Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Filosofia

Grau en Filosofia

Curs 2019-2020

L'objectiu del Grau en Filosofia és promoure una actitud vital compromesa amb el pensament rigorós i crític a partir de l'anàlisi sistemàtica del raonament, l'estudi de les respostes que han donat els principals pensadors i pensadores de la nostra tradició cultural a les grans qüestions sobre el coneixement, la moralitat, la societat, la política, l'art i la vida, i el tractament sistemàtic d'aquestes qüestions, tal com fan avui dia els investigadors i investigadores més rellevants.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Filosofia
Branca de coneixement:
Arts i Humanitats
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Filosofia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places:
35
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:
1.657 euros. Vegeu Informació de preus
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Es consideren com a habilitats especialment recomanables per a l'estudi de la Filosofia, la capacitat de comprensió i expressió verbal i les habilitats d'abstracció, d'anàlisi i de síntesi conceptual.

Competències adquirides

 • Conèixer les teories i els arguments dels filòsofs més rellevants, així com els dels diversos àmbits de la filosofia.
 • Interpretar i analitzar críticament textos i arguments filosòfics de distintes èpoques i tradicions filosòfiques.
 • Expressar de manera precisa la formulació de problemes filosòfics complexos i controvertits, i comprendre alhora les estratègies seguides per resoldre'ls.
 • Aplicar teories i arguments filosòfics, i una manera adequada de raonament, a debats filosòfics contemporanis.
 • Construir textos i arguments filosòfics, fent servir la terminologia tècnica escaient.
 • Utilitzar en contextos no acadèmics els coneixements i les tècniques argumentatives i d'anàlisi propis de la filosofia. 

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Arts i Humanitats.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Docència i recerca a la universitat o en centres d'investigació superior.
 • Treball en departaments de formació, estudis, personal, planificació, publicacions, etc.
 • Col·laboració als mitjans de comunicació.
 • Gestió pública i privada: assessorament d'empreses culturals.
 • Assessorament ètic (comitès de bioètica dels hospitals i departaments de recursos humans).
 • Treball en editorials o empreses culturals.
 • Ensenyament en instituts de secundària.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Crèdits bàsics comuns de facultat 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Comunicació oral i escrita   Comunicación oral y escrita   Oral and written communication (3102G00001)

BBàsica 12.00 AAnual

L’evolució de les societats humanes   La evolución de las sociedades humanas   The evolution of human societies (3102G00002)

BBàsica 12.00 AAnual

Crèdits bàsics propis 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Antropologia filosòfica   Antropología filosófica   Philosophical antropology (3102G00010)

BBàsica 6.00 SSemestral

Ètica   Ética   Ethics (3102G00011)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga i medieval 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Història de la filosofia antiga I   Historia de la filosofía antigua I   Ancient philosophy I (3102G03018)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga II   Historia de la filosofía antigua II   Ancient philosophy II (3102G03019)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia moral i política 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Filosofia moral   Filosofía moral   Moral philosophy (3102G03033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estètica 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estètica I   Estética I   Aesthetics I (3102G03036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Crèdits bàsics comuns de facultat 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Història de la ciència i la cultura   Historia de la ciencia y la cultura   History of science and culture (3102G00015)

BBàsica 12.00 AAnual

Crèdits bàsics complementaris 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Anàlisi dels mitjans de comunicació   Análisis de los medios de comunicación   Media analysis (Media and cultural studies) (3102G00003)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria de la comunicació   Teoría de la comunicación   Media Theory (Media and Cultural Studies) (3102G00004)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments del llenguatge   Fundamentos del lenguaje   Fundamentals of language (3102G00005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Geografia d'Europa   Geografía de Europa   Geography of Europe (3102G00006)

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa   Patrimonio natural y problemática ambiental en Europa   Natural heritage and environmental problems in Europe (3102G00007)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la imatge cinematogràfica   Introducción a la imagen cinematográfica   Introduction to cinema studies (3102G00008)

BBàsica 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: conceptes i actuacions   Patrimonio cultural: conceptos y actuaciones   Cultural Heritage: concepts and accomplishment (3102G00009)

BBàsica 6.00 SSemestral

Lectures de literatura universal   Lecturas de literatura universal   World literature readings (3102G00012)

BBàsica 6.00 AAnual

Gramàtica normativa i ortografia catalanes   Gramática normativa y ortografía catalanas   Catalan: normative grammar and orthography (3102G00013)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol   Gramática normativa y ortografía del español   Spanish normative grammar and orthography (3102G00014)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual I. Pau i conflicte en el món actual: economia, política i societat   Mundo actual I. Paz y conflicto en el mundo actual: economía, política y sociedad   The world today I. Peace and conflict in the world today: economy, politics and society (3102G00016)

BBàsica 6.00 SSemestral

Món actual II. Pau i conflicte en el món actual: patrimoni, memòria i identitat   Mundo actual II. Paz y conflicto en el mundo actual: Patrimonio, memoria e identidad   The world today II. Peace and conflict in the world today: heritage, memory and identity (3102G00017)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història de la filosofia antiga i medieval 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Història de la filosofia medieval   Historia de la filosofía medieval   Medieval philosophy (3102G03020)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Història de la filosofia moderna I   Historia de la filosofía moderna I   Modern philosophy I (3102G03021)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia moderna II   Historia de la filosofía moderna II   Modern philosophy II (3102G03022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teoria del coneixement i filosofia de la ciència 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Teoria del coneixement   Teoría del conocimiento   Theory of knowlege (3102G03027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Lògica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Lògica I   Lógica I   Logic I (3102G03029)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Lògica II   Lógica II   Logic II (3102G03030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Història de la filosofia contemporània / corrents actuals de la filosofia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Història de la filosofia contemporània   Historia de la filosofía contemporánea   Contemporary Philosophy (3102G03023)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Metafísica 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Metafísica I   Metafísica I   Metaphysics I (3102G03025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Metafísica II   Metafísica II   Metaphysics II (3102G03026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Filosofia del llenguatge I   Filosofía del lenguaje I   Philosophy of language I (3102G03031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia del llenguatge II   Filosofía del lenguaje II   Philosophy of language II (3102G03032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Filosofia moral i política 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Filosofia política I   Filosofía política I   Political philosophy I (3102G03034)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Seminaris optatius 24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Llengua i mitjans de comunicació I   Lengua y medios de comunicación I   Language and mass media I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II   Lengua y medios de comunicación II   Language and mass media II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I   Comunicación audiovisual I   Media communication I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II   Comunicación audiovisual II   Media communication II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I   Cultura contemporánea I   Contemporary culture I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II   Cultura contemporánea II   Contemporary culture II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I   Teoría de la comunicación I   Media theory I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II   Teoría de la comunicación II   Media theory II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Transformacions del món global   Transformaciones del mundo global   Global transformations / Optional seminar (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge   Discurso e imagen   Discourse and image / Optional seminar (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I   Seminario de Letras I   Seminar of Arts and Humanities I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II   Seminario de Letras II   Seminar of Arts and Humanities II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia   Fundamentos de geografía   Foundations of geography (3102G02034)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica   Análisis y tratamiento de la información geográfica   Geographic information analysis and treatment (3102G02035)

OPOptativa 12.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica   Sistemas de información geográfica   Geographic information systems (3102G02036)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia regional   Geografía regional   Regional geography (3102G02037)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia econòmica i de la població   Geografía económica y de la población   Economic and population geography (3102G02038)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals   Dinámicas y gestión de los espacios urbanos y rurales   Dynamics and management of urban and rural spaces (3102G02039)

OPOptativa 18.00 SSemestral No

Geografia dels espais litorals   Geografía de los espacios litorales   Coastal geography (3102G02018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia dels espais de muntanya   Geografía de los espacios de montaña   Mountain geography (3102G02019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Paisatge: visions i intervenció   Paisaje: Visiones e intervención   Landscape: visions and intervention (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental   Técnicas de ordenación del territorio y gestión ambiental   Techniques for regional planning and environmental management (3102G02041)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Pensament geogràfic   Pensamiento geográfico   Geographical thought (3102G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i mètodes professionals en geografia   Técnicas y métodos profesionales en geografía   Techniques and professional methods in geography (3102G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Biogeografia i canvi ambiental   Biogeografía y cambio ambiental   Biogeography and environmental change (3102G02020)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia de l'aigua   Geografía del agua   Water geography (3102G02021)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural   Geografía social y cultural   Social and cultural geography (3102G02022)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica   Geopolítica   Geopolitics (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gestió d'espais naturals   Gestión de espacios naturales   Natural areas management (3102G02024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Institucions i polítiques ambientals   Instituciones y políticas ambientales   Institutions and environmental politics (3102G02025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gènere, lloc i cultura   Género, lugar y cultura   Gender, place and culture (3102G02026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge   Políticas e instrumentos de ordenación y gestión del paisaje   Landscape planning and mangement: tools and policies (3102G02027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat   Riesgos ambientales y sociedad   Society and environmental risk (3102G02028)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Sistemes d'informació geogràfica avançat   Sistemas de información geográfica avanzado   Advanced geographic information systems (3102G02029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Les cares del paisatge   Las caras del paisaje   The faces of landscape (3102G02030)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambient   Turismo, territorio y medio ambiente   Tourism, territory and environment (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia regional del món   Geografía regional del mundo   World regional geography (3102G02032)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques de gestió territorial ambiental   Prácticas de gestión territorial ambiental   Workshop on landscape environmental management (3102G02033)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Prehistòria   Prehistoria   Prehistory (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval   Historia medieval   Medieval history (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya   Historia de Cataluña   History of Catalonia (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia   Arqueología-patrimonio, paleografía, antropología   Archaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia   Historiografía   Historiography (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art antic I. Proper orient   Arte antiguo I. Próximo oriente   Ancient art I. Near east (3102G05018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art antic II. Grècia i Roma   Arte i antiguo II. Grecia y Roma   Ancient art II. Greece and Rome (3102G05019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana   Historia del Arte de la Alta Edad Media   History of Art of the High Middle Ages (3102G05020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana   Historia del Arte de la Baja Edad Media   History of Art of the Late Middle Ages (3102G05021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art del Renaixement   Arte del Renacimiento   Renaissance Art (3102G05022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art Barroc   Arte Barroco   Baroque Art (3102G05023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani I   Arte contemporáneo I   Modern & contemporary art I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani II   Arte contemporáneo II   Modern & contemporary art II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de l'art   Teoría del arte   Theory of Art (3102G05026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiques   Historia de las ideas estéticas   History of Aesthetic Ideas (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art   Estética de la producción y de la recepción de la obra de arte   Aesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música   Historia de la música   Music history (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinema   Historia y teoría del cine   Film history and theory (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme   La construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismo   The making of the city: architecture and urbanism (3102G05031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia   Museología   Museology (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporani   Músicas del mundo contemporáneo   World musics of today (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-art   Cultura visual: del grabado al net-art   Visual culture: from prints to net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporani   Tradición y modernidad en el arte contemporáneo   Tradition and modernity in contemporary art (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i conflictes en el món antic   Arte y conflictos en el mundo antiguo   Art and conflict in ancient art (3102G05036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art medieval hispànic   Arte medieval hispano   Spanish medieval art (3102G05037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc   Arte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del Barroco   Art and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Historiografia i metodologia   Historiografía y metodología   Historiography and methodology (3102G05039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques artístiques   Técnicas artísticas   Artistic tecnics (3102G05040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni cultural   Gestión del patrimonio cultural   Gestion of cultural heritage (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artístic   Usos del patrimonio histórico-artístico   Uses of the art historical heritage (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i gènere   Arte y género   Art & Genre (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i artistes a l'Europa Moderna   Arte y artistas en la Europa Moderna   Art and artists in Modern Europe (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Art i cinema   Arte y cine   Art and cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a Catalunya   Arte de época Moderna en Cataluña   Art of modern age in Catalonia (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art clàssic: escultura grecoromana   Arte clásico: Escultura Greco-Romana   Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museus   Del coleccionismo a los museos   Art collectionism & museums (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic   Conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico   Conservation and restoration of artistic heritage (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'art   Crítica de arte   Art criticism (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporani   Últimas tendencias del arte contemporáneo   Contemporary art from 1960 (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Música i arts escèniques   Música y artes escénicas   Music and scenic arts (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible   Patrimonio cultural y desarrollo sostenible   Cultural heritage and sustainable development (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografia   Estética de la fotografía   Aesthetics of photography (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Difusió del patrimoni   Difusión del patrimonio   Divulgation of cultural heritage (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La imatge a l'Edat Mitjana   La imagen en la Edad Media   The image in the Middle Ages (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Catedrals, monestirs i palaus   Catedrales, monasterios y palacios   Cathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lingüística general I   Lingüística general I   General linguistics I (3102G00019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llatí   Latín   Latin (3102G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura romànica medieval   Literatura románica medieval   Medieval literature in romance languages (3102G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de la literatura   Teoría de la literatura   Theory of literature (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: segles XIII i XIV   Literatura catalana: siglos XIII y XIV   Catalan literature: 13th and 14th centuries (3102G06022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: segle XV   Literatura catalana: siglo XV   Catalan literature: 15h century (3102G06023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc   Literatura catalana: Renacimiento y Barroco   Catalan literature: Renaissance and Baroque (3102G06024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme   Literatura catalana: Ilustración y Romanticismo   Catalan literature: Enlightenment and Romanticism (3102G06025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil   Literatura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil   Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat   Literatura catalana: de la posguerra a la actualidad   Catalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generals   La lengua catalana: aspectos generales   Catalan language: an overview (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

El català, dels inicis al segle XIX   El catalán, de los inicios al siglo XIX   The catalan language: from the beginning to the 19th century (3102G06029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporani   Historia del catalán contemporáneo   History of contemporary catalan (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanes   Fonética y fonología catalanas   Catalan phonetics and phonology (3102G06031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sintaxi catalana   Sintaxis catalana   Catalan syntax (3102G06033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italià   Tercera lengua y literatura: italiano   Third language and literature: italian (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francès   Tercera lengua y literatura: francés   Third language and literature: french (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Lingüística general II   Lingüística general II   General linguistics II (3102G00023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Crítica literària   Crítica literaria   Literary criticism (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Introducció a les llengües romàniques   Introducción a las lenguas románicas   Introduction to the romance languages (3102G00025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura llatina   Literatura latina   Latin literature (3102G00026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneres   Literatura catalana: temas y géneros   Catalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació   Lengua catalana: descripción y variación   Catalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola   Literatura española   Spanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola   Lengua española   Spanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana   Literatura italiana   Italian literature (3102G00031)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana   Lengua italiana   Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and Spanish acquisition as L2 (3102G06048)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX)   Literatura española moderna (siglos XVIII y XIX)   Modern spanish literature (18th and 19th centuries) (3102G07022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX)   Literatura española contemporánea (siglo XX)   Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)   Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)   Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola medieval   Literatura española medieval   Medieval spanish literature (3102G07025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Renaixement   Literatura española del Renacimiento   Renaissance spanish literature (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Barroc   Literatura española del Barroco   Baroque spanish literature (3102G07027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental   Gramática española I: sintaxis elemental   Spanish grammar II: basic syntax (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia   Gramática española II: fonética y fonología   Spanish grammar II: phonetics and phonology (3102G07029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada   Gramática española III: sintaxis avanzada   Spanish grammar III: advanced syntax (3102G07030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula   Gramática española IV: la palabra   Spanish grammar IV: the word (3102G07031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüística   Gramática histórica y variación lingüística   Historical grammar and linguistic variation (3102G07032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografia   Historia de la lengua y lexicografía   History of spanish and lexicography (3102G07033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and spanish acquisition as second languages (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antiga   Historia antigua   Ancient history (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història moderna   Historia moderna   Modern history (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història contemporània   Historia contemporánea   Contemporary history (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'Espanya   Historia de España   History of Spain (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de la industrialització   Historia de la industrialización   History of industrialization (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agrària   Historia agraria   Agrarian history (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia històrica   Demografía histórica   Historical demography (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XX   Historia económica del siglo XX   Economic history of the 20th century (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'Amèrica   Etnohistoria de América   Ethnological history of America (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organitzacions patrimonials   Organizaciones patrimoniales   Heritage organisations (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat   Patrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidad   Cultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les dones   Historia de las mujeres   History of women (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliques   Antropología de las representaciones simbólicas   Anthropology of symbolic representations (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la Península Ibèrica   Prehistoria reciente de la Península Ibérica   Recent prehistory of Iberian Peninsula (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòric   Arte prehistórico   Prehistoric art (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica   Patrimonio histórico, métodos para el análisis histórico   Historical heritage, methods for historical analysis (3102G04042)

OPOptativa 18.00 AAnual

Arqueologia   Arqueología   Archaeology (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història social i econòmica   Historia social y económica   Social and economic history (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història política i cultural   Historia política y cultural   Political and cultural history (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual

Seminari en humanitats   Seminario en humanidades   Humanities seminar (3102G00036)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Estudi monogràfic   Estudio monográfico   Monographic subject (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Promoció i recepció   Promoción y recepción   Commitents and receptors (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cultures artístiques del món   Culturas artísticas del mundo   World artistic cultures (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua catalana: aspectes històrics   Lengua catalana: aspectos históricos   Catalan language: historical aspects (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua catalana: anàlisi gramatical   Lengua catalana: análisis gramatical   Catalan language: grammatical analysis (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la prosa narrativa   Literatura catalana: la prosa narrativa   Catalan literature: the narrative prose (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la narrativa breu   Literatura catalana: la narrativa breve   Catalan literature: the brief narrative (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la lírica   Literatura catalana: la lírica   Catalan literature: the poetry (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: sàtira i paròdia   Literatura catalana: sátira y parodia   Catalan literature: satire and parody (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiherois   Literatura catalana: héroes y antihéroes   Catalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i dona   Literatura catalana: literatura y mujer   Catalan literature: literature and woman (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerra   Literatura catalana: literatura y guerra   Catalan literature: literature and war (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poder   Literatura catalana: literatura y poder   Catalan literature: literature and power (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàstica   Literatura catalana: literatura fantástica   Catalan literature: fantastic literature (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianes   Literatura y cultura italianas   Literature and culture Italian (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativa   Escritura creativa   Creative writing (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola I   Lengua española I   Spanish language I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola II   Lengua española II   Spanish language II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola III   Lengua española III   Spanish language III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola IV   Lengua española IV   Spanish language IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola V   Lengua española V   Spanish language V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VI   Lengua española VI   Spanish language VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola I   Literatura española I   Spanish literature I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola II   Literatura española II   Spanish literature II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola III   Literatura española III   Spanish literature III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola IV   Literatura española IV   Spanish literature IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola V   Literatura española V   Spanish literature V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VI   Literatura española VI   Spanish literature VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporània   Antropología contemporánea   Contemporary anthropology (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història econòmica contemporània   Historia económica contemporánea   Economic contemporary history (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Humans fòssils   Humanos fósiles   Human fossil (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història d'Amèrica Llatina contemporània   Historia de América Latina contemporánea   Contemporary Latin American History (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història, patrimoni i societat   Historia, patrimonio y sociedad   History, heritage and society (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòleg   Herramientas del filólogo   Philologist tools (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Literatura contemporània   Literatura contemporánea   Contemporary literature (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a Europa   La cultura femenina en Europa   The female culture in Europe (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lectura   Historia del libro y de la lectura   History of books and reading (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval   La diplomática, una herramienta para la búsqueda medieval   The diplomatic tool for finding medieval (3102G04053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmica   Antropología económica   Economic Anthropology (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats d'història econòmica   Debates de historia económica   Discussions of economic history (3102G04055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya   Prehistoria de Cataluña   Prehistory of Catalonia (3102G04057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòrica   Tecnología prehistórica   Prehistoric Technology (3102G04058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica   Economía prehistórica   Prehistoric Economy (3102G04059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història   La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historia   The inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'Amèrica   Conquista y colonización de América   Conquest and colonization of America (3102G04061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Variació i canvi lingüístic   Variación y cambio lingüístico   Language variation and change (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura comparada i estudis culturals   Literatura comparada y estudios culturales   Comparative Literature and Cultural Studies (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi crítica del discurs   Análisis crítico del discurso   Critical analysis of the discourse (3102G01035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia econòmica   Geografia económica   Economic geography (3102G02047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia de la població i recursos   Geografía de la población y recursos   Population and Resource Geography (3102G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dinàmiques i gestió dels espais urbans   Dinámicas y gestión de los espacios urbanos   Dynamics and Management of Urban Areas (3102G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dinàmiques i gestió dels espais rurals   Dinámicas y gestión de los espacios rurales   Dynamics and Management of Rural Areas (3102G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental   Prácticas integradas de gestión territorial y ambiental   Integrated Practical Placements for Territorial and Environmental Management (3102G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art Medieval I   Historia del arte Medieval I   History of Medieval art I (3102G05063)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'Art Medieval II   Historia del Arte Medieval II   History of Medieval Art II (3102G05064)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fonaments de Geografia i del medi ambient   Fundamentos de Geografía y del medio ambiente   Fundamental Aspects of Geography and the Environment (3102G02052)

OPOptativa 12.00 AAnual

Meteorologia i climatologia   Meteorología y climatología   Meteorology and Climatology (3102G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estadística   Estadística   Statistics (3107G00004)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Sociologia   Sociología   Sociology (3107G00006)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Instruments d'economia aplicada (I)   Instrumentos de economía aplicada (I)   Tools of applied economics (I) (3107G00007)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'història econòmica contemporània   Temas de historia económica contemporánea   Topics on Modern Economic History (3107G03006)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política econòmica I   Política económica I   Economic policy I (3107G03023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política econòmica II   Política económica II   Economic policy II (3107G03024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica   Análisis de los ciclos y de la coyuntura económica   Business cycles (3107G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de la filosofia contemporània / corrents actuals de la filosofia 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Corrents actuals de la filosofia   Corrientes actuales de la filosofía   Current philosophical issues (3102G03024)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Teoria del coneixement i filosofia de la ciència 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Filosofia de la ciència   Filosofía de la ciencia   Philosophy of science (3102G03028)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Filosofia moral i política 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Filosofia política II   Filosofía política II   Political philosophy II (3102G03035)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Estètica 6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Estètica II   Estética II   Aesthetics II (3102G03037)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Seminaris optatius 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Llengua i mitjans de comunicació I   Lengua y medios de comunicación I   Language and mass media I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II   Lengua y medios de comunicación II   Language and mass media II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I   Comunicación audiovisual I   Media communication I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II   Comunicación audiovisual II   Media communication II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I   Cultura contemporánea I   Contemporary culture I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II   Cultura contemporánea II   Contemporary culture II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I   Teoría de la comunicación I   Media theory I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II   Teoría de la comunicación II   Media theory II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Transformacions del món global   Transformaciones del mundo global   Global transformations / Optional seminar (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge   Discurso e imagen   Discourse and image / Optional seminar (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I   Seminario de Letras I   Seminar of Arts and Humanities I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II   Seminario de Letras II   Seminar of Arts and Humanities II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia   Fundamentos de geografía   Foundations of geography (3102G02034)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica   Análisis y tratamiento de la información geográfica   Geographic information analysis and treatment (3102G02035)

OPOptativa 12.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica   Sistemas de información geográfica   Geographic information systems (3102G02036)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia regional   Geografía regional   Regional geography (3102G02037)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia econòmica i de la població   Geografía económica y de la población   Economic and population geography (3102G02038)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals   Dinámicas y gestión de los espacios urbanos y rurales   Dynamics and management of urban and rural spaces (3102G02039)

OPOptativa 18.00 SSemestral No

Geografia dels espais litorals   Geografía de los espacios litorales   Coastal geography (3102G02018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia dels espais de muntanya   Geografía de los espacios de montaña   Mountain geography (3102G02019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Paisatge: visions i intervenció   Paisaje: Visiones e intervención   Landscape: visions and intervention (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental   Técnicas de ordenación del territorio y gestión ambiental   Techniques for regional planning and environmental management (3102G02041)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Pensament geogràfic   Pensamiento geográfico   Geographical thought (3102G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i mètodes professionals en geografia   Técnicas y métodos profesionales en geografía   Techniques and professional methods in geography (3102G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Biogeografia i canvi ambiental   Biogeografía y cambio ambiental   Biogeography and environmental change (3102G02020)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia de l'aigua   Geografía del agua   Water geography (3102G02021)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural   Geografía social y cultural   Social and cultural geography (3102G02022)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica   Geopolítica   Geopolitics (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gestió d'espais naturals   Gestión de espacios naturales   Natural areas management (3102G02024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Institucions i polítiques ambientals   Instituciones y políticas ambientales   Institutions and environmental politics (3102G02025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gènere, lloc i cultura   Género, lugar y cultura   Gender, place and culture (3102G02026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge   Políticas e instrumentos de ordenación y gestión del paisaje   Landscape planning and mangement: tools and policies (3102G02027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat   Riesgos ambientales y sociedad   Society and environmental risk (3102G02028)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Sistemes d'informació geogràfica avançat   Sistemas de información geográfica avanzado   Advanced geographic information systems (3102G02029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Les cares del paisatge   Las caras del paisaje   The faces of landscape (3102G02030)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambient   Turismo, territorio y medio ambiente   Tourism, territory and environment (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia regional del món   Geografía regional del mundo   World regional geography (3102G02032)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques de gestió territorial ambiental   Prácticas de gestión territorial ambiental   Workshop on landscape environmental management (3102G02033)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics I   Comentarios de textos filosóficos I   Commentaries of philosophical texts I (3102G03038)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics II   Comentario de textos filosóficos II   Commentaries of philosophical texts II (3102G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics III   Comentario de textos filosóficos III   Commentaries fo philosophical texts III (3102G03040)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades I   Cuestiones disputadas I   Disputed issues I (3102G03041)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades II   Cuestiones disputadas II   Disputed issues II (3102G03042)

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades III   Cuestiones disputadas III   Disputed issues III (3102G03043)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic I   Curso monográfico I   Monographic course I (3102G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic II   Curso monográfico II   Monographic course II (3102G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic III   Curso monográfico III   Monographic course III (3102G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia I   Temas de historia de la filosofía I   Historic philosophical issues I (3102G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia II   Temas de historia de la filosofía II   Historic philosophical issues II (3102G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia III   Temas de historia de la filosofía III   Historic philosophical issues III (3102G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3102G03050)

OPOptativa 6.00 AAnual

Prehistòria   Prehistoria   Prehistory (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval   Historia medieval   Medieval history (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya   Historia de Cataluña   History of Catalonia (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia   Arqueología-patrimonio, paleografía, antropología   Archaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia   Historiografía   Historiography (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art antic I. Proper orient   Arte antiguo I. Próximo oriente   Ancient art I. Near east (3102G05018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art antic II. Grècia i Roma   Arte i antiguo II. Grecia y Roma   Ancient art II. Greece and Rome (3102G05019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana   Historia del Arte de la Alta Edad Media   History of Art of the High Middle Ages (3102G05020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana   Historia del Arte de la Baja Edad Media   History of Art of the Late Middle Ages (3102G05021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art del Renaixement   Arte del Renacimiento   Renaissance Art (3102G05022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art Barroc   Arte Barroco   Baroque Art (3102G05023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani I   Arte contemporáneo I   Modern & contemporary art I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani II   Arte contemporáneo II   Modern & contemporary art II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de l'art   Teoría del arte   Theory of Art (3102G05026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiques   Historia de las ideas estéticas   History of Aesthetic Ideas (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art   Estética de la producción y de la recepción de la obra de arte   Aesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música   Historia de la música   Music history (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinema   Historia y teoría del cine   Film history and theory (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme   La construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismo   The making of the city: architecture and urbanism (3102G05031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia   Museología   Museology (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporani   Músicas del mundo contemporáneo   World musics of today (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-art   Cultura visual: del grabado al net-art   Visual culture: from prints to net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporani   Tradición y modernidad en el arte contemporáneo   Tradition and modernity in contemporary art (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i conflictes en el món antic   Arte y conflictos en el mundo antiguo   Art and conflict in ancient art (3102G05036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art medieval hispànic   Arte medieval hispano   Spanish medieval art (3102G05037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc   Arte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del Barroco   Art and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Historiografia i metodologia   Historiografía y metodología   Historiography and methodology (3102G05039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques artístiques   Técnicas artísticas   Artistic tecnics (3102G05040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni cultural   Gestión del patrimonio cultural   Gestion of cultural heritage (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artístic   Usos del patrimonio histórico-artístico   Uses of the art historical heritage (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i gènere   Arte y género   Art & Genre (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i artistes a l'Europa Moderna   Arte y artistas en la Europa Moderna   Art and artists in Modern Europe (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Art i cinema   Arte y cine   Art and cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a Catalunya   Arte de época Moderna en Cataluña   Art of modern age in Catalonia (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art clàssic: escultura grecoromana   Arte clásico: Escultura Greco-Romana   Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museus   Del coleccionismo a los museos   Art collectionism & museums (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic   Conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico   Conservation and restoration of artistic heritage (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'art   Crítica de arte   Art criticism (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporani   Últimas tendencias del arte contemporáneo   Contemporary art from 1960 (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Música i arts escèniques   Música y artes escénicas   Music and scenic arts (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible   Patrimonio cultural y desarrollo sostenible   Cultural heritage and sustainable development (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografia   Estética de la fotografía   Aesthetics of photography (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Difusió del patrimoni   Difusión del patrimonio   Divulgation of cultural heritage (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La imatge a l'Edat Mitjana   La imagen en la Edad Media   The image in the Middle Ages (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Catedrals, monestirs i palaus   Catedrales, monasterios y palacios   Cathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lingüística general I   Lingüística general I   General linguistics I (3102G00019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llatí   Latín   Latin (3102G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura romànica medieval   Literatura románica medieval   Medieval literature in romance languages (3102G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de la literatura   Teoría de la literatura   Theory of literature (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: segles XIII i XIV   Literatura catalana: siglos XIII y XIV   Catalan literature: 13th and 14th centuries (3102G06022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: segle XV   Literatura catalana: siglo XV   Catalan literature: 15h century (3102G06023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc   Literatura catalana: Renacimiento y Barroco   Catalan literature: Renaissance and Baroque (3102G06024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme   Literatura catalana: Ilustración y Romanticismo   Catalan literature: Enlightenment and Romanticism (3102G06025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil   Literatura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil   Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat   Literatura catalana: de la posguerra a la actualidad   Catalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generals   La lengua catalana: aspectos generales   Catalan language: an overview (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

El català, dels inicis al segle XIX   El catalán, de los inicios al siglo XIX   The catalan language: from the beginning to the 19th century (3102G06029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporani   Historia del catalán contemporáneo   History of contemporary catalan (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanes   Fonética y fonología catalanas   Catalan phonetics and phonology (3102G06031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sintaxi catalana   Sintaxis catalana   Catalan syntax (3102G06033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italià   Tercera lengua y literatura: italiano   Third language and literature: italian (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francès   Tercera lengua y literatura: francés   Third language and literature: french (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Lingüística general II   Lingüística general II   General linguistics II (3102G00023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Crítica literària   Crítica literaria   Literary criticism (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Introducció a les llengües romàniques   Introducción a las lenguas románicas   Introduction to the romance languages (3102G00025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura llatina   Literatura latina   Latin literature (3102G00026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneres   Literatura catalana: temas y géneros   Catalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació   Lengua catalana: descripción y variación   Catalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola   Literatura española   Spanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola   Lengua española   Spanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana   Literatura italiana   Italian literature (3102G00031)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana   Lengua italiana   Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and Spanish acquisition as L2 (3102G06048)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX)   Literatura española moderna (siglos XVIII y XIX)   Modern spanish literature (18th and 19th centuries) (3102G07022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX)   Literatura española contemporánea (siglo XX)   Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)   Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)   Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola medieval   Literatura española medieval   Medieval spanish literature (3102G07025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Renaixement   Literatura española del Renacimiento   Renaissance spanish literature (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Barroc   Literatura española del Barroco   Baroque spanish literature (3102G07027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental   Gramática española I: sintaxis elemental   Spanish grammar II: basic syntax (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia   Gramática española II: fonética y fonología   Spanish grammar II: phonetics and phonology (3102G07029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada   Gramática española III: sintaxis avanzada   Spanish grammar III: advanced syntax (3102G07030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula   Gramática española IV: la palabra   Spanish grammar IV: the word (3102G07031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüística   Gramática histórica y variación lingüística   Historical grammar and linguistic variation (3102G07032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografia   Historia de la lengua y lexicografía   History of spanish and lexicography (3102G07033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and spanish acquisition as second languages (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antiga   Historia antigua   Ancient history (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història moderna   Historia moderna   Modern history (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història contemporània   Historia contemporánea   Contemporary history (3102G04029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història d'Espanya   Historia de España   History of Spain (3102G04030)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de la industrialització   Historia de la industrialización   History of industrialization (3102G04031)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història agrària   Historia agraria   Agrarian history (3102G04032)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Demografia històrica   Demografía histórica   Historical demography (3102G04033)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica del segle XX   Historia económica del siglo XX   Economic history of the 20th century (3102G04034)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Etnohistòria d'Amèrica   Etnohistoria de América   Ethnological history of America (3102G04035)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Organitzacions patrimonials   Organizaciones patrimoniales   Heritage organisations (3102G04036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural: desenvolupament i sostenibilitat   Patrimonio cultural: desarrollo y sostenibilidad   Cultural heritage: developmen and sustainability (3102G04037)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de les dones   Historia de las mujeres   History of women (3102G04038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Antropologia de les representacions simbòliques   Antropología de las representaciones simbólicas   Anthropology of symbolic representations (3102G04039)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria recent de la Península Ibèrica   Prehistoria reciente de la Península Ibérica   Recent prehistory of Iberian Peninsula (3102G04040)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art prehistòric   Arte prehistórico   Prehistoric art (3102G04041)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Patrimoni històric, mètodes per a l'anàlisi històrica   Patrimonio histórico, métodos para el análisis histórico   Historical heritage, methods for historical analysis (3102G04042)

OPOptativa 18.00 AAnual

Arqueologia   Arqueología   Archaeology (3102G04043)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història social i econòmica   Historia social y económica   Social and economic history (3102G04044)

OPOptativa 18.00 AAnual

Història política i cultural   Historia política y cultural   Political and cultural history (3102G04045)

OPOptativa 18.00 AAnual

Seminari en humanitats   Seminario en humanidades   Humanities seminar (3102G00036)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Estudi monogràfic   Estudio monográfico   Monographic subject (3102G05060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Promoció i recepció   Promoción y recepción   Commitents and receptors (3102G05061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cultures artístiques del món   Culturas artísticas del mundo   World artistic cultures (3102G05062)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Llengua catalana: aspectes històrics   Lengua catalana: aspectos históricos   Catalan language: historical aspects (3102G06053)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua catalana: anàlisi gramatical   Lengua catalana: análisis gramatical   Catalan language: grammatical analysis (3102G06054)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la prosa narrativa   Literatura catalana: la prosa narrativa   Catalan literature: the narrative prose (3102G06055)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura catalana: la narrativa breu   Literatura catalana: la narrativa breve   Catalan literature: the brief narrative (3102G06056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: la lírica   Literatura catalana: la lírica   Catalan literature: the poetry (3102G06057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: sàtira i paròdia   Literatura catalana: sátira y parodia   Catalan literature: satire and parody (3102G06058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: herois i antiherois   Literatura catalana: héroes y antihéroes   Catalan literature: heroes and anitheroes (3102G06059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i dona   Literatura catalana: literatura y mujer   Catalan literature: literature and woman (3102G06060)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i guerra   Literatura catalana: literatura y guerra   Catalan literature: literature and war (3102G06061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura i poder   Literatura catalana: literatura y poder   Catalan literature: literature and power (3102G06062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura catalana: literatura fantàstica   Literatura catalana: literatura fantástica   Catalan literature: fantastic literature (3102G06063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura i cultura italianes   Literatura y cultura italianas   Literature and culture Italian (3102G06064)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Escriptura creativa   Escritura creativa   Creative writing (3102G06065)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola I   Lengua española I   Spanish language I (3102G07052)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola II   Lengua española II   Spanish language II (3102G07053)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola III   Lengua española III   Spanish language III (3102G07054)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua espanyola IV   Lengua española IV   Spanish language IV (3102G07055)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola V   Lengua española V   Spanish language V (3102G07056)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola VI   Lengua española VI   Spanish language VI (3102G07057)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola I   Literatura española I   Spanish literature I (3102G07058)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola II   Literatura española II   Spanish literature II (3102G07059)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola III   Literatura española III   Spanish literature III (3102G07060)

OPOptativa 12.00 AAnual

Literatura espanyola IV   Literatura española IV   Spanish literature IV (3102G07061)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola V   Literatura española V   Spanish literature V (3102G07062)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola VI   Literatura española VI   Spanish literature VI (3102G07063)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Antropologia contemporània   Antropología contemporánea   Contemporary anthropology (3102G04046)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història econòmica contemporània   Historia económica contemporánea   Economic contemporary history (3102G04047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Humans fòssils   Humanos fósiles   Human fossil (3102G04048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història d'Amèrica Llatina contemporània   Historia de América Latina contemporánea   Contemporary Latin American History (3102G04049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història, patrimoni i societat   Historia, patrimonio y sociedad   History, heritage and society (3102G04050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Eines del filòleg   Herramientas del filólogo   Philologist tools (3102G00037)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Literatura contemporània   Literatura contemporánea   Contemporary literature (3102G00038)

OPOptativa 12.00 SSemestral No

La cultura femenina a Europa   La cultura femenina en Europa   The female culture in Europe (3102G04051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història del llibre i de la lectura   Historia del libro y de la lectura   History of books and reading (3102G04052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La diplomàtica, una eina per a la recerca medieval   La diplomática, una herramienta para la búsqueda medieval   The diplomatic tool for finding medieval (3102G04053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Antropologia econòmica   Antropología económica   Economic Anthropology (3102G04054)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Debats d'història econòmica   Debates de historia económica   Discussions of economic history (3102G04055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història econòmica d’Espanya   Historia económica de España   Economic History of Spain (3102G04056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Prehistòria de Catalunya   Prehistoria de Cataluña   Prehistory of Catalonia (3102G04057)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tecnologia prehistòrica   Tecnología prehistórica   Prehistoric Technology (3102G04058)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Economia prehistòrica   Economía prehistórica   Prehistoric Economy (3102G04059)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

L’Europa d’entreguerres: patrimoni, memòria i història   La Europa de entreguerras: patrimonio, memoria e historia   The inter-war Europe: heritage, memory and history (3102G04060)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Conquesta i colonització d'Amèrica   Conquista y colonización de América   Conquest and colonization of America (3102G04061)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Variació i canvi lingüístic   Variación y cambio lingüístico   Language variation and change (3102G06066)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Literatura comparada i estudis culturals   Literatura comparada y estudios culturales   Comparative Literature and Cultural Studies (3102G00047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anàlisi crítica del discurs   Análisis crítico del discurso   Critical analysis of the discourse (3102G01035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia econòmica   Geografia económica   Economic geography (3102G02047)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia de la població i recursos   Geografía de la población y recursos   Population and Resource Geography (3102G02048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dinàmiques i gestió dels espais urbans   Dinámicas y gestión de los espacios urbanos   Dynamics and Management of Urban Areas (3102G02049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Dinàmiques i gestió dels espais rurals   Dinámicas y gestión de los espacios rurales   Dynamics and Management of Rural Areas (3102G02050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental   Prácticas integradas de gestión territorial y ambiental   Integrated Practical Placements for Territorial and Environmental Management (3102G02051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art Medieval I   Historia del arte Medieval I   History of Medieval art I (3102G05063)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'Art Medieval II   Historia del Arte Medieval II   History of Medieval Art II (3102G05064)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fonaments de Geografia i del medi ambient   Fundamentos de Geografía y del medio ambiente   Fundamental Aspects of Geography and the Environment (3102G02052)

OPOptativa 12.00 AAnual

Meteorologia i climatologia   Meteorología y climatología   Meteorology and Climatology (3102G02053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estadística   Estadística   Statistics (3107G00004)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Sociologia   Sociología   Sociology (3107G00006)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Instruments d'economia aplicada (I)   Instrumentos de economía aplicada (I)   Tools of applied economics (I) (3107G00007)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Temes d'història econòmica contemporània   Temas de historia económica contemporánea   Topics on Modern Economic History (3107G03006)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política econòmica I   Política económica I   Economic policy I (3107G03023)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Política econòmica II   Política económica II   Economic policy II (3107G03024)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica   Análisis de los ciclos y de la coyuntura económica   Business cycles (3107G03027)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final project (3102G03051)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativita t+ reconeixement acadèmic48.00 crèdits

<
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020

Llengua i mitjans de comunicació I   Lengua y medios de comunicación I   Language and mass media I (3102G01018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Llengua i mitjans de comunicació II   Lengua y medios de comunicación II   Language and mass media II (3102G01019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual I   Comunicación audiovisual I   Media communication I (3102G01020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Comunicació audiovisual II   Comunicación audiovisual II   Media communication II (3102G01021)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània I   Cultura contemporánea I   Contemporary culture I (3102G01022)

OPOptativa 12.00 AAnual

Cultura contemporània II   Cultura contemporánea II   Contemporary culture II (3102G01023)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació I   Teoría de la comunicación I   Media theory I (3102G01026)

OPOptativa 12.00 AAnual

Teoria de la comunicació II   Teoría de la comunicación II   Media theory II (3102G01027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Transformacions del món global   Transformaciones del mundo global   Global transformations / Optional seminar (3102G01028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Discurs i imatge   Discurso e imagen   Discourse and image / Optional seminar (3102G01029)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres I   Seminario de Letras I   Seminar of Arts and Humanities I (3102G01031)

OPOptativa 12.00 AAnual

Seminari de Lletres II   Seminario de Letras II   Seminar of Arts and Humanities II (3102G01032)

OPOptativa 12.00 AAnual

Fonaments de geografia   Fundamentos de geografía   Foundations of geography (3102G02034)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica   Análisis y tratamiento de la información geográfica   Geographic information analysis and treatment (3102G02035)

OPOptativa 12.00 AAnual

Sistemes d'informació geogràfica   Sistemas de información geográfica   Geographic information systems (3102G02036)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia regional   Geografía regional   Regional geography (3102G02037)

OPOptativa 12.00 AAnual

Geografia econòmica i de la població   Geografía económica y de la población   Economic and population geography (3102G02038)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Dinàmiques i gestió dels espais urbans i rurals   Dinámicas y gestión de los espacios urbanos y rurales   Dynamics and management of urban and rural spaces (3102G02039)

OPOptativa 18.00 SSemestral No

Geografia dels espais litorals   Geografía de los espacios litorales   Coastal geography (3102G02018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Geografia dels espais de muntanya   Geografía de los espacios de montaña   Mountain geography (3102G02019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Paisatge: visions i intervenció   Paisaje: Visiones e intervención   Landscape: visions and intervention (3102G02040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental   Técnicas de ordenación del territorio y gestión ambiental   Techniques for regional planning and environmental management (3102G02041)

OPOptativa 12.00 SSemestral

Pensament geogràfic   Pensamiento geográfico   Geographical thought (3102G02042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques i mètodes professionals en geografia   Técnicas y métodos profesionales en geografía   Techniques and professional methods in geography (3102G02043)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Biogeografia i canvi ambiental   Biogeografía y cambio ambiental   Biogeography and environmental change (3102G02020)

OPOptativa 6.00 AAnual

Geografia de l'aigua   Geografía del agua   Water geography (3102G02021)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia social i cultural   Geografía social y cultural   Social and cultural geography (3102G02022)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geopolítica   Geopolítica   Geopolitics (3102G02023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gestió d'espais naturals   Gestión de espacios naturales   Natural areas management (3102G02024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Institucions i polítiques ambientals   Instituciones y políticas ambientales   Institutions and environmental politics (3102G02025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gènere, lloc i cultura   Género, lugar y cultura   Gender, place and culture (3102G02026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Polítiques i instruments d'ordenació i gestió del paisatge   Políticas e instrumentos de ordenación y gestión del paisaje   Landscape planning and mangement: tools and policies (3102G02027)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Riscos ambientals i societat   Riesgos ambientales y sociedad   Society and environmental risk (3102G02028)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Sistemes d'informació geogràfica avançat   Sistemas de información geográfica avanzado   Advanced geographic information systems (3102G02029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Les cares del paisatge   Las caras del paisaje   The faces of landscape (3102G02030)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Turisme, territori i medi ambient   Turismo, territorio y medio ambiente   Tourism, territory and environment (3102G02031)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Geografia regional del món   Geografía regional del mundo   World regional geography (3102G02032)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques de gestió territorial ambiental   Prácticas de gestión territorial ambiental   Workshop on landscape environmental management (3102G02033)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics I   Comentarios de textos filosóficos I   Commentaries of philosophical texts I (3102G03038)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Comentaris de textos filosòfics II   Comentario de textos filosóficos II   Commentaries of philosophical texts II (3102G03039)

OPOptativa 6.00 AAnual

Comentaris de textos filosòfics III   Comentario de textos filosóficos III   Commentaries fo philosophical texts III (3102G03040)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades I   Cuestiones disputadas I   Disputed issues I (3102G03041)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Qüestions disputades II   Cuestiones disputadas II   Disputed issues II (3102G03042)

OPOptativa 6.00 AAnual

Qüestions disputades III   Cuestiones disputadas III   Disputed issues III (3102G03043)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic I   Curso monográfico I   Monographic course I (3102G03044)

OPOptativa 6.00 AAnual

Curs monogràfic II   Curso monográfico II   Monographic course II (3102G03045)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Curs monogràfic III   Curso monográfico III   Monographic course III (3102G03046)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia I   Temas de historia de la filosofía I   Historic philosophical issues I (3102G03047)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Temes d'història de la filosofia II   Temas de historia de la filosofía II   Historic philosophical issues II (3102G03048)

OPOptativa 6.00 AAnual

Temes d'història de la filosofia III   Temas de historia de la filosofía III   Historic philosophical issues III (3102G03049)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3102G03050)

OPOptativa 6.00 AAnual

Prehistòria   Prehistoria   Prehistory (3102G04018)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història medieval   Historia medieval   Medieval history (3102G04019)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història de Catalunya   Historia de Cataluña   History of Catalonia (3102G04020)

OPOptativa 12.00 AAnual

Arqueologia-patrimoni, paleografia, antropologia   Arqueología-patrimonio, paleografía, antropología   Archaeology-heritage, palaeography, anthropology (3102G04021)

OPOptativa 18.00 AAnual

Historiografia   Historiografía   Historiography (3102G04023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Art antic I. Proper orient   Arte antiguo I. Próximo oriente   Ancient art I. Near east (3102G05018)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art antic II. Grècia i Roma   Arte i antiguo II. Grecia y Roma   Ancient art II. Greece and Rome (3102G05019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de l'art de l'Alta Edat Mitjana   Historia del Arte de la Alta Edad Media   History of Art of the High Middle Ages (3102G05020)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Història de l'Art de la Baixa Edat Mitjana   Historia del Arte de la Baja Edad Media   History of Art of the Late Middle Ages (3102G05021)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art del Renaixement   Arte del Renacimiento   Renaissance Art (3102G05022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art Barroc   Arte Barroco   Baroque Art (3102G05023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani I   Arte contemporáneo I   Modern & contemporary art I (3102G05024)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art contemporani II   Arte contemporáneo II   Modern & contemporary art II (3102G05025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de l'art   Teoría del arte   Theory of Art (3102G05026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de les idees estètiques   Historia de las ideas estéticas   History of Aesthetic Ideas (3102G05027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Estètica de la producció i de la recepció de l'obra d'art   Estética de la producción y de la recepción de la obra de arte   Aesthetics of the production and recepcion of work of art (3102G05028)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la música   Historia de la música   Music history (3102G05029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història i teoria del cinema   Historia y teoría del cine   Film history and theory (3102G05030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

La construcció de la ciutat: arquitectura i urbanisme   La construcción de la ciudad: arquitectura y urbanismo   The making of the city: architecture and urbanism (3102G05031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Museologia   Museología   Museology (3102G05032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Músiques del món contemporani   Músicas del mundo contemporáneo   World musics of today (3102G05033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cultura visual: del gravat al net-art   Cultura visual: del grabado al net-art   Visual culture: from prints to net-art (3102G05034)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tradició i modernitat en l'art contemporani   Tradición y modernidad en el arte contemporáneo   Tradition and modernity in contemporary art (3102G05035)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i conflictes en el món antic   Arte y conflictos en el mundo antiguo   Art and conflict in ancient art (3102G05036)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art medieval hispànic   Arte medieval hispano   Spanish medieval art (3102G05037)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i arquitectura a Espanya: les èpoques del Renaixement i del Barroc   Arte y arquitectura en España: las épocas del Renacimiento y del Barroco   Art and architecture in Spain: Renaissance and Barroque periods (3102G05038)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Historiografia i metodologia   Historiografía y metodología   Historiography and methodology (3102G05039)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tècniques artístiques   Técnicas artísticas   Artistic tecnics (3102G05040)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió del patrimoni cultural   Gestión del patrimonio cultural   Gestion of cultural heritage (3102G05041)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Usos del patrimoni històric-artístic   Usos del patrimonio histórico-artístico   Uses of the art historical heritage (3102G05042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art i gènere   Arte y género   Art & Genre (3102G05043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art i artistes a l'Europa Moderna   Arte y artistas en la Europa Moderna   Art and artists in Modern Europe (3102G05044)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Art i cinema   Arte y cine   Art and cinema (3102G05045)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Art d'època Moderna a Catalunya   Arte de época Moderna en Cataluña   Art of modern age in Catalonia (3102G05046)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Art clàssic: escultura grecoromana   Arte clásico: Escultura Greco-Romana   Classic art: Graeco-Roman Sculpture (3102G05047)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Del col·leccionisme als museus   Del coleccionismo a los museos   Art collectionism & museums (3102G05048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Conservació i restauració del patrimoni històric-artístic   Conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico   Conservation and restoration of artistic heritage (3102G05049)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Crítica d'art   Crítica de arte   Art criticism (3102G05050)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Darreres tendències de l'art contemporani   Últimas tendencias del arte contemporáneo   Contemporary art from 1960 (3102G05051)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Música i arts escèniques   Música y artes escénicas   Music and scenic arts (3102G05052)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Patrimoni cultural i desenvolupament sostenible   Patrimonio cultural y desarrollo sostenible   Cultural heritage and sustainable development (3102G05053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Estètica de la fotografia   Estética de la fotografía   Aesthetics of photography (3102G05054)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Difusió del patrimoni   Difusión del patrimonio   Divulgation of cultural heritage (3102G05055)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

La imatge a l'Edat Mitjana   La imagen en la Edad Media   The image in the Middle Ages (3102G05056)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Catedrals, monestirs i palaus   Catedrales, monasterios y palacios   Cathedrals, Monesteries and Palaces (3102G05057)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Lingüística general I   Lingüística general I   General linguistics I (3102G00019)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Llatí   Latín   Latin (3102G00020)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura romànica medieval   Literatura románica medieval   Medieval literature in romance languages (3102G00021)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teoria de la literatura   Teoría de la literatura   Theory of literature (3102G00022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura catalana: segles XIII i XIV   Literatura catalana: siglos XIII y XIV   Catalan literature: 13th and 14th centuries (3102G06022)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: segle XV   Literatura catalana: siglo XV   Catalan literature: 15h century (3102G06023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc   Literatura catalana: Renacimiento y Barroco   Catalan literature: Renaissance and Baroque (3102G06024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme   Literatura catalana: Ilustración y Romanticismo   Catalan literature: Enlightenment and Romanticism (3102G06025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil   Literatura catalana: del Modernismo hasta la Guerra Civil   Catalan literature: From Modernisme to the Civil War (3102G06026)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat   Literatura catalana: de la posguerra a la actualidad   Catalan literature: from the postwar period to present days (3102G06027)

OPOptativa 6.00 AAnual

La llengua catalana: aspectes generals   La lengua catalana: aspectos generales   Catalan language: an overview (3102G06028)

OPOptativa 6.00 AAnual

El català, dels inicis al segle XIX   El catalán, de los inicios al siglo XIX   The catalan language: from the beginning to the 19th century (3102G06029)

OPOptativa 6.00 AAnual

Història del català contemporani   Historia del catalán contemporáneo   History of contemporary catalan (3102G06030)

OPOptativa 6.00 AAnual

Fonètica i fonologia catalanes   Fonética y fonología catalanas   Catalan phonetics and phonology (3102G06031)

OPOptativa 6.00 AAnual

Sintaxi catalana   Sintaxis catalana   Catalan syntax (3102G06033)

OPOptativa 6.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: italià   Tercera lengua y literatura: italiano   Third language and literature: italian (3102G00033)

OPOptativa 12.00 AAnual

Tercera llengua i literatura: francès   Tercera lengua y literatura: francés   Third language and literature: french (3102G00034)

OPOptativa 12.00 AAnual

Lingüística general II   Lingüística general II   General linguistics II (3102G00023)

OPOptativa 6.00 AAnual

Crítica literària   Crítica literaria   Literary criticism (3102G00024)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Introducció a les llengües romàniques   Introducción a las lenguas románicas   Introduction to the romance languages (3102G00025)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura llatina   Literatura latina   Latin literature (3102G00026)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Literatura catalana: temes i gèneres   Literatura catalana: temas y géneros   Catalan literature: topics and genres (3102G00027)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua catalana: descripció i variació   Lengua catalana: descripción y variación   Catalan language: description and variation (3102G00028)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola   Literatura española   Spanish literature (3102G00029)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua espanyola   Lengua española   Spanish Language (3102G00030)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura italiana   Literatura italiana   Italian literature (3102G00031)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Llengua italiana   Lengua italiana   Italian language (3102G00032)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and Spanish acquisition as L2 (3102G06048)

OPOptativa 12.00 AAnual No

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX)   Literatura española moderna (siglos XVIII y XIX)   Modern spanish literature (18th and 19th centuries) (3102G07022)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola contemporània (segle XX)   Literatura española contemporánea (siglo XX)   Contemporary spanish literature (20th century) (3102G07023)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX)   Literatura hispanoamericana contemporánea (siglo XX)   Contemporary latinamerican literature (20th century) (3102G07024)

OPOptativa 6.00 AAnual

Literatura espanyola medieval   Literatura española medieval   Medieval spanish literature (3102G07025)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Renaixement   Literatura española del Renacimiento   Renaissance spanish literature (3102G07026)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Literatura espanyola del Barroc   Literatura española del Barroco   Baroque spanish literature (3102G07027)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental   Gramática española I: sintaxis elemental   Spanish grammar II: basic syntax (3102G07028)

OPOptativa 6.00 AAnual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia   Gramática española II: fonética y fonología   Spanish grammar II: phonetics and phonology (3102G07029)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada   Gramática española III: sintaxis avanzada   Spanish grammar III: advanced syntax (3102G07030)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula   Gramática española IV: la palabra   Spanish grammar IV: the word (3102G07031)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gramàtica històrica i variació lingüística   Gramática histórica y variación lingüística   Historical grammar and linguistic variation (3102G07032)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Història de la llengua i lexicografia   Historia de la lengua y lexicografía   History of spanish and lexicography (3102G07033)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües   Adquisición del catalán y del español como segundas lenguas   Catalan and spanish acquisition as second languages (3102G07048)

OPOptativa 6.00 AAnual No

Història antiga   Historia antigua   Ancient history (3102G04027)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història moderna   Historia moderna   Modern history (3102G04028)

OPOptativa 12.00 AAnual

Història contemporània   Historia contemporánea   Contemporary history (3102G04029)