Grau en Arts Escèniques

Grau en Arts Escèniques

Curs 2019-2020

L'únic estudi universitari oficial de Catalunya en el camp de les arts escèniques, basat en un pla d'estudis innovador ideat pel director d'escena Xavier Albertí, i amb l'estreta col·laboració del Festival Temporada Alta (Festival de Tardor de Catalunya – Girona Salt). 

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Arts Escèniques
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Arts Escèniques per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària ERAM (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

5.640 euros. Vegeu informació de preus

Web:
Grau en Arts Escèniques
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

La planificació dels continguts del Grau en Arts Escèniques té com a objectiu formar intèrprets amb capacitat de generar escena, o bé creadors escènics amb habilitats interpretatives.

Els nostres estudiants parteixen de la formació integral de l'intèrpret –text, gest, moviment, dansa– i adquireixen competències en el camp de la direcció, la dramatúrgia, la creació d'espais o la tecnologia d'escena. L'estratègia pedagògica es fonamenta en la pràctica escènica continuada.  

Els estudiants realitzen des del començament dels seus itineraris un seguit de posades en escena que culminen, en el quart any i darrer, en una posada en escena que serà presentada en una plataforma de nivell professional. A cadascun dels quatre cursos les escenificacions són les assignatures fonamentals i es nodreixen de la resta de les matèries. Els estudis contemplen també la formació en el camp audiovisual per al professional de les arts escèniques: la interpretació davant càmera i el coneixement dels processos de realització audiovisual, a partir de la docència de directors de cinema de llarga trajectòria.

La docència recau en una acurada selecció de professionals de les arts escèniques i l'audiovisual que orienten els estudiants, a través d'una metodologia eminentment pràctica, envers el descobriment del seu propi potencial i obren, així, un ventall molt ampli de sortides laborals.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Arts i Humanitats.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Interpretació: Actor de teatre, actor de cinema i televisió, actor de publicitat, actor de teatre musical – cantant escènic, ballarí (dansa moderna, contemporània i commercial dance), doblador, intèrpret de circ contemporani i arts parateatrals, intèrpret de teatre d’objectes, performer.
 • Direcció: Director d’escena, coreògraf, director d’intèrprets, director d’art, director d’escena musical (lírica / comercial), escenògraf, creador d’arts escèniques en espais alternatius (site specifics, arts escèniques de carrer), creador d’espectacles per a grans públics (macroescena), creador d’esdeveniments (institucionals, comercials, publicitaris).
 • Dramatúrgia: Dramaturg, guionista de cinema i televisió, guionista de nous formats en les noves tecnologies de la comunicació.
 • Gestió i producció: Productor teatral, productor audiovisual, productor d’esdeveniments, management de companyies d’arts escèniques, gestió d’equipaments escènics, emprenedoria en el camp de les arts escèniques, professional de les arts escèniques aplicades al tercer sector (marginació social, cooperació internacional), creador d’espectacles.
 • Direcció i tècnica: Director tècnic d’escena (coordinador de les àrees de llum, so i maquinària), tècnic en tecnologies emergents aplicades a l’escena.
 • Oci i turisme: Crític d’arts escèniques, guiatge turístic escenificat / Creació d’escena aplicada al patrimoni, gestor cultural.
 • Docència: Professor en arts dramàtiques, interpretació i direcció d’escena, professor en direcció d’art (escenografia), professor en escoles de dansa o en conservatoris, ballarins, coreògrafs, monitor cultural.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Literatura Dramàtica16.00 crèdits

Teories Dramàtiques6.00 crèdits

Tècniques d'Interpretació18.00 crèdits

Àmbit de Creació20.00 crèdits

Teories Dramàtiques6.00 crèdits

Tècniques d'Interpretació18.00 crèdits

Àmbit de Creació15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Àmbit de creació III: Teatre musical   Ámbito de creación III: Teatro musical   Field’s project III: Musical theatre (3157G03011)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Dramatúrgia8.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Dramatúrgia teatral   Dramaturgia teatral   Theatre dramaturgy (3157G03012)

BBàsica 8.00 AAnual

Escenotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Bases de l'escenotècnia   Bases de la escenotecnia   Stagecraft basics (3157G03013)

BBàsica 6.00 AAnual

Expressions de la Cultura Contemporània7.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Expressions de la cultura contemporània   Expresiones de la cultura contemporánea   Expressions of contemporary culture (3157G03014)

OBObligatòria 7.00 AAnual

Àmbit de Creació15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Àmbit de creació IV: Creació audiovisual   Ámbito de creación IV: Creación audiovisual   Field’s project IV: Audiovisual creation (3157G03015)

OBObligatòria 15.00 AAnual

Dramatúrgia9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Dramatúrgia audiovisual   Dramaturgia audiovisual   Audiovisual dramaturgy (3157G03016)

OBObligatòria 9.00 AAnual

Escenotècnia6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Tecnologies emergents aplicades a l'escenotècnia   Tecnologías emergentes aplicadas a la escenotecnia   Emerging technologies applied to stagecraft (3157G03017)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Optatives30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Direcció d'actors   Dirección de actores   Actor direction (3157G03018)

OPOptativa 6.00 AAnual

Redacció i desenvolupament de textos dramàtics   Redacción y desarrollo de textos dramáticos   Drafting and development of dramatic texts (3157G03019)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: cant i dansa   Interpretación escénica: canto y danza   Scenic Interpretation: singing and dance (3157G03020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: llenguatge corporal   Interpretación escénica: lenguaje corporal   Scenic Interpretation: body language (3157G03021)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica: comportament humà   Interpretación escénica: comportamiento humano   Scenic Interpretation: human behaviour (3157G03022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Producció sonora   Producción sonora   Sound production (3157G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tecnologies multimèdia i audiovisuals   Tecnologías multimedia y audiovisuales   Multimedia and audiovisual technologies (3157G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tècniques d'il·luminació escènica   Técnicas de iluminación escénica   Stage lighting techniques (3157G03025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció d'art: disseny de branding   Dirección de arte: diseño de branding   Art direction: branding (3157G03026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte   Dirección escénica: metodología y desarrollo del proyecto   Stage direction: methodology and project development (3157G03027)

OPOptativa 6.00 AAnual

Escena en espais públics   Escena en espacios públicos   Public Spaces Performance (3157G03032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Dansa II   Interpretación escénica: Danza II   Acting: Dance Techniques II (3157G03033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Veu II   Interpretación escénica: Voz II   Acting: Voice Techniques II (3157G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tecnologies audiovisuals   Tecnologías audiovisuales   Audio-visual technologies (3157G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Interpretació escènica : Llenguatges corporals II   Interpretación escénica: Lenguajes corporales II   Scenic interpretation: Corporal languages II (3157G03038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràctica escènica   Práctica escénica   Stage practice (3157G03039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió i Producció Teatrals9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Gestió i productes teatrals   Gestión y productos teatrales   Management and theatre productions (3157G03028)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Seminaris Complementaris20.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Seminaris complementaris   Seminarios complementarios   Extra seminar (3157G03036)

OBObligatòria 20.00 SSemestral

Pràctiques10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Pràctiques   Prácticas   Practices (3157G03037)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

Treball Final del Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final del grau   Trabajo final del grado   Final project (3157G03031)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Direcció d'actors   Dirección de actores   Actor direction (3157G03018)

OPOptativa 6.00 AAnual

Redacció i desenvolupament de textos dramàtics   Redacción y desarrollo de textos dramáticos   Drafting and development of dramatic texts (3157G03019)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: cant i dansa   Interpretación escénica: canto y danza   Scenic Interpretation: singing and dance (3157G03020)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Interpretació escènica: llenguatge corporal   Interpretación escénica: lenguaje corporal   Scenic Interpretation: body language (3157G03021)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica: comportament humà   Interpretación escénica: comportamiento humano   Scenic Interpretation: human behaviour (3157G03022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Producció sonora   Producción sonora   Sound production (3157G03023)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tecnologies multimèdia i audiovisuals   Tecnologías multimedia y audiovisuales   Multimedia and audiovisual technologies (3157G03024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Tècniques d'il·luminació escènica   Técnicas de iluminación escénica   Stage lighting techniques (3157G03025)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció d'art: disseny de branding   Dirección de arte: diseño de branding   Art direction: branding (3157G03026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Direcció escènica: metodologia i desenvolupament del projecte   Dirección escénica: metodología y desarrollo del proyecto   Stage direction: methodology and project development (3157G03027)

OPOptativa 6.00 AAnual

Escena en espais públics   Escena en espacios públicos   Public Spaces Performance (3157G03032)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Dansa II   Interpretación escénica: Danza II   Acting: Dance Techniques II (3157G03033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Interpretació escènica : Veu II   Interpretación escénica: Voz II   Acting: Voice Techniques II (3157G03034)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tecnologies audiovisuals   Tecnologías audiovisuales   Audio-visual technologies (3157G03035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Interpretació escènica : Llenguatges corporals II   Interpretación escénica: Lenguajes corporales II   Scenic interpretation: Corporal languages II (3157G03038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràctica escènica   Práctica escénica   Stage practice (3157G03039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercera llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
17 de juliol, de 10 h a 14 h (el centre assignarà l’hora a l’alumne/a), a l’aula P1
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, de 10 h a 14 h (el centre assignarà l’hora a l’alumne/a), a l’aula P1
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, de 10 h a 14 h (el centre assignarà l’hora a l’alumne/a), a l’aula P1
Dates de matrícula
En primera preferència
17 de juliol, de 10 h a 14 h (el centre assignarà l’hora a l’alumne/a), a l’aula P1
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 14 h (el centre assignarà l’hora a l’alumne/a), a l’aula P1
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, de 10 h a 14 h (el centre assignarà l’hora a l’alumne/a), a l’aula P1
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
13 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
3 d'octubre, a les 10 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 22 58
Correu electrònic
eram@eram.cat

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys
La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula