Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret

Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret

Curs 2019-2020

Aquest itinerari del doble grau formarà l’estudiant per l’assessorament, la gestió i direcció d’empreses des de una formació multidisciplinària i amb un èmfasi especial en l’anàlisi jurídica. Al mateix temps, l’instruirà perquè sigui capaç d’analitzar situacions empresarials i jurídiques complexes i de prendre decisions en un entorn econòmic canviant.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Administració i Direcció d'Empreses / Dret
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
6 anys
Crèdits europeus:
372
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.809 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Aquest doble grau obre un ampli ventall de possibilitats professionals, com ara la d’assessor jurídic d’empreses i organitzacions. També capacita per exercir l’activitat laboral en l’àmbit de la direcció d’empreses, en qualsevol de les seves àrees funcionals, així com en els de consultoria, auditoria i administració i gestió d’ens públics, i com a analista de l’activitat econòmica i empresarial, advocat, notari o registrador, jutge, fiscal, secretari judicial o procurador dels tribunals.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Cal superar 66,00 B

Cal superar 30,00 B

Cal superar 33,00 OB

Cal superar 62,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Comptabilitat financera   Contabilidad financiera   Financial accounting (3107G01102)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Despesa pública i recursos per al seu finançament   Gasto público y recursos para su financiación   Public expenditure and its financing (3104G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la responsabilitat civil   Derecho de la responsabilidad civil   Law of torts (3104G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball I   Derecho del trabajo I   Labour law I (3104G01010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic I   Derecho internacional público I   International law I (3104G00071)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil I   Derecho mercantil I   Mercantile law (3104G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil I   Derecho procesal civil I   Civil procedural law I (3104G01037)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Econometria   Econometría   Econometrics (3107G01020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Economia internacional   Economía internacional   International economics (3107G00015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Interpretació d'estats financers   Interpretación de estados financieros   Financial statement analysis (3107G01103)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Macroeconomia   Macroeconomía   Macroeconomics (3107G00014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microeconomia   Microeconomía   Microeconomics (3107G00013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 6,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Economia de l'empresa   Economía de la empresa   Business economics (3107G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 57,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Direcció d’operacions i logística   Dirección de operaciones y logística   Operations and Logistics (3107G01021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció de recursos humans   Dirección de recursos humanos   Human Resource Management (3107G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció financera I   Dirección financiera I   Financial management I (3107G01024)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret administratiu II   Derecho administrativo II   Administrative law II (3104G00065)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya   Derecho constitucional. Estatuto e instituciones de Cataluña   Constitutional Law. Catalonia's statute and institutions (3104G00070)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de propietat i drets reals   Derecho de propiedad y derechos reales   Property law (3104G01007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3104G01026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball II   Derecho del trabajo II   Labour law II (3104G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret penal. Part especial   Derecho penal. Parte especial.   Criminal law (offences) (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil II   Derecho procesal civil II   Civil procedural law II (3104G01038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret tributari   Derecho tributario   Tax law (3104G01018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Economia industrial   Economía industrial   Industrial organization (3107G00016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 63,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Direcció comercial   Dirección comercial   Commercial management (3107G01022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció financera II   Dirección financiera II   Financial management II (3107G01025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret administratiu III   Derecho administrativo III   Administrative law III (3104G00066)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de família   Derecho de familia   Family law (3104G01008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de la seguretat social   Derecho de la seguridad social   Social security law (3104G01012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la Unió Europea   Derecho de la Unión Europea   European Union Law (3104G01030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de successions   Derecho de sucesiones   Succession's law (3104G01009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat I   Derecho internacional privado I   Private international law I (3104G01021)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic II   Derecho internacional público II   International law II (3104G00072)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret mercantil II   Derecho mercantil II   Mercantile law II (3104G01024)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil III   Derecho mercantil III   Mercantile law III (3104G01025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret processal penal   Derecho procesal penal   Criminal procedural law (3104G01039)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Empresa i sector públic   Empresa y sector público   The public sector and the firm (Public Finance) (3107G01028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metodologia jurídica   Metodología jurídica   Legal Methodology (3104G01117)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol I   Sistema tributario español I   Spanish tax law I (3104G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cal superar 34,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Comptabilitat de costos   Contabilidad de costes   Cost accounting (3107G01101)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Direcció estratègica   Dirección estratégica   Strategic Management (3107G01026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret eclesiàstic de l'estat   Derecho eclesiástico del estado   Eclesiastical law of state (3104G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat II   Derecho internacional privado II   Private international law II (3104G01022)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Filosofia del dret   Filosofía del derecho   Philosophy of law (3104G01043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Pla d’empresa i emprenedoria   Plan de empresa y emprenaduria   Business plan and entrepreneurship (3107G01027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol II   Sistema tributario español II   Spanish tax law II (3104G01020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Cal superar 21,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Global evaluation of the degree (3107G01098)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Degree Project (3104G01119)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
15 de juliol, a les 9 h, a les aules 14-15 de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (FCEE)
Estudiants de segona i posteriors opcions
29 de juliol, a les 9 h, a les aules 14-15 de la FCEE
Dates de matrícula
En primera preferència
15 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FCEE
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 11 h, a les aules informàtiques de la FCEE
De segona assignació (en qualsevol preferència)
29 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FCEE
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
De segona reassignació de juny
16 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
En convocatòria de setembre
27 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FCEE
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la Secretaria Acadèmica
Telèfon
972 41 80 02
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula