and culture (3101G00068) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària   Dirección de centros educativos de Infantil y Primaria   Pre- and primary school management (3101G00069) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pensament matemàtic i científic   Pensamiento matemático y científico   Mathematical and scientific thinking (3101G00072) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura infantil en castellà   Literatura infantil en castellano   Children’s literature in Spanish (3101G00075) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Europa a l'escola   Europa en la escuela   Europe at School (3101G00077) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Escola rural   Escuela rural   Rural school (3101G00078) OPOptativa 3.00 SSemestral
Catalunya, terra d'acollida   Cataluña, tierra de acogida   Catalonia, land of welcome (3101G00079) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Viure i educar en les ciutats   Vivir y educar en las ciudades   Living and educating in cities (3101G00080) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Taller d'escriptura creativa   Taller de escritura creativa   Creative writing workshop (3101G00081) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'oralitat en llengua castellana   La oralidad en lengua castellana   Orality in Spanish (3101G00082) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teatre a l'escola   Teatro en la escuela   Theatre at school (3101G00083) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació emocional   Educación emocional   Emotional education (3101G00084) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació   Intervención en alumnos con dificultades de comunicación   Intervention with students with communication difficulties (3101G00085) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge   Detección y diagnóstico de dificultades de aprendizaje   Detection and diagnosis of learning difficulties (3101G00086) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials   Tratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y sociales   Treatment and intervention with students with psychological and social disorders (3101G00087) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies de l'escola inclusiva   Estrategias de la escuela inclusiva   Inclusive school strategies (3101G00088) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Metodologia de la geografia i de la història local i oral   Metodología de la geografía y de la historia local i oral   Methodology of geography and of local and oral history (3101G00089) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Geografia en un món de canvi   Geografía en un mundo de cambio   Geography in a changing world (3101G00090) OPOptativa 3.00 SSemestral
Coordinació i dinamització d'equips de treball   Coordinación y dinamización de equipos de trabajo   Coordinating and promoting teamwork (3101G00091) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics   Resolución de problemas, lógica y juegos matemáticos   Problem solving, logic and mathematical games (3101G00096) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària   Investigación matemática en el aula de educación infantil y educación primaria   Mathematical research in the classroom kindergarten and primary education (3101G00097) OPOptativa 3.00 SSemestral
Innovació i investigació educativa   Innovación e investigación educativa   Educational innovation and research (3101G00098) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Antropologia i educació   Antropología y educación   Anthropology and education (3101G00099) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals   Lengua catalana para usos académicos y profesionales   (3101G00136) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantil   Masaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantil   Massage, relaxation and body awareness in early childhood education (3101G04040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles   Experiencias de educación científica y ambiental en las escuelas   Science and environmental education experiences in schools (3101G00137) OPOptativa 3.00 SSemestral
Naturalesa de la Ciència per a mestres   Naturaleza de la Ciencia para maestros   The nature of science for primary school teachers (3101G00138) OPOptativa 3.00 SSemestral
Lògica, joc i resolució de problemes   Lógica, juego y resolución de problemas   Logic, games and problem solving (3101G00153) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ambientació matemàtica a l'escola   Ambientación matemática en la escuela   Creating an environment for mathematics at school (3101G00154) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic   Recursos tecnológicos y aprendizaje matemático   Technological resources and mathematical learning (3101G00155) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Matemàtiques 5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Matemàtiques 2   Matemáticas 2   Maths 2 (3101G03018) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Educació física 5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Educació física 2   Educación física 2   Physical education 2 (3101G03021) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Educació musical, plàstica i visual 5.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Educació musical, plàstica i visual 2   Educación musical, plástica y visual 2   Music, art and visual education 2 (3101G03022) OBObligatòria 5.00 SSemestral
Competències bàsiques i currículum 15.00 crèdits
Pràcticum 1 i TFG 121.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum 1 i TFG 1   Prácticum 1 y TFG 1   Prácticum 1 Final degree project 1 (3101G03016) OBObligatòria 21.00 AAnual
Optatives 9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics   Arte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicos   Arts, communication and visual games in technological contexts (3101G00017) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial   Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial   Systems and teaching of visual and spatial representation (3101G00018) OPOptativa 3.00 SSemestral
Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius   Del patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativos   From multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources (3101G00019) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticos   Two-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes (3101G00020) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticos   Three-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes (3101G00021) OPOptativa 3.00 SSemestral
Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques   Criterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticas   Art awareness criteria, strategies and methods (3101G00022) OPOptativa 3.00 SSemestral
Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica   Educación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológica   Aesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological (3101G00023) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intel·ligències múltiples, arts i creativitat   Inteligencias, múltiples, artes y creatividad   Multiple intelligences, arts and creativity (3101G00071) OPOptativa 3.00 SSemestral
Projectes de teatre visual a l'escola   Proyectos de teatro visual en la escuela   Visual drama projects at school (3101G00149) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació emocional i arts   Educación emocional y artes   Emotional education and arts (3101G00150) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El dibuix i la imatge com a instruments didàctics   El dibujo y la imagen como instrumentos didácticos   Drawing and pictures as educational tools (3101G00151) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació artística ecològica   Educación artística ecológica   Eco - art education (3101G00152) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'expressió corporal i la dansa   La expresión corporal y la danza   Body language and dance (3101G00024) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'educació física   Didáctica de la educación física   Teaching physical education (3101G00025) OPOptativa 3.00 SSemestral
Salut i condició física   Salud y condición física   Health and fitness (3101G00026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius   Desarrollo y aprendizaje de las habilidades motrices   Development and learning of motor skills (3101G00027) OPOptativa 3.00 SSemestral
Iniciació als esports   Iniciación al deporte   Introduction to Sports (3101G00028) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos didàctics per a l'educació física   Recursos didácticos para la educación física   Teaching resources for physical education (3101G00029) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'activitat física com a instrument d'integració social   La actividad física como instrumento de la integración social   Physical activity as an instrument of social integration (3101G00030) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller d'expressió escrita (anglès, francès)   Taller de expresión escrita (inglés, francés)   Writing workshop (English, French) (3101G00031) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )   Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )   Teaching foreign languages (consolidation 3-12) (3101G00032) OPOptativa 3.00 SSemestral
Literatura infantil   Literatura infantil   Children's literature (3101G00033) OPOptativa 3.00 SSemestral
La pronunciació de l'anglès a l'aula   La pronunciación del inglés en la clase   English pronunciation in the classroom (3101G00034) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller d'expressió oral (anglès / francès)   Taller de expresión oral (inglés / francés)   Oral expression workshop (English / French) (3101G00035) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cultura anglesa   Cultura inglesa   English culture (3101G00036) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de teatre en anglès   Taller de teatro en inglés   Theatre Workshop in English (3101G00037) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn   Características de las lenguas extranjeras presentes en el entorno   Characteristics of foreign languages ??in the school environment (3101G00073) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura infantil anglès i francès   Literatura infantil inglés y francés   Children’s literature in English and French (3101G00092) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Aprenentatge integrat de llengües i continguts   Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos   Integrated learning of languages and content (3101G00139) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'anglès II   Didáctica de la lengua inglesa II   English language teaching II (3101G00142) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals   Educación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicales   Voice training and singing: Development of musical skills (3101G00038) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctica instrumental i creativitat   Práctica instrumental y creatividad   Instrumental practice and creativity (3101G00039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals   Oído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisuales   Hearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies (3101G00040) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'educació musical   Didáctica de la educación musical   Teaching music education (3101G00041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dansa a l'escola   Danza en la escuela   Dance at school (3101G00042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Música en l'educació especial   Música en la educación especial   Music in Special Education (3101G00043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció coral i instrumental   Dirección coral e instrumental   Choral and orchestral conducting (3101G00044) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cançó i dansa per a infantil   Canción y danza para infantil   Song and Dance for Children (3101G00070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació musical i noves tecnologies   Educación musical y nuevas tecnologías   Musical education and new technologies (3101G00093) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Història de la música: evolució, renovació i estils   Historia de la música: evolución, renovación y estilos   History of music: evolution, renovation and styles (3101G00140) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de la música II   Didáctica de la música II   Music education II (3101G00141) OPOptativa 3.00 SSemestral
Educació permanent   Educación permanente   Continuing Education (3101G03024) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Models d'aprenentatge i educació de persones adultes   Modelos de aprendizaje y educación de personas adultas   Learning models and adult education (3101G03025) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes   Psicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultas   Psychosociology and learning characteristics of young people and adults (3101G03026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Català com a nova llengua   Catalán como nueva lengua   Catalan as a new language (3101G03027) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació i treball en el territori   Educación y trabajo en el territorio   Education and work in the territory (3101G03028) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Alfabetització digital de persones adultes   Alfabetización digital de personas adultas   Adult digital literacy (3101G00006) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme   Estructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismo   Multilingual perspectives on common linguistic structures (3101G00074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació per al desenvolupament   Educación para el desarrollo   Education for development (3101G00076) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Vídeo digital per educadors 0-3   Video digital para educadores 0-3   Digital Video for educators 0-3 (3101G00005) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Disseny, creació i avaluació de materials interactius   Diseño, creación y evaluación de materiales interactivos   Design, development and evaluation of interactive materials (3101G00045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Análisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Analysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments (3101G00046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Videojocs i educació   Videojuegos y educación   Video games and education (3101G00047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Productes multimèdia infantils i juvenils   Productos multimedia infantiles y juveniles   Multimedia products for children and young people (3101G00057) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La imatge digital en contextos educatius   La imagen digital en contextos educativos   Digital imaging in educational contexts (3101G00094) OPOptativa 3.00 SSemestral
El so digital en els materials didàctics   El sonido digital en los materiales didácticos   Digital sound in teaching materials (3101G00095) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pensament computacional i programació   Pensamiento computacional y programación   Computational thinking and programming (3101G00156) OPOptativa 3.00 SSemestral
Vídeo digital per a educadors   Vídeo digital para educadores   Digital video for educators (3101G00157) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos digitals didàctics   Recursos digitales didácticos   Didactic digital resources (3101G00158) OPOptativa 3.00 SSemestral
Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Virtual environments of teaching and learning (3101G00159) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gamificació i videojocs   Gamificación y videojuegos   Gamification and video games (3101G00160) OPOptativa 3.00 SSemestral
So digital en contextos educatius   Sonido digital en contextos educativos   Digital sound in educational contexts (3101G00161) OPOptativa 3.00 SSemestral
Religió, cultura i valors   Religión, cultura y valores   Religion, culture and values (3101G00048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
El missatge cristià   El mensaje cristiano   The Christian message (3101G00049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
L'església, els sagraments i la moral   La iglesia, los sacramentos y la moral   The church, sacraments and morality (3101G00050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola   Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela   Religious education and teaching in schools (3101G00051) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3   Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3   A day at pre-school for children aged 0-3 (3101G04020) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Creació d'entorns i accions estètiques   Creación de entornos y acciones estéticas   Creating environments and taking aesthetic action (3101G04021) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació sensorial i expressió corporal   Educación sensorial y expresión corporal   Sensory education and body expression (3101G04022) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El taller en el primer cicle d'Educació Infantil   El taller en el primer ciclo de Educación Infantil   The workshop in pre-school education (children aged 0-3 years) (3101G04023) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El massatge en la primera infància   El masaje en la primera infancia   Early childhood massage (3101G04024) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Música, emoció i moviment   Música, emoción y movimiento   Music, emotion and movement (3101G04025) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Necessitats especials d'aprenentatge   Necesidades especiales de aprendizaje   Special needs learning (3101G00007) OPOptativa 3.00 SSemestral
Llenguatge de signes i Braille   Lenguaje de signos y Braille   Sign Language and Braille (3101G00008) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinamització de la biblioteca escolar   Dinamización de la biblioteca escolar   Promoting school libraries (3101G00009) OPOptativa 3.00 SSemestral
Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes   Literatura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentos   Children's literature in various languages??. Workshop tales (3101G00010) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Taller de teatre, expressió i objectes   Taller de teatro, expresión y objetos   Theatre Workshop, expression and objects (3101G00011) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gènere i educació   Género y educación   Gender and education (3101G00012) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinàmica de grups   Dinámica de grupos   Group dynamics (3101G00013) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Filosofia en l'escola   Filosofía en la escuela   Philosophy in schools (3101G00014) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar   La matemática como recurso de dinamización y ambientación escolar   Mathematics as a resource to stimulate the school environment (3101G00015) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.   Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela.   Releases to the environment, activities and colonies from school (3101G00016) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de la biblioteca   Gestión de la biblioteca   Library administration (3101G00052) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Organització: catalogació i classificació   Organización: catalogación y clasificación   Organisation: Cataloguing and classification (3101G00053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pla Lector: Experiències i planificació   Plan Lector: Experiencias y planificación   Reading plans: Experiences and planning (3101G00054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Selecció crítica d'informació i recursos   Selección crítica de información y recursos   Critical selection of information and resources (3101G00055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura i literacitat crítica   Literatura y literacidad crítica   Literature and critical literacy (3101G00056) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics   Fundamentos del aprendizaje y razonamientos científicos   Fundamentals of learning and scientific reasoning (3101G00058) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació   El trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificación   Experimental work: Types, resources and examples (3101G00059) OPOptativa 3.00 SSemestral
El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació   El trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificación   Fieldwork: Types, resources and examples (3101G00060) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica   Implicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científica   Social implications of science. Scientific Communication (3101G00061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats   Ciencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizados   Science and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context (3101G00062) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació   La educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluación   Environmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation (3101G00063) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'escola sostenible i criteris de qualitat   La escuela sostenible y criterios de calidad   Sustainable school and quality criteria (3101G00064) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora   Elaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejora   Developing and managing innovation and improvement projects (3101G00065) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de recursos humans, materials i funcionals   Gestión de recursos humanos, materiales y funcionales   Management of human, material and functional resources (3101G00066) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comunicació i conflictes en els centres escolars   Comunicación y conflictos en los centros escolares   Communication and conflict in schools (3101G00067) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Clima i cultura institucional   Clima y cultura institucional   Institutional climate and culture (3101G00068) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària   Dirección de centros educativos de Infantil y Primaria   Pre- and primary school management (3101G00069) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pensament matemàtic i científic   Pensamiento matemático y científico   Mathematical and scientific thinking (3101G00072) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura infantil en castellà   Literatura infantil en castellano   Children’s literature in Spanish (3101G00075) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Europa a l'escola   Europa en la escuela   Europe at School (3101G00077) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Escola rural   Escuela rural   Rural school (3101G00078) OPOptativa 3.00 SSemestral
Catalunya, terra d'acollida   Cataluña, tierra de acogida   Catalonia, land of welcome (3101G00079) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Viure i educar en les ciutats   Vivir y educar en las ciudades   Living and educating in cities (3101G00080) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Taller d'escriptura creativa   Taller de escritura creativa   Creative writing workshop (3101G00081) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'oralitat en llengua castellana   La oralidad en lengua castellana   Orality in Spanish (3101G00082) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teatre a l'escola   Teatro en la escuela   Theatre at school (3101G00083) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació emocional   Educación emocional   Emotional education (3101G00084) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació   Intervención en alumnos con dificultades de comunicación   Intervention with students with communication difficulties (3101G00085) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge   Detección y diagnóstico de dificultades de aprendizaje   Detection and diagnosis of learning difficulties (3101G00086) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials   Tratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y sociales   Treatment and intervention with students with psychological and social disorders (3101G00087) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies de l'escola inclusiva   Estrategias de la escuela inclusiva   Inclusive school strategies (3101G00088) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Metodologia de la geografia i de la història local i oral   Metodología de la geografía y de la historia local i oral   Methodology of geography and of local and oral history (3101G00089) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Geografia en un món de canvi   Geografía en un mundo de cambio   Geography in a changing world (3101G00090) OPOptativa 3.00 SSemestral
Coordinació i dinamització d'equips de treball   Coordinación y dinamización de equipos de trabajo   Coordinating and promoting teamwork (3101G00091) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics   Resolución de problemas, lógica y juegos matemáticos   Problem solving, logic and mathematical games (3101G00096) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària   Investigación matemática en el aula de educación infantil y educación primaria   Mathematical research in the classroom kindergarten and primary education (3101G00097) OPOptativa 3.00 SSemestral
Innovació i investigació educativa   Innovación e investigación educativa   Educational innovation and research (3101G00098) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Antropologia i educació   Antropología y educación   Anthropology and education (3101G00099) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals   Lengua catalana para usos académicos y profesionales   (3101G00136) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantil   Masaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantil   Massage, relaxation and body awareness in early childhood education (3101G04040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles   Experiencias de educación científica y ambiental en las escuelas   Science and environmental education experiences in schools (3101G00137) OPOptativa 3.00 SSemestral
Naturalesa de la Ciència per a mestres   Naturaleza de la Ciencia para maestros   The nature of science for primary school teachers (3101G00138) OPOptativa 3.00 SSemestral
Lògica, joc i resolució de problemes   Lógica, juego y resolución de problemas   Logic, games and problem solving (3101G00153) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ambientació matemàtica a l'escola   Ambientación matemática en la escuela   Creating an environment for mathematics at school (3101G00154) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic   Recursos tecnológicos y aprendizaje matemático   Technological resources and mathematical learning (3101G00155) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ciències experimentals 4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ciències experimentals 2   Ciencias experimentales 2   Experimental sciences 2 (3101G03019) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Llengües 3.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Llengües 2   Lenguas 2   Languages 2 (3101G03020) OBObligatòria 3.00 SSemestral
Ciències socials 4.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Ciències socials 2   Ciencias sociales 2   Social sciences 2 (3101G03023) OBObligatòria 4.00 SSemestral
Instrumentals i aprenentatge interdisciplinari (llengua i matemàtiques)10.00 crèdits
Pràcticum 2 i TFG 230.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràcticum 2 i TFG 2   Prácticum 2 y TFG 2   Practicum 2 Final degree project 2 (3101G03017) OBObligatòria 30.00 AAnual No
Pràcticum 2   Prácticum 2   Practicum 2 (3101G03038) OBObligatòria 24.00 AAnual
Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Degree project (3101G03039) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Optatives 9.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics   Arte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicos   Arts, communication and visual games in technological contexts (3101G00017) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial   Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial   Systems and teaching of visual and spatial representation (3101G00018) OPOptativa 3.00 SSemestral
Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius   Del patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativos   From multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources (3101G00019) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticos   Two-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes (3101G00020) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticos   Three-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes (3101G00021) OPOptativa 3.00 SSemestral
Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques   Criterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticas   Art awareness criteria, strategies and methods (3101G00022) OPOptativa 3.00 SSemestral
Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica   Educación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológica   Aesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological (3101G00023) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intel·ligències múltiples, arts i creativitat   Inteligencias, múltiples, artes y creatividad   Multiple intelligences, arts and creativity (3101G00071) OPOptativa 3.00 SSemestral
Projectes de teatre visual a l'escola   Proyectos de teatro visual en la escuela   Visual drama projects at school (3101G00149) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació emocional i arts   Educación emocional y artes   Emotional education and arts (3101G00150) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El dibuix i la imatge com a instruments didàctics   El dibujo y la imagen como instrumentos didácticos   Drawing and pictures as educational tools (3101G00151) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació artística ecològica   Educación artística ecológica   Eco - art education (3101G00152) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'expressió corporal i la dansa   La expresión corporal y la danza   Body language and dance (3101G00024) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'educació física   Didáctica de la educación física   Teaching physical education (3101G00025) OPOptativa 3.00 SSemestral
Salut i condició física   Salud y condición física   Health and fitness (3101G00026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius   Desarrollo y aprendizaje de las habilidades motrices   Development and learning of motor skills (3101G00027) OPOptativa 3.00 SSemestral
Iniciació als esports   Iniciación al deporte   Introduction to Sports (3101G00028) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos didàctics per a l'educació física   Recursos didácticos para la educación física   Teaching resources for physical education (3101G00029) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'activitat física com a instrument d'integració social   La actividad física como instrumento de la integración social   Physical activity as an instrument of social integration (3101G00030) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller d'expressió escrita (anglès, francès)   Taller de expresión escrita (inglés, francés)   Writing workshop (English, French) (3101G00031) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )   Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )   Teaching foreign languages (consolidation 3-12) (3101G00032) OPOptativa 3.00 SSemestral
Literatura infantil   Literatura infantil   Children's literature (3101G00033) OPOptativa 3.00 SSemestral
La pronunciació de l'anglès a l'aula   La pronunciación del inglés en la clase   English pronunciation in the classroom (3101G00034) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller d'expressió oral (anglès / francès)   Taller de expresión oral (inglés / francés)   Oral expression workshop (English / French) (3101G00035) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cultura anglesa   Cultura inglesa   English culture (3101G00036) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de teatre en anglès   Taller de teatro en inglés   Theatre Workshop in English (3101G00037) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn   Características de las lenguas extranjeras presentes en el entorno   Characteristics of foreign languages ??in the school environment (3101G00073) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura infantil anglès i francès   Literatura infantil inglés y francés   Children’s literature in English and French (3101G00092) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Aprenentatge integrat de llengües i continguts   Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos   Integrated learning of languages and content (3101G00139) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'anglès II   Didáctica de la lengua inglesa II   English language teaching II (3101G00142) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals   Educación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicales   Voice training and singing: Development of musical skills (3101G00038) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctica instrumental i creativitat   Práctica instrumental y creatividad   Instrumental practice and creativity (3101G00039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals   Oído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisuales   Hearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies (3101G00040) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'educació musical   Didáctica de la educación musical   Teaching music education (3101G00041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dansa a l'escola   Danza en la escuela   Dance at school (3101G00042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Música en l'educació especial   Música en la educación especial   Music in Special Education (3101G00043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció coral i instrumental   Dirección coral e instrumental   Choral and orchestral conducting (3101G00044) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cançó i dansa per a infantil   Canción y danza para infantil   Song and Dance for Children (3101G00070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació musical i noves tecnologies   Educación musical y nuevas tecnologías   Musical education and new technologies (3101G00093) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Història de la música: evolució, renovació i estils   Historia de la música: evolución, renovación y estilos   History of music: evolution, renovation and styles (3101G00140) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de la música II   Didáctica de la música II   Music education II (3101G00141) OPOptativa 3.00 SSemestral
Educació permanent   Educación permanente   Continuing Education (3101G03024) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Models d'aprenentatge i educació de persones adultes   Modelos de aprendizaje y educación de personas adultas   Learning models and adult education (3101G03025) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes   Psicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultas   Psychosociology and learning characteristics of young people and adults (3101G03026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Català com a nova llengua   Catalán como nueva lengua   Catalan as a new language (3101G03027) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació i treball en el territori   Educación y trabajo en el territorio   Education and work in the territory (3101G03028) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Alfabetització digital de persones adultes   Alfabetización digital de personas adultas   Adult digital literacy (3101G00006) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme   Estructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismo   Multilingual perspectives on common linguistic structures (3101G00074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació per al desenvolupament   Educación para el desarrollo   Education for development (3101G00076) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Vídeo digital per educadors 0-3   Video digital para educadores 0-3   Digital Video for educators 0-3 (3101G00005) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Disseny, creació i avaluació de materials interactius   Diseño, creación y evaluación de materiales interactivos   Design, development and evaluation of interactive materials (3101G00045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Análisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Analysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments (3101G00046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Videojocs i educació   Videojuegos y educación   Video games and education (3101G00047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Productes multimèdia infantils i juvenils   Productos multimedia infantiles y juveniles   Multimedia products for children and young people (3101G00057) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La imatge digital en contextos educatius   La imagen digital en contextos educativos   Digital imaging in educational contexts (3101G00094) OPOptativa 3.00 SSemestral
El so digital en els materials didàctics   El sonido digital en los materiales didácticos   Digital sound in teaching materials (3101G00095) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pensament computacional i programació   Pensamiento computacional y programación   Computational thinking and programming (3101G00156) OPOptativa 3.00 SSemestral
Vídeo digital per a educadors   Vídeo digital para educadores   Digital video for educators (3101G00157) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos digitals didàctics   Recursos digitales didácticos   Didactic digital resources (3101G00158) OPOptativa 3.00 SSemestral
Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Virtual environments of teaching and learning (3101G00159) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gamificació i videojocs   Gamificación y videojuegos   Gamification and video games (3101G00160) OPOptativa 3.00 SSemestral
So digital en contextos educatius   Sonido digital en contextos educativos   Digital sound in educational contexts (3101G00161) OPOptativa 3.00 SSemestral
Religió, cultura i valors   Religión, cultura y valores   Religion, culture and values (3101G00048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
El missatge cristià   El mensaje cristiano   The Christian message (3101G00049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
L'església, els sagraments i la moral   La iglesia, los sacramentos y la moral   The church, sacraments and morality (3101G00050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola   Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela   Religious education and teaching in schools (3101G00051) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3   Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3   A day at pre-school for children aged 0-3 (3101G04020) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Creació d'entorns i accions estètiques   Creación de entornos y acciones estéticas   Creating environments and taking aesthetic action (3101G04021) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació sensorial i expressió corporal   Educación sensorial y expresión corporal   Sensory education and body expression (3101G04022) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El taller en el primer cicle d'Educació Infantil   El taller en el primer ciclo de Educación Infantil   The workshop in pre-school education (children aged 0-3 years) (3101G04023) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El massatge en la primera infància   El masaje en la primera infancia   Early childhood massage (3101G04024) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Música, emoció i moviment   Música, emoción y movimiento   Music, emotion and movement (3101G04025) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Necessitats especials d'aprenentatge   Necesidades especiales de aprendizaje   Special needs learning (3101G00007) OPOptativa 3.00 SSemestral
Llenguatge de signes i Braille   Lenguaje de signos y Braille   Sign Language and Braille (3101G00008) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinamització de la biblioteca escolar   Dinamización de la biblioteca escolar   Promoting school libraries (3101G00009) OPOptativa 3.00 SSemestral
Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes   Literatura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentos   Children's literature in various languages??. Workshop tales (3101G00010) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Taller de teatre, expressió i objectes   Taller de teatro, expresión y objetos   Theatre Workshop, expression and objects (3101G00011) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gènere i educació   Género y educación   Gender and education (3101G00012) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinàmica de grups   Dinámica de grupos   Group dynamics (3101G00013) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Filosofia en l'escola   Filosofía en la escuela   Philosophy in schools (3101G00014) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar   La matemática como recurso de dinamización y ambientación escolar   Mathematics as a resource to stimulate the school environment (3101G00015) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.   Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela.   Releases to the environment, activities and colonies from school (3101G00016) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de la biblioteca   Gestión de la biblioteca   Library administration (3101G00052) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Organització: catalogació i classificació   Organización: catalogación y clasificación   Organisation: Cataloguing and classification (3101G00053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pla Lector: Experiències i planificació   Plan Lector: Experiencias y planificación   Reading plans: Experiences and planning (3101G00054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Selecció crítica d'informació i recursos   Selección crítica de información y recursos   Critical selection of information and resources (3101G00055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura i literacitat crítica   Literatura y literacidad crítica   Literature and critical literacy (3101G00056) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics   Fundamentos del aprendizaje y razonamientos científicos   Fundamentals of learning and scientific reasoning (3101G00058) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació   El trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificación   Experimental work: Types, resources and examples (3101G00059) OPOptativa 3.00 SSemestral
El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació   El trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificación   Fieldwork: Types, resources and examples (3101G00060) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica   Implicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científica   Social implications of science. Scientific Communication (3101G00061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats   Ciencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizados   Science and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context (3101G00062) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació   La educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluación   Environmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation (3101G00063) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'escola sostenible i criteris de qualitat   La escuela sostenible y criterios de calidad   Sustainable school and quality criteria (3101G00064) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora   Elaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejora   Developing and managing innovation and improvement projects (3101G00065) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de recursos humans, materials i funcionals   Gestión de recursos humanos, materiales y funcionales   Management of human, material and functional resources (3101G00066) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comunicació i conflictes en els centres escolars   Comunicación y conflictos en los centros escolares   Communication and conflict in schools (3101G00067) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Clima i cultura institucional   Clima y cultura institucional   Institutional climate and culture (3101G00068) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària   Dirección de centros educativos de Infantil y Primaria   Pre- and primary school management (3101G00069) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pensament matemàtic i científic   Pensamiento matemático y científico   Mathematical and scientific thinking (3101G00072) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura infantil en castellà   Literatura infantil en castellano   Children’s literature in Spanish (3101G00075) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Europa a l'escola   Europa en la escuela   Europe at School (3101G00077) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Escola rural   Escuela rural   Rural school (3101G00078) OPOptativa 3.00 SSemestral
Catalunya, terra d'acollida   Cataluña, tierra de acogida   Catalonia, land of welcome (3101G00079) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Viure i educar en les ciutats   Vivir y educar en las ciudades   Living and educating in cities (3101G00080) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Taller d'escriptura creativa   Taller de escritura creativa   Creative writing workshop (3101G00081) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'oralitat en llengua castellana   La oralidad en lengua castellana   Orality in Spanish (3101G00082) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teatre a l'escola   Teatro en la escuela   Theatre at school (3101G00083) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació emocional   Educación emocional   Emotional education (3101G00084) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació   Intervención en alumnos con dificultades de comunicación   Intervention with students with communication difficulties (3101G00085) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge   Detección y diagnóstico de dificultades de aprendizaje   Detection and diagnosis of learning difficulties (3101G00086) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials   Tratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y sociales   Treatment and intervention with students with psychological and social disorders (3101G00087) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies de l'escola inclusiva   Estrategias de la escuela inclusiva   Inclusive school strategies (3101G00088) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Metodologia de la geografia i de la història local i oral   Metodología de la geografía y de la historia local i oral   Methodology of geography and of local and oral history (3101G00089) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Geografia en un món de canvi   Geografía en un mundo de cambio   Geography in a changing world (3101G00090) OPOptativa 3.00 SSemestral
Coordinació i dinamització d'equips de treball   Coordinación y dinamización de equipos de trabajo   Coordinating and promoting teamwork (3101G00091) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics   Resolución de problemas, lógica y juegos matemáticos   Problem solving, logic and mathematical games (3101G00096) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària   Investigación matemática en el aula de educación infantil y educación primaria   Mathematical research in the classroom kindergarten and primary education (3101G00097) OPOptativa 3.00 SSemestral
Innovació i investigació educativa   Innovación e investigación educativa   Educational innovation and research (3101G00098) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Antropologia i educació   Antropología y educación   Anthropology and education (3101G00099) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals   Lengua catalana para usos académicos y profesionales   (3101G00136) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantil   Masaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantil   Massage, relaxation and body awareness in early childhood education (3101G04040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles   Experiencias de educación científica y ambiental en las escuelas   Science and environmental education experiences in schools (3101G00137) OPOptativa 3.00 SSemestral
Naturalesa de la Ciència per a mestres   Naturaleza de la Ciencia para maestros   The nature of science for primary school teachers (3101G00138) OPOptativa 3.00 SSemestral
Lògica, joc i resolució de problemes   Lógica, juego y resolución de problemas   Logic, games and problem solving (3101G00153) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ambientació matemàtica a l'escola   Ambientación matemática en la escuela   Creating an environment for mathematics at school (3101G00154) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic   Recursos tecnológicos y aprendizaje matemático   Technological resources and mathematical learning (3101G00155) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Optativitat + reconeixement acadèmic24.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics   Arte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicos   Arts, communication and visual games in technological contexts (3101G00017) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial   Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial   Systems and teaching of visual and spatial representation (3101G00018) OPOptativa 3.00 SSemestral
Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius   Del patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativos   From multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources (3101G00019) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticos   Two-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes (3101G00020) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticos   Three-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes (3101G00021) OPOptativa 3.00 SSemestral
Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques   Criterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticas   Art awareness criteria, strategies and methods (3101G00022) OPOptativa 3.00 SSemestral
Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica   Educación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológica   Aesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological (3101G00023) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intel·ligències múltiples, arts i creativitat   Inteligencias, múltiples, artes y creatividad   Multiple intelligences, arts and creativity (3101G00071) OPOptativa 3.00 SSemestral
Projectes de teatre visual a l'escola   Proyectos de teatro visual en la escuela   Visual drama projects at school (3101G00149) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació emocional i arts   Educación emocional y artes   Emotional education and arts (3101G00150) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El dibuix i la imatge com a instruments didàctics   El dibujo y la imagen como instrumentos didácticos   Drawing and pictures as educational tools (3101G00151) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació artística ecològica   Educación artística ecológica   Eco - art education (3101G00152) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'expressió corporal i la dansa   La expresión corporal y la danza   Body language and dance (3101G00024) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'educació física   Didáctica de la educación física   Teaching physical education (3101G00025) OPOptativa 3.00 SSemestral
Salut i condició física   Salud y condición física   Health and fitness (3101G00026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius   Desarrollo y aprendizaje de las habilidades motrices   Development and learning of motor skills (3101G00027) OPOptativa 3.00 SSemestral
Iniciació als esports   Iniciación al deporte   Introduction to Sports (3101G00028) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos didàctics per a l'educació física   Recursos didácticos para la educación física   Teaching resources for physical education (3101G00029) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'activitat física com a instrument d'integració social   La actividad física como instrumento de la integración social   Physical activity as an instrument of social integration (3101G00030) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller d'expressió escrita (anglès, francès)   Taller de expresión escrita (inglés, francés)   Writing workshop (English, French) (3101G00031) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )   Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )   Teaching foreign languages (consolidation 3-12) (3101G00032) OPOptativa 3.00 SSemestral
Literatura infantil   Literatura infantil   Children's literature (3101G00033) OPOptativa 3.00 SSemestral
La pronunciació de l'anglès a l'aula   La pronunciación del inglés en la clase   English pronunciation in the classroom (3101G00034) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller d'expressió oral (anglès / francès)   Taller de expresión oral (inglés / francés)   Oral expression workshop (English / French) (3101G00035) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cultura anglesa   Cultura inglesa   English culture (3101G00036) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de teatre en anglès   Taller de teatro en inglés   Theatre Workshop in English (3101G00037) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn   Características de las lenguas extranjeras presentes en el entorno   Characteristics of foreign languages ??in the school environment (3101G00073) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura infantil anglès i francès   Literatura infantil inglés y francés   Children’s literature in English and French (3101G00092) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Aprenentatge integrat de llengües i continguts   Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos   Integrated learning of languages and content (3101G00139) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'anglès II   Didáctica de la lengua inglesa II   English language teaching II (3101G00142) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals   Educación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicales   Voice training and singing: Development of musical skills (3101G00038) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctica instrumental i creativitat   Práctica instrumental y creatividad   Instrumental practice and creativity (3101G00039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals   Oído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisuales   Hearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies (3101G00040) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'educació musical   Didáctica de la educación musical   Teaching music education (3101G00041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dansa a l'escola   Danza en la escuela   Dance at school (3101G00042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Música en l'educació especial   Música en la educación especial   Music in Special Education (3101G00043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció coral i instrumental   Dirección coral e instrumental   Choral and orchestral conducting (3101G00044) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cançó i dansa per a infantil   Canción y danza para infantil   Song and Dance for Children (3101G00070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació musical i noves tecnologies   Educación musical y nuevas tecnologías   Musical education and new technologies (3101G00093) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Història de la música: evolució, renovació i estils   Historia de la música: evolución, renovación y estilos   History of music: evolution, renovation and styles (3101G00140) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de la música II   Didáctica de la música II   Music education II (3101G00141) OPOptativa 3.00 SSemestral
Educació permanent   Educación permanente   Continuing Education (3101G03024) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Models d'aprenentatge i educació de persones adultes   Modelos de aprendizaje y educación de personas adultas   Learning models and adult education (3101G03025) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes   Psicosociología y características del aprendizaje de jóvenes y personas adultas   Psychosociology and learning characteristics of young people and adults (3101G03026) OPOptativa 3.00 SSemestral
Català com a nova llengua   Catalán como nueva lengua   Catalan as a new language (3101G03027) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació i treball en el territori   Educación y trabajo en el territorio   Education and work in the territory (3101G03028) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Alfabetització digital de persones adultes   Alfabetización digital de personas adultas   Adult digital literacy (3101G00006) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme   Estructuras lingüísticas comunas desde el plurilingüismo   Multilingual perspectives on common linguistic structures (3101G00074) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació per al desenvolupament   Educación para el desarrollo   Education for development (3101G00076) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Vídeo digital per educadors 0-3   Video digital para educadores 0-3   Digital Video for educators 0-3 (3101G00005) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Disseny, creació i avaluació de materials interactius   Diseño, creación y evaluación de materiales interactivos   Design, development and evaluation of interactive materials (3101G00045) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Anàlisi, avaluació i ús d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Análisis, evaluación y uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Analysis, evaluation and use of virtual teaching and learning environments (3101G00046) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Videojocs i educació   Videojuegos y educación   Video games and education (3101G00047) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Productes multimèdia infantils i juvenils   Productos multimedia infantiles y juveniles   Multimedia products for children and young people (3101G00057) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La imatge digital en contextos educatius   La imagen digital en contextos educativos   Digital imaging in educational contexts (3101G00094) OPOptativa 3.00 SSemestral
El so digital en els materials didàctics   El sonido digital en los materiales didácticos   Digital sound in teaching materials (3101G00095) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pensament computacional i programació   Pensamiento computacional y programación   Computational thinking and programming (3101G00156) OPOptativa 3.00 SSemestral
Vídeo digital per a educadors   Vídeo digital para educadores   Digital video for educators (3101G00157) OPOptativa 3.00 SSemestral
Recursos digitals didàctics   Recursos digitales didácticos   Didactic digital resources (3101G00158) OPOptativa 3.00 SSemestral
Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge   Entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje   Virtual environments of teaching and learning (3101G00159) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gamificació i videojocs   Gamificación y videojuegos   Gamification and video games (3101G00160) OPOptativa 3.00 SSemestral
So digital en contextos educatius   Sonido digital en contextos educativos   Digital sound in educational contexts (3101G00161) OPOptativa 3.00 SSemestral
Religió, cultura i valors   Religión, cultura y valores   Religion, culture and values (3101G00048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
El missatge cristià   El mensaje cristiano   The Christian message (3101G00049) OPOptativa 6.00 SSemestral No
L'església, els sagraments i la moral   La iglesia, los sacramentos y la moral   The church, sacraments and morality (3101G00050) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pedagogia i didàctica de la religió en l'escola   Pedagogía y didáctica de la religión en la escuela   Religious education and teaching in schools (3101G00051) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3   Un día en la escuela de Educación Infantil 0-3   A day at pre-school for children aged 0-3 (3101G04020) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Creació d'entorns i accions estètiques   Creación de entornos y acciones estéticas   Creating environments and taking aesthetic action (3101G04021) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació sensorial i expressió corporal   Educación sensorial y expresión corporal   Sensory education and body expression (3101G04022) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El taller en el primer cicle d'Educació Infantil   El taller en el primer ciclo de Educación Infantil   The workshop in pre-school education (children aged 0-3 years) (3101G04023) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El massatge en la primera infància   El masaje en la primera infancia   Early childhood massage (3101G04024) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Música, emoció i moviment   Música, emoción y movimiento   Music, emotion and movement (3101G04025) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Necessitats especials d'aprenentatge   Necesidades especiales de aprendizaje   Special needs learning (3101G00007) OPOptativa 3.00 SSemestral
Llenguatge de signes i Braille   Lenguaje de signos y Braille   Sign Language and Braille (3101G00008) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinamització de la biblioteca escolar   Dinamización de la biblioteca escolar   Promoting school libraries (3101G00009) OPOptativa 3.00 SSemestral
Literatura infantil en diverses llengües. Taller de contes   Literatura infantil en diversas lenguas. Taller de cuentos   Children's literature in various languages??. Workshop tales (3101G00010) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Taller de teatre, expressió i objectes   Taller de teatro, expresión y objetos   Theatre Workshop, expression and objects (3101G00011) OPOptativa 3.00 SSemestral
Gènere i educació   Género y educación   Gender and education (3101G00012) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Dinàmica de grups   Dinámica de grupos   Group dynamics (3101G00013) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Filosofia en l'escola   Filosofía en la escuela   Philosophy in schools (3101G00014) OPOptativa 3.00 SSemestral No
La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar   La matemática como recurso de dinamización y ambientación escolar   Mathematics as a resource to stimulate the school environment (3101G00015) OPOptativa 3.00 SSemestral
Sortides a l'entorn, activitats i colònies des de l'escola.   Salidas al entorno, actividades y colonias desde la escuela.   Releases to the environment, activities and colonies from school (3101G00016) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de la biblioteca   Gestión de la biblioteca   Library administration (3101G00052) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Organització: catalogació i classificació   Organización: catalogación y clasificación   Organisation: Cataloguing and classification (3101G00053) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pla Lector: Experiències i planificació   Plan Lector: Experiencias y planificación   Reading plans: Experiences and planning (3101G00054) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Selecció crítica d'informació i recursos   Selección crítica de información y recursos   Critical selection of information and resources (3101G00055) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura i literacitat crítica   Literatura y literacidad crítica   Literature and critical literacy (3101G00056) OPOptativa 3.00 SSemestral
Fonaments de l'aprenentatge i raonaments científics   Fundamentos del aprendizaje y razonamientos científicos   Fundamentals of learning and scientific reasoning (3101G00058) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació   El trabajo experimental: tipología, recursos y ejemplificación   Experimental work: Types, resources and examples (3101G00059) OPOptativa 3.00 SSemestral
El treball de camp: tipologia, recursos i exemplificació   El trabajo de campo: tipología, recursos y ejemplificación   Fieldwork: Types, resources and examples (3101G00060) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Implicacions socials de la ciència. La comunicació científica   Implicaciones sociales de la ciencia. La comunicación científica   Social implications of science. Scientific Communication (3101G00061) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ciència i sostenibilitat. Anàlisis i resposta a problemes ambientals contextualitzats   Ciencia y sostenibilidad. Análisis y respuesta a problemas ambientales contextualizados   Science and sustainability: Analysis and response to environmental problems in context (3101G00062) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació   La educación ambiental: objetivos, conceptos, estrategias metodológicas, evaluación   Environmental education: objectives, concepts, methodological strategies, evaluation (3101G00063) OPOptativa 3.00 SSemestral
L'escola sostenible i criteris de qualitat   La escuela sostenible y criterios de calidad   Sustainable school and quality criteria (3101G00064) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Elaboració i lideratge de projectes d'innovació i millora   Elaboración y lideraje de proyectos de innovación y mejora   Developing and managing innovation and improvement projects (3101G00065) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Gestió de recursos humans, materials i funcionals   Gestión de recursos humanos, materiales y funcionales   Management of human, material and functional resources (3101G00066) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Comunicació i conflictes en els centres escolars   Comunicación y conflictos en los centros escolares   Communication and conflict in schools (3101G00067) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Clima i cultura institucional   Clima y cultura institucional   Institutional climate and culture (3101G00068) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció de centres educatius d'Infantil i Primària   Dirección de centros educativos de Infantil y Primaria   Pre- and primary school management (3101G00069) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Pensament matemàtic i científic   Pensamiento matemático y científico   Mathematical and scientific thinking (3101G00072) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura infantil en castellà   Literatura infantil en castellano   Children’s literature in Spanish (3101G00075) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Europa a l'escola   Europa en la escuela   Europe at School (3101G00077) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Escola rural   Escuela rural   Rural school (3101G00078) OPOptativa 3.00 SSemestral
Catalunya, terra d'acollida   Cataluña, tierra de acogida   Catalonia, land of welcome (3101G00079) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Viure i educar en les ciutats   Vivir y educar en las ciudades   Living and educating in cities (3101G00080) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Taller d'escriptura creativa   Taller de escritura creativa   Creative writing workshop (3101G00081) OPOptativa 3.00 SSemestral No
L'oralitat en llengua castellana   La oralidad en lengua castellana   Orality in Spanish (3101G00082) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Teatre a l'escola   Teatro en la escuela   Theatre at school (3101G00083) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació emocional   Educación emocional   Emotional education (3101G00084) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Intervenció en alumnes amb dificultats de comunicació   Intervención en alumnos con dificultades de comunicación   Intervention with students with communication difficulties (3101G00085) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Detecció i diagnosi de dificultats d'aprenentatge   Detección y diagnóstico de dificultades de aprendizaje   Detection and diagnosis of learning difficulties (3101G00086) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Tractament i intervenció en alumnes amb trastorns psicològics i socials   Tratamiento y intervención en alumnos con transtornos psicológicos y sociales   Treatment and intervention with students with psychological and social disorders (3101G00087) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Estratègies de l'escola inclusiva   Estrategias de la escuela inclusiva   Inclusive school strategies (3101G00088) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Metodologia de la geografia i de la història local i oral   Metodología de la geografía y de la historia local i oral   Methodology of geography and of local and oral history (3101G00089) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Geografia en un món de canvi   Geografía en un mundo de cambio   Geography in a changing world (3101G00090) OPOptativa 3.00 SSemestral
Coordinació i dinamització d'equips de treball   Coordinación y dinamización de equipos de trabajo   Coordinating and promoting teamwork (3101G00091) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Resolució de problemes, lògica i jocs matemàtics   Resolución de problemas, lógica y juegos matemáticos   Problem solving, logic and mathematical games (3101G00096) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària   Investigación matemática en el aula de educación infantil y educación primaria   Mathematical research in the classroom kindergarten and primary education (3101G00097) OPOptativa 3.00 SSemestral
Innovació i investigació educativa   Innovación e investigación educativa   Educational innovation and research (3101G00098) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Antropologia i educació   Antropología y educación   Anthropology and education (3101G00099) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Llengua catalana per a usos acadèmics i professionals   Lengua catalana para usos académicos y profesionales   (3101G00136) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantil   Masaje, relajación y conciencia corporal a la educación infantil   Massage, relaxation and body awareness in early childhood education (3101G04040) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles   Experiencias de educación científica y ambiental en las escuelas   Science and environmental education experiences in schools (3101G00137) OPOptativa 3.00 SSemestral
Naturalesa de la Ciència per a mestres   Naturaleza de la Ciencia para maestros   The nature of science for primary school teachers (3101G00138) OPOptativa 3.00 SSemestral
Lògica, joc i resolució de problemes   Lógica, juego y resolución de problemas   Logic, games and problem solving (3101G00153) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Ambientació matemàtica a l'escola   Ambientación matemática en la escuela   Creating an environment for mathematics at school (3101G00154) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Recursos tecnològics i aprenentatge matemàtic   Recursos tecnológicos y aprendizaje matemático   Technological resources and mathematical learning (3101G00155) OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

Menció en educació en les arts visuals i plàstiques (3-12)21.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Art, comunicació i joc visual i espacial en contextos tecnològics   Arte, comunicación y juego visual espacial en contextos tecnológicos   Arts, communication and visual games in technological contexts (3101G00017) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial   Sistemas y didáctica de la representación visual y espacial   Systems and teaching of visual and spatial representation (3101G00018) OPOptativa 3.00 SSemestral
Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius   Del patrimonio multicultural a la contemporaneidad artística: recursos educativos   From multicultural heritage to artistic contemporaneity: educational resources (3101G00019) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas bidimensionales: creatividad y procesos artísticos   Two-dimensional techniques workshop: creativity and artistic processes (3101G00020) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics   Taller de técnicas tridimensionales: creatividad y procesos artísticos   Three-dimensional techniques workshop: Creativity and artistic processes (3101G00021) OPOptativa 3.00 SSemestral
Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques   Criterios, estrategias y metodologías para la sensibilización en artes visuales y plásticas   Art awareness criteria, strategies and methods (3101G00022) OPOptativa 3.00 SSemestral
Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica   Educación estética y vida cotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecológica   Aesthetic education and daily life: postmodern, multicultural, feminist, ecological (3101G00023) OPOptativa 3.00 SSemestral
Intel·ligències múltiples, arts i creativitat   Inteligencias, múltiples, artes y creatividad   Multiple intelligences, arts and creativity (3101G00071) OPOptativa 3.00 SSemestral
Projectes de teatre visual a l'escola   Proyectos de teatro visual en la escuela   Visual drama projects at school (3101G00149) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació emocional i arts   Educación emocional y artes   Emotional education and arts (3101G00150) OPOptativa 3.00 SSemestral No
El dibuix i la imatge com a instruments didàctics   El dibujo y la imagen como instrumentos didácticos   Drawing and pictures as educational tools (3101G00151) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació artística ecològica   Educación artística ecológica   Eco - art education (3101G00152) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Menció en educació física (3-12)21.00 crèdits
Menció en llengües estrangeres (3-12)21.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Taller d'expressió escrita (anglès, francès)   Taller de expresión escrita (inglés, francés)   Writing workshop (English, French) (3101G00031) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 )   Didáctica de la lengua extranjera ( profundización 3-12 )   Teaching foreign languages (consolidation 3-12) (3101G00032) OPOptativa 3.00 SSemestral
Literatura infantil   Literatura infantil   Children's literature (3101G00033) OPOptativa 3.00 SSemestral
La pronunciació de l'anglès a l'aula   La pronunciación del inglés en la clase   English pronunciation in the classroom (3101G00034) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller d'expressió oral (anglès / francès)   Taller de expresión oral (inglés / francés)   Oral expression workshop (English / French) (3101G00035) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cultura anglesa   Cultura inglesa   English culture (3101G00036) OPOptativa 3.00 SSemestral
Taller de teatre en anglès   Taller de teatro en inglés   Theatre Workshop in English (3101G00037) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Característiques de les llengües estrangeres presents a l'entorn   Características de las lenguas extranjeras presentes en el entorno   Characteristics of foreign languages ??in the school environment (3101G00073) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Literatura infantil anglès i francès   Literatura infantil inglés y francés   Children’s literature in English and French (3101G00092) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Aprenentatge integrat de llengües i continguts   Aprendizaje integrado de lenguas y contenidos   Integrated learning of languages and content (3101G00139) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'anglès II   Didáctica de la lengua inglesa II   English language teaching II (3101G00142) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Menció en educació musical (3-12)21.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals   Educación de la voz y canto. Desarrollo de capacidades musicales   Voice training and singing: Development of musical skills (3101G00038) OPOptativa 3.00 SSemestral
Pràctica instrumental i creativitat   Práctica instrumental y creatividad   Instrumental practice and creativity (3101G00039) OPOptativa 3.00 SSemestral
Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals   Oído y comprensión musical y uso de las tecnologías audiovisuales   Hearing and musical understanding and the use of audiovisual technologies (3101G00040) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de l'educació musical   Didáctica de la educación musical   Teaching music education (3101G00041) OPOptativa 3.00 SSemestral
Dansa a l'escola   Danza en la escuela   Dance at school (3101G00042) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Música en l'educació especial   Música en la educación especial   Music in Special Education (3101G00043) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Direcció coral i instrumental   Dirección coral e instrumental   Choral and orchestral conducting (3101G00044) OPOptativa 3.00 SSemestral
Cançó i dansa per a infantil   Canción y danza para infantil   Song and Dance for Children (3101G00070) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Educació musical i noves tecnologies   Educación musical y nuevas tecnologías   Musical education and new technologies (3101G00093) OPOptativa 3.00 SSemestral No
Història de la música: evolució, renovació i estils   Historia de la música: evolución, renovación y estilos   History of music: evolution, renovation and styles (3101G00140) OPOptativa 3.00 SSemestral
Didàctica de la música II   Didáctica de la música II   Music education II (3101G00141) OPOptativa 3.00 SSemestral
Menció en educació de persones adultes 21.00 crèdits