Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Curs 2019-2020

L’objectiu fonamental és formar especialistes en tots els àmbits que tinguin una connexió amb l’activitat física i l’esport. L’alumne ha de dominar tots els camps d’actuació de les citades àrees. La formació integrada i alhora especialitzada, permetrà a l’alumne encaminar-se i orientar-se a les seves línies d’interès i aprofundir en tots aquells aspectes que pugin esdevenir el seu veritable desig professional.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Ciències de l'Activitat Fisica i de l'Esport per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
90
Última nota de tall:
Notes de tall convocatòria juny 2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

6.764 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) - Campus de Salt
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona condició física, constància per mantenir-la, gust pels esports i un caràcter actiu. Finalment, també serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès i d'informàtica.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de l'activitat física i l'esport en el context de la salut, l'educació i l'oci.
 • Proporcionar als estudiants una base sòlida per identificar i analitzar els trets fonamentals de l'activitat física i l'esport.
 • Afavorir l'anàlisi de la motricitat pròpia a través de l'exercitació pràctica d'activitat física i esportiva, i proporcionar elements per analitzar i millorar la motricitat dels altres.
 • Desenvolupar en els estudiants l'habilitat de planificar, desenvolupar i avaluar els programes d'activitat física i esport en l'àmbit educatiu, de rendiment, d'oci i recreació, i també en la prevenció i la recuperació de la salut.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l'interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències de la Salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències de la Salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Nota: No cal realitzar proves d’aptitud personal (PAP). Seguint el model d’universitats de referència a Europa i Amèrica del Nord, les proves físiques (PAP) no seran un requeriment per accedir a aquest grau. 

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Hi ha molts camps en els quals els graduats poden exercir professionalment:

 • Salut: la prevenció i la recuperació de la salut mitjançant l'activitat física i l'esport, la readaptació funcional.
 • Educació de l'activitat física i l'esport: en l'àmbit formal –caldrà fer el Màster en Formació de Professorat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional– (ESO, batxillerat, cicles formatius d'activitats físiques i esportives i ensenyaments d'esports) i en l'àmbit no formal (escoles esportives, activitats extraescolars).
 • Rendiment esportiu: la preparació física tant per a l'esport de competició com per a l'esportista afeccionat, la readaptació esportiva.
 • Gestió de serveis esportius en l'àmbit públic o privat: instal·lacions, projectes, recursos humans, direccions tècniques.
 • L'activitat física i l'esport com a element d'oci i recreació: esports d'aventura, esport i turisme.
 • L'activitat física i esportiva com a eina d'intervenció social: treball amb col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitats, joves en risc d'exclusió social).

En l'era de la globalització, la societat exigeix un alt grau de preparació professional; això es reflecteix en gran mesura en la regulació de l'exercici de les professions de l'esport (Llei 3/2008, DOGC 5123, 02/05/2008, i modificacions posteriors).

La Llei de l'exercici de les professions de l'esport implica l'eradicació de la prestació de serveis professionals sense uns coneixements mínims i sense cap tipus de titulació (això implicava un risc per a la salut i la seguretat de les persones). Aquesta llei suposa que, tal com s'exposa en el  preàmbul, a partir de la seva entrada en vigor les diverses activitats professionals de l'esport a Catalunya siguin dutes a terme per persones amb una formació mínima en el camp respectiu. Per descomptat, la qualitat del sistema esportiu català depèn en gran mesura d'aquest procés d'incorporació progressiva de professionals degudament qualificats.

Els titulats poden exercir fins al moment (la Llei ha regulat en un principi quatre professions) com a professor d'educació física, monitor esportiu, entrenador esportiu (referit a un esport específic) i director esportiu.

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2019-2020

Ciències bàsiques 124.00 crèdits
Ciències bàsiques 26.00 crèdits
Manifestacions de la motricitat12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Jocs i habilitats motrius bàsiques   Juegos y habilidades motrices básicas   Games and basic motor skills (3159G02011) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Dansa i expressió corporal   Danza y expresión corporal   Dance and body language (3159G02012) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fonaments dels esports individuals, aquatics i d'adversari18.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Esports individuals   Deportes individuales   Single sports (3159G02014) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Esports d'adversari   Deportes de adversario   Opponent sports (3159G02016) OBObligatòria 12.00 SSemestral
Ciències bàsiques 112.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Fisiologia de l'exercici 2   Fisiología del ejercicio 2   Exercici physiology 2 (3159G02003) BBàsica 6.00 SSemestral
Kinesiologia i biomecànica del moviment   Kinesiología y biomecànica del movimiento   Kinesiology and biomecanic movement (3159G02004) BBàsica 6.00 SSemestral
Ciències bàsiques 218.00 crèdits
Fonaments dels esports col·lectius12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Esports d'equip 1   Deportes colectivos 1   Team sports 1 (3159G02017) OBObligatòria 12.00 AAnual
Entrenament esportiu6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Teoria de l'entrenament 1   Teoría del entrenamiento 1   Training theory 1 (3159G02019) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Gestió i recreació esportiva6.00 crèdits
Ensenyança de l'activitat física i l'esport6.00 crèdits
Manifestacions de la motricitat6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Activitat física a la natura   Actividad física en la naturaleza   Physical activity in the nature (3159G02013) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fonaments dels esports individuals, aquatics i d'adversari6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Esports aquàtics   Deportes acuáticos   Water sports (3159G02015) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Fonaments dels esports col·lectius12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Esports d'equip 2   Deportes colectivos 2   Team sports 2 (3159G02018) OBObligatòria 12.00 AAnual
Entrenament esportiu6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Teoria de l'entrenament 2   Teoría del entrenamiento 2   Training theory 2 (3159G02020) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Activitat física i qualitat de vida12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Prescripció d'exercici físic per la salut   Prescripción de ejercicio físico para la salud   Phisical exercice Prescription (order) for health (3159G02022) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Primers auxilis   Primeros auxilios   First aid (3159G02024) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Gestió i recreació esportiva12.00 crèdits
Ensenyança de l'activitat física i l'esport6.00 crèdits
Entrenament esportiu6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Teoria de l'entrenament 3   Teoría del entrenamiento 3   Training theory 3 (3159G02021) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Activitat física i qualitat de vida12.00 crèdits
Gestió i recreació esportiva6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Recreació, oci i turisme   Recreación, ocio y turismo   Recreation, leisure and tourism (3159G02029) OBObligatòria 6.00 SSemestral
Matèries optatives6.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Hidroteràpia   Hidroterapia   Hydrotherapy (3159G02032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Francès   Francés   Frensch language (3159G02033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Teràpies holístiques   Terapias holísticas   Holistic therapies (3159G02034) OPOptativa 6.00 SSemestral
Readaptació a l'esforç   Readaptación al esfuerzo   Effort rehability (3159G02035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Innovacions en l'ensenyament de l'educació física   Innovaciones en la enseñanza de la educación física   Innovations in teaching physical education (3159G02039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vida   Nuevas tendencias en la actividad física y la calidad de vida   New trends in physical activity, well-being and quality of life (3159G02040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport   Profesión y retos de futuro del Graduado en Ciencias de la Actividad Física i el Deporte   Professional trends and future challenges for graduate students in Sport Science and Physical Activi (3159G02041) OPOptativa 6.00 SSemestral
Cor i activitat física   Corazón y actividad física   Heart and physical activity (3159G02043) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tecnificació esportiva i desenvolupament del talent esportiu   Tecnificación deportiva y desarrollo del talento deportivo   Talent development and training with young athletes (3159G02045) OPOptativa 6.00 SSemestral
Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esport   Nuevas tendencias y métodos de valoración en la actividad física y el deporte   New Trends and Evaluation Methods in Physical Activity and Sport (3159G02046) OPOptativa 6.00 SSemestral
Exercici físic pel benestar holístic   Ejercicio físico para el bienestar holístico   Physical Exercise for Holistic Wellbeing (3159G02047) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Emprenedoria en activitat física i esport   Emprendimiento en actividad física y deporte   Entrepreneurship in Physical Activity and Sport (3159G02048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès   Inglés   English (3159G02042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès per ciències de l’esport   Inglés para ciencias del deporte   English for sport sciences (3159G02044) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Pràctiques externes12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Pràctiques externes   Prácticas externas   Work placements (3159G02036) PEPràctiques externes 12.00 SSemestral
Treball final de grau12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Treball final de grau   Trabajo fin de grado   Final project (3159G02037) TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral
Optativitat+Reconeixement acadèmic12.00 crèdits
Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2019-2020
Hidroteràpia   Hidroterapia   Hydrotherapy (3159G02032) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Francès   Francés   Frensch language (3159G02033) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Teràpies holístiques   Terapias holísticas   Holistic therapies (3159G02034) OPOptativa 6.00 SSemestral
Readaptació a l'esforç   Readaptación al esfuerzo   Effort rehability (3159G02035) OPOptativa 6.00 SSemestral
Innovacions en l'ensenyament de l'educació física   Innovaciones en la enseñanza de la educación física   Innovations in teaching physical education (3159G02039) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Noves tendències en l'activitat física i la qualitat de vida   Nuevas tendencias en la actividad física y la calidad de vida   New trends in physical activity, well-being and quality of life (3159G02040) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Professió i reptes de futur del Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport   Profesión y retos de futuro del Graduado en Ciencias de la Actividad Física i el Deporte   Professional trends and future challenges for graduate students in Sport Science and Physical Activi (3159G02041) OPOptativa 6.00 SSemestral
Cor i activitat física   Corazón y actividad física   Heart and physical activity (3159G02043) OPOptativa 6.00 SSemestral
Tecnificació esportiva i desenvolupament del talent esportiu   Tecnificación deportiva y desarrollo del talento deportivo   Talent development and training with young athletes (3159G02045) OPOptativa 6.00 SSemestral
Noves tendències i mètodes de valoració en l'activitat física i l'esport   Nuevas tendencias y métodos de valoración en la actividad física y el deporte   New Trends and Evaluation Methods in Physical Activity and Sport (3159G02046) OPOptativa 6.00 SSemestral
Exercici físic pel benestar holístic   Ejercicio físico para el bienestar holístico   Physical Exercise for Holistic Wellbeing (3159G02047) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Emprenedoria en activitat física i esport   Emprendimiento en actividad física y deporte   Entrepreneurship in Physical Activity and Sport (3159G02048) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès   Inglés   English (3159G02042) OPOptativa 6.00 SSemestral No
Anglès per ciències de l’esport   Inglés para ciencias del deporte   English for sport sciences (3159G02044) OPOptativa 6.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
15 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a EUSES
Dates de matrícula
En primera preferència
Del 15 al 18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 29 de juliol, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
5 i 6 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De segona reassignació de juny
16 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES
En matrícula d’octubre
10 d'octubre, de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h, a EUSES

Els estudiants assignats reben un missatge de correu electrònic amb la data i l'horari de matrícula específic i tota la informació necessària per a la matrícula.

Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2019
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 40 51 30
Correu electrònic
info@euses.cat

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Necessàries

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Preferències

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Analytics

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Marketing

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.