Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Curs 2019-2020

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Publicitat i Relacions Públiques
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Turisme
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
2.287 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Els estudis de Publicitat i Relacions Públiques es proposen formar professionals que mostrin la seva expertesa, d'una banda, en el disseny i la gestió publicitària i, de l'altra, en el desenvolupament d'estratègies de relacions públiques. Per assolir aquests dos grans objectius, el pla d'estudis dóna prioritat a la formació en habilitats comunicatives, en especial les referents a la comunicació estratègica, a les capacitats de gestionar i liderar equips de treball, al domini de les eines bàsiques de la comunicació verbal i de les noves tecnologies aplicades a la realització audiovisual i a la creació de productes multimèdia. Per tant, el desplegament dels estudis segueix un model pràctic d'intervenció didàctica, coherent amb la tipologia de competències seleccionada, unes competències que, per assolir-les, requereixen posar l'estudiant en situacions reals d'aprenentatge, a través de simulacions, anàlisis de casos i jocs de rol.

Punts essencials dels estudis de Publicitat i Relacions Públiques

Quan acabis els estudis, has d'haver assolit els objectius següents:

 1. Adquirir un corpus teòric de la publicitat i de les relacions públiques.
 2. Dominar les eines del disseny gràfic i de la realització audiovisual i multimèdia.
 3. Conèixer l'estructura dels mitjans i suports publicitaris.
 4. Utilitzar la comunicació estratègica i persuasiva.
 5. Discriminar entre els diversos recursos retòrics per a l'argumentació.
 6. Protegir l'ètica i la deontologia en les actuacions professionals, així com l'ordenament jurídic, tant de l'àmbit de la publicitat com de les relacions públiques.
 7. Participar i treballar en equips de treball, tot respectant el rol assignat en cada situació.
 8. Actuar amb principis d'igualtat de gènere, de sostenibilitat i de protecció del medi ambient.
 9. Realitzar un producte audiovisual amb finalitat promocional o propagandística, sent conscient dels efectes socials que té.
 10. Dissenyar i aplicar estratègies de relacions institucionals.

Una estructura modular

El pla d'estudis s'estructura en mòduls, no pas en assignatures. Això et permetrà tenir una visió clara dels diferents àmbits de la professió i evitar les repeticions de continguts dels plans d'estudis amb moltes assignatures. A més, amb l'estructura modular assoliràs les competències suficients i necessàries per poder incorporar-te al món laboral amb garanties.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Com a professionals de la publicitat:

 • Creació publicitària. Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots...
 • Planificació de mitjans. Selecció dels mitjans de comunicació social online i offline on apareixeran els anuncis.
 • Comptes. Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).

Com a professionals de les relacions públiques:

 • Assessorament a empreses sobre temes d'imat­ge pública i reputació.
 • Direcció de comunicació d'empreses i institucions públiques i privades.
 • Gabinets de premsa.
 • Execució i avaluació de campanyes i accions. Convencions, congressos, publicacions, organització d'esdeveniments, actes protocol·laris.

Continuar estudiant

Amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques hauràs assolit les competències professionalitzadores necessàries per accedir al món professional. També podràs accedir a aquells màsters oficials per aprofundir en els temes afectats per l’evolució constant de la comunicació i les seves eines que a més et donaran pas al doctorat si estàs interessat. En concret, dins la Facultat de Turisme s’imparteixen tres màsters que inclouen continguts d’especialització relacionats amb l’àmbit de comunicació.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Fonaments de la Comunicació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments i història de la comunicació   Fundamentos e historia de la comunicación   Foundations and History of Communications (3108G03001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria de la comunicació   Teoría de la Comunicación   Theory of Communications (3108G03002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual12.00 crèdits

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP18.00 crèdits

Llenguatge i narrativa audiovisual6.00 crèdits

Relacions públiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de les Relacions Públiques   Fundamentos de las Relaciones Públicas   Foundations of Public Relations (3108G03019)

BBàsica 6.00 SSemestral

Publicitat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Fonaments de la Publicitat   Fundamentos de la Publicidad   Foundations of Advertising (3108G03026)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual14.00 crèdits

Llenguatge i narrativa audiovisual12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Narrativa i guió audiovisual   Narrativa y guion audiovisual   Audiovisual Scriptwriting and Narrative (3108G03016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Escriptures i llenguatges audiovisuals   Escrituras y lenguajes audiovisuales   Audiovisual Writing and Languages (3108G03017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Relacions públiques10.00 crèdits

Publicitat10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Processos i tècniques creatives publicitàries   Procesos y técnicas creativas publicitarias   Creative Advertising Processes and Techniques (3108G03027)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Estructura de la Publicitat   Estructura de la publicidad   Advertising Structures (3108G03028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital14.00 crèdits

Fonaments de la Comunicació4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Mètodes d'investigació en comunicació   Métodos de investigación en comunicación   Communication Research Methods (3108G03003)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Ciències socials aplicades a la publicitat i les RP12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Consum i publicitat   Consumo y publicidad   Consumption and Advertising (3108G03013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Màrqueting estratègic i operatiu   Marketing estratégico y operativo   Strategic and Operational Marketing (3108G03014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Relacions públiques16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Comunicació interna i externa   Comunicación interna y externa   Internal and External Communications (3108G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Planificació estratègica de les Relacions Públiques   Planificación estratégica de las Relaciones Públicas   Strategic Planning of Public Relations (3108G03023)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Protocol   Protocolo   Protocol (3108G03024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Publicitat14.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Creativitat   Creatividad   Creativity (3108G03029)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Innovació publicitària   Innovación publicitaria   Advertising Innovation (3108G03030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Estructura i planificació de mitjans   Estructura y planificación de medios   Media Structure and Planning (3108G03032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Tendències de l'audiovisual contemporani   Tendencias del audiovisual contemporáneo   Audiovisual contemporany tendencies (3108G03038)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Expressió gràfica i producció audiovisual4.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Tècniques de producció audiovisual III   Técnicas de producción audiovisual III   Audiovisual Production Techniques III (3108G03009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Publicitat6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estratègies de creació de marca i de campanya   Estrategias de creación de marca y de campaña   Creation of brand strategies and advertising campaigns (3108G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comunicació digital6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Social media i RP 2.0   Social media y RP 2.0   Social media and PR 2.0 (3108G03033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques addicionals   Prácticas adicionales   Additional practices (3108G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Màrqueting polític   Marketing político   Political Marketing (3108G03041)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gènere i publicitat   Género y publicidad   Gender and Advertising (3108G03042)

OPOptativa 3.00 AAnual

Fotografia publicitària   Fotografía publicitaria   Advertising Photography (3108G03043)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gestió de crisis   Gestión de crisis   Crisis Management (3108G03044)

OPOptativa 3.00 AAnual

Disseny d'una campanya electoral   Diseño de una campaña electoral   Design of an Election Campaign (3108G03045)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció d'art   Dirección de arte   Art Direction (3108G03046)

OPOptativa 3.00 AAnual

Responsabilitat social corporativa RSC   Responsabilidad social corporativa RSC   Corporate Social Responsibility (CSR) (3108G03047)

OPOptativa 3.00 AAnual

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat   Campaña transmedia. Taller de realización de Publicidad   Transmedia Storytelling Campaign. Advertising Production Workshop (3108G03048)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de vídeo   Taller de video   Video Workshop (3108G03049)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de publicitat on-line   Taller de publicidad on-line   Online Advertising Workshop (3108G03050)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació institucional   Comunicación institucional   Institutional Communications (3108G03051)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller d'esdeveniments i congressos   Taller de eventos y congresos   Event and Conference Workshop (3108G03052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Creació d'un "book"   Creación de un "book"   Creation of a Portfolio Book (3108G03053)

OPOptativa 3.00 AAnual

Creació d'una campanya publicitària. Seminari   Creación de una campaña publicitaria. Seminario   Creation of an Advertising Campaign (seminar) (3108G03054)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estudis d'audiència i recepció   Estudios de audiencia y recepción   Audience Measurement and Reception Studies (3108G03055)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en anglès   Seminario de comunicación en inglés   Communications Seminar in English (3108G03056)

OPOptativa 9.00 AAnual

Bases jurídiques per a publicistes   Bases jurídicas para publicistas   Legal Foundations for Publicists (3108G03057)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Pràctica restaurativa   Práctica restaurativa   Restorative Practices (3108G03058)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Anàlisi dels mitjans de comunicació   Análisis de los medios de comunicación   Analysis of the Means of Communication (3108G03059)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació persuasiva   Comunicación persuasiva   Persuasive Communication (3108G03060)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Tècnica i casos de Relacions Públiques   Técnica y casos de Relaciones Públicas   Public Relations Techniques and Case Studies (3108G03061)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Lobbisme   Lobbysmo   Lobbying (3108G03062)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Emprenedoria i creació d'empreses   Emprendeduría y creación de empresas   Entrepreneurship and the Creation of Businesses (3108G03063)

OPOptativa 3.00 AAnual

Nous dispositius i internet de les coses   Nuevos dispositivos e internet de las cosas   New Devices and the Internet of Things (3108G03064)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació local en l'era global   Comunicación local en la era global   Local Communications in a Global Era (3108G03065)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estructura de la Publicitat en advergaming   Estructura de la Publicidad en advergaming   Structure of Advertising in Advergaming (3108G03066)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Copy   Copy   Copy (3108G03067)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller d'estadística   Taller de estadística   Statistics Workshop (3108G03068)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Podcàsting   Podcasting   Podcasting (3108G03069)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Màrqueting social   Márketing social   Social Marketing (3108G03070)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Planificació estratègica de mitjans   Planificación estratégica de medios   Strategic Media Planning (3108G03071)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció de comptes   Dirección de cuentas   Account Management (3108G03072)

OPOptativa 3.00 AAnual

Opinió pública   Opinión pública   Public Opinion (3108G03073)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estètica i art en la Publicitat   Estética y arte en la Publicidad   Aesthetics and Art in Advertising (3108G03074)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de Comunicació   Seminario de Comunicación   Communications Seminar (3108G03075)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Publicitat   Seminario de Publicidad   Advertising Seminar (3108G03076)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Relacions Públiques   Seminario de Relaciones Públicas   Public Relations Seminar (3108G03077)

OPOptativa 3.00 AAnual

Comunity manager   Comunity manager   Community Manager (3108G03078)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gèneres periodístics i mitjans   Géneros periodísticos y medios   Journalistic Genres and the Media (3108G03079)

OPOptativa 3.00 AAnual

Comunicació i educació   Comunicación y educación   Communications and Education (3108G03080)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Media literacy   Media literacy   Media Literacy (3108G03081)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme de negocis i esdeveniments   Turismo de negocios y eventos   Business and Event Tourism (3108G03082)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Promoció de destinacions turístiques   Promoción de destinos turísticos   Promoting Tourism Destinations (3108G03083)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Dret dels mitjans de comunicació   Derecho en los medios de comunicación   Law in the Media (3108G03084)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en quarta llengua   Seminario de comunicación en cuarta lengua   Seminar on Communications in a Fourth Language (3108G03085)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Economia de l'Empresa   Economia de la empresa   Business Economics (3108G03086)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Relacions institucionals   Relaciones institucionales   Institutional relations (3108G03088)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Objectes i entorns 3D   Objetos y entornos 3D   3D objects and spaces (3108G03089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller MindFulness   Taller Mindfulness   Mindfulness workshop (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Branded Content   Branded Content   Branded Content (3108G03091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

City Branding   City Branding   City Branding (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de ràdio   Taller de radio   Radio workshop (3108G03093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Treball fi de Grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final Degree Project (3108G03087)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Pràctiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques   Prácticas   Practical Training (3108G03040)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Optativitat + Reconeixement30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques addicionals   Prácticas adicionales   Additional practices (3108G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Màrqueting polític   Marketing político   Political Marketing (3108G03041)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gènere i publicitat   Género y publicidad   Gender and Advertising (3108G03042)

OPOptativa 3.00 AAnual

Fotografia publicitària   Fotografía publicitaria   Advertising Photography (3108G03043)

OPOptativa 3.00 AAnual

Gestió de crisis   Gestión de crisis   Crisis Management (3108G03044)

OPOptativa 3.00 AAnual

Disseny d'una campanya electoral   Diseño de una campaña electoral   Design of an Election Campaign (3108G03045)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció d'art   Dirección de arte   Art Direction (3108G03046)

OPOptativa 3.00 AAnual

Responsabilitat social corporativa RSC   Responsabilidad social corporativa RSC   Corporate Social Responsibility (CSR) (3108G03047)

OPOptativa 3.00 AAnual

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat   Campaña transmedia. Taller de realización de Publicidad   Transmedia Storytelling Campaign. Advertising Production Workshop (3108G03048)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de vídeo   Taller de video   Video Workshop (3108G03049)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller de publicitat on-line   Taller de publicidad on-line   Online Advertising Workshop (3108G03050)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació institucional   Comunicación institucional   Institutional Communications (3108G03051)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Taller d'esdeveniments i congressos   Taller de eventos y congresos   Event and Conference Workshop (3108G03052)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Creació d'un "book"   Creación de un "book"   Creation of a Portfolio Book (3108G03053)

OPOptativa 3.00 AAnual

Creació d'una campanya publicitària. Seminari   Creación de una campaña publicitaria. Seminario   Creation of an Advertising Campaign (seminar) (3108G03054)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estudis d'audiència i recepció   Estudios de audiencia y recepción   Audience Measurement and Reception Studies (3108G03055)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en anglès   Seminario de comunicación en inglés   Communications Seminar in English (3108G03056)

OPOptativa 9.00 AAnual

Bases jurídiques per a publicistes   Bases jurídicas para publicistas   Legal Foundations for Publicists (3108G03057)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Pràctica restaurativa   Práctica restaurativa   Restorative Practices (3108G03058)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Anàlisi dels mitjans de comunicació   Análisis de los medios de comunicación   Analysis of the Means of Communication (3108G03059)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació persuasiva   Comunicación persuasiva   Persuasive Communication (3108G03060)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Tècnica i casos de Relacions Públiques   Técnica y casos de Relaciones Públicas   Public Relations Techniques and Case Studies (3108G03061)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Lobbisme   Lobbysmo   Lobbying (3108G03062)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Emprenedoria i creació d'empreses   Emprendeduría y creación de empresas   Entrepreneurship and the Creation of Businesses (3108G03063)

OPOptativa 3.00 AAnual

Nous dispositius i internet de les coses   Nuevos dispositivos e internet de las cosas   New Devices and the Internet of Things (3108G03064)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Comunicació local en l'era global   Comunicación local en la era global   Local Communications in a Global Era (3108G03065)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estructura de la Publicitat en advergaming   Estructura de la Publicidad en advergaming   Structure of Advertising in Advergaming (3108G03066)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Copy   Copy   Copy (3108G03067)

OPOptativa 3.00 AAnual

Taller d'estadística   Taller de estadística   Statistics Workshop (3108G03068)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Podcàsting   Podcasting   Podcasting (3108G03069)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Màrqueting social   Márketing social   Social Marketing (3108G03070)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Planificació estratègica de mitjans   Planificación estratégica de medios   Strategic Media Planning (3108G03071)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Direcció de comptes   Dirección de cuentas   Account Management (3108G03072)

OPOptativa 3.00 AAnual

Opinió pública   Opinión pública   Public Opinion (3108G03073)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Estètica i art en la Publicitat   Estética y arte en la Publicidad   Aesthetics and Art in Advertising (3108G03074)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de Comunicació   Seminario de Comunicación   Communications Seminar (3108G03075)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Publicitat   Seminario de Publicidad   Advertising Seminar (3108G03076)

OPOptativa 3.00 AAnual

Seminari de Relacions Públiques   Seminario de Relaciones Públicas   Public Relations Seminar (3108G03077)

OPOptativa 3.00 AAnual

Comunity manager   Comunity manager   Community Manager (3108G03078)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Gèneres periodístics i mitjans   Géneros periodísticos y medios   Journalistic Genres and the Media (3108G03079)

OPOptativa 3.00 AAnual

Comunicació i educació   Comunicación y educación   Communications and Education (3108G03080)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Media literacy   Media literacy   Media Literacy (3108G03081)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Turisme de negocis i esdeveniments   Turismo de negocios y eventos   Business and Event Tourism (3108G03082)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Promoció de destinacions turístiques   Promoción de destinos turísticos   Promoting Tourism Destinations (3108G03083)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Dret dels mitjans de comunicació   Derecho en los medios de comunicación   Law in the Media (3108G03084)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Seminari de comunicació en quarta llengua   Seminario de comunicación en cuarta lengua   Seminar on Communications in a Fourth Language (3108G03085)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Economia de l'Empresa   Economia de la empresa   Business Economics (3108G03086)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Relacions institucionals   Relaciones institucionales   Institutional relations (3108G03088)

OPOptativa 3.00 AAnual No

Objectes i entorns 3D   Objetos y entornos 3D   3D objects and spaces (3108G03089)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller MindFulness   Taller Mindfulness   Mindfulness workshop (3108G03090)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Branded Content   Branded Content   Branded Content (3108G03091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

City Branding   City Branding   City Branding (3108G03092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Taller de ràdio   Taller de radio   Radio workshop (3108G03093)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció o que han passat la seva plaça a primera opció
16 de juliol, a les 9.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10.30 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Estudiants d'assignació de setembre
27 de setembre, a les 9.45 h, a la Sala de Graus de l’Edifici Sant Domènec
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
17 i 18 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
29 de juliol, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
En convocatòria de setembre
27 de setembre, després de la sessió informativa, a l'aula de MACs del 3r pis
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, de 10 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Turisme
Inici de les classes
Data d'inici
27 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfons
972 41 82 20
Correu electrònic
secacad.aellt@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula