Doble titulació Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració

Doble titulació Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració

Curs 2019-2020

L'objectiu principal del doble grau de Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret és donar-te una formació sòlida que et capaciti per a la gestió pública i l'anàlisi política, així com per comprendre i aplicar el Dret en un entorn canviant i dinàmic.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
333
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places:
15
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.960 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)

Em convé saber

Estudiar el doble grau de Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret et dóna accés a una formació àmplia i interdisciplinària. A banda de permetre’t una distinció acadèmica que t’obre portes per un gran ventall d’àmbits laborals, el doble grau que oferim no és la simple suma de dos recorreguts curriculars, sinó que implica una proposta global en la que la intersecció de les Ciències Polítiques i el Dret obren un camp de coneixement i competència intel·lectual que s’enriqueixen mútuament.

En el camp de les Ciències Polítiques i de l’Administració, s’analitza el món públic des d'una perspectiva àmplia, amb assignatures que, a banda de la formació més pròpiament politològica, incorporen perspectives de gestió pública, sociologia, economia i mètodes d'investigació socials. Els estudis pròpiament jurídics, per una banda, t’asseguren un coneixement extens de les eines normatives que conformen les realitats estatals (Dret Públic), tant a nivell intern com internacional; d’altra banda, incorporen tots els àmbits propis del Dret privat, és a dir, de les normatives que regulen les relacions entre particulars.

És imprescindible que la societat disposi de professionals que tinguin els coneixements i les habilitats necessàries per comprendre i poder incidir en el món públic i en el terreny de la regulació jurídica que ha de permetre una convivència plenament democràtica.

Competències adquirides

Amb aquest doble grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències imprescindibles en el món laboral, que et permetran analitzar situacions jurídiques i dissenyar estratègies per solucionar-les, comprendre i avaluar críticament la informació jurídica dels diferents sectors de l’ordenament jurídic, raonar i argumentar jurídicament, i desenvolupar i argumentar en públic un discurs jurídic. També podràs, gràcies a la formació en ciències polítiques i de l’Administració, planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques; comprendre la planificació i la gestió administratives; comunicar-te amb eficiència oralment i per escrit; dissenyar i fer el seguiment de diagnosis, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d’actuació per a la implementació de polítiques públiques; comprendre el marc legal de l’activitat que realitzen les administracions públiques, etc.

Accés

Requisits d'accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

La doble titulació en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració combina les dimensions politològica i jurídica, necessàries per formar juristes que al mateix temps siguin especialistes en l’anàlisi, la gestió i la innovació, tant en l’àmbit públic com en el privat. Amb la formació que s’ofereix, adquiriràs coneixements multidisciplinaris que et permetran adaptar-te a una multitud de tipologies laborals, incloses les noves demandes professionals.

Concretament, en qualitat de jurista, podràs desenvolupar l’exercici professional lliure com a advocat, notari o registrador. També podràs treballar per a empreses com a assessor jurídic. Un altre camp professional és el de l’Administració de justícia, ja sigui treballant en oficines judicials, en qualitat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com a procurador dels tribunals.

La doble titulació et situarà en unes condicions excel·lents per integrar-te a l’Administració pública, tant l’estatal, autonòmica o local com la de la Unió Europea o d’altres organismes internacionals.

Igualment, tindràs la possibilitat de ser contractat en l’àmbit privat, en empreses d’assessoria, consultoria, recerca, gestió i realització d’estudis demoscòpics, o com a tècnic i assessor de partits polítics, sindicats, associacions empresarials, gremis, col·legis professionals, etc. Igualment, nombroses entitats (associacions, cooperatives, ONG, etc.) busquen perfils amplis com els que aquesta doble titulació ofereix. També els mitjans de comunicació ofereixen llocs per a persones amb coneixements jurídics i expertes en anàlisi política, gestió pública i relacions internacionals. D’altra banda, s’obren possibilitats també en organismes internacionals i d’acció exterior. Finalment, cal esmentar l’àmbit de la recerca i la formació: universitats i instituts de recerca, i centres d’ensenyament secundari i de formació contínua.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Cal superar 72,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Dret administratiu I   Derecho administrativo I   Administrative law I (3104G00064)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret de la persona   Derecho de la persona   Law of person (3104G00067)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions   Derecho de los contratos y de las obligaciones   Law of contract and obligations (3104G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret romà   Derecho romano   Roman law (3104G01040)

BBàsica 6.00 SSemestral

Economia política   Economía política   Political economy (3104G00075)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'anàlisi política   Fundamentos de análisis político   Foundations of political analysis (3104G02015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història del dret i de les institucions   Historia del derecho y de las instituciones   History of law (3104G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la ciència política   Introducción a la ciencia política   Introduction to political science (3104G00074)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la sociologia   Introducción a la sociología   Introduction to sociology (3104G00080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret constitucional   Introducción al derecho constitucional   Introduction to constitutional law (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret processal   Introducción al derecho procesal   Introduction to procedural law (3104G00077)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria del dret   Teoría del derecho   Legal theory (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 12,00 B

Cal superar 56,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte)   Bases de la responsabilidad penal (teoría general del delito)   Principles of criminal law liability (general part of criminal law) (3104G01034)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Despesa pública i recursos per al seu finançament   Gasto público y recursos para su financiación   Public expenditure and its financing (3104G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Drets i llibertats   Derecho constitucional. Derechos y libertades   Constitutional law. Rights and freedoms (3104G00069)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya   Derecho constitucional. Estatuto e instituciones de Cataluña   Constitutional Law. Catalonia's statute and institutions (3104G00070)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la responsabilitat civil   Derecho de la responsabilidad civil   Law of torts (3104G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de propietat i drets reals   Derecho de propiedad y derechos reales   Property law (3104G01007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret de societats   Derecho de sociedades   Company law (3104G01026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball I   Derecho del trabajo I   Labour law I (3104G01010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic I   Derecho internacional público I   International law I (3104G00071)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil I   Derecho mercantil I   Mercantile law (3104G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil I   Derecho procesal civil I   Civil procedural law I (3104G01037)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret processal civil II   Derecho procesal civil II   Civil procedural law II (3104G01038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments del dret penal   Fundamentos del derecho penal   Principles of criminal law (3104G01033)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Institucions de la Unió Europea   Instituciones de la Unión Europea   Institutions of the European Union (3104G00073)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 70,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Dret administratiu II   Derecho administrativo II   Administrative law II (3104G00065)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret administratiu III   Derecho administrativo III   Administrative law III (3104G00066)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de família   Derecho de familia   Family law (3104G01008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de la seguretat social   Derecho de la seguridad social   Social security law (3104G01012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret del treball II   Derecho del trabajo II   Labour law II (3104G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret internacional privat I   Derecho internacional privado I   Private international law I (3104G01021)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic II   Derecho internacional público II   International law II (3104G00072)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret mercantil II   Derecho mercantil II   Mercantile law II (3104G01024)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil III   Derecho mercantil III   Mercantile law III (3104G01025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret penal. Part especial   Derecho penal. Parte especial.   Criminal law (offences) (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal penal   Derecho procesal penal   Criminal procedural law (3104G01039)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret tributari   Derecho tributario   Tax law (3104G01018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Gestió pública   Gestión pública   Public Management (3104G04017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història política, social i de l'estat contemporani   Historia política social y del estado contemporáneo   Political and social history, and of contemporary state (3104G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol I   Sistema tributario español I   Spanish tax law I (3104G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Sistemes polítics comparats   Sistemas políticos comparados   Comparative Polítical Systems (3104G04007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 63,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Ciència de l'Administració   Ciencia de la Administración   Administrative Science (3104G04015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comportament polític i electoral   Comportamiento político y electoral   Political and Electoral Behavior (3104G04011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cultura política, comunicació i opinió pública   Cultura política, comunicación y opinión pública   Political Culture, Communication and Public Opinion (3104G04012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret de la Unió Europea   Derecho de la Unión Europea   European Union Law (3104G01030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de successions   Derecho de sucesiones   Succession's law (3104G01009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret eclesiàstic de l'estat   Derecho eclesiástico del estado   Eclesiastical law of state (3104G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat II   Derecho internacional privado II   Private international law II (3104G01022)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Eines de recerca politològica   Herramientas de investigación politológica   Political Science Research Tools (3104G02108)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Estadística aplicada a la Ciència Política   Estadística aplicada a la Ciencia Política   Applied Statistics in Political Science (3104G04003)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Filosofia del dret   Filosofía del derecho   Philosophy of law (3104G01043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Metodologia jurídica   Metodología jurídica   Legal Methodology (3104G01117)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Partits polítics i sistemes de partits   Partidos políticos y sistemas de partidos   Political Parties and Party Systems (3104G04009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol II   Sistema tributario español II   Spanish tax law II (3104G01020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Teoria Política   Teoría Política   Political Theory (3104G02101)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 42,00 OB

Cal superar 18,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Degree Project (3104G04024)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral

Treball Final de Grau   Trabajo Final de Grado   Final Degree Project (3104G01119)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
16 de juliol, a les 9 h, a la Sala de Graus de la Facultat de Dret (FD)
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 9 h, a la Sala de Graus de la FD
Dates de matrícula
En primera preferència
16 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FD
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, després de la sessió informativa de Ciències Polítiques i de l'Administració i Criminologia, a les aules informàtiques de la FD
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, després de la sessió informativa, a les aules informàtiques de la FD
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
De segona reassignació de juny
16 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
En convocatòria de setembre
27 de setembre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, d'11 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica de la FD
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 81 20
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula